Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  STRATEJİK PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın amacı işletme ve pazarı karşı karşıya getirerek katılımcıların pazarlama ve markalaşmaya yönelik yönetsel, işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlara uygun bilgi ve becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Günümüzde ilişkiler yönetim paydaşların tatminini ön plana çıkarmıştır. Paydaşlar içerisinde denge ancak bütün tarafların tatmini ile gerçekleşir. Müşteri yaratmak ve onları sadık müşteriler haline getirmek işletmenin geleceğini garanti altına almakla ilgilidir. Bunlar ancak şeffaflık, istikrar ve pazar payını arttırmak, her seviyede müşteri ile ilgilenmek, müşteri hakkında bilgi edinmek, işletme kültürünü, değerlerini ve kimliğini tanımak, müşterilerin yaratıcılığını işletme amaçları için fırsata dönüştürmek konularında gerekli bilgileri alma ile mümkündür. Programda bu bilgiler verilecektir.

  STRATEJİK PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl

  SP501İşletmeye Gir iş 3+0 3
  SP503 Pazarlama Yöntemleri 3+0 3
  SP505 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  SP507 Tüketici Davranışları 3+0 3
  SP509 E-Ticaret 3+0 3

  İkinci Yarıyıl

  SP502 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3+0 3
  SP504 CRM ve Veri Tabanlı Programlama 3+0 3
  SP506 Stratejik Pazarlama Uygulamaları 3+0 3
  SP508 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3+0 3
  SP510 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ

  SP501 İşletmeye Giriş (3+0) 3 Kredi
  İşletmeye Giriş dersi pazarlamadan finansa, yönetim-organizasyondan insan kaynaklarına uzanan geniş işletmecilik alanına kapsamlı ve doğru bir bakış açısına sahip olmak için gereken donanımları sağlar. Ders işletmenin işlevlerini ve bu işlevleri yerine getiren bireylerin ilişkilerini de kapsayan, bu işlev ve ilişkileri sosyal içerikleriyle anlaşılabilir biçimde tanımlamayı hedefler. Öğrencilerin, bir firmanın çalışanları gibi, düşünce ve yorumlarıyla derse etkin ve üretken bir biçimde katılımları hedeflenir.

  SP502 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolü. Markanın ne olduğu; neden önemli bir bileşen olduğu; tüketiciler nezdinde neyi temsil ettiği ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerektiği gibi konular üzerinde durulması. Öğrencilere marka değerinin nasıl yaratıldığı, nasıl ölçümlendirildiği ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanıldığı konularında bilgi verilmesi. Çeşitli marka simülasyonlarının ve örnek çalışmaların kullanılması.

  SP503 Pazarlama Yöntemleri (3+0) 3 Kredi
  Pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi. Bu aşamada öğrencilere ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması. Pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazar karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenler ve pazarlama karmasının ve öğelerinin incelenmesi.

  SP504 CRM ve Veri Tabanlı Programlama (3+0) 3 Kredi
  Veri tabanlı pazarlama ve sürekli gelişen pazarlama alanının fiziksel dağılımı. Veri tabanı oluşturma, bölümlendirme analizine yönelik olarak veri tabanı bilgisi kullanma ve dışsal/içsel veri birleştirmesi konularının üzerinde durulması. Öğrencilere doğrudan pazarlamanın kataloglar ve doğrudan postalama gibi geleneksel biçimleri çerçevesinde veritabanı oluşturarak, e-ticaretin gelişimini ve kullanım alanlarının uygulamalı olarak öğretilmesi. Hazırlayacakları bir proje çerçevesinde, öğrencilere bir doğrudan pazarlama projesi geliştirerek edimlerinin sonuçlarını ölçümlendirme olanağının sunulması.

  SP505 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0) 3 Kredi
  Sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri. Öğrencilere iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavratılması. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların ele alınması.

  SP506 Stratejik Pazarlama Uygulamaları (3+0) 3 Kredi

  Bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması. İş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait pazarlama sorunlarına çözümler üretebilmelerinin sağlanması. Öğrencilere: (i) stratejik pazarlama sürecinin temel öğelerini açıklayabilme; (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilme; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) yeni pazarlama modelleri ve stratejileri hakkında bilgi kazandırılması.

  SP507 Tüketici Davranışları (3+0) 3 Kredi
  Dersin amacı öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Müşteri odaklı pazarlama kültürü, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın almada karar süreci ve tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konular incelenecektir.

  SP508 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (3+0) 3
  Üretim ve Lojistik Kavram ve Fonksiyonları, Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu, Lojistikte Performans Yönetimi, Talep Yönetimi, Stok Yönetimi, Stok Maliyetleri, Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli, Dağıtım İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Dağıtım Kaynaklarının Planlanması, Toplu Üretim Planlama Yöntemleri, Üretim Kaynaklarının Planlaması, Kapasite Planlama Teknikleri, Kurumsal Kaynakların Planlanması, Depo Tasarımı ve Yönetimi, Depo Yeri Seçimi, Nakliye Yönetimi, Filo Yönetimi, Araç Rotası Belirleme, Araç Yükleme ve çizelgeleme, Satınalma Yönetimi, Üret veya Satın Kararları, Tedarikçi Değerlendirme, Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları.

  SP509 E-Ticaret (3+0) 3 Kredi
  E-Ticareti ortaya çıkaran ana sebeplerin belirlenmesi, işletmeleri bekleyen değişim faktörlerinin anlaşılması, Internet, telekomünikasyon sistemleri, web yazılımları, elektronik veri iletimi (EDI), e-ticaret iş modelleri, web üzerinden pazarlama, gizlilik ve güvenlik, hukuki problemler ve elektronik ticaretin geleceği ve e-ticaret stratejileri.

  SP510 Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Toplam Kalite ile geleneksel kalite anlayışının karşılaştırılması. Toplam kaliteye nasıl liderlik edilmesi gerektiği hususunda bilgi verilmesi. ISO 9000'in Toplam Kalitedeki yerinin ne olduğu, Benchmarking'in nasıl yapılması gerektiği, Toplam Kalite tekniklerinin neler olduğu, süreçler ve dünyada kullanılmakta olan bazı önemli özdeğerlendirme modellerinin anlatılması.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |