Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Öğrenci Kabul Koşulları: Sanat ve Tasarım Sınavı: Sınava başvuran adaylar lisans eğitiminde, yapmış oldukları uygulamalı çalışmalardan oluşan dosyaları (portföyleri) ile sözlü görüşmeye gelirler. Sınav Jürisi Adaylara uygulamalı ve teorik konularda bir sınav yapar. LES sınavından en az 45 puan almak zorunludur. Yabancı Dil Sınavı sınav komisyonunca yapılır. Başarısız öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler.
 • Program tanımları
  Programın açılma gerekçesi:

  Bu programda Grafik Tasarım alanında, gerek akademik gerekse iş dünyasının gereksinim duyduğu, yaratıcı tasarımlar yapmanın yanısıra, teorik konularda kendisini yetiştirmiş, Dünyadaki tasarım Düşünceleri ve alanlarını takip eden Modern Grafik Tasarımcılar, yetiştirmek.

  Diploma Koşulları:

  a) Dersler: Öğrenci derslerinin en az %60 ını alan derslerinden almak zorundadır.

  b) Yüksek Lisans Projesi (Tezli)
  Bu programda toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve bir seminer dersi ile bir Yüksek Lisans projesi bulunmaktadır. Kredilerini tamamlayan öğrenciler: Günümüz Çağdaş Grafik Tasarımı konusunda, yeni düşünceler ve çözümler getirebilecek birkaç proje konusunu danışmanına sunar. Öğrenci ve danışman yapacakları tez projesini (proje: Araştırma tezi ve yapıtlar) beraber kararlaştırırlar. Öğrenci projesini verilen sürede tamamlar. Proje sergilenmeye hazır çağdaş bir sunumla teslim edilir.

  Ayrıca öğrencinin Türk ve Dünya Grafik Tasarımı konusunda bilinmeyen; araştırılması gereken orjinal tez konularını tez danışmanına sunar. Seçilen tez konusu tez danışmanının yönetiminde hazırlanıp 5 adet olarak Enstitüye sunulur. Beraber değerlendirilecek olan çalışmalar jüri tarafından Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir.

  c) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 ders ve seminerden oluşur.

  GRAFİK TASARIMI DERS PROGRAMI

  GÜZ    
  • GRAFİK PROJE REKLAM GRAFİĞİ I    
  • GRAFİK PROJE AMBALAJ GRAFİĞİ I    
  • REKLAM ANALİZİ I    
  • GRAVÜR I    
  • LİTOGRAFİ I    
  • SERİGRAFİ I    
  • TİPOGRAFİ I    
  • BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I    
  • SEMİYOTİK TASARIMI I    
  • İLLÜSTRASYON I    
  • GRAFİK SANAT TARİHİ    
  BAHAR
  • GRAFİK PROJE REKLAM GRAFİĞİ II    
  • GRAFİK PROJE AMBALAJ GRAFİĞİ II    
  • REKLAM ANALİZİ II    
  • GRAVÜR II    
  • LİTOGRAFİ II    
  • SERİGRAFİ II    
  • TİPOGRAFİ II    
  • BİLGİSAYAR EĞİTİMİ II    
  • SEMİYOTİK TASARIMI II    
  • İLLÜSTRASYON II    
  • GRAFİK SANAT TARİHİ    
  • SEMİNER    

  DERS İÇERİKLERİ

  GRAP 541-542 GRAFİK PROJE AMBALAJ GRAFİĞİ I- II
  Ambalajın genel tanımı ve tarihçesi.Ürünün yapısına göre ambalajın kullanımı.Ürünün kullanım ve tüketimine yönelik yapısının belirlenmesi.Üretim,taşıma ve pazar alanlarındaki ambalajın kullanımına yönelik  yapısının incelenmesi.Ambalajın ergonomik yapısı ve form açısından malzemeyle ilgili birlikteliği.Ambalaj üzerinde ürünün yapısına göre iletişime yönelik hiyerarşik düzenlemesinin analizi .Marka imajını yaratarak ve üretici kuruluşun felsefesine yönelik marka kimliği oluşturmak
  Ürünün; üretim,taşım ve Pazar alanlarındaki yeri.Tüketici yönünden işlevselliği , ürün üzerindeki görsellerin ürünün yapısına ve üretici kurumun kimliğine uygun tasarım kurallarını öğretmek. Ürüne yönelik koruyucu etmeni oluşturacak malzemenin seçimi.Ürünün kullanımı ve taşınmasına yönelik uygun formların, üretime uygun yaratılması ve tasarlanması.Görsel iletişime yönelik uygun biçimde planlanarak taslakların hazırlanması.Üretici kurumun ambalaj üzerinde oluşturacağı güvenlik etkisinin incelenerek hazırlanan proje üzerinde yerinin belirlenerek öteki iletişim grafikleriyle tasarlanarak sonuçlandırılması.

  Bir tasarımcının, ürün için önemli olan kullanıma, korumaya ve taşımaya yönelik malzemeyi piyasanın üretim koşullarıda göz önüne alınarak  nasıl seçeceği, ürünün kimlik ve içerik olarak üretim felsefesine uygun görsellerin özgün çözümlemelerle nasıl tasarlanacağı öğretilir.
  Proje dersinde yapılan story board,süreli yayın için kurumsal kimlik web sayfa, tasarımı daha uzun zamana yayılan çalışmalardır. Sonuca ulaşmak için birçok aşamada geçen tasarımın bir bütün olarak ve piyasa çalışma şartlarına uygun biçimde yürütülmesi amaçlanır.

  GRAP 571-572 REKLAM ANALİZİ  I- II
  Reklamın, reklamcılığın tanıtımı,türleri,amaçları,grafik sanatlarla ilişkileri,reklamlar,reklam ortamları ve analiz etme yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  PLAS 511 -512 GRAVÜR I – II

  En eski Baskı Tekniği olan gravürün geçmişten günümüze tarihsel anlatmı. Klasik Gravür Teknikleri ve günümüzde kullanılan gelişmiş tekniklerden bazılarını kullanmak.Baskı teknikleri vasıtası ile yeni anlatımlar oluşturmak. Estetik beğeninin kazandırılmasına yardımcı olmak, basma yöntemleri ile fırça  veya çizimle elde edemediğimiz plastik değerlerin keşfini sağlamak. Kompozisyon yapmayı, boş alanın değerlendirilmesini .Görsel iletişimde kendisine yeni ufuklar açmaya yardımcı olmanın yanı sıra gravür tekniklerini ve basmasını öğretmek.Baskı Tekniği olarak gravür ve bu teknikle araştırma ve denemeye dayalı özgün üretimlerin gerçekleştirilmesi.

  PLAS 513- 514 LİTOGRAFİ I –II
  Günümüzde kullanılan en yaygın baskı tekniği olan ofset teknolojisinin ilk bulunuşu olan Litografinin bulunuşundan günümüze tarihsel anlatımı ve bu tekniğin kendisine has özelliklerinden yararlanarak araştırma ve denemeye dayalı çalışmalar yapmak, Litografinin baskı tekniklerini ve çoğaltma yöntemlerini öğretmek. Baskı Tekniği olarak taş baskı (litho) ve bu teknikle araştırma ve denemeye dayalı özgün üretimlerin gerçekleştirilmesi.

  GRAP 511 – 512 TİPOGRAFİ TASARIMI I – II
  Günümüzdeki tüm görsel iletişimaraçlarındaki asıl mesajı ileten unsur olan metnin veya sloganın tasarlanması olarak düşünebiliriz. Yazı dersinde öğretilen harflerin tanımı. Latin alfabesini oluşturan tarihsel gelişim içerisinde temel yazı karakterleri ve bunlardan üretilen yeni tasarımları tanımak . Harfleri iletişimde kullanırken, harfler arası mesafe (espas) Büyük harf, küçük harf birilikteliği, satır aralıkları, yazı bloklamaları, kelimelerin bölünmesi gibi temel öğelerin öğretilmesi, yazının tasarım içerisinde ürün veya illüstrasyon, fotoğrala birlikte kullanımı tamamen metinden oluşan kompozisyonların yapılması gazete ve dergi gibi süreli yayınların tasarımını yapmak, ürünün özelliğine uygun yazı karakteri seçmeyi öğretmek.
  Afiş,gazete,dergi ilanı,billboard ,kitap ve dergi tasarımı vb. Mesleki uygulamalarda yazı ve tipografik tasarımcıya sunduğu sonsuz olanakların yerinde ve doğru şekilde kullanılması, tasarımın bütününü başarılılığı açısından önemlidir. Grafik tasarımcısı bir mesaj ya da mesajlar iletmek üzere tasarım yaparken formlar ve biçimsel ögelerle, yazı-tipografiğği aynı anda düşünerek çözümler üretme alışkanlığı edinmelidir.Yazı karakterini iyi tanımalı mesajını görsel dille aktardığına göre harfleri ve onları oluşturduğu sözcükleri’resim’olarak görmelidir. Dersin amacı iletişim dünyasını oluşturan işaretlerin, görsel dil kuralları çerçevesinde eğitimini vermektir.
  Yalın tipografik elemanlar ve basit sanal içeriklerle belirlenmiş alanlarda denemeler yapmak Başlık,altbaşlık,metin ve benzeri yazımsal tasarım elemanlarını incelemek.Baskı yazılarının diğer tasarım elemanlarıyla birlikte yaratıcı tasarımlarda kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar üretmek.Duygu ve düşüncelerin sembol, simge ve metinlerle anlatımını sağlayacak form ve biçim çalışmaları yapmak.Sözü ve sesi bir disiplin içinde biçimlendirmek.Dilin sorunlarını grafik tasarım kullanım amaçlarına göre incelemek ve uygulamak.Seslerin, görüntülerin, hareketlerin, duygu ve düşüncelerin görsel dilini oluşturmak.Oluşmuş göstergelerin,kodların yeniden yapılanmalarını sağlamak.Toplumun değer yargıları ışığında yazımsal  tasarım ürünleri oluşturmak.Grafik tasarım disiplini içerisinde özgün biçimlendirmeler denemek.

  GRAP 501-502 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I –II
  Bilgisayara ilişkin temel bilgiler. Freehand programının temel özellikleri, çizim araçlarının tanıtılması.Basit alıştırmalar.Öğrenciye verilen bazı çizimlerin, bilgisayar ortamında yeniden yapılması.Bilgisayarda tasarım yapma alıştırmaları.Freehand programının temel yetenekleri kullanılarak yapılan grafik çalışmalar.Tasarım alıştırmalarının geliştirilerek sürdürülmesi.Freehand programının yeteneklerinin daha kapsamlı kullanımı. Freehand programında yazı alanlarının kullanılması, sayfa düzeni alıştırmaları.Photoshop programının genel özellikleri .Bu programda kısa alıştırmalar. Freehand ile Photoshop programlarının projede kullanılması.

  GRAP 521-522 SEMİYOTİK TASARIMI I – II
  Grafik anlatım diline dönüştürülen formlarla, semboller, kurum kimliği markalar, amblemler, toplumu yönlendirici işaretler, piktogramlar vb gibi semiyotiğin görsel bilimi oluşturduğu alanlardaki konular tasarlanır ve projelendirilir.

  GRAP 531-532 İLLÜSTRASYON I – II
  İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi dünyada illüstrasyonun kullanıldığı medya çeşitleri. İllüstrasyonun, resimden farklılıkları, illüstrasyonun anlatım olanaklarından yararlanarak yapılacak projeler. (Afiş, kitap kapağı, dergi kapağı, kitap tasarımı, broşür tasarımı, çocuk kitapları için illüstrasyon, ürün grafiği ve sosyal konular için illüstrasyon çalışmaları. İllüstrasyonda öğrencilere özgün anlatım dili oluşturmak.

  İnsan figürü,bitki,hayvan motifleri(kuru kalem,pastel,renkli mürekkep, sulu boya,akrilik,kolaj vs..) ile uygulamalar’Seçilecek bir sanatçı resmi için göndermeler’.Seçilecek bir edebi eserden yapılacak resimsel yorumlar. İllüstrasyonlarla  özgün kitap kapağı çalışmaları.

  GRAP 561-562 GRAFİK SANAT TARİHİ I – II
  Grafiğin tarihsel gelişimi ,Uluslararası etkileşimler,Tipografinin gelişimi,Türkiye’de grafik tasarımın günümüze kadar geçirdiği gelişim süreci.

  GRAP 551-552 GRAFİK PROJE REKLAM GRAFİĞİ I- II
  Görsel iletişim medyalarında metin, resim olanaklarını kullanarak, düşünce veya ürünün kitlelere ulaştırılması sırasında amaca ulaşabilmek için iletilen ürünün bir tasarımcı tarafından tasarlanması, görülmesini ve okunmasını kolaylaştırır.Kötü tasarlanmış medya ürünleri arasından sıyrılmak için fark edilir olmasını sağlamak gerekir.

  Grafiker tanıtımı yapılacak olan ürün veya düşünce için ulaşılacak hedef  kitlenin sosyolojik yapısı, kültür durumunu, ekonomik durumunu, gibi vs. Doneleri göz önüne alarak tasarım çözümleri oluşturulur.Bu derste ürün veya sosyal konular için projeler tasarlanır. Görsel iletişim medyaları hakkında bilgi verilir. Günümüz grafik tasarım alanları ve düşünceleri konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |