Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru Koşulları 1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (Eğitim Fak.), Türkçe Eğitimi Bölümü (Eğitim Fak.), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Fen-Edebiyat Fak.) veya Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü (Fen-Edebiyat Fak.) lisans mezunu olmak. 2. ALES’ ten en az 55 (Sözel) puan almış olmak 3. TOFEL : TOEFL IBI 50 TOEFL CBT 130 TOEFL PBT 450 KPDS : 50 puan ve üzeri ÜDS : 50 puan ve üzeri Yabancı dil belgesi olmayanlar için de İngilizce Hazırlık Bölümü Yeterlik Sınavından en az 50 puan almış olmak. 4. Başka bir Yüksek Lisans programında kayıtlı olmamak.
 • Program tanımları
  Program, Türkçe Öğretmenliği alanında yeni ve çağdaş bilimsel çalışmalar yapmayı, Türkçe öğretimini, çağdaş eğitim yaklaşımları ışığında yeniden değerlendirmeyi, yeni çalışmalar ışığında “alan bilgisi” ile “alan eğitimi”ni birlikte yürüterek Türkçe öğretimine yeni yaklaşımlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca program, ülkemizde Türkçe Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü’nden mezun öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirmelerinde ve ülkemizin Türkçe Öğretimi alanındaki akademisyen, öğretmen, uzman, Türkolog vb. ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi yerine getirecektir.

  Ders İçerikleri

  TRÖ 601 Cumhuriyet Öncesi Türkçe Öğretimi                                                   ( 3 0 3)
  Cumhuriyet’ten önceki dönemde gelişen Türk dilinin (Göktürkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi vb.) karakteristik özellikleri. Bu dönemde, Türk dilinde ortaya çıkan gelişmelerin belirlenmesi ve öğretimi; bu dönem edebî eserlerinin dil bakımından incelenmesi ve incelemede kullanılacak yöntem ve teknikler; Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış eserler ve yapılan çalışmalar.

  TRÖ 602 Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimi                                                 ( 3 0 3)
  Cumhuriyet’ten sonraki dönemde Türk dilinin değişim ve gelişimi, karakteristik özellikleri. Bu dönem Türk dilinde ortaya çıkan gelişmelerin belirlenmesi ve öğretimi; bu dönem edebî eserlerinin dil bakımından incelenmesi ve incelemede kullanılacak yöntem ve teknikler. Bu dönemde Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış eserler ve yapılan çalışmalar.

  TRÖ 603 Çağdaş Türk Dili Eğitimi I                                                                    ( 3 0 3)
  Dil nedir? Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi , Türkiye Türkçesi’nin günümüzdeki genel durumu, Türkiye Türkçesi’nde ses, şekil ve kelime bilgisi, kelime çeşitleri. Ses, şekil ve kelime bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

  TRÖ 604 Çağdaş Türk Dili Eğitimi II                                                                   ( 3 0 3)
  Cümle bilgisi, cümle ve unsurları, cümle çeşitleri, cümle yapısında bulunan kelime grupları, cümle tahlilleri. Cümle bilgisi alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

  TRÖ 605 Çocuk Edebiyatı Metinleri                                                                     ( 3 0 3)
  Dersin hedef kitlesi olan çocuların gelişim özellikleri; duygu, düşünce ve hâyâl dünyaları. Çocuk edebiyatının özellikleri ve önemi, çocuk edebiyatı türleri, çocuk edebiyatının tarihî gelişimi. Çocuk edebiyatı metinleri ve özellikleri, çocuklara yönelik hazırlanan eserlerin, çocuğun dünyasına uygunluğu, çocuklara metinler aracılığıyla, Türk kültürünün ve evrensel değerlerin nasıl verileceğinin incelenmesi.

  TRÖ 606 Anlama ve Anlatma Yöntemleri                                                            ( 3 0 3)
  Başlıca anlama ve anlatma yöntemleri, anlama ve anlatma yöntemleri olarak dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri ve genel özellikleri. Dinleme eğitimi ve amaçları, iyi ve verimli dinlemenin yolları, dinlemeyi engelleyen etmenler, dinleme becerisinin geliştirilmesi, okuma teknikleri ve hızlı okuma amaca ve türe göre okuma, okuma becerisin geliştirilmesi,   konuşma ve yazma yoluyla kendini ifade edebilme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi bağlamında uygulamalar.

  TRÖ 607 İyi ve Doğru Yazma Yöntemleri                                                           ( 3 0 3)
  Anlatma yöntemlerinden yazmanın temel malzemeleri, yazma aracılığıyla kendini iyi ve doğru ifade etme, yazı yazma teknikleri ve çeşitleri, yazı yazarken dikkat edilecek hususlar, anlatım biçimleri, metinlerde iç yapı, yazılı metinlerin tasnifi ve özellikleri. Yazı yazma öğretiminde çağdaş yaklaşımlar.

  TRÖ 608 Yabancı Diller ve Türkçe                                                                       ( 3 0 3)
  Dil ve genel özellikleri. Yapı bakımından Türkçe, Türkçe’nin karakteristik özellikleri   ve yabancı dillerle karşılaştırılması. Anadil olarak Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretiminin karşılaştırılması. Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretiminde çağdaş yaklaşımlar.

  TRÖ 609 Genel ve Uygulamalı Dilbilimi                                                               ( 3 0 3)
  Bir disiplin olarak dilbilimi, genel dilbiliminin gelişimi ve çalışma alanı. Dilbiliminin tarih içinde dile bakış açısı. Dilbiliminde tarihî ve çağdaş yaklaşımlar, dilbiliminin alt disiplinleri ve bu disiplinlerin genel özellikleri. Türkiye Türkçesi’nin problemleri ve bu sorunların çözüm yolları. Dilbilimindeki çalışmalar ışığında Türkiye Türkçesi öğretimine çağdaş yaklaşımlar.

  TRÖ 610 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                                                            ( 3 0 3)
  Bilimsel raporlaştırma ilke ve kuralları, araştırmada temel kavramlar(bilim, bilimsel yöntem, araştırma), hipotez testi (değişken, hipotez türleri, varsayım), araştırma önerisi geliştirme

  TRÖ 611 Eğitim İstatistiği                                                                                      ( 3 0 3)
  SPSS paket programının tanımı, betimsel istatistikler, hipotez testi, doğrusal korelasyon teknikleri, basit ve çoktu doğrusal regresyon analizi, t-testi, varyans analizi, parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi), psikolojik test geliştirmede kullanılan istatistikler.

  TRÖ 612 Araştırma Teknikleri                                                                             ( 3 0 3)
  Türkçe Öğretimi alanındaki mevcut araştırma, teknik ve yöntemler. Çalışılacak tez konusuyla ilgili materyallerin tespiti ve düzenlenmesi.

  TRÖ 614 Seminer                                                    
  Türkçe Öğretimi ile ilgili teorik ve metodolojik problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar.

  TRÖ 699 Tez
  Tez aşamasına gelen öğrenci tarafından alınan bu ders, öğrencinin uzmanlık alanıyla ilgili olarak yaptığı çalışmayı içerir ve alanın uzman öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |