Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  TEKSTİL ve MODA TASARIMI

  2003/6330 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde ilk olarak 2006–2007 Eğitim Öğretim yılında Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalında eğitim-öğretime başlanılmış olup bu programda. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans düzeyinde eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır.


  Tekstil sektörü hem üretimde, hem ihracatta, hem de istihdamda Türkiye’nin çok önemli sektörlerinden biri olup günümüzde, tekstil alanında, ciddi şekilde, çağdaş teknik bilgilere sahip, yaratıcı sanatçı kimlik ve kültürel birikimlerle donanmış, bilinçli ve uzman Tekstil ve Moda Tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. Bu alandaki taleplerin tartışılmayacak düzeyde önemi olduğu görülmektedir.

  Bu ihtiyaçtan hareketle açılmasını önerdiğimiz Tekstil ve Moda Tasarımı ana sanat dalı programının amacı, bu alanda nitelikli insan kaynaklarını en üst düzeyde sağlayacak şekilde desteklemek, Türk tasarım eğitiminin uluslararası düzeye taşınmasına katkıda bulunmak, araştırma yapmak, yapılmasını özendirmek ve sonuçların ilgili kesimlerce paylaşımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Tekstil malzemeleriyle, kavramlarıyla ve teknikleriyle sanat yapıtlarını üretebilen ve tekstil-giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp bu sektörün istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirecek nitelikli, araştırıcı tekstil ve moda tasarımcıları ile bu alanda akademisyenlerin yetiştirilmelerini hedeflemekteyiz.

  DERS LİSTESİ

  ZORUNLU DERSLER
  Lisansüstü Giysi Tasarımı I
  Lisansüstü Giysi Teknikleri
  Lisansüstü Dokuma Tasarımı I   
  Lisansüstü Tekstil Tasarım İlkeleri I
  Lisansüstü Giysi Tasarımı II   
  Lisansüstü İmaj ve Moda Fotoğrafçılığı   
  Lisansüstü Dokuma Tasarımı II   
  Lisansüstü Tekstil Tasarım İlkeleri II   
   
  SEÇMELİ DERSLER
  Tasarım Teorisi   
  Giyim Tasarım İlkeleri    
  Dokuma Kumaş Tipleri Ve Üretim Teknikleri   
  Küreselleşmenin Tekstil Tasarımına Etkisi   
  Tekstil Sanatları Tarihi    
  Tekstilde Moda-Marka-Stil İlişkileri   
  Sanat Politikası ve Sanat Yönetimi
  Geleneksel Tekstiller I
  Seminer
  Baskı ve Dokumaya Bağlı El Sanatları   
  Aksesuar Tasarımı   
  Figür Çizim ve Anlatım Teknikleri   
  Araştırma Yöntemleri   
  Felsefeye Giriş   
  Osmanlı Dokumaları   
  Ekolojik Tekstiller   
  Geleneksel Tekstiller II
  Seminer
  Tez
  Dönem Projesi   
  DERS İÇERİKLERİ

  TMT 503 LİSANSÜSTÜ GİYSİ TASARIMI I, TMT 504 LİSANSÜSTÜ GİYSİ TASARIMI II
  Figür ve model çizimi, malzeme bilgilerini almış olan öğrenciler, moda faktörüne bağlı ve belirlenen konulara yönelik sanat ağırlıklı giysi koleksiyonları hazırlar, moda eğilimleri göz önüne tutularak, kadın veya erkek için giysi projeleri önerilmesi hedeflenir. Bu önermelerde kullanım alanı ve kullanıcı özellikleri irdelenir ve doğru malzeme ile dosya ve proje şeklinde çalışmalar oluşturulur.

  TMT 505 LİSANSÜSTÜ GİYSİ TEKNİKLERİ
  Tasarlanan giysilerin dikim aşamasına geçmeden önce drapaj  ve kalıp çıkarılma aşamasında kullanılabilecek farklı ve modele özgü mulaj ve kalıplarının çıkarılacağı   malzemenin özelliklerine göre ön prova çalışmaları yapılır.

  TMT 507 LİSANSÜSTÜ DOKUMA TASARIMI I, TMT 508 LİSANSÜSTÜ DOKUMA TASARIMI II
  Kullanıma yönelik kapsamlı bir proje içersinde Armürlü ve jakarlı dokuma tekniklerini kullanarak, Kumaş tasarımında kullanım alanı, kullanıcı özellikleri, malzeme seçimi, sisteme uygun düşünebilme  ve bu düşünceyi geliştirebilme alışkanlığını kazandırılır.

  TMT 509 LİSANSÜSTÜ TEKSTİL TASARIM İLKELERİ I, TMT 510 LİSANSÜSTÜ TEKSTİL TASARIM İLKELERİ II
  Tüm tekstil üretim ve uygulama biçimleri ile ya da proje dersleri kapsamında oluşturulan tasarımların teknik ve estetik yönleri ile sektörde uygulanış biçimlerinin öğrenciye teorik ve uygulamalı aktarımı yaptırılır.

  TMT 506 LİSANSÜSTÜ İMAJ VE MODA FOTOĞRAFÇILIĞI
  Öğrencilere verilecek dersler, Moda ve Tekstil kapsamlı Profesyonel Reklâm ve Tanıtım piyasasına yönelik çalışmaların yapıldığı, Teorik ve Pratik bilgilerin aktarıldığı, görsel öğelerin teknik malzemenin kavranmasıyla daha çok Workshoplar oluşturularak birebir anlatıldığı foto-grafik-imaj ve tasarımına yönelik her türlü çalışmanın dijital ve deneysel yöntemlerle aktarıldığı bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

  TMT 511 TASARIM TEORİSİ
  Tasarım Teorisi dersi, Tasarımın tarihçesi,  gerekliliği, aşamaları ve tasarım süreçlerine ilişkin alt yapı oluşturmayı amaçlar. Öğrenciyi Tasarımı, sanatı Kuramsal olarak eleştirebilecek bir yapıya ulaştırmak hedeflenir.  Ders kapsamında Tasarım ve teknik ilişkilendirilir, Tasarım sürecinin aşamaları, t asarım kavramı,  bilgiye ilişkin kuramlar üzerinde durulur, Tasarım- Mekan, Tasarım-ekoloji, Tasarım-Yararlılık, Tasarım varlığı -Geçmiş, şimdi, gelecek.- ilişkileri incelenir.

  TMT 512 BOYAMAYA,  BASKIYA  VE DOKUMAYA BAĞLI EL SANATLARI
  a)    Tekstil yüzeylerinin baskı yoluyla süslenmesinde ve El sanatlarında boyamaya ve baskıya bağlı; yazma baskısı, bağlama batik, mumlu batik, şablon baskı, transfer baskı, pentür ve pistole boyama ile uygulanan tekniklerin, giysi tasarımına aktarımı için altyapı çalışmalarının çözümlemesi,
  b)     El sanatlarından, dokumaya, örmeye, keçeye, kilim halı, cicim, zili, tulu, sumağa  ve bu tekniklerden oluşan farklı yüzeyleri, değişik malzemelerle uygulama tekniklerinin altyapı çalışmalarının çözümlemesi,
  Tasarım tekniğine uygun olarak öğrenci a veya b grubu çalışmaların birinden sorumlu olacaktır.

  TMT 513 GİYİM TASARIM İLKELERİ
  Çeşitli yaşam tarzlarına ve hedef kitlelere yönelik olarak, farklı kaynaklardan etkilenerek giyim ürünlerinin yaratılmasını ve geliştirilmesini konu alır. Öğrenciler güncel moda trendleri, tarihsel olaylar, sanat akımları, etnik kaynaklar, çevre ve dünyadaki en son gelişmeler gibi çeşitli kaynaklardan etkilenerek giysi tasarımları yapmakta ve ürüne dönüştürmeyi öğrenmektedir

  TMT 514 AKSESUAR TASARIMI
  Takı, ayakkabı, çanta şapka gibi giysiye tamamlayıcı unsurlarıyla estetik ve fonksiyonel değerler katan aksesuarların deneysel bir anlatım içinde incelenmesi, bir temaya uygun sunum kaygısı ile hazırlanan, farklı malzeme ve tekniklerin öğrenci tarafından araştırılarak çalışıldığı derste belli bir konuda özgün ürünler tasarlanması hedeflenir. 

  TMT 515 DOKUMA KUMAŞ TİPLERİ VE ÜRETİM TEKNİKLERİ
  Kumaşın oluşumu, bunun için kullanılan makineler, teknikler, bir kumaşın oluşumu için gereken işlemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri incelenir.  Dokuma hesapları, çeşitli tekniklerle elde edilen kumaşlar, bunların iplik özellikleri ile son mamul özelliklerinin etkileşmeleri, tasrlanan kumaşın geliştirilmesinde göz önünde tutulması gereken faktörler, insanın kendisini rahat ve konforlu hissetmesi için gerekli şartlar anlatılır.

  TMT 516 FİGÜR ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ
  Canlı modelden artistik anatomi etütleri yapılır. Oran-orantı, hareket-denge kavramları ele alınır. Giysi tasarımı ile ilişkilendirilmiş ergonomik tanımlamaların yanı sıra farklı anlatım araç, gereç ve teknikleri incelenir, denenir

  TMT 517 KÜRESELLEŞMENİN TEKSTİL TASARIMINA ETKİSİ
  Farklı kültür ve coğrafyalarda üretilen tekstiller, bilinen geleneksel tekstil sanatları, sanatın özerk ya da toplumsal bağımlılığı, tekstil ve giyim stillerinin etnik yansımaları, teknolojinin dünya üzerindeki büyük değişimlerin oluşumundaki potansiyel rolü. Toplumların ekonomik ve politik yapıları, kültürel ve sosyal oluşumları 18. ve 19. yy üretim, teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerle sosyal ve ekonomik sistemdeki değişimler. 20. ve 21. yy. da bilim ve teknolojinin sanata katkısı, dijital sanal ortam, iletişimdeki gelişimlerle güçlenen küreselleşmenin tekstil ve giyim stillerine etkileşimi.

  TMT 518 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Bilim, bilimsel bilgi, araştırma, yöntem, tanımı içinde, Araştırma etiği,  Araştırmada temel kavramlar, Araştırma desenleri, Nitel araştırma, Araştırmaya başlangıç, bir araştırma modeli, Gözlem ve Mülakat, Hipotez ve  Anketler incelenir

  TMT 519 TEKSTİL SANATLARI TARİHİ
  Tarih boyunca kullanılan tekstil çeşitlerinin ve tekniklerinin irdelenmesi, kültürlere göre tekstil hareketleri ve bunların günümüz sanat akımlarıyla ilişkilendirmesini inceler

  TMT 520 FELSEFEYE GİRİŞ
  Felsefenin nasıl öğrenileceği, felsefenin hangi teknik ve yöntemlerle düşünülmesi ve okunması gerektiği incelenir. "felsefe nedir" sorusu sistematik ve tarihsel açıdan irdelenir.
  Felsefenin temel disiplinlerinin tanımı yapılarak terim ve kavramları, problemleri ve tarihi hem temel felsefî akımlar, hem de filozoflar boyutunda ele alınır.

  TMT 522 OSMANLI DOKUMALARI
  Tarihi tekstillerimiz içinde sarayda yaşayan kesim ve Osmanlı sarayları için dokunmuş, üretilmiş tüm tekstiller; malzemesi, desen özellikleri, üretim biçimleri, kullanım amaçları, korunması ve günümüzdeki durumları ele alınarak incelenir.

  TMT 521 TEKSTİLDE MODA-MARKA-STİL İLİŞKİLERİ
  Geçmişten günümüze “tekstil tasarımı”nın gelişimini hazırlayan; moda, marka ve stil ilişkileri yer, zaman, mekân kavramlarıyla ele alınır. Günümüzde tekstil tasarımcısının stil yaratma, marka oluşturma ve moda içinde var olabilme problemlerine çağdaş çözüm önerileri aranır. Başarılı çağdaş tasarımcılar hakkında araştırmalarla öğrencinin vizyonunu genişletmek amaçlanır.

  TMT 523 SANAT POLİTİKASI VE SANAT YÖNETİMİ
  Cumhuriyet dönemi sanat politikaları
  Sanatsal etkinliklerin toplumun kültür ve sanat düzeyi üzerinde yaptığı değişiklikler, Çağdaş sanat platformu oluşumunda sanatçı, kurum ilişkileri.
  Sanat yönetiminde etkili kişiler; küratörler, eleştirmenler, galeri yöneticileri  vb.
  21. yy. “Çağdaş Sanat” olgusu üzerinde tartışmalar, örneklemeler, öneriler

  TMT 524 EKOLOJİK TEKSTİLLER
  Elyaf halinden bitmiş halde ürün oluncaya kadarki tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün tekrar geriye kazanılır olması veya çevreye zararsız ürünlere dönüşebilen ürün tanımları. Eko tekstiller kavramı içinde kalan üretim ekolojisi, İnsan ekolojisi ve Atık ekolojisi kavramlarının detaylı olarak incelenmesi

  TMT 525 GELENEKSEL TEKSTİLLER I, TMT 526 GELENEKSEL TEKSTİLLER II
  Tarihi tekstillerimiz içinde,  halk için dokunmuş, üretilmiş tüm tekstiller; malzemesi, desen özellikleri, üretim biçimleri, kullanım amaçları, korunması ve günümüzdeki durumları ele alınarak incelenir. Üretimi devam eden, halen dokunmakta olan geleneksel tekstiller yöreleri ve özellikleri ile ders kapsamında araştırılır.

Moda tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |