Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi uzmanlık programının amacı, işletme ile pazarı karşı karşıya getirerek, katılımcılara pazarlama ve markalaşmaya yönelik yönetsel, fonkisyonel ve iletişimsel yaklaşımlara uygun bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

  Günümüzün rekabet ortamı işletmeleri müşteri odaklı bir pazarlama ve halkla ilişkiler stratejisi benimsemeye zorlamaktadır. Program kapsamında, işletmelerin toplumun istek ve arzularına cevap vermelerini kolaylaştıran yöntemlere yer verilmektedir.

  Bunlara ek olarak, katılımcılara işletmenin açıklık, istikrar ve pazar payı elde edebilmesi için her seviyede müşteri ile ilgilenmek, müşteri hakkında bilgi edinmek, işletmenin kültürünü ve kimliğini tanıtmak, müşterilerin yaratcılığını işletme amaçları için fırsata dönüştürmek konularında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

  Ders Planı


  Çağdaş Yönetim Teknikleri     
  Pazarlama Yönetimi    
  Araştırma Yöntemleri    
  Tüketici Davranışları    
  Stratejik Yönetim    
  Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yön.    
  CRM ve Veri Tabanlı Pazarlama    
  Muhasebe ve Finans    
  Stratejik Pazarlama Uygulamaları    
  Seçmeli Ders    
  Proje    

  Ders İçerikleri

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  Pazarlama Yönetimi
  Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

  Araştırma Yöntemleri
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

  Tüketici Davranışları
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: tüketici davranışları ve işletmeler üzerindeki etkileri; tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini, müşteri sadakati yaratma; tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler; tüketici davranışı kavramı ve özellikleri; tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi; tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları; tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler; satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları.

  Stratejik Yönetim
  Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

  Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi
  Tüketici açısından marka nedir ; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır,nasıl ölçümlendirilir, ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü.

  CRM ve Veri Tabanlı Pazarlama
  Dersin temel konuları:iletişim, veri tabanlı pazarlama ve gelişen pazarlama alanının fiziksel dağılımı; veri tabanı oluşturma, veri tabanı bilgisi kullanma ve dışsal/içsel veri birleştirmesi. Pazarlamanın kataloglar ve doğrudan postalama gibi geleneksel biçimleri çerçevesinde veritabanı oluşturularak, e-ticaretin gelişimi ve kullanım alanları uygulamaları. Bir proje çerçevesinde, öğrencilerin bir doğrudan pazarlama projesi geliştirerek, sonuçlarını ölçümlendirmeleri.

  Muhasebe ve Finans
  Günümüzde, muhasebe ve finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğü; buradan hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanması ve karar verme sürecinde kullanımı. Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.

  Stratejik Pazarlama Uygulamaları
  Pazarlama stratejisinin tüm bellibaşlı öğelerinin kapsamlı bir incelemesi ve entegrasyonu. Pazar odaklı kültür, müşteri ve rakip analizi, değer dağıtımı, dağıtım kanalları tasarımı, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi. Rekabet dinamikleri üzerine derinlemesine bilgi ve pazarlama stratejisinin genel iş stratejisi içinde bütünleşmesi.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |