Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Sosyal Bilimler alanından dört yıllık bir üniversite programından mezun olan ve İngilizce’yi iyi derecede kullanabilen tüm adaylar, şu şartları yerine getirerek programa başvurabilirler: * Son iki yıl içinde alınan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'ından (LES) en az 45 puan almaları, * Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını almış olmak. * Ya da son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan en az 213, veya IELTS'ten (Akademik) en az 6,5 almış olmaları gerekmektedir. * İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslerine başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek Lisan programını tamamlarlar.
 • Program tanımları
  BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: (TEZLİ ve TEZSİZ)

  1. Genel Bilgiler:

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi alanındaki profesyoneller değişik organizasyon ve kuruluşlarda, pazarlama stratejilerinin etki ve başarısını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bunu bir yandan geleneksel pazarlama yöntemleriyle gerçekleştirmeye çalışırken, diğer yandan da hedef kitlenin davranışlarını inceleyerek, ürünlerin pazarlandığı çevrenin etkisini hesaplayarak ve kullandıkları yöntemleri özümseyerek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Küresel ekonomi gelişirken, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi uzmanları, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranmaktadırlar. Programın amacı, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık verecek, bütünleşik pazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olan, bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirmektir. Çünkü günümüzde, tüketicilerin markaları zihinlerinde konumlandırma süreci şirketlerin onlara gönderdikleri planlı mesajlarla sınırlı değildir. Dolayısıyla, organizasyon içersinde alınacak promosyonel ve non-promosyenel bütün kararların tüketici odaklı olarak stratejilendirilmesi ancak bu kararların alındığı masalardaki iletişim uzmanlarının bulunmasıyla mümkün olabilmektedir. Zira bir markanın değerini, ancak bütünleşik pazarlama iletişimi profesyonelleri yaratır ve yönetebilir.

  Programın özellikleri;
  • derslerin çeşitliliği ve gerçek uygulamalara dayalı içeriği,
  • deneyimli ve nitelikli öğretim elemanları,
  • haftaiçi akşamları 19.30-22.00,
  • Yaz döneminde de açılma olasılığı,
  • katılımcı ve uygulama ağırlıklı olmasıdır.
  Program İçeriği:
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi” Yüksek Lisans Programı pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, değişen ve gelişen dünya ekonomisi koşulları göz önüne alınarak pazarlama iletişiminin bilimsel altyapısını hazırlamak amacıyla ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu amaçla, programda işletme yönetimi konusunda temel bilgiler verilecek, pazarlama iletişiminin tüm öğeleri kitle iletişimini ilgilendiren tüm disiplinlerle ilişkilendirilecek, toplumsal koşullarla ve gelişen teknolojilerle değerlendirilerek ayrıntılarıyla incelenecek, stratejik pazarlama iletişim planlaması konusunda yetkinleştirici bilgiler sunulacaktır.

  Program:
  Öğrenciler ders seçimlerini danışmanlarının gözetimininde ilgili akademik dönemin ilk iki haftasında internet ortamında tamamlarlar. Ders ekleme/bırakma (add/drop) ve dersten çekilme (withdrawal) akademik takvim ve yönetmeliklerde belirlenen sürelerde ve kurallar çerçevesinde uygulanır.

  Derslere devam zorunlu olup, devamsızlık oranı %20’yi geçemez.

  Zorunlu derslerden başarısız olunması halinde bu derslerin izleyen  dönemde tekrarlanması gerekmektedir. Başarısız olunan seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınabilir. 

  Öğrencilerin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 2,50/4,00 olması gerekmektedir. Bu not ortalamasının altında kalınması durumunda, notu CB’nin altında olan derslerin YÖK’çe tanınan süre içinde tekrar alınması zorunludur.

  Program Süresi:
  Derslerin tamamlanması için maximum süre tezsiz program için 6 ve tezli program için 4 yarıyıldır. Tezli programda tez süresi maximum 4 yarıyıldır. Tezli ve tezsiz programlarda yönetim kurulunca kabul edilen mazeretlere dayalı olarak öğrenciye maximum 4 yarıyıl kayıt dondurma hakkı tanınır.Kayıt dondurma istekleri her dönem için yeniden değerlendirmeye alınır.

  DERS PROGRAMI

  BİRİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi    
  Marka Yönetimi    
  Pazarlama İletişiminde Etik    
  Pazar Araştırmaları    
   
  İKİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Medya Planlama ve Satın Alma    
  Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri    
  Kültürel Farklılıklar ve Pazarlama İletişimi    
  Pazarlama İletişiminde İleri Düzey Seminerler I    

  ÜÇÜNCÜ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Promosyonel Karma Elemanları ve Planlama    
  Pazarlama İletişiminde İleri Düzey Seminerler II    
  İletişim Becerileri ve İkna Edici İletişim    
  Pazarlama İletişiminde Müşteri İlişkileri Yönetimi    

  SEÇİMLİK DERSLER
  Medyanın Ekonomi Politiği    
  Pazarlama İletişim ve Medya İlişkileri    
  Pazarlama İletişiminde Reklam    
  Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkiler    
  Pazarlama İletişiminde Müşteri İlişkileri Yönetimi    
  Pazarlama İletişiminde Satış Promosyonları ve POP    
  Pazarlama İletişiminde Kriz Yönetimi    
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yöntemleri    
  Yönetim Teknikleri    
  Veri Tabanlı Pazarlama İletişim Planlaması    
  Medya Ekonomisi ve Teknolojileri    
  Tüketici Davranışları                           
  Finans    
  Fuarlar ve Sponsorluk Pazarlaması    
  Marka Yönetimi    
  Promosyonel Karma Elemanları ve Planlama    
       
  DERS PROGRAMI (Tezli):

  • 24 Kredi Zorunlu Ders + 12 Kredi Tez olmak üzere toplam 36 Kredi.

  BİRİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi    
  Marka Yönetimi    
  Pazarlama İletişiminde Etik    
  Pazar Araştırmaları    

  İKİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Medya Planlama ve Satın Alma    
  Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri    
  Kültürel Farklılıklar ve Pazarlama İletişimi    
  Pazarlama İletişiminde İleri Düzey Seminerler I    

  DERS İÇERİKLERİ


  IMC511           Bütünleşik Pazarlama İletişimi         
  Bütünleşik pazarlama iletişimini; organizasyonların   ürettiği ürün ya da hizmetler ile ilgili alınacak her kararın müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek alınması ve bu farklı iletişim kararlarının bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında, satış merkezli iletişim stratejilerinin yerine, müşterileri merkeze alan bir strateji uygulanmaktadır. İletişim olgusu yaklaşımın temelinde, tüketiciler ile iletişim sürecini çift yönlü gerçekleştirmek üzere yer almaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç hem de bir konsepttir. Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bir konsepttir, çünkü pazarda üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetlerinin pazarlama kaması ile bütünlük sağlayacak genel bir sinerji sağlamaktadır.
   

  IMC521           Marka Yönetimi
  Günümüzün pazarlama sorunları hem uygulamacıları hem de akademisyenleri pazarlama stratejilerine daha fazla efor harcamaya zorlamaktadır. Pazarlar demografik, coğrafî, davranışsal, ve psikolojik segmentlere göre bölümlenmiştir. Bu segmentlerin, tavırların ve ilişkilerin ürün veya hizmetler üzerinden çözümlenmesi pazarlamanın ana konusudur. Pazarlama karması elemanlarını kullanmak ve güncel pazarlama sorunlarına çözümler aramak neredeyse imkansızdır. Bu derste pazarlama karması elemanlarıyla pazarlama iletişiminin stratejik entegrasyonu işlenecektir.

   
  IMC531           Pazarlama İletişiminde Etik  

  Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişim yönetimi okuyan yüksek lisans öğrencilerine, toplumsal yaşamdaki İletişimciler olarak ortak ve genel bir etik geliştirmeleri olanağı sağlar. Bu ders, iletişim ve medyada uygulanan etik dersidir ve gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve yayını içine alan tüm kitle iletişimini kapsar.

   
  IMC541           Kültürel Farklılıklar ve Pazarlama İletişimi

  Küreselleşmeyle birlikte iletmeler daha uluslararası hale gelmiştir. Bu nedenle şirketler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası arenada birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Gerçekte bu faklılıkların çoğu iletişim ve kültüre dayalıdır. Bu ders öğrencilere, çok-kültürlü pazarlarda, iletişim problemlerini nasıl anlayacakları ve çözeceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Derste ayrıca pazarlama, yönetim, üretim, çeviri, strateji ve iletişim gibi uluslararası engeller de incelenecektir.

   
  IMC551           Pazar Araştırmaları

  Pazarlama etkinliklerinin maliyetleri 1990’lardan bu yana artmıştır. Bu nedenle işletmeler pazarlama iletişimi faaliyetlerinin sonuçlarına daha fazla önem vermelidirler. Bu ders, pazarlama iletişimi araştırmasının nasıl tasarlanacağını, uygulanacağını ve değerlendirileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları için ön-değerlendirme ve son-değerlendirme testlerinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını da öğreneceklerdir.

   
  IMC561           Pazarlama İletişiminde İleri Düzey Seminer I

  Profesyonel katılımcılarla yapılacak ileri düzey seminerler dizisi.

   
  IMC512           Medya Planlama ve Satın Alma

  Bu derste öğrenci medya araştırması, planlaması ve satın almasını öğrenmektedir. Hedef, pazar analizi, araştırma teknikleri, medya ve araçlarının analizi, satın alma teknikleri, görüşme yapma ve bilgisayar uygulamaları bu dersin kapsadığı konular arasındadır.

   
  IMC522           Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri

  Bu ders öğrencilere yaratıcı düşüncelerin, pazarlama için stratejik perspektif içinde nasıl geliştirileceğini ve kullanılacağını gösterir. Ders ayrıca, çağrışım, anlam ilişkilendirme,yakınlık kurma, karşıtlık, kelime oyunları, saatler ve takvimler, kişiselleştirme vb. Düşünce geliştirme tekniklerinin bir dizi çeşitlemesini de ele alacaktır. Öğrenciler düşüncelerini pazarlama stratejilerine göre nasıl geliştireceklerini de öğrenebileceklerdir.

   
  IMC532           İletişim Becerileri ve İkna Edici İletişim


  Bu dersin konusu, Aristoteles’den bu yana teori, yöntem ve uygulamalarıyla ikna kavramıdır. Medyada ve kişiler arası iletişim ortamında yer alan iknaya yönelik mesaj tasarımıyla ilgili çağdaş kuramların ele alındığı derste; dil, kültür, mesaj içeriği ve medya gibi unsurların ikna üzerindeki rolü incelenmektedir. Bu derste öğrenciler, iknaya yönelik birçok çalışmayı irdeleyecek, mesajların aldatıcı unsurlarını tespit etmeyi ve etkili ikna edici mesaj oluşturmayı öğreneceklerdir.

   
  IMC542           Promosyonel Karma Elemanları ve Planlama

  Bu ders, kişisel satışın, pazarlama karmasının promosyonuyla ve diğer öğeleriyle ilişkisinden dolayı, kişisel satışın kuram ve uygulamasıyla ve satılın kuram ve uygulamasının (teledon, faks, etkileşimli ortam, vb.) etkili satış tekniklerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Promosyonel karmanın kişisel satış işlevi olarak etkin bir müşteri desteğinin araştırılması, kuramı ve fırsatlarına ek olarak, promosyon ve pazarlama karmasıyla koordinasyonu kurulacak, video, elektronik, sözlü ve basılı biçimlerdeki satış iletişimi materyalinin hazırlanarak sunumu da bu kapsamdadır.

   
  IMC552           Pazarlama İletişiminde İleri Düzey Seminer II

  Profesyonel katılımcılarla yapılacak ileri düzey seminerler dizisi.

   
  IMC572           Bitirme Projesi

  Her öğrenci yüksek lisan diplomasını alabilmek için bir bitirme projesini tamamlamak zorundadır. Bitirme projesi, öğrencinin bir tür saha araştırması yapmasının gerektirir. Bu ders öğrencinin pazarlama iletişimi konusundaki teorik bilgisini uygulama deneyimiyle birleştirmesini ve bu konudaki üretimin özel prodüksiyonlardaki önemini yansıtırken, kuramsal yapılar, metodolojik yaklaşımlar ve araştırma becerileri alanındaki kavrayışını da geliştirmeyi, aynı zamanda da pazarlama iletişimi konusundaki kavrayışlarının geliştirecek düşünce ve deneyimlerini de arttırmayı da amaçlamaktadır. Bu proje öğrencilere, ilgilendikleri bir alandaki bir projeyi gerçekleştirirken, bu alandaki yeteneklerini de gösterme fırsatını vermektedir. Gerekli kaynaklar, projeye göre belirlenir.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |