Home > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası Ticaret > Beşiktaş > Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Programı

  Birinci Yil
  Birinci Dönem     

  INTT 511     Uluslararasi Ekonomi ve Dünya Ticareti     3     
  INTT 513     Uluslararasi Siyasi Iktisat     3     
  INTT 521     Ticaret Operasyonlari ve Tedarik Zinciri Yönetimi     3         
  INTT 571     Uluslararasi Finansal Yönetim     3         
  INTT 525     Lisansüstü Arastirma Semineri         

  İkinci Dönem
  INTT 532     Kültürlerarasi Yönetim, Müzakere ve Uzlasma     4
  INTT 551     Uluslararasi Pazar Yönetimi     3
  Seçmeli     3
  Seçmeli     3
  INTT 579     Lisanüstü Semineri     

  İkinci Yil
  Birinci Dönem   
  INTT 690     Uluslararasi Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi  

  İkinci Dönem     
  INTT 690     Uluslararasi Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi     

  Seçmeli Dersler
  Ders Kodu     Ders İsmi     Kredi
  INTT 512     Uluslararasi Ticarette Bölge Çalismalari     3
  INTT 516     Yükselen Piyasalar Ekonomisi     3
  INTT 518     Türkiye’nin Rekabet Üstünlügü     3
  INTT 526     Sanal Ticaret Ortaminda Karar Verme     3
  INTT 536     Bireysel ve Kurumsal Girisimcilik     3
  INTT 546     Uluslararasi Ticaretin Hukuki Çerçevesi     3
  INTT 548     AB’nin Siyasi ve Ekonomik Yapisi     3
  INTT 556     Ticarette Bilgi Sistemleri Yönetimi     3
  INTT 558     Uluslararasi Perakendecilik Yönetimi     3
  INTT 566     E-Ticaret     3
  INTT 576     Uluslararasi Risk Yönetimi     3
  INTT 581- 599     Uluslararasi Ticaret Yönetiminde Özel Konular     3


  Ders İçerikleri


  INTT 511 INTERNATIONAL ECONOMICS AND WORLD TRADE
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti)


  A global perspective in international trade and development. The liberal international economic order since World War II and new economy. The traditional and contemporary theories of international trade. International trade policies and welfare. Trade policies for developed countries and developing countries. Exchange rate regimes and foreign exchange market. Risks in international trade; commercial, political, currency risks and business risks. Case studies presented by the participants covering individual country experiences.

  Uluslararası ticarete ve kalkınmaya küresel yaklaşım. İkinci Dünya Savaşı sonrası liberal ekonomik sistem ve yeni ekonomi.Uluslararası ticarette geleneksel ve çağdaş kuramlar. Uluslararası ticaret politikaları ve refah. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları. Döviz kuru rejimleri ve döviz piyasası. Uluslararası ticarette riskler; ticari, politik, kur ve iş ortamı riskleri. Katılımcılarca sunulacak çeşitli ülke deneyimleri ile ilgili vaka çalışmaları.

  INTT 512 REGION STUDIES IN INTERNATIONAL TRADE
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Ticarette Bölge Çalışmaları)


  Examining regionalism from the perspective of economics and international relations. International business environment, international economic institutions, national and regional trade policies. Regional trading blocks and globalization. Politics of global economic relations. Interdisciplinary and comparative studies of the regions, with special emphasis on the current economic, political and social issues.

  Uluslararası ilişkiler ve ekonomi bakış açısından bölgeselciliğin incelenmesi. Uluslararası iş çevresi, uluslararası ekonomik örgütler, ulusal ve bölgesel ticaret politikaları. Bölgesel ticaret blokları ve küreselleşme. Küresel ekonomik ilişkilerin politikası. Güncel ekonomik, siyasi ve sosyal konuların ışığında bölgelerin disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları.

  INTT 513 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Siyasi İktisat)


  Introduction to international political economy, ideologies and political economy of international trade, the role of international organizations, organizations and power, institutional change and economic performance, transatlantic economic relations, regionalism versus international organizations, regional economic integration and the European Union, the globalization debate, interest groups and corporatism, Internet, inequalities of power and wealth.

  Uluslararası siyasi iktisada giriş, ideolojiler ve uluslararası ticaretin siyasi iktisadı, uluslararası örgütlerin rolü, örgütler ve güç, kurumsal değişim ve ekonomik edim, transatlantik ekonomik ilişkileri, bölgeselleşme ve uluslararası örgütler, bölgesel ekonomik bütünleşim ve AB, küreselleşme sorunu, ilgi grupları ve kurumsallaşma, Internet, güç ve zenginlik eşitsizlikleri.

  INTT 516 ECONOMIES OF THE EMERGING MARKETS
  (3+0+0) 3
  (Yükselen Piyasalar Ekonomisi)


  The emerging economies phenomenon; the structure and role of emerging economies and Turkey's position. Challenges, constraints and opportunities of emerging economies in the context of global economics. Global interdependence in financial markets. Financial sector instability and crises; the roots of crisis, crisis prediction, crisis prevention, crisis management and the role of international financial institutions. Case studies presented by the participants covering assessments of crises in different parts of the world at different times.

  Yükselen piyasalar olgusu; yükselen ekonomilerin yapısı ve rolü, Türkiye'nin yeri. Küresel ekonomi içinde yükselen ekonomilerin karşılaştığı sorunlar, kısıtlamalar ve fırsatlar. Finansal piyasaların küresel bağımlılığı; Finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve krizler; krizlerin nedenleri, tahmini, önlenmesi, kriz yönetimi, ve uluslararası finansal kurumların rolü. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanan krizlerin katılımcılar tarafından vaka çalışması olarak değerlendirilmesi.

  INTT 518 COMPETITIVE ADVANTAGE OF TURKEY
  (3+0+0) 3
  (Türkiye�nin Rekabet Üstünlüğü)


  Analysis of the competitiveness and economic development of Turkey from a microeconomic perspective. The forces influencing competition in an industry and the attributes determining industry development and national competitive advantage within the framework of policies at the national level as well as at the level of regions, clusters and groups of neighbouring countries. The study of strategic models for competitive advantage and assessment of selected Turkish industries in mounting and sustaining a competitiveness strategy.

  Mikroekonomik bakış açısıyla Türkiye'nin rekabet edebilirliği ve ekonomik gelişmesi. Ulusal, bölgesel, kümesel ve komşu ülkerin gruplaşma politikaları çerçevesinde sanayide rekabeti etkileyen güçler, sanayi gelişimini ve rekabet üstünlüğünü etkileyen ülke özellikleri. Stratejik rekabet üstünlüğü modelleri ve Türk ekonomisinden seçilmiş endüstri kollarının, rekabet üstünlüğü stratejileri kurma ve sürdürme yetenekleri açısından değerlendirilmesi.

  INTT 521 TRADE OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Ticaret Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi)


  Analysis of operations management principles with emphasis on design and management of the trade operations system and the supply chain. Operations strategy in a global environment; operations and productivity, process strategy; capacity planning. The supply chain: strategies, network design, demand forecasting, inventory management and risk pooling, logistics management, coordination. Transportation models; decision-support models. Utilization of computer games for application of the concepts presented.

  Operasyon yönetimi ilkelerinin ticaret operasyon sistemi ve tedarik zincirinin tasarımı ve yönetimi vurgulanarak incelenmesi. Küresel ortamda operasyon stratejisi; operasyonlar ve verimlilik; süreç stratejileri; kapasite planlaması. Tedarik zinciri: stratejileri, serim tasarımı, talep öngörümü, envanter yönetimi ve risk kümelemesi, lojistik yönetimi, zincirde eşgüdüm. Taşımacılık modelleri, karar destek modelleri. Kavramların uygulanması için bilgisayar oyunları kullanımı.

  INTT 525 GRADUATE SEMINAR IN RESEARCH
  (Lisansüstü Araştırma Semineri)


  Survey of most recent topics, new perspectives, and methods in qualitative and quantitative research.

  Güncel nitel ve nicel araştırma konuları ve yöntemlerinin incelenmesi.

  INTT 526 DECISION MAKING IN VIRTUAL TRADE ENVIRONMENT
  (3+0+0) 3
  (Sanal Ticaret Ortamında Karar Verme)


  Experiencing strategic and functional decision making in a competitive international trade environment with a focus on overseas operations using a simulation based software. Providing players with real-world experience in managing strategic choices and engaging in negotiations. Experiencing team-based decision making. Developing sound business judgement and analytical thinking.

  Rekabet-yoğun uluslararası ticaret ortamında benzetim tabanlı bir yazılım kullanarak stratejik ve fonksiyonel karar verme. Oyunculara stratejik tercihleri yönetme ve uzlaşmalar yapmada gerçek hayat ve takım çalışması deneyimi kazandırma. İş hayatındaki konuların muhakemesi ve analitik düşünce yapısının geliştirilmesi.

  INTT 532 CROSS-CULTURAL MANAGEMENT AND NEGOTIATION
  (4+0+0) 4
  (Kültürlerarası Yönetim, Müzakere ve Uzlaşma)


  Competitive strategies in emerging, mature, declining, fragmented and global industries. Cooperative strategies and their role in international trade. Strategic decision in new business and foreign market entry. Strategy implementation. Distributive and integrative negotiation strategies across boundaries. Negotiation procedures, persuation techniques, negotiating styles; teams, coalitions, constituent, agent-principle relationships. Ethics in management and negotiation. Study of the global management and negotiation processes and strategies in selected regions with emphasis on emerging markets.

  Yükselen, gelişmiş, gerileyen, parçalı ve global sektörlerde rekabet stratejileri, İşbirliği stratejileri ve uluslararası ticaretteki rolü, yeni işlere ve yabancı pazarlara giriş ile ilgili stratejik kararlar. Paylaşım ve bütünsellik amaçlayan sınırlar ötesi müzakereler için stratejiler. Müzakere ve uzlaşma süreçleri, tarzları, ikna yöntemleri; takım, koalisyon, işlem-vekil ilişkileri ile ilgili stratejiler. Müzakere ve yönetimde etik. Seçilmiş bölgelerde, özellikle yükselen piyasalarda, küresel yönetim ve müzakere süreç ve stratejileri.

  INTT 536 INDIVIDUAL AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP
  (3+0+0) 3
  (Bireysel ve Kurumsal Girişimcilik)


  Historical development of current and future issues in entrepreneurship and trade. Creation of new business and/or entrepreneurial management of existing business organizations possessing potential for exponential growth; designing a value creation process, developing a business model for commercializing the designed value bundle; formulating a strategy to obtain venture capital/private equity financing to start up the venture and presenting the fully developed formal business plan.

  Girişimcilik ve ticarete ilişkin olguların tarihi gelişimi. Yeni iş yaratılması ve/veya üstsel büyüme potansiyeli olan işletmelerde girişimci yönetim. Değer yaratma sürecinin tasarlanması, tasarlanan değer sürecinin ticarileştirilmesi için bir iş modeli geliştirilmesi; işin kurulması için finansman stratejisinin tasarlanması, ve nihai iş planının sunulması.

  INTT 546 LEGAL ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL TADE
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Ticaretin Hukuki Çerçevesi)


  Basic principles of International Law. Institutional structure and fundamental rules of International Economic Law; World Trade Organization/GATT - The International Monetary Fund, its functions and operations; European Central Bank and legal aspects of Euro. International rules and practices in international commercial relations; international sale of goods, international transportation and payment systems.

  Uluslararası Hukuk'un temel ilkeleri. Uluslararası Ekonomik Hukuk'un kurumsal yapısı ve temel kuralları; Dünya Ticaret Örgütü/ GATT Uluslararası Para Fonu, amaçları ve işleyişi, Avrupa Merkez Bankası ve Euro'nun hukuki cephesi. Uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar ve uygulamalar; uluslararası satışlar, uluslararası taşımalar ve ödeme yöntemleri.

  INTT 548 LEGAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF EUROPEAN UNION
  (3+0+0) 3
  (AB�nin Siyasi ve Ekonomik Yapısı)


  The economic, political and social analysis of EU enlargement; the EU history, the EU institutions, the legal framework and European business environment, the Single European Market and the European Economic and Monetary Union (EMU); common EU policies and the EU-Turkey relations.

  AB genişlemesinin ekonomik, siyasi ve sosyal analizi; AB tarihi, AB kurumları, AB iş çevresinin yasal yapısı, Tek Pazar ve Avrupa Para Birliği, ortak AB politikaları ve AB-Türkiye ilişkileri.

  INTT 551 INTERNATIONAL MARKET MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Pazar Yönetimi)


  The management of international marketing strategy in a global economy. Strategic, political and philosophical issues faced by management and governments involved in international trade; frameworks for developing international marketing strategy; market assessment; sources and sustainability of competitive advantage; international market structure analysis; market entry strategy; implementation and coordination of international marketing programs. Design of the international marketing program for a chosen product and market in collaboration with other functional areas

  Küresel ekonomide uluslararası pazarlama stratejisinin yönetimi. İşletmelerin ve hükümetlerin uluslararası ticarette karşılaştıkları stratejik, siyasi ve felsefi konular. Uluslararası pazarlama stratejisinin geliştirilmesi için çerçeveler; pazar değerlemesi; rekabet üstünlüğü kaynakları, rekabetin sürdürebilirliği; pazara giriş stratejileri ve uluslararası pazarlama programlarının uygulanması ve koordinasyonu. Seçilmiş bir ürün ve yabancı pazar için pazarlama planının diğer işletme fonksiyonları işbirliği ile tasarlanması

  INTT 556 TRADE INTELLIGENCE MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Ticarette Bilgi Sistemleri Yönetimi)


  Introduction to the emerging field of marketing intelligence management. The roles of research projects, marketing information systems and decision support systems in intelligence. Macro and micro marketing environment as a source of intelligence. New forms of secondary research on market trends and the competitive environment. Recent innovations in tracking customer behavior. Major types of customer and competitor databases. Role of intelligence in customer relationship marketing.

  Pazarlama Bilişim Sistemlerine giriş. Araştırma projelerinin, bilgi sistemlerinin ve karar destek sistemlerinin bilişim içindeki yeri. Bilgi kaynağı olarak mikro ve makro ortam. Pazarlama eğilimleri ve rekabetle ilgili yeni ikincil araştırma yöntemleri. Tüketici davranışlarının takibinde kullanılan yeni yöntemler. Belli başlı müşteri ve rakip veri tabanları. CRM'de bilgi sisteminin yeri.

  INTT 558 INTERNATIONAL RETAIL MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Perakendecilik Yönetimi)


  Driving forces behind development of international retail operations. Strategies and direction of international retail operations. Determining factors behind patterns of international retail development. Transfer of retail innovation across national boundaries. Positioning retail operations in new markets. Channel development within national and transnational context. Study of the retailing activity and the retail market structure in selected regions. Ethics in international retailing.

  Uluslararası perakendeciliğin gelişmesindeki itici güçler. Uluslararası perakendeci işletmelerin gelişme yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler. Perakendecilikteki buluş ve yeniliklerin ulusal sınırların ötesine taşınması. Perakendeci işletmelerin yeni pazarlarda konumlandırılması. Ulusal ve uluslararası pazarda dağıtım kanalı oluşturma ve geliştirme. Belirli bölgelerdeki perakendecilik faaliyetleri ile perakende pazar yapısının incelenmesi. Etik yaklaşım.

  INTT 566 E-TRADE
  (3+0+0) 3
  (E-Ticaret)


  Concepts and tools required to use (as well as managerially develop or improve) electronic information systems for creating competitive advantage in trade with a focus on the strategic, managerial and operational issues. Current state of e-trade; the Internet; new Internet technologies; B-to-B, B-to-C, B-to-E opportunities; managing the supply chain on the Internet; web-site analyses, regulatory and ethical issues, mobile e-trade, entrepreneurship and other new trends.

  Ticarette rekabet avantajı yaratmak için elektronik bilgi sistemleri kullanmada gereken kavram ve araçlar. Stratejik , yönetsel ve operasyonel kavramların incelenmesi. E-ticaretin güncel durumu; Internet; yeni Internet teknolojileri; B-to-B, B-to-C, B-to-E fırsatları; Internet'te tedarik zinciri yönetimi; ağ sitesi analizlari; düzenleyici ve etik konular; gezgin e-ticaret; girişimcilik ve diğer yeni eğilimler.

  INTT 571 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Finansal Yönetim)


  Financial analysis, planning and control. Short-term and long-term financial management. Capital budgeting techniques, projection of cash flows and risks, cost of capital, capital structure and dividend policy. Derivative securities; forward, futures, options and swaps. Pricing derivative securities. Hedging positions in options and other derivative securities. Foreign exchange risk management. Contemporary financing techniques in international trade; factoring, leasing and forfeiting.

  Finansal analiz, planlama ve kontrol. Kısa ve uzun vadeli finansal yönetim. Sermaye bütçelemesi teknikleri, nakit akımlarının ve risklerin kestirimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve temettü politikası. Türev ürünler. Türev ürünlerin fiyatlandırılması. Opsiyonlarla ve diğer türev ürünlerle riske karşı korunma. Döviz piyasasındaki riskin yönetimi. Uluslararası ticarette yeni finansman teknikleri.

  INTT 576 INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT
  (3+0+0) 3
  (Uluslararası Risk Yönetimi)


  Developing an understanding of the diverse risks faced by international managers. Usual risks such as property loss or damage, product liability, general liability as well as international risks like investment risk, employment risk, transportation risk and political risk. Identifying and evaluating the risk management tools and their ranges such as insurance and other financial and loss control techniques.

  Uluslararası yöneticilerin karşı karşıya kaldığı çeşitli riskleri tanımak ve anlamak. Mal kaybı ve hasarı, ürün sorumluluğu, genel sorumluluk gibi risklerin yanısıra yatırım riski, işverme riski, taşıma riski, politik risk gibi uluslararası riskler. Sigorta ve diğer finansal ve kayıp kontrolü teknikleri gibi risk yönetim araçlarının ve boyutlarının tanımlanıp değerlendirmesi.

  INTT 579 GRADUATE SEMINAR
  (Lisanüstü Semineri)


  The widening of students' perspectives and awareness of topics of interest in international trade management through seminars offered by faculty, guest speakers and graduate students.

  Öğrencilerin öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve yüksek lisans öğrencileri tarafından verilecek seminerlerle bakış açılarının genişletilmesi ve uluslararası ticaret yönetiminde ilgi duydukları konularda bilinç düzeylerinin arttırılması.

  INTT 690 M.A. THESIS IN INTERNATIONAL TRADE MANAGEMENT
  (Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi)


Uluslararası Ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |