Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 71 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır.
 • Program tanımları
  Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Applied Electromagnetic Theory
  Statistical Signal Processing
  Bilgi Kuramı
  Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Probability Theory and Stochastic Processes
  Detection and Estimation Theory    
  Sayısal İletişim Kuramı
  Theory of a Complex Variable Functions
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler

  Microwave Radar Systems
  Mobile and Personal Communications    
  Advanced Television Techniques
  Microwave System Engineering
  Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı
  İleri Bağlaşma Sistemleri
  Image Processing
  Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme
  Remote Sensing Systems
  Speech and Audio Signal Processing
  Planar Optical Wavequides and Fibers
  Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi
  Telsiz İletişimde Modülasyon ve Kodlama    
  Microwave Antennas
  Digital Video Processing    
  Computational Electromagnetics    
  Uydu İletişim Sistemleri

  Ders İçerikleri
  Applied Electromagnetic Theory (Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı)
  Maxwell denklemleri; dalga dağılımı (dispersiyon); yöne bağlı ortamlarda dalgalar; Huygens ilkesi; Green fonksiyonu ve integral denklemler; açısal düzlem dalga spektrumu; silindirik ve küresel dalga fonksiyonları; pertürbasyon ve radyasyon denklemleri. Uygulama örnekleri: transmisyon boruları; saçılma ve kırınım problemleri.

  Statistical Signal Processing (İstatistiksel İşaret İşleme)
  Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Ayrık rasgele süreçler. Rasgele değişkenler, vektörler ve diziler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. Rasgele vektörler için yenilik gösterilimi. İşaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller. Optimum doğrusal süzgeçler, Normal denklemlerin çözümü. Doğrusal öngörü. Optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Levinson ve Schür algoritmaları. En küçük kareler süzgeçlemesi. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim.

  Bilgi Kuramı
  Bilgi (enformasyon) ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

  Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı

  Kompleks düzlem. Kompleks düzlemde fonksiyonlar. Analitik fonksiyonlar. Tekil noktalar. Analitik devam. Türev ve integral. Cauchy formülü, Taylor ve Laurent serilerine açılım. Konform dönüşüm ve uygulamaları.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Probability Theory and Stochastic Processes (Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri)
  Giriş: Rastlantı değişkenleri, olasılık dağılımları ve yoğunlukları, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar, beklenen değer ve momentler, çeşitli dağılım fonksiyonları. Moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, büyük sayılar yasası ve merkezi limit kuramı. Rastlantı süreçleri, sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan süreçler ve ergodiklik kavramı. Markov, Poisson, Wiener süreçleri. Raslantısal türev ve integral. Güç spektrumu kavramları.

  Detection and Estimation Theory
  İstatistiksel karar kuramı, varsayım sınama, bilinen işaretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan işaretlerin gürültülü ortamda sezimi, alıcı başarımı ve hata olasılığı, radar ve iletişim uygulamaları. Karmaşık ve parametrik olmayan karar kuramı. İstatistiksel kestirim kuramı, Başarım ölçütleri ve sınırları, etkin kestiriciler. Bilinmeyen işaret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Doğrusal kestirim, Wiener süzgeci, Kalman süzgeci.

  Sayısal İletişim Kuramı
  Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar, dalga biçimlerinin sentezi, geometrik yorumları, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcıları, hata olasılığının hesabı, minimum enerjili işaretler, dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda işaret kümeleri, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. Mesaj dizileri için verimli işaretleşme: Zaman - band genişliği   boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi, kanal sığası teoremi, işaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon , kafes kodlar, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri.

  Theory of a Complex Variable Functions (Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı )
  Kompleks düzlem. Kompleks düzlemde fonksiyonlar. Analitik fonksiyonlar. Tekil noktalar. Analitik devam. Türev ve integral. Cauchy formülü, Taylor ve Laurent serilerine açılım. Konform dönüşüm ve uygulamaları.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seçmeli Dersler 
  Microwave Radar Systems (Mikrodalga Radar Sistemleri)
  Radar sistemlerinin temelleri. Sürekli (CW) ve frekans modüleli(FM) işaret radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları. Radar sistemlerinin elemanları. Radar erim denklemi. Radar vericileri, alıcıları ve antenleri. Radar hedeflerinin kesit alanları ve istatistiksel davranışları. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. Radar işaret işleme yöntemleri. Gürültü ve fon içerisinden işaret sezimi. Hedef izleme radarları. Darbe sıkıştırma. Radarda yayılım ve girişim kavramları. Faz dizileri.

  Mobile and Personal Communications (Telsiz ve Bireysel İletişim)
  Giriş, gezgin radyo yayılımı, hücresel tasarım radyo kaynak yönetimi, “trunking” kuramı ve sistem tasarım temelleri, gezgin kaynak yönetimi ve el-değiştirme kavramı, çoklu erişim teknikleri, telsiz ağlar, gezgin haberleşme sistemlerinin gelişimi: 2G/3G/4G, telsiz yerel alan ağları, kişisel alan ağları.

  Advanced Television Techniques (İleri Televizyon Teknikleri)
  Görüntünün çok boyutlu işaret olarak ele alınması, FFT/DFT/DCT dönüşümleri, renk, hareket, görüntülerin değerlendirilmesi, tarama dönüşümleri, boyut indirgenmesi, çok boyutlu örnekleme teknikleri, güncel video iletişim sistemlerinden beklenenler ve standartları, resim bozuklukları, iletim için kodlama ve formatlar, analog ve sayısal iletim standartları, OFDM/COFDM, HDTV evrimi, video işaretin sayısallaştırılması, örnekleme teknikleri, sayısal video bozuklukları, kuvantalama etkileri, sayısal video işaret işleme, dikey ve zaman boyutunda süzme, resim/yarı-resim depoları, resimlerarası işaret işleme, sayısal çok boyutlu süzgeç uygulamaları, işaret üretilmesi, örnekleme, kodlama, dağıtım, alıcıda işaret işleme, sıkıştırma yöntemleri, JPEG ve MPEG-n, örnek sistemler, sayısal yayın formatları, DVB-S/C/T.

  Microwave System Engineering (Mikrodalga Sistem Mühendisliği)
  RF propagasyonunun temelleri. İletim ortamları, RF ve mikrodalga antenleri. Mikrodalga linklerinde kanal modelleme ve link analizi. İşaret işleme yöntemleri. Sistem örnekleri: Hücresel , radyolink, konumlama (GPS) ve uydu sistemleri. Tasarım örnekleri. RF sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi.

  Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı

  Kuantum mekaniğinde temel kavramlar, Schrödinger denkleminin çözümleri, elektromanyetik alanların kuantalanması. Laser kuramı, laser osilatörleri ve bazı belirli laser sistemleri. Optik radyasyonun modülasyonu. Parametrik kuvvetlendirme, osilasyon. Q anahtarlama ve mod kilitleme yapıları. Optik deteksiyon . Holografi, laserlerin uzaktan algılamaya uygulaması   Lidarlar.

  İleri Bağlaşma Sistemleri
  Sayısal ses ve veri bağlaşma sistemleri. Kontrol teknikleri ve kontrol mimarileri. Paket bağlaşması, Istatistiksel çoğullama. Hızlı paket bağlaşması. Bağlaşma protokolleri. Dalga boyu çoğullaması. Fotonik bağlaşma. Genişbandlı bağlaşma ve iletim teknolojileri (FR, SMDS, DQDB-MAN, yüksek hızlı LAN lar, FDDI, SDH), ATM ve genişbandlı ISDN. ATM şebekelerde işaretleşme, yöneltme ve trafik kontrolu. Gelecek nesil genişbandlı şebekeler. ATM şebekelerde trafik analizi ve boyutlandırma.

  Image Processing (Görüntü İşleme)
  Görüntü işlemenin temelleri. Sayısal işlemenin temelleri ve uygulamaları. Kameralar. Algılama. İnsan görme sistemi ve bilgisayar görme sistemleri. İki-boyutlu sistemlerin gözden geçirilmesi. Histogram tabanlı işlemler. Evrişim-tabanlı işlemler. Yumuşatma işlemleri. Türev tabanlı işlemler. Morfoloji tabanlı işlemler. Çevritlerin belirlenmesi. Temel iyileştirme ve onarım teknikleri. Bölütleme. Görüntü sıkıştırma ve kodlamanın temelleri.

  Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme

  Mikrodalga görüntüleme kavramı ve yapay açıklıklı radar (YAR) kuramı: YAR darbe sıkıştırma yöntemleri. Ayrık frekans YAR yöntemi, sayısal YAR veri işleme yöntemleri. YAR işaretleri ve gürültü analizi. TYAR (Ters YAR) ve görüntü işleme. Üç boyutlu görüntüleme. Uyumsuz tek darbeli radarlar ile görüntüleme. Dönen cisimlerin menzil ve çapraz menzil görüntülenmesi. Ardışıl görüntü oluşturma yöntemleri. Çözünürlük, açıklık sentezlemesi. Güç ve sönümleme istatistikleri. Faz ve hareket hataları.

  Remote Sensing Systems (Uzaktan Algılama Sistemleri)

  Giriş; Aktif uzaktan algılama ile ilgili elektromagnetik temeller; ışınım kanunları. Pasif uzaktan algılama sistemleri: Optik sensorler, kızılötesi ve mikrodalga radyometre sistemleri; aktif uzaktan algılama sistemleri; Radar temelleri ve radar saçılması. Mikrodalga görüntüleme radarları: Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Ters- SAR (ISAR). Uzaktan algılama platformları: Hava, uzay ve uydu ile uzaktan algılama; Radar ile veri toplama; Veri işleme; Veri birleştirme ve sınıflandırma.

  Speech and Audio Signal Processing (Konuşma ve Ses İşleme)

  İşitsel algı ve psikoakustik maskelemenin temelleri. Konuşma sentezleme teknikleri. AAC, MP3, OGG ve benzeri ses/konuşma sıkıştırma teknikleri. Öznitelik çıkarma, ses sınıflandırma ve konuşmacı tanılama. Ses ayrıştırma. Sayısal ses güvenliği ve ses/konuşma damgalama, ses parmak izi çıkarma sistemleri

  Planar Optical Wavequides and Fibers (Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzları ve Fiberler )

  Giriş: Dersin amaç ve kapsamı. Düzlemsel yapıdaki 2-boyutlu ve kesiti dikdörtgen benzeri 3-boyutlu optik dalga kılavuzları ve optik fiberlerde alanların elde edilmesi için kullanılabilecek çözüm yöntemleri: Kesin analitik çözümlerin elde edilebildiği kanonik problemler, Geometrik optik yaklaşıklığı, Pertürbasyon yöntemleri, Salt sayısal çözüm yöntemleri. Optik dalga kılavuzlarında dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Uniform olmayan optik dalga kılavuzları.

  Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi
  Telekomünikasyon trafiğinin tahmini, tahmin modelleri. Zaman serisi analizleri. Telekomünikasyon sistemleri planlaması ve tasarımı. Maliyet analizleri. Şebeke performansının tayini, servis kalitesi. Telekomünikasyon şebekeleri yönetim prensipleri ve teknolojileri. OSI yönetim protokolları. ITU nun TMN standardı. Hizmetlerin integrasyonu. Internet, intranet ve elektronik ticaretin teknik, ekonomik ve sosyal boyutları. Uluslararası standart kuruluşlarının rolü.

  Telsiz İletişimde Modülasyon ve Kodlama    
  Giriş. Telsiz iletişimde modülasyon türleri. Telsiz iletişimde kanal modelleri. Rayleigh sönümlemeli işaretin güç spektrumu. Hızlı ve yavaş sönümlemenin sayısal modülasyonlu işaretlere etkileri. Telsiz iletişim sistemlerinin benzetim teknikleri. Sönümlemeli kanallarda kodlamalı iletim, uzay-zaman kodlaması. Dik frekans bölmeli çoğullama (OFDM). Frekans seçici sönümlemeli kanallarda işaretleşme ve optimum alıcı tasarımı. Yayılmış spektrumlu iletişim.

  Microwave Antennas
  Mikrodalga antenleri ve tasarım problemleri. Devre Bağıntıları. Karşılıklılık teoremleri. Akım dağılımlarından ışıma. Dalga cepheleri ve ışınlar. Saçılma ve kırınım. Anten aydınlanması ve anten ışınlayıcı akımları. Mikrodalga dipol antenleri ve beslenmeleri. Yarık antenler. Doğrusal anten dizileri ve beslenmeleri. Huni antenler ve beslenmeleri. Mercek antenler. İnce demetli ve yelpaze demetli antenler. Demeti şekillendirilmiş antenler. Yansıtıcılar, Periyotlu yapılar, Dielektrik çubuk, helisel anten, mikroşerit antenler.

  Digital Video Processing    
  Bu yüksek lisans/doktora düzeyindeki derste sayısal video sinyallerinin modellenmesi ve işlenmesinde kullanılan temel tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste ilk olarak analog ve sayısal video sinyalleri ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Sunulacak konular şu başlıklarda toplanabilir: İmge formasyon modelleri, uzamsal-ansal örnekleme ve örnekleme yapılarının dönüştürülmesi. 2B ve 3B hareket kestirim teknikleri. Ansal video bölütleme ve görsel içerik modelleme. Nesne tabanlı video sıkıştırma metodları ve standartları (MPEG4). Video iletişim standartları. Sayısal verinin güvenliği, video damgalama ve MPEG21. Video indeksleme ve arama algoritmaları, MPEG7. Derste ayrıca uygulamada kullanılan bazı video sistemlerinden bahsedilecektir. Bu sistemlere örnek olarak katmanlı video modelleme sistemleri, video streaming, nesne yakalama ve internet üzerinden video iletişimi verilebilir.

  Computational Electromagnetics    
  Elektromanyetik denklemler ve çevrenin özellikleri. Elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması ve genel çözüm yöntemleri. Zaman ve frekans domeni problemler ve çözüm yöntemleri. Moment yöntemi, sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi. Yöntemlerin özellikleri ve sınırlamaları. Bazı elektromanyetik problemler ve sayısal çözüm yöntemleri ve sonuçları.

  Uydu İletişim Sistemleri
  İletişim linklerinin analiz ve tasarımı. Frekanslar ve dalga yayılım. Temelband işaretleri, modülasyon ve kodlama. İletişim uyduları, çoklu erişim. Gezgin uydu haberleşmesi. Uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve simülasyon. Geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar. Mevcut uydu sistemleri için tasarımlar. VSAT sistemleri.

Telekomünikasyon mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |