Home > Yüksek Lisans Programları > Eğitim ve Öğretim > Çankaya > Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  DERS İÇERİKLERİ


  Eğitimde Program Geliştirme

  Program geliştirmede temel kavramlar, modeller, program geliştirme süreci; hedef, eğitim durumları ve değerlendirme belirleme yaklaşımları.

  Araştırma Teknikleri
  Bilim, araþtýrma, bilimsel yöntem ve düşünce, denence, sayılltı, değişken, deney, evren ve örneklem, veri teknikleri, veri ve gözlem teknikleri. Betimsel, tarihi ve deneysel araþtýrma teknikleri. Araştırma nedenleri. Alıntı kavramı ve rapor yazma teknikleri. Araştırma raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
  Öðretmen yetiþtirmenin çeþitli yönleri ile incelenmesi. Türkiye’de öðretmen yetiþtirmenin geliþim süreci. Öðretmen yetiþtirmeyi etkileyen faktörler. Öðretmen yetiþtiren kurumlarýn programlarýnýn temel özellikleri. Günümüzde öðretmen yetiþtirme sistemi. Diðer ülkelerde öðretmen yetiþtirme. Sorunlar ve eðilimler.

  Türk Eğitim Sisteminde Program Geliştirme
  Türk Milli Eðitim Sisteminde okul öncesi, ilköðretim, ortaöðretim, yükseköðretim programlarýnýn tarihi süreç içerisindeki geliþimleri ve uygulamalar.

  Eðitim Reformları
  Cumhuriyet döneminde Türk eðitim sisteminde yapýlan baþlýca reformlar, amaçlarý, kapsamlarý ve sonuçlarý. Eðitimle ilgili reform niteliði taþýyan kanunlar ve sistem üzerindeki etkileri.

  Program Geliştirme Semineri
  Program geliþtirme çalýþmalarýndan örnekler. Programlarýn ortak ve ayrýlan yönlerinin belirlenmesi, örnek bir program geliþtirme çalýþmasýnýn desenlenmesi.

  Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eðilimler ve Gelişmeler
  Temel eðitim, ortaöðretim, mesleki ve teknik öðretim ile yaygýn eðitime iliþkin kalkýnma planý hedefleri, politikalar ve tedbirler. Þura kararlarý ve izlenen eðitim politikalarýnýn incelenmesi, eðitim programlarý, program geliþtirmede izlenen stratejiler, uygulama sonuçlarýnýn analizi. Eðitimi geliþtirme projeleri, hedefleri ve ulaþýlan sonuçlarýn incelenmesi. Türk eðitim politikalarý ile Avrupa Birliði Eðitim politikalarýnýn karþýlaþtýrýlmasý, sorunlar, eðilimler ve geliþmeler.

  Küreselleþme ve Eğitim Sistemine Yansıması
  Küreselleþmenin eðitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin; küreselleþmeyi, yönlendiren ve küreselleþmeye maruz kalan ülkeler açýsýndan deðerlendirilmesi.

  Veri Analizi Teknikleri

  Nicel araþtýrma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar; betimsel istatistikler (frekans daðýlýmý, grafikler, merkezi ve deðiþkenlik ölçüleri); örnekleme daðýlýmý kuramý, güven aralýðý tahminleri; istatistiksel hipotez testi; basit doðrusal korelasyon teknikleri, kýsmi korelasyon; basit doðrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriþ; iliþkisiz örneklemler ve iliþkili örneklemler için t-testi; iliþkisiz örneklemler ve tekrarlý ölçümler için tek faktörlü ANOVA; parametrik olmayan istatistikler /(kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon eþleþtirilmiþ sýralar testi).

  Öğrenme-Öðretme Kuramlarının Öğretim Sürecinde Kullanılması

  Öğrenme öğretme kuramlarının öğretim sürecinde uygulanmasý dersinde, öðrenme-öðretme kavramlarýnýn temel nitelikleri, çeþitli öðrenme ve öðretme modellerinin kavranmasý ve uygulamalý boyutlarý, program geliþtir me ile iliþkileri. Öðrenme ve öðretme kuramlarýnýn eðitim ortamlarýnýn düzenlenmesinde uygulanmasý.

  Bilgisayar Destekli Öğretim, Kuram, Araştırma ve Tasarım
  Bilgisayar destekli öðretim, kuram ve uygulamalar. Tasarým model ve teknolojileri ile ilgili kuramlar. Örnek araþtýrmalarýn incelenmesi tasarým ölçütlerinin, bilgisayar destekli öðretim programlarýnýn tasarýmýnda uygulanmasý.

Eğitim ve Öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |