Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Grafik Tasarım Anasanat Dalı'nda tezli ve tezsiz Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programları eğitime başlamıştır.

  Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans eğitimleri boyunca, resim, yazı ve fotoğraf elemanlarını kullanarak, bir fikri en doğru biçimde görselleştirme konusunda çalışan öğrencilerin, uzmanlaşmayı düşündükleri konularda bilgilerini ve yaratıcı yönlerini geliştirerek yeni buluşlara yönelmelerini sağlamaktır.

  Yaşamımızın her alanında etkin rol oynayan Grafik Tasarım, teknolojik değişime paralel olarak sürekli gelişmektedir. Bu nedenle, her geçen gün farklı iş olanakları oluşmaktadır. Grafik Tasarımcılar, akademik kariyer yapabilecekleri gibi, reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık, fotoğraf ve multimedya alanlarında da çalışma imkanı bulabilirler.

  DERS LİSTESİ


  ZORUNLU DERSLER

  Lisansüstü Reklam Grafiği I
  Reklam Analizi I
  Araştırma Yöntemleri
  Lisansüstü Reklam Grafiği II
  Reklam Analizi II

  SEÇMELİ DERSLER

  Özgün Baskı Yöntemleri I
  Lisansüstü Tipografi I
  İleri Bilgisayar Eğitimi I
  Lisansüstü İllüstrasyon I
  Lisansüstü Ambalaj Grafiği I
  Sanat Politikası ve Sanat Yönetimi
  Seminer
  Sunum Teknikleri I
  Üretim Teknikleri I
  Özgün Baskı Yöntemleri II
  Lisansüstü Tipografi II
  İleri Bilgisayar Eğitimi II
  Lisansüstü İllüstrasyon II
  Lisansüstü Ambalaj Grafiği II
  Seminer
  Tez
  Dönem Projesi
  Güncel Yaklaşımlar ve çekim teknikleri
  Sunum Teknikleri II
  Üretim Teknikleri II

  DERS İÇERİKLERİ

  GTB 501-502 LİSANSÜSTÜ REKLAM GRAFİĞİ I- II
  Görsel iletişim medyalarında metin, resim olanaklarını kullanarak, düşünce veya ürünün kitlelere ulaştırılması sırasında amaca ulaşabilmek için iletilen ürünün bir tasarımcı tarafından tasarlanması, görülmesini ve okunmasını kolaylaştırır.Kötü tasarlanmış medya ürünleri arasından sıyrılmak için fark edilir olmasını sağlamak gerekir.Grafiker tanıtımı yapılacak olan ürün veya düşünce için ulaşılacak hedef  kitlenin sosyolojik yapısı, kültür durumunu, ekonomik durumunu, gibi vs. Doneleri göz önüne alarak tasarım çözümleri oluşturulur.Bu derste ürün veya sosyal konular için projeler tasarlanır. Görsel iletişim medyaları hakkında bilgi verilir. Günümüz grafik tasarım alanları ve düşünceleri konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

  GTB 503-504  REKLAM ANALİZİ  I- II
  Reklamın, reklamcılığın tanıtımı,türleri,amaçları,grafik sanatlarla ilişkileri,reklamlar,reklam ortamları ve analiz etme yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  GTB 507-508 ÖZGÜN BASKI YÖNTEMLERİ I-II
  Bu dersin kapsamı, gravür ve serigrafi gibi belli başlı özgün baskı üretim yöntemlerine ilişkin teorik bilgilerin aktarılmasını ve atölye ortamında yapılan uygulamaları içerir. Bu derste öğrencilerin, özgün baskı yöntemlerini kullanılarak, kendilerine özgü bir dil oluşturmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

  GTB 509-510 LİSANSÜSTÜ TİPOGRAFİ I – II
  Günümüzdeki tüm görsel iletişim araçlarındaki asıl mesajı ileten unsur olan metnin veya sloganın tasarlanması olarak düşünebiliriz.Yazı dersinde öğretilen harflerin tanımı. Latin alfabesini oluşturan tarihsel gelişim içerisinde temel yazı karakterleri ve bunlardan üretilen yeni tasarımları tanımak. Harfleri iletişimde kullanırken, harfler arası mesafe (espas) Büyük harf, küçük harf birlikteliği, satır aralıkları, yazı bloklamaları, kelimelerin bölünmesi gibi temel öğelerin öğretilmesi, yazının tasarım içerisinde ürün veya illüstrasyon, fotoğrafla birlikte kullanımı tamamen metinden oluşan kompozisyonların yapılması gazete ve dergi gibi süreli yayınların tasarımını yapmak, ürünün özelliğine uygun yazı karakteri seçmeyi öğretmek.
  Afiş, gazete,dergi ilanı,billboard ,kitap ve dergi tasarımı vb. Mesleki uygulamalarda yazı ve tipografik tasarımcıya sunduğu sonsuz olanakların yerinde ve doğru şekilde kullanılması, tasarımın bütününü başarılılığı açısından önemlidir. Grafik tasarımcısı bir mesaj ya da mesajlar iletmek üzere tasarım yaparken formlar ve biçimsel ögelerle, yazı-tipografiğği aynı anda düşünerek çözümler üretme alışkanlığı edinmelidir.Yazı karakterini iyi tanımalı mesajını görsel dille aktardığına göre harfleri ve onları oluşturduğu sözcükleri’resim’olarak görmelidir. Dersin amacı iletişim dünyasını oluşturan işaretlerin, görsel dil kuralları çerçevesinde eğitimini vermektir. Yalın tipografik elemanlar ve basit sanal içeriklerle belirlenmiş alanlarda denemeler yapmak Başlık,altbaşlık,metin ve benzeri yazımsal tasarım elemanlarını incelemek.Baskı yazılarının diğer tasarım elemanlarıyla birlikte yaratıcı tasarımlarda kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar üretmek.Duygu ve düşüncelerin sembol, simge ve metinlerle anlatımını sağlayacak form ve biçim çalışmaları yapmak.Sözü ve sesi bir disiplin içinde biçimlendirmek.Dilin sorunlarını grafik tasarım kullanım amaçlarına göre incelemek ve uygulamak.Seslerin, görüntülerin, hareketlerin, duygu ve düşüncelerin görsel dilini oluşturmak.Oluşmuş göstergelerin,kodların yeniden yapılanmalarını sağlamak.Toplumun değer yargıları ışığında yazımsal  tasarım ürünleri oluşturmak.Grafik tasarım disiplini içerisinde özgün biçimlendirmeler denemek.

  GTB 511-512 İLERİ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I –II
  Bilgisayara ilişkin temel bilgiler. Freehand programının temel özellikleri, çizim araçlarının tanıtılması.Basit alıştırmalar.Öğrenciye verilen bazı çizimlerin, bilgisayar ortamında yeniden yapılması.Bilgisayarda tasarım yapma alıştırmaları.Freehand programının temel yetenekleri kullanılarak yapılan grafik çalışmalar.Tasarım alıştırmalarının geliştirilerek sürdürülmesi.Freehand programının yeteneklerinin daha kapsamlı kullanımı. Freehand programında yazı alanlarının kullanılması, sayfa düzeni alıştırmaları.Photoshop programının genel özellikleri .Bu programda kısa alıştırmalar. Freehand ile Photoshop programlarının projede kullanılması.

  GTB 513-514 LİSANSÜSTÜ İLLÜSTRASYON I – II
  İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi dünyada illüstrasyonun kullanıldığı medya çeşitleri. İllüstrasyonun, resimden farklılıkları, illüstrasyonun anlatım olanaklarından yararlanarak yapılacak projeler. (Afiş, kitap kapağı, dergi kapağı, kitap tasarımı, broşür tasarımı, çocuk kitapları için illüstrasyon, ürün grafiği ve sosyal konular için illüstrasyon çalışmaları. İllüstrasyonda öğrencilere özgün anlatım dili oluşturmak.
  İnsan figürü,bitki,hayvan motifleri(kuru kalem,pastel,renkli mürekkep, sulu boya,akrilik,kolaj vs..) ile uygulamalar’Seçilecek bir sanatçı resmi için göndermeler’.Seçilecek bir edebi eserden yapılacak resimsel yorumlar. İllüstrasyonlarla  özgün kitap kapağı çalışmaları.

  GTB 515-516 LİSANSÜSTÜ  AMBALAJ GRAFİĞİ I - II
  Ambalajın genel tanımı ve tarihçesi. Ürünün yapısına göre ambalajın kullanımı.Ürünün kullanım ve tüketimine yönelik yapısının belirlenmesi.Üretim,taşıma ve pazar alanlarındaki ambalajın kullanımına yönelik  yapısının incelenmesi.Ambalajın ergonomik yapısı ve form açısından malzemeyle ilgili birlikteliği.Ambalaj üzerinde ürünün yapısına göre iletişime yönelik hiyerarşik düzenlemesinin analizi .Marka imajını yaratarak ve üretici kuruluşun felsefesine yönelik marka kimliği oluşturmak

  Ürünün; üretim,taşım ve Pazar alanlarındaki yeri.Tüketici yönünden işlevselliği , ürün üzerindeki görsellerin ürünün yapısına ve üretici kurumun kimliğine uygun tasarım kurallarını öğretmek. Ürüne yönelik koruyucu etmeni oluşturacak malzemenin seçimi. Ürünün kullanımı ve taşınmasına yönelik uygun formların, üretime uygun yaratılması ve tasarlanması. Görsel iletişime yönelik uygun biçimde planlanarak taslakların hazırlanması. Üretici kurumun ambalaj üzerinde oluşturacağı güvenlik etkisinin incelenerek hazırlanan proje üzerinde yerinin belirlenerek öteki iletişim grafikleriyle tasarlanarak sonuçlandırılması.
  Bir tasarımcının, ürün için önemli olan kullanıma, korumaya ve taşımaya yönelik malzemeyi piyasanın üretim koşullarda göz önüne alınarak  nasıl seçeceği, ürünün kimlik ve içerik olarak üretim felsefesine uygun görsellerin özgün çözümlemelerle nasıl tasarlanacağı öğretilir. Proje dersinde yapılan storyboard, süreli yayın için kurumsal kimlik web sayfa, tasarımı daha uzun zamana yayılan çalışmalardır. Sonuca ulaşmak için birçok aşamada geçen tasarımın bir bütün olarak ve piyasa çalışma şartlarına uygun biçimde yürütülmesi amaçlanır.

  GTB 523-524 SUNUM TEKNİKLERİ I - II
  Hazırlanan Grafik Tasarımlarının, müşteri sunumlarında, izlenen yöntemlerin, öğrenciye aktarılarak, grafik sunumlarında, hedef kitleyi etkileme yöntemlerinin araştırılması

  GTB 525-526 ÜRETİM TEKNİKLERİ I - II
  Grafikte, hazırlanan grafik tasarımlarının baskıya ve sunuma hazırlanırken, izlenecek yol ve tekniklerin öğretilmesi.


Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |