Küresel İşletmecilik ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Küresel İşletmecilik ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Küresel İşletmecilik ve Pazarlama uzmanlık programı, uluslararası iş dünyasının pazar gerçeklerini kavramak ve bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu tür bir işletmecilik bilgisinin kazanımı, katılımcıların mezuniyet sonrası küresel iş operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini; çok daha iyi bilgi ve veri tabanları ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini; uluslararası düzeyde daha iyi ve verimli yönetim sorumlulukları alabilmelerini; kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissedilen küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini; küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedilmelerini ve çalışılan firmanın küreselleşme sürecini hızlandırabilmelerini sağlayacaktır.

  Ders Programı

  Çağdaş Yönetim Teknikleri     
  Pazarlama Yönetimi    
  Araştırma Yöntemleri    
  Yönetim Ekonomisi    
  Küresel İşletme Yönetimi    
  Çok Uluslu Şirket Stratejileri    
  Muhasebe ve Finans    
  Seçmeli Ders    
  Stratejik Yönetim    
  Seçmeli Ders    
  Proje    
       
  Ders İçerikleri

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  Pazarlama Yönetimi
  Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

  Araştırma Yöntemleri

  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

  Küresel İşletme Yönetimi

  Bu dersin ana konuları:uluslararası pazarlardaki firmaların küresel rekabet üstünlüğü için yararlanacakları stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri; çok uluslu şirketlerin kapsamı, faaliyetleri, ortaya çıkış nedenleri ve uluslararası pazarlara sevkeden stratejik motifler; uluslararası rekabet çevresi güçleri,işletme stratejileri, ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetimi; Türkiye&;ye yatırım yapan çok uluslu şirketlere bağlı firma veya işletmelerin kuruluşu,yönetimi ve performansı.

  Çok Uluslu Şirket Stratejileri
  Çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri, ortaya çıkışlarını açıklayan kuram ve modeller, ÇUŞ&;lerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkileri. Batı kökenli ÇUŞ&;lerin Türkiye&;deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetler.

  Muhasebe ve Finans
  Günümüzde, muhasebe ve finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğü; buradan hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanması ve karar verme sürecinde kullanımı. Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.

  Stratejik Yönetim
  Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |