Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  AMACI:

  Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının amacı, son 15 yıldır dünya çapında bir yaygınlıkla kullanılan psikolojik danışmanlık ve uygulamalı psikoloji yöntemleri alanında eğitim vermektir. Bu amaçla öğrencilere uygulamalı psikolojinin alanına giren sanayi, endüstri kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer psikolojik uygulamaların yapıldığı kurumlarda danışmanlık yapabilmelerine olanak hazırlayan bir eğitim verilmektedir.

  Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için 7’si zorunlu, 5’i seçimlik olmak üzere toplam 12 ders ve bitirme projesini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. İleriki dönemlerde zorunlu/seçimlik derslerde değişmeler olabilir. Ancak, mezuniyet için öğrencinin programa kayıt yaptırdığı ilk dönemindeki zorunlu/seçimlik ders sayıları esas alınır.

  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  DERS PROGRAMI

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  Kişilik Kuramları
  Psikoloji Akımları
  Öğrenme Psikolojisi
  Sosyal Psikoloji
  Gelişim Psikolojisi
  Genel Psikoloji

  ZORUNLU DERSLER
  Psikolojik Araştırmalarda Ölçme ve Değerlendirme
  Davranış Bozuklukları
  Bilişsel Psikoloji
  Bireysel Görüşme Teknikleri
  Çocuk ve Gençlik Psikolojisi
  Etkili İletişim ve Uygulamaları
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

  SEÇİMLİK DERSLER
  Psikolojide İnsan Modelleri
  Psikolojik Araştırmalarda Veri Analizi
  Grup Dinamiklerinin Temelleri
  Farklı Gelişen Çocuklar ve Eğitimi
  Psikolojide Danışmanlık Uygulamaları
  Psikolojinin Felsefi Temelleri
  Psikopatoloji
     
  Program 7 Zorunlu ve 5 Seçimlik Ders Yükü Üzerinden Uygulanmaktadır.

  DERS İÇERİKLERİ


  KİŞİLİK KURAMLARI  (BH)
  Kişilik Nedir?/Kişilik araştırma yöntemleri ,Psikanalitik Kuram : Freud Araştırma: Rüya Yorumu,/Mizah , Neo-Psikonalitik Kuramlar 1: Adler / Jung / Erikson ,Neo-Psikonalitik Kuramlar 2: Horney / Sullivan / Fromm ,Araştırma: Saldırganlık /Bağlanma ,Trait (Ayırıcı Özellik) Kuramı: Allport/Murray Araştırma: Başarı Güdüsü / A Tipi-B Tipi / İyimserlik-Kötümserlik,Biyolojik Kuram: Eysenck /Evrimsel Kişilik Psikolojisi ,Araştırma: Dışa Dönüklük- İçe Dönüklük / Eş Seçimi ,İnsancıl Kuram 1: Rogers , Araştırma: Kendini açığa vurma (self- disclosure) ,İnsancıl Yaklaşım 2: Maslow , Araştırma:  Yalnızlık  / Öz-saygı ,Davranışçı Kuram Araştırma: Öğrenilmiş çaresizlik ,  Sosyal Öğrenme Kuramı Araştırma: Kontrol odağı ,Bilişsel Kuram Araştırma: Aktarım ve Bastırma ,Kişilik Araştırmaları Araştırma: Bilişler ve Depresyon  Kişilik Kuramlarını Genel Değerlendirme

  PSİKOLOJİ AKIMLARI (BH)
  Bilimsel Psikoloji Öncesi Dönem , Antik Dönem , Ortaçağ ve Rönesans ,İngiliz Deneyimciliği/ Alman Felsefesi ve Aktif Zihin , Psikoloji Üzerindeki Felsefî Etkiler ,Psikoloji Üzerindeki Fizyolojik Etkiler ,Yeni psikoloji , Yapısalcılık  , İşlevselcilik: İlk etkiler ,  İşlevselcilik: Kuruluş ve Gelişimi , Uygulamalı Psikoloji: İşlevselciliğin Mirası , Davranışçılık: İlk Etkiler , Davranışçılık: Başlangıç , Davranışçılık: Kuruluştan Sonrası Gestalt Psikolojisi , Psikanaliz: Başlangıç, Muhalifler, Psikanalizin Türevleri ve Kültüralizm , Psikolojide Çağdaş Düşünceler ,  Evrimsel Psikoloji , Postmodern Psikoloji

  GENEL PSİKOLOJİ  (BH)
  Psikolojiye Nedir? Psikolojide Yaklaşımlar , Psikolojide Uzmanlık Alanları- Psikolojide Araştırma Yöntemleri , Duyum ve Algılama , Bilinç , Bellek  , Öğrenme I , Öğrenme II , Yaşam Boyu Gelişim I , Yaşam Boyu Gelişim II , Zekâ , Kişilik ve Kişilik Kuramları , Stres ve Başaçıkma , Normal Dışı Davranışlar Psikolojisi ,Psikoterapi

  SOSYAL PSİKOLOJİ  (BH)
  Sosyal Psikolojinin Tarihi , Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler , Sosyal Etki ve Uyma , Tutumlar , Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar  , İletişim, Propoganda ve Tutum Değişimi, Sosyal Algı , Grup Yapısı ve Dinimaği , Sosyalleşme ve Sosyal Gelişim , Kültür ve Benlik , Sosyal İnşacı Yaklaşım , Söylemsel Psikoloji , Sosyal Temsiller Kuramı ,Final

  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (BH)
  Gelişim Dönemleri, Gelişim Teorileri ve Çeşitli Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi Bu Dersin Amacını Oluşturmaktadır. Bu Amaç Çerçevesinde; Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar, Gelişimin Biyolojik Çevresel Temelleri, Gelişim İlkeleri, Gelişim Dönemleri ve Gelişim Görevleri, Psikoloji Eğitimi Alanlar İçin Gelişimin Doğasını Bilmek Neden Gereklidir?, Bedensel Büyüme ve Gelişim, Devinsel (Psikomotor) Gelişim, Okulöncesi Dönem Bedensel - Devinsel (Psikomotor) Büyüme ve Gelişim, İlköğretim Döneminde Bedensel ve Devinsel Büyüme ve Gelişim, Ortaöğretim Döneminde Bedensel ve Devinsel Büyüme ve Gelişim, Bedensel Devinsel Gelişimde Bireysel Farklılıklar, Psikoloji Eğitimi Alanların Bedensel ve Devinsel Gelişim Açısından Sorumlulukları, Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi, Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı, Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri, Çocukta Dil Gelişimi, Dil Gelişimi İle İlgili Görüşler, Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi, Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler, Okul Döneminde Dil Gelişimi, Psikoloji Eğitimi Alanlar İçin Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi Açısından Uygulamalar, Kişilik Gelişimi, Freud'un Kişilik Yapısı, Örgütlenmesi ve Gelişimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımları, Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı, Ahlâk Gelişimi, Piaget'in Ahlâk Gelişim Kuramı, Kohlberg'in Ahlâk Gelişim Kuramı, Kişilik Gelişimini Kolaylaştırmada Ailenin ve Psikoloji Eğitimi Alanların Rolü Konularına Yer Verilecektir.

  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ (BH)
  Öğrenme Psikolojisine Genel Bakış, Behaviorizm ve Öğrenme; Klasik Öğrenme (Pavlov, Watson, Guthrie), Operant Öğrenme (Skinner, Thorndike, Premack, Miller, Hull), Behaviorizm ve Öğrenme; Klasik Öğrenme (Pavlov, Watson, Guthrie), Operant Öğrenme (Skinner, Thorndike, Premack, Miller, Hull), Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme (Tolman, Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin), Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme (Tolman, Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin), Sosyal Öğrenme (Bandura, Rotter), Sosyal Öğrenme (Bandura, Rotter), Hümanistik Psikoloji ve Öğrenme (Maslow ve Rogers), Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme (Miller ve Neisser), Öğrenme Stratejileri Model ve Yaklaşımlar:Gagne’nin Modeli, (Caroll’un Okulda Öğrenme Modeli), Bloom’un Tam Öğrenme Modeli, Buluş Yoluyla Öğrenme, Sunuş Yoluyla Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme , Nöropsikoloji ve Öğrenme , Duygusal Zeka ve Öğrenme , Biofeedback , Sistemli Duyarsızlaştırma Tedavisi , EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

  BİLİŞSEL PSİKOLOJİ (Zorunlu, Kredi:3)
  Bilişsel İşlevlerin Dökümü, Beyinde Primer Alanlar, Asosyasyon Bölgeleri, Bilişsel İşlevlere Aracılık Eden 5 Ağ Sistemi, Yönetici İşlevlerimiz (Düşüncelerin ve Belleğin Kontrolü, Öngörü, İçgörü, Yargı, Soyutta Düşünme, Dikkat, İnisiyatif, Motivasyon, Çeldiricilere Direnç), Dominant Hemisfer Sendromları, Apraksiler (Giyinme Apraksisi,Yapılandırma Apraksisi, İdea-Motor Apraksi), Dikkatin Mekana Dağılımı, El Tercihi, Agnoziler (Renk Agnozisi, Tanıma Agnozisi, Obje Agnozisi), Simultanagnozi

  PSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Zorunlu, Kredi:3)
  Ölçme ve Değerlendirme, İstatistiksel Analiz Konusundaki Temel Kavramlar; Ölçmenin Tanımı, Ölçek Kavramı ve Ölçek Türleri, İstatistiğin Tanımı, Evren, Örneklem ve Örnekleme Yöntemleri, Veri Toplama Yöntemleri ve Elde Edilen Verilerin Düzenlenmesi, Ortalamalar ve Değişme Ölçüleri, Aritmetik Ortalama, Ağırlıklı Ortalamalar, Standart Sapma, Varyans ve Genel Olarak Denence (Hipotezlerin) Açıklanması ve Psikolojide Uygulanması, Normal Dağılım; Testler Sonucunda Elde Edilen Sonuçların Normal Dağılım ve Z Dağılım Tablosundan Yararlanılarak Değerlendirilmesi ve Normal Dağılım Yardımıyla Hipotez Testlerinin Değerlendirilmesi, Evren Değerine İlişkin Parametrelerin Tahmini ve Z Dağılımdan Yararlanılarak Güven Aralıklarının Hesaplanması, Hipotez Testleri; Hipotez Testlerinin Oluşturulması, Birinci ve İkinci Tip Hata, Evren Ortalaması ve Evren Oranına İlişkin Testler, Ortalamalar ve Oranlar Oranı, Z Eşitler ve Uygulamalar, t Dağılımı ve t Testi; t Testi ve t Dağılımından Yararlanılarak Örnek Ortalamasının Evren Ortalaması ile Karşılaştırılması, Tekrarlı Ölçümün Bulunduğu Koşullarda İki Ortalama Arası Fark Testi ve Bu Testlerin Psikolojideki Uygulamaları, Ki-Kare Testi ( ) , Ki-Kare Bağımsızlık Testi, Ki-Kare Homojenlik Testi, Ki-Kare Uygunluk Testi, Varyans Analizi ve F Dağılımı, F Dağılımından Yararlanılarak Varyans Analizi Sonucunda Elde Edilen Değerlerin Yorumlanması, Parametrik Olmayan Testler, Parametrik Olmayan Testler Kavramı, İşaret Testi ve Wilcoxon Testi, Parametrik Olmayan Testlerden Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi

  BİREYSEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ (Zorunlu, Kredi:3)
  Psikolojiye Giriş, Duygular, Stres, Stresin Neden Olduğu Durumlar, İşyerinde İletişim, Etkin İletişim Stratejileri, Gruplarda İletişim, Yazılı Materyal Üretimi, Mülakatın Düzenlenmesi, Şekli, Yeri ve Düzeni, Sözlü İletişim ve Şekilleri, Müşterilerle İletişim, Bilgi Değerlendirme, Yetenek Değerlendirme, Değerlendirme Ortamı, Performans, Performansın Sürekliliği, Savunma Mekanizmaları.

  ÇOCUK VE GENÇLİK PSİKOLOJİSİ (Zorunlu, Kredi:3)
  Çocukluk ve Gençlik Dönemi Özellikleri, Sorunları, Çocukluk ve Ergenlik Dönemine İlişkin Kuramlar, Bedensel ve Motor Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Zekanın Gelişimi, Duygusal Gelişim, Anababa Çocuk Etkileşimi, Sosyal Gelişim, Ergenlikte Fiziksel, Bilişsel, Sosyal ve Kişilik Gelişimi Ergenlik Döneminde Uyum ve Davranış Bozuklukları

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ  (Zorunlu, Kredi:3)
  Genel Tanım ve Açıklamalar, Bilimsel Araştırma ve Türleri , Bilimsel Araştırmada İzlenecek Yollar, Kaynak Taraması ve Verilerin    Toplanması , Bilimsel Araştırmada Teknik Kurallar, Genel Yazım ve İmlâ Kuralları , Bilimsel Araştırmanın Biçimsel Yapısı , Tablolar ve Şekillerin Düzenlenmesi, Kaynak Gösterme.

  DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI (Seçimlik, Kredi:3)
  Ruh Sağlığının Önemi, Ruh Sağlığının Tanımı, Ölçütleri, Ruh Sağlığı Bozukluklarını Anlamak, tanımak, İnsanlık Tarihi Boyunca Ruh Sağlığı Kavramının Gelişmesi ve Değişmesi, Epidemiyoloji, Ruhsal Bozuklukların, Hastalıkların Sınıflandırılması, Tanı Bilimi, Ruh Sağlığını Bozan Organik Bozukluklar, Akıl Hastalıkları, Kaygı ve Genel Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Günlük Hayatta Stres
   
  PSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ (Seçimlik, Kredi:3)
  SPSS Paket Programının Tanıtımı, Veri Girişi, Dönüşümler, İstatistiksel Veri Analizler (Tanımlayıcı İstatistikler, Ortalama Testleri, Anakütle Karşılaştırmaları, Varyans Analizi, Nonparametrik Testler, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi) ve Yorumları

  PSİKOPATOLOJİ (Seçimlik, Kredi:3)
  Temel kavramlara giriş, İnsanda gelişim evreleri ve psikopatoloji, Sınıflandırma sistemleri ve psikopatoloji, Psikopatolojiyi saptama yöntemleri, Organik psikopatolojiler, Psikotik durumlarda psikopatoloji, Depresyon ve manide psikopatoloji, Anksiyete bozukluklarında psikopatoloji, Kişilik ve psikopatoloji, Diğer alanlarda psikopatoloji

  ETKİLİ İLETİŞİM VE UYGULAMALARI (Seçimlik, Kredi:3)
  Niçin İletişim Kurarız? İletişim Nedir? İletişimin Temel Öğeleri ve Niteliği. Sözsüz İletişim. İletişimde Mesafe Olgusu. Sözel İletişim. İletişim Eyleminin İlişki ve İçerik Boyutu. Aktif Dinleme, Empati ve Özgeci İletişim. İletişimde İnsan Faktörü. Tutum ve Davranışlar. İletişim ve Benlik Bilinci. İletişimde Savunuculuk ve Sosyal Maskeler. İletişimin Önündeki Engeller. Etkili İletişim ve İnandırma. Etkili İletişim için Güzel Konuşma Uygulamaları. İletişimsel Boyutuyla Aile ve İş Yaşamı.

  PSİKOLOJİDE DANIŞMANLIK UYGULAMALARI  (Seçimlik, Kredi:3)
  Danışmanlık Nedir? Alanları Nelerdir? Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Kariyer Oluşturma ve Geliştirme, Kariyerde Başarı Bileşenleri, Hedef Belirleyebilmek, İstekli Olmak, İnanmak, Gelişmek ve Geliştirmek: Gerekli Bilgilere Sahip Olmak, Kendinize Fırsatlar Yaratmak ve Yaratıcılık, Başarısızlıklarla Yüzleşme, Beklentiler Yetersiz Olur veya Gerçekleşmezse Yapılabilecekler: Motivasyonu Sağlamak,Başarıda Stres Faktörü, İnsan ve İş İlişkilerinde Sorunlar ve Çözme Yöntemleri, Sorun Çözmeyi Kolaylaştıracak Tepkiler, Stresle Başa Çıkma, Çatışmalar, Güç Kullanmak ve Etkileri, Çatışmayı İşbirliğine Dönüştürme ve Çözme, Çatışmaları Çözme Yöntemleri, Duygusal Zeka, Liderlik Kavramı ve Nitelikleri, Liderlik Nedir, Ne değildir?, Liderlik Özellikleri

  PSİKOLOJİDE İNSAN MODELLERİ (Seçimlik, Kredi:3)
  “Felsefi sorun olan insan nedir?”sorusu Antik Yunan’dan günümüz bilişsel psikolojisine kadar incelenmktedir.

  PSİKOLOJİNİN FELSEFİ TEMELLERİ (Seçimlik, Kredi:3)
  Felsefe Ve Psikoloji Arasındaki İlişki, Ruh kavramının Felsefe ve Psikoloji açısından anlayış farklılıklarının açıklanması

  GRUP DİNAMİKLERİNİN TEMELLERİ (Seçimlik, Kredi:3)
  Grup Dinamiklerine Giriş: Halka Kavramı ,Grup Dinamikleri , Sosyal Gruplar ve Tanımları

  Grup Süreci : Grup Süreci İle İlgili Olarak  Grup Liderinin ya da Yöneticinin Rolü ve Fonksiyonları , Gruba Başlarken Güven Aşaması , Gruba Hazırlanma ve Pratik Konular

  Grup Dinamikleri: Grubun Oluşumu ve Oluşumunu Etkileyen Temel Faktörler , Grup Kompozisyonu , Değişik Amaçlı Gruplarda Grup Gelişiminin Aşamaları , Grubun Fiziksel ve Sosyal Çevresi , Grubun Amaçları ve Görevleri

  Grup Dinamikleri: Grubun Oluşumu ve Oluşumunu Etkileyen Temel Faktörler , Grup Kompozisyonu , Değişik Amaçlı Gruplarda Grup Gelişiminin Aşamaları ,  Grubun Fiziksel ve Sosyal Çevresi , Grubun Amaçları ve Görevleri ,Grup Dinamikleri: Grubun Yapısı

  Grup Süreci : Özerklik Aşaması , Grubun Yakınlık Aşaması

  Grup Süreci : Grubun Bağlılık ve Bütünleşme Aşaması , Grup Bütünleşmesini Sağlayan Özellikler, Grup İle Birlikte Düşünmek

   Kendini Koruma: Ego Savunma Mekanizmaları ve Çevreye Uyma Süreci , Tarihsel Gelişim ,Grupla İlgili Yaklaşımlar ,Sosyal Kimlik Yaklaşımı , Kendini İfade Biçimleri Yaratıcı İnsanın Antropolojisi , Sosyometri , Bir Grubun Yaşam Döngüsü ve Danışan Alınması / Çıkarılması , İnsanlararası İlişki Türleri , Aktarım ve Karşı Aktarım ,Yaklaşım Biçimleri , Grup Terapisinin Değişik Biçimleri ,  Hastanede Yatan Hastalarla Yapılan Grup Terapilerinin Genel

  FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞTİMLERİ  (Seçimlik, Kredi:3)
  Özel Eğitime Muhtaç Olma nedenleri/ Kaynaştırma Ortamında Öğretimsel Düzenlemeler/ Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri/ Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri/Özel Öğrenme Güçlükleri/ Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sorunları/ Konuşma Bozuklukları

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ  (Zorunlu, Kredi:3)
  Genel Tanım ve Açıklamalar, Bilimsel Araştırma ve Türleri , Bilimsel Araştırmada İzlenecek Yollar, Kaynak Taraması ve Verilerin    Toplanması , Bilimsel Araştırmada Teknik Kurallar, Genel Yazım ve İmlâ Kuralları , Bilimsel Araştırmanın Biçimsel Yapısı , Tablolar ve Şekillerin Düzenlenmesi, Kaynak Gösterme.

   

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |