Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nın yüksek lisans dersi açmasının amacı mevcut doktora programına ön hazırlık oluşturmak ve öğrencilerin mimarlık tarihine bakışlarına yeni bir perspektif kazandırmaktır.

  ÖĞRETİM ELEMANLARI

  TAM ZAMANLI

  Doç. Dr. Ayla Fatma Antel       

  Lisans/Y. Lisans: MSÜ, 1979; Doktora: MSÜ, 1990.

   

  Yard. Doç. Dr. Elvan Erkmen

  Lisans/Y. Lisans: MSÜ, 1983; Doktora; MSÜ, 1998.

   
  Yard. Doç. Dr. Gevher Acar

  Lisans: I. Ü.1988; Y. Lisans: MSÜ, 1993;   Doktora: MSÜ, 2000.

  Yard. Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci

  Lisans: MSÜ, 1994; Y. Lisans: MSÜ, 1997; Doktora: MSÜ, 2001.


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER

  2 saat/hafta, kredisiz, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Seminerlerde anabilim dalı öğretim üyeleri mimarlık tarihi ve teorisi ile bağlantılı konular üzerinde görsel malzeme ile desteklenen konuşmalar yapacaktır. Ayrıca öğrencilerin de belirli konularda hazırlanarak seminerlere katılımı sağlanacaktır.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ayla ANTEL

  SEÇMELİ DERSLER

  20.YÜZYIL’DA GÖRÜLEN RASYONALİST AKIMLAR

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: 20. yüzyılda rasyonalist anlayışta birçok akım ortaya çıkmıştır. Söz konusu akımlar detaylı bir şekilde ele alındığında, çağımızda yine aynı anlayış doğrultusunda farklı üslupların gelişmesi sağlanabilir.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÖZER, B. , Kültür Sanat Mimarlık, YEM Yayını, İstanbul.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ayla ANTEL

  İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE OSMANLIDA BATILILAŞMA

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Batılılaşma hareketinin hız kazanmasıyla 18. yüzyılın taklitçi olmayan Barok ve Rokoko eğiliminin yerini tamamen eklektisist bir tutuma bırakmasının ardından   önceleri Balyan ailesinin uygulamalarıyla tamamen evrensel mahiyette seyredecek olan mimarî tutum, sonradan son derece güçlü milliyetçi düşüncelerin hakim olduğu bir dönemde Kemalettin ve Vedat Beylerin aracılığıyla millî ve bölgesel bir kimliğe bürünecektir. Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun eklektisist dönemini bütün belirtileriyle ortaya koyduktan sonra, söz konusu dönemi izleyen milliyetçi davranışı kendinden önceki ve kendinden sonraki dönemlerle de karşılaştırarak incelemektir.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ACAR, G., Tanzimat Dönemi Fikir ve Düşünce Hayatının Mimari Alana Yansıması.MSÜ,.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000.

  AKIN, N., 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul 1998.

  ÇELİK, Z., 19.Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul (The Remarking of İstanbul Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century,1986,İng.’den çev.Selim Deringil),İstanbul 1996.

  KUBAN, D., İstanbul Yazıları.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Gevher ACAR

  MODERN MİMARİ’DE RASYONALİZM                        

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: 20. yüzyılın ilk yarısında son derece etkili olan Rasyonalizm akımı ekonomik olanakları kısıtlı ülkelerde alternatif çözüm olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Rasyonalizm’in özellikleri ve çeşitli ülkelerdeki yansımaları irdelenerek günümüz koşullarına nasıl adapte edilebileceğinin araştırılması   amaçlanmıştır

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÖZER, B. Kültür Sanat Mimarlık, YEM Yayını, İstanbul

  Dersi Veren: Doç.Dr. Ayla ANTEL

  CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİMİZ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak 1940’lı yılların sonuna değin süren dönemde,   genç Türk Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’nın ardından politik, ekonomik ve toplumsal şartların belirlediği koşullara uygun yeni bir sentez arayışı içinde bulunduğu sırada mimarlığa düşen görevleri, Ankara’nın   bir başkent olarak yepyeni bir kimlikle yapılaşmasında ve mimarlık eğitiminin çağdaşlaştırılmasında yerli ve yabancı mimarların çalışmalarını ve Cumhuriyet felsefesine uygun bir mimarî dil arayışı içinde mimarlıktaki üslupsal mücadeleyi bütün yönleriyle incelemektir.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav /ödev

  Önerilen kaynak Listesi: Üstün , A. Türkiye’deki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Devrimindeki Evrimi, Karadeniz teknik Üniversitesi yayını, Trabzon 1976.

  Aslanoğlu , İ. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, ODTÜ yayını, Ankara 1980.

  Özer , B. Rejyonaliz, Üniversalizim ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, İstanbul 1954.

  Erkmen , E., Clemens Holzmeister ve Türk Mimarlığındaki Yeri, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul.  

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Elvan ERKMEN

  MODERN MİMARİDE AVUSTURYA’NIN ROLÜ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Modern Mimarî’ye, yani Geç-Modern ve Postmodern dönemlerden önceki gelişime ait yıllardaki rasyonalist mimarlık anlayışına özellikle ünlü mimar Adolf Loos’un katkısıdır.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen kaynak Listesi: “Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı ve Öğrencileri”,Viyana Gezisi Notları”,Yapı 196, İstanbul 1998

  VARNEDOE, K., Wien 1900, Kunst-Architektur und Design ,Taschen, Köln 1987.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Elvan ERKMEN

  MODERN MİMARİ SONRASI DEĞİŞİK EĞİLİMLER

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 5 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Modern Mimarî’nin üslup plüralizmi içinde yer alan çeşitli akımlarının etüd edilmesi ve söz konusu dönemi takip eden çeşitli mimarî akımların incelenmesi, ülkemizde söz konusu eğilimlere ait örneklerin dünya bütünü içinde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÖZER, B., Kültür Sanat Mimarlık , YEM Yayını, İstanbul.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ayla ANTEL

  TARIMSAL DÜZEN MİMARİSİNDE STRÜKTÜREL GELİŞİM

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Yunan döneminin kolon-kiriş sisteminin, Roma Uygarlığı’nın kemerli yapılarının, Romanesk üslubun tonoz sistemiyle Gotik Üslubun haçvari tonoz ve uçan payandalarının çeşitli yansımalarıyla incelenmesi.

  Çağımızda strüktürel gelişim büyük ivmeyle devam etmektedir. Söz konusu gelişimin başlangıcını oluşturan tarımsal düzen mimarisinin strüktürel gelişime katkılarının detaylı bir şekilde ele alınması ve günümüzdeki yansımalarının araştırılması amaçlanmıştır.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÜNSAL, B., Mimari Tarihi,   Teknik Okulu Yayınları, İstanbul

  MUTLU, B., Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Yayını, İstanbul

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ayla ANTEL

  MİMARLIK VE FELSEFE I

  3 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS Kredisi

  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, bilgi teorisi ile sanat teorisi arasındaki etkileşim bağlamında felsefe-sanat, felsefe-mimarlık ilişkilerinin belirlenmesi, söz konusu ilişkilerin tarih boyunca geçirmiş oldukları evrimin incelenmesi ve 20. yüzyıla kadar olan gelişimlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla tarihin çeşitli dönemleri, farklı eğilimleri, önemli düşünce adamları ve teorisyenleri ile birlikte ele alınarak bu eğilimlerin sanat ve özellikle mimarlık alanındaki etkileri üzerinde durulacaktır.

  Ön Koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri : yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: GELERNTER, M. Sources of Architectural Form, Manchester University Pres, Manchester-New York 1995

  WOJCIECH, GL. Rationalism and Romanticism in Architecture, McGraw-hill Book Company, USA 1982.

  KÖNEMANN, The Story of Philosophy From Antiquity to the Present, Köln 2000

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ebru Özeke TÖKMECİ

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |