Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

  1. Bilim dalı dışından ve Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı, 6 dersten oluşur. Bilimsel hazırlık programına devamı öngörülen bir öğrencinin hangi derslerden sorumlu olacağı öğrencilerin transkriptine dayalı olarak Bilim Dalınca belirlenir.
  2. Program, 7’si zorunlu, 2’si seçmeli olmak üzere, 24 kredilik dersten oluşur. Zorunlu derslerden birisi, kredisiz olan Seminer dersidir.
  3. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır,
  4. Uygulama dersleri, okullarla işbirliği halinde yürütülür,
  5. Programa, özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerin, ilgili yönetmelikte öngörülen başvuru koşullarını taşımaları gerekir,
  6. Programa özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, öncelikle bilimsel hazırlık programından, birbirini izleyen her bir yarı yılda birer ders alabilirler.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri

  EBB 616 Yönetim, Kuramları, Süreçleri
  Kuramların temel sayıltı ve felsefeleri, yönetim kuramlarının disiplinler arası ve özgün boyutları, klasik kuram, insan ilişkileri, açık sistem kuramı, Z kuramı ve çağdaş kuramlar. Yönetsel işleyişin kuramsal çözümlenmesi ve karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme, güdüleme, personel alma, bütçeleme, değerlendirme vb. süreçleri.

  EBB 617 Toplum, Kültür, Eğitim
  Eğitim, kültür, felsefe ve toplum ilişkilerine toplu bir bakış. Eğitimin toplumsal işlevleri, eğitim ve toplumsal değişme. Okul-aile ilişkileri, okul-iş yaşamı ilişkileri, öğretmenin toplumsal rolleri, eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri.

  EBB 625 Araştırma Yöntemlerine Giriş
  Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

  EBB 626 Öğrenme Süreçleri
  Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramlarının ve bunların eğitim açısından doğurgularının gözden geçirilmesi; öğretme kuram, model ve öğretim stratejilerinin incelenmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kavram ilke kuram ve çağdaş yaklaşımların eğitim ortamında uygulanması.

  EBB 631 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
  Türk eğitim sisteminin genel bir çözümlenmesi. Amaç, yapı ve süreçler ayrıntılı olarak incelenir. Sistemde meydana gelen değişmeler belirlenip, nedenleri tartışılır. Sistemin çevresel değişmeler doğrultusunda yönelimleri saptanır.

  EBB 633 Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
  Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kaykare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

  DERS İÇERİKLERİ
  EBB 600 Özel Konular
  Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  EBB 622 Eğitim Denetimi
  Yönetimi ve süreçleri, bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Denetçilerin rolleri, denetimde insan ilişkileri.

  EBB 635 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
  Temel kavramlar ve inceleme alanı, eğitim ekonomisi kuramları (insan sermayesi kuramı, eleme hipotezi, kuyruk hipotezi, diğer yeni yaklaşımlar), eğitimin dışsallıkları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı. Eğitim göstergeleri, eğitim planlaması modelleri, eğitim planlaması ve nüfus.

  EBB 645 Eğitimde Yönetim ve Öğretim Liderliği
  Önkoşul: EBB 647 Eğitim ve Okul Yönetimi Eğitimde liderlik. Okul yönetiminin eğitim liderliği iş alanları. Yönetimin eğitim liderliği işlev ve uygulamaları. Eğitim liderliği etkinliklerinin geliştirilmesi. Okul yönetiminde öğretim liderliği.

  EBB 646 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
  Önkoşul: EBB 647 Eğitim ve Okul Yönetimi / EBB 622 Eğitim Denetimi Türkiye'de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Merkez örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Taşra (il / ilçe) örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Okullarda yönetim ve denetim uygulamaları. Yönetim ve denetim uygulamalarını geliştirme önerileri.

  EBB 647 Eğitim ve Okul Yönetimi
  Eğitim ve okul yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından amaç yapı süreç ve iklim boyutlarında incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentilerini karşılayacak kavramsal, toplumsal ve teknik becerileri konusunda temel bilgi birikimi ve bir bakış açısının kazandırılması.

  EBB 648 Yetişkin Eğitimi
  Yetişkin eğitiminin felsefi temelleri, yetişkin eğitimi ve yaşam boyu eğitim kavramları ve bireyin yaşam boyu öğrenme yolları, okur-yazarlık sorunu, yetişkin eğitiminde programlar ve öncelikler, eğitim gereksinimlerinin, kaynak ve engellerin belirlenmesi, Türkiye'de yetişkin eğitimi ve uygulamaları.

  EBB 651 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntem ve kullanımı, evren ve örneklem. Araştırma modelleri, türleri ve özellikleri, araştırma değişkeninin kontrol edilmesi, veri toplama teknikleri. Ölçme, özellikleri, türleri, araçları, ölçme yanılgıları. Ölçek hazırlama, ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması. Araştırmanın raporlaştırılması, bulguların kurgulanması ve yorumu. Özet, yargı ve önerilerin yazılması.

  EBB 652 Örgüt Geliştirme
  Bu dersin amacı, örgütsel değişme ve gelişme alanında temel bilgileri sağlamak, bir bakış açısı oluşturmak ve örgütsel sorunlara çözüm getirebilme becerisini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, örgüt geliştirmenin kuramsal çerçevesi, düşünsel temelleri, sorun belirleme ve değişim stratejileri, örgüt geliştirme modelleri, bireysel, takıma dayalı ve örgüt çaplı geliştirme araçları, değişim liderliği vb. konular ele alınmaktadır.

  EBB 653 Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama
  Sınıf yönetimi ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, yeni sınıf yönetimi kuramlarının sınıf yönetimine ilişkin doğurguları, ülkemizdeki sınıf yönetimi uygulamaları ve bunların çağdaş bilimsel bilgiler ışığında geliştirilmesi.

  EBB 698 Eğitim Yönetimi Semineri
  Eğitim yönetimi, denetim, planlaması, ekonomisi alanındaki makale ve tezlerin taranması ve gözden geçirilmesi. Sınırlı bir alanda uygulamalara ilişkin güncel sorunların araştırılması ve bir araştırma önerisi oluşturulması.    

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |