Türk ve İslam Sanatları Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk ve İslam Sanatları Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  TÜRK ve İSLAM SANATLARI DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  GÜZ DÖNEMİ


  SANAT TARİHİNDE KORUMA VE ONARIM

  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Sanat Tarihi bütünlüğü içerisinde korumanın önemi , koruma ile ilgili ilke kararları ve yapılan uygulamalar anlatılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl içi ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  CANTAY, Gönül, Koruma Kurulları Müze İlişkisi I, 4. Müzecilik Semineri, (16-18 Eylül 1998, İstanbul)
  CANTAY, Gönül, Müzeciliğimiz ve Eğitimi, 1. Müzecilik Sempozyumu Bildirileri,
  İstanbul 1994 Dersi Veren: Prof. Dr. Gönül CANTAY

  TÜRK SANATINDA İKONOGRAFİ ARAŞTIRMALARI
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Türk Sanatı’nın çeşitli alanlarıyla ilgili ikonografik çalışmalar teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Güner Anal’a Armağan, Ankara 1993
  PANOFSKY, Erwin, İkonografi ve Ikonoloji, Rönesans Sanatının İncelenmesine Giriş, (Çev.Engin Akyürek), Afa Yay., İstanbul 1995
  ESİN, Emel, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yay., İstanbul 2004.
  HARTNER, W., “The Pseudoplanetary Nodes of the Moon’s arbit in Hinch and
  Islamic Iconographies”, Ars Islamıca, C.V., Michican 1938
  MÜLAYİM, S., Değişim Tanıkları- Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul 1999
  Dersi Veren: Prof. Dr.Yaşar ÇORUHLU

  TÜRK KİTAP SANATLARI VE TEKNİKLERİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç / İçerik : Türk Kitap Sanatı (hat, tezhip, minyatür, cilt) dönem üslupları ve
  uygulanan teknikler işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  TANINDI, Zeren, “Osmanlı Sanatında Cil”, Osmanlı, 11.Yeni Türkiye Yayınları,
  Ankara 1999
  TANINDI, Zeren, “Türk Cilt Sanatı” , Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993
  DERMAN, M.Uğur, Türk Sanatında Ebrû, İstanbul 1977
  MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Banu MAHİR

  ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik : 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu üslubu, tarihi belgeler (kitabe, vakfiye,
  taşçı işaretleri) kapsamında ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, Oktay, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara 1991
  ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 2003
  KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002
  KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969
  ÖĞEL, Semra, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986
  ÖĞEL, Semra, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul 1994
  ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1978
  SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk İslam Mimarisinde
  Sanatçılar, Ankara 1989
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  ORTAÇAĞDA TÜRK-İTALYAN SİYASET, SANAT VE MİMARLIK İLİŞKİLERİ
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bizans döneminden beri uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığı
  alanında Akdeniz’de rakipsiz olan İtalyanlar, Ortaçağ Anadolusu’nda Selçuklularla da
  yoğun ticari ilişkiler kurmuşlardır. Dersin konusunu, 1206’da Anadolu Selçuklu Sultanı
  ile Venedikliler arasında yapılan ilk ticaret antlaşması ile başlayan Türk-İtalyan siyasî
  ilişkileri çerçevesinde sanatın şekillenmesinin incelenmesi oluşturmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 1987.
  SÖNMEZ, Zeki, Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat İlişkileri, İstanbul 2006.
  SÖNMEZ, Zeki, “Türk Sanatında İtalyan Ressamlar ve Etkileri”, Aslanapa Armağanı,
  İstanbul 1996, s. 239-252.
  SÖNMEZ, Zeki, “Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Yabancı Sanatçı Sorunu ve
  İtalyan Asıllı Sanatçılar”, Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri, İstanbul
  2000, s. 309
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  SANAT TARİHİNDE KORUMA VE ONARIM
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Sanat Tarihi bütünlüğü içerisinde korumanın önemi , koruma ile ilgili
  ilke kararları ve yapılan uygulamalar anlatılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl Sonu Ödev Değerlendirmesi / Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  CANTAY, Gönül, Koruma Kurulları Müze İlişkisi I, 4. Müzecilik Semineri, (16-18 Eylül
  1998, İstanbul)
  CANTAY, Gönül, Müzeciliğimiz ve Eğitimi, 1. Müzecilik Sempozyumu Bildirileri,
  İstanbul 1994
  Dersi Veren : Prof. Dr.Gönül CANTAY

  TÜRK KİTAP SANATLARI ve TEKNİKLERİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik Türk Kitap Sanatı (hat, tezhip, minyatür, cilt) dönem üslupları ve
  uygulanan teknikler işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  TANINDI, Zeren, “Osmanlı Sanatında Tezhip”, Osmanlı, Cilt 11, Yeni Türkiye
  Yayınları, Ankara 1999
  TANINDI, Zeren, “Türk Tezhip Sanatı” Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993.
  MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.
  Dersi Veren : Prof. Dr. Banu MAHİR

  OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİNDE YAPI FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU

  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Osmanlı mimarisi, tarihi belgeler (kitabe, vakfiye, taşçı işaretleri)
  kapsamında ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl içi yazılı sınav / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986
  ALTINAY, A.Refik, Türk Mimarları (Yay.Haz.Z.Sönmez), İstanbul 1977
  AYVANSARAYİ, Hüseyin Od, Hadikat’ül-Cevami (Yay.Haz.N.Galitekin), İstanbul
  2001
  SÖNMEZ, Zeki, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar Belgeler, İstanbul 1988
  SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar AnadoluTürk-İslam Mimarisinde
  Sanatçılar, Ankara 1989
  UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Anakara 1984
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  ORTA VE İÇ ASYA’DA TÜRK RESİM SANATI
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Türk Resim Sanatı’nın Orta ve İç Asya’da yayılım alanları, Proto-Turk,
  Hun, Göktürk, Uygur dönemine ait kaya, duvar ve kitap resimleri ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ANONİM, Along The Ancient Silk Routes Central asian Art From The West Berlin
  State Museums, New York 1982.
  BUSSAGLI, M., Central Asian Painting From Afghanistan to Sınkıang, Geneva 1979.
  ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yay., İstanbul 2007.
  ESİN, E., “Türk Budist Resim Sanatının Tarihçesi”, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi,
  (İstanbul 15-20 Ekim 1973) Tebliğler 3, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1979, s. 696-758.
  ESİN, E., “Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk sanatı ( Doğu Türkistan ve Kansu’
  da )”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk sanatı Hakkında Araştırmalar,
  C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 311-416.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu

  OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE TÜRK-İTALYAN SİYASET, SANAT VE MİMARLIK İLİŞKİLERİ
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: İtalyanların güçlü diplomasi geleneği, ticari becerileri zaman zaman
  ortaya çıkan siyasal çatışma ve gerginliklere rağmen Osmanlı Dönemi’nde de
  artarak devam etmiştir. Bu dersin konusunu Fatih döneminden başlayarak 18. yüzyıl
  sonlarına kadar devam eden Türk – İtalyan sanat ve siyaset ilişkileri
  oluşturmaktadır.Ayrıca izleyen Cumhuriyet dönemi mimarisinin şekillenmesinde rol
  oynayan mimarlar ve sanat ilişkilerinin en önemli boyutunu oluşturan ressamlar
  kimlikleri ve eserleriyle değerlendirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  GERMANER, Semra-Zeynep İNANKUR, Oryantalistlerin İstanbulu, İstanbul 2002.
  SÖNMEZ, Zeki, Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat İlişkileri, İstanbul 2006.
  SÖNMEZ, Zeki, “Türk Sanatında İtalyan Ressamlar ve Etkileri”, Aslanapa Armağanı,
  İstanbul 1996, s. 239-252.
  SÖNMEZ, Zeki, “Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Yabancı Sanatçı Sorunu ve
  İtalyan Asıllı Sanatçılar”, Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri, İstanbul
  2000, s. 309.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

Sanat tarihi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |