Sosyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyoloji Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
        SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
        DOKTORA

  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   
              Bilim Dalı Başkanı         : -
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı     :    Prof. Dr. Korkut Tuna
              Fakülte Dekanı                :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. BİLGİ TOPLUM VE İLETİŞİM
  Günümüz toplumlar arası ilişkiler çerçevesinde ele alman Bilgi konusu ve iletişimle olan bağlantısı çerçevesinde ortaya çıkan sorunlar ve özellikle kimlik sorunu meselesi ele alınmakta ve oluşan yeni dünya düzeni içinde Başta Avrupa ile ilişkiler olmak üzere toplumların karşı karşıya olduğu meseleler tartışmaya açılmaktadır.
   1. İKTİSADİ SİSTEMLER VE DOKTRİNLE
  Yeniçağdan bu yana iktisadi düşünce akımları ve sistemler üzerinde durulmakta, merkantilizm, fizyokratizm, liberalizm, sosyalizm gibi iktisadi uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir.
   1. MODERN TOPLUMLARDA HAKL1LAŞT1RMA SORUNLARI I-II
  Haklılaştırım, bir toplumsal düzenin veya toplumun yasaların hakçalığı konusunda kamuoyunda uzlaşma sağlanması anlamına gelir. Bu iletişim sürecinde kitle iletişimin çeşitli örgütlenmiş grup çıkarları doğrultusunda denetlenmesi demokratik haklılaştırım açısından sorunlar yaratmaktadır. İletişim sorununu teorik düzeyde çözümlemek için önce yasallık ve haklılaştırım arasındaki fark tanımlanıp açıklanacaktır. Dersin başlıca amacı ise haklılaştırım, toplumsal uzlaşma ve rasyonelleşme arasındaki karşılıklı ilintileri çözümleyip demokratik haklılaştırım süreçlerinin yalnızca ve diyalog koşulları altında gerçekleştirilebileceğini göstermektir.
   
   1. MODERNLEŞME KURAMLARI
  II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika egemenliğinin yükselişi ve toplumlararası ilişkilerin yeniden biçimlendirilmesi arayışları, bu gelişmelerin soğuk savaş dönemi sosyal bilimlerine
  yansımaları çerçevesinde modernleşme kuramlarının ortaya çıkışı ve özellikleri, gelişme ve kalkınma sorunları ele alınmaktadır.
   
   1. BAĞIMLILIK KURAMLARI
  Modernleşme kuramları çerçevesinde gelişme ve kalkınma sorunlarının açıklama ve kavramsallaştırmasmda yaşanan güçlükler, gelişme ve kalkınma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, gelişme konusunda geleneksel açıklamaların dışında yeni yaklaşımların gündeme gelmesi ile sonuçlanmıştır. Bu bağlamda modernleşme kuramlarına karşı eleştirel bir karşılık olarak bağımlılık kuramlarının ortaya çıkışı ve gösterdiği özellikler ele alınmaktadır.
   
   1. GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI
  Ders içinde sosyolojideki yeni eğilim ve günümüzdeki gelişmeler tartışılmaktadır.
   
   1. TOPLUMBİLİMLERİ VE TARİH
  Bilginin oluşumu, depolanması ve iletişimi konusunda genel, teorik bir çerçeve çizdikten sonra, Osmanlı toplumunda XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda meydana gelen belli başlı değişmelerin, özellikle matbaanın girişi ve benimsenmesindeki gecikmenin analizi ele alınmaktadır.
   
  •       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Sosyoloji, XIX. yüzyılda Batı'da ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Toplum bilimleri arasında kendisine önemli bir yer edinen sosyoloji, bir bilgiye göre 1912'de, ulaşılabilen Fakülte kayıtlarına göre ise 1914 yılında, Fakültemizde büyük Türk sosyologu Ziya Gökalp tarafından kurulmuştur.
  Bu tarihten, Sosyoloji Bölümümüzün Türkiye'nin en eski bölümü olmakla kalmayıp, E. Durkheim'm Fransa'da ilk sosyoloji bölümünü 1913 yılında açtığı göz önüne alınırsa, dünya ölçeğinde bir ayrıcalığa sahip olduğu anlaşılmaktadır.

  Toplum ve toplum olaylarının anlaşılması ve açıklanması çabası sonucu ortaya çıkan sosyoloji, bu çabalarından elde edilen bilgilerden çeşitli alan ve konularda yararlanmayı amaçlamaktadır.
  Lisans Üstü ders programında öncelikle Türkiye'nin sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği konuları üzerinde durulmakta, çözüm için Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve zenginlikler belirtilmeye çalışılmaktadır.

  Bölümde öğrenim, bir yanda sağlam bir tarih, özellikle Türk tarihi, öte yanda temel matematik bilgileri gerektirmektedir. İletişim, kamu yönetimi, insan kaynakları gibi alanlarda çalışacakların sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış olmaları tercih edilmektedir. Bunun yanında kamu ve özel sektörde yönetici ya da uzman araştırıcı olarak çalışma imkanlarına sahiptirler.
   

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |