Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Üniversitemizde, niteliklerine uygun olduğu ölçüde gerek yabancı dille gerekse Türkçe verilen derslere öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek yetkin hukukçular yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Böyle bir hedefi olan hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, lisans ve yüksek lisans programlarının, aynı esaslar çerçevesinde düzenlenen doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir. Böylelikle  doktora çalışmalarının, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan bir akademik ortamda gerçekleştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin ulusal ve uluslararası güncel hukuk konularını inceleyeceği doktora dersleri Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerde araştırma yapma ve doktora programlarına katılma olanakları geliştirilmektedir. Türk hukukunun uluslararası alanda tanıtımı için doktora tezlerinin Türkçe yanında yabancı dilde de yazılması özendirilerek, bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerin işbirliğiyle yurtdışında yayınlanmalarına çalışılmaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Füsun ÜSTEL

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Hakan YÜCEL

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Ahmet İNSEL
  Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU
  Prof.Dr.Füsun ÜSTEL
  Prof.Dr. Tülin BUMİN
  Prof. Dr. Yüksel DİNÇER
  Yrd. Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ
  Yrd. Doç. Dr. Birol CAYMAZ
  Yrd.Doç.Dr.Hakan YÜCEL
  Yrd.Doç.Dr. Özgür ADADAĞ
  Yrd.Doç.Dr.Yeşeren ELİÇİN
  Dr.Magali BOUMAZA


  Ders Programı

  Ders Adı                                                               Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Türkiye Siyasal Tarihinden Kesitler                   3+0             Zorunlu            1. Dönem

  Çağdaş Siyaset Biliminde Temel Akımlar          3+0             Zorunlu            1. Dönem

  Sosyal ve Siyasal Araştırmalarda
  Uygulamalı Yöntemler(Seminer Dersi)
              0+0             Zorunlu            1. Dönem

  Türkiye'de Kentsel Yoksulluk ve
  Toplumsal-Siyasal Katılım    
                               3+0              Seçmeli            1. Dönem

  Karşılaştırmalı Türk Siyaseti: Dünyanın,
  Avrupa’nın ve Tarihin Neresindeyiz?  
                3+0             Seçmeli             1. Dönem

  Türkiye'de Kimlik ve Vatandaşlık
                      3+0             Seçmeli             1. Dönem

  Türkiye’de Vatandaşlık Bilinci ve
  Vatandaşlık Rolleri                     
                        1+1             Seçmeli             1. Dönem

  Türkiye'de Kentsel Kimlikler ve
  Kentsel Hareketler  
                                            3+0             Seçmeli             1. Dönem

  Türkiye'nin Güncel
  Siyasal Sorunları: 1960-2000
                          3+0             Zorunlu             2. Dönem

  Modern Türkiyede Siyasal
  Düşünce Akımları           
                                     3+0             Zorunlu             2. Dönem

  Siyaset Felsefesi                                               3+0             Seçmeli             2. Dönem

  Cumhuriyet Türkiye’sinin Siyasi
  Sembolleri ve Ritüelleri (1923-1938)
             3+0             Seçmeli             2. Dönem

  Devrim Partisi CHP, 1919-1931                     3+0             Seçmeli             2. Dönem
     
  Avrupa Birliği ve Türkiye'de
  Yerel Yönetimler
                                               3+0            Seçmeli              2. Dönem

  Düzen, Reform, Devrim: Türk Siyasal
  Düşüncesinde Değişim Fikri
                             3+0             Seçmeli              2. Dönem  SİYASET BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başlattığı Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, önemli bir boşluğu dolduruyor.
  • Siyaset-Toplum ilişkileri üzerine...
  Bu program, Türkiye’deki siyaset-toplum ilişkilerini, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini özgün biçimde bir araya getirerek inceliyor. Siyaset Bilimi alanında, kuramsal düzeyde olduğu kadar, uygulamalar konusunda da donanım sahibi profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor.
  • Farklı disiplinlerden gelen adaylar için...
  Bu program, farklı bilim dallarında öğrenim görmüş, Siyaset Bilimine ilgi duyan, orta ve üst düzey yöneticilere, donanım ve analiz yeteneği kazandırıyor. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum kuruluşları için araştırmacılık ve danışmanlık yapabilecek uzmanlar yetiştiriyor.
  • Çağın gereklerine uygun...
  Bu programda, disiplinlerarası ve çoğulcu bir yaklaşımla, Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal konular farklı boyutlarıyla inceleniyor. Kavramlaştırma, tarihsel süreç ve insan faktörü gibi, bazen ihmal de edilebilen unsurlar öne çıkarılarak, siyasal değişimlerin sosyal yönleri, küreselleşme süreci çerçevesinde işleniyor. Ayrıca, siyasal eylem ve aktörler, katılım gibi başlıklar ele alınıyor. Türkiye odaklı programda, AB perspektifine de gereken önem veriliyor. AB’deki çeşitli kurumların işleyişi
  ve bunların Türkiye’ye olası etkileri üzerinde duruluyor.
  • Optimal bir program
  İki yarıyıllık bu programa kabul edilen öğrenciler, toplam 10 ders (30 kredi) alıyor ve dönem projesi hazırlıyorlar. Türkçe olan programın kontenjanı, optimal pedagojik denge gözetilerek, 20 kişiyle sınırlı tutuluyor.


  Ders Programı

  I.Yarıyıl

  Avrupa Birliği’nde Kentsel Politikalar
  Karşılaştırmalı Türkiye Siyaseti
  Küreselleşme ve Demokrasi
  Siyasal Semboller ve Ritüeller
  Yeni Toplumsal Hareketler

  II.Yarıyıl


  Yemek ve Siyaset
  Propaganda Sineması ve Milliyetçilik
  Türkiye’de Vatandaşlık: Tebaadan Yurttaşa
  20. Yüzyılda Türkiye ve Dünya
  Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler ve Yönetişim
  Dönem Projesi

  • Ders İçerikleri

  Avrupa Birliğinde Kentsel Politikalar
  Bu derste Avrupa Birliği’nin, yeni Avrupa coğrafyası içinde farklı gelişmişlik düzeyindeki üye ülkelerdeki kent ve kentleşme sorunlarına çözüm olarak geliştirdiği yeni politikalar, uygulamalar ve yeni Avrupa kimliği içinde kentlerin ve kentlinin yeni imajlarının oluşturulması projeleri ele alınacaktır.

  Karşılaştırmalı Türkiye Siyaseti
  Dersin amacı, öğrenciye, Türk siyasal sisteminin ana sorunsallarını karşılaştırmalı bir biçimde kavramaya yöneltmek için gerekli olan bilgi ve yöntem becerisini kazandırmaktır. Bu doğrultuda Türk Devrimi, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri ve Demokrasiye geçiş sürecinin etkenleri/aktörleri/sonuçları, demokrasi ve ordunun işlevi, etnik-ırksal, dinsel-mezhepsel ve sınıfsaltoplumsal çelişki, çatışma ve tehditler… vb. konular karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenecektir.

  Küreselleşme ve Demokrasi

  Bu derste, 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel dönüşümleri açıklamaya yönelik kavramlardan biri olarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini kuşatmış görünen küreselleşme olgusu farklı boyutları ele alınacaktır.Küreselleşme konusundaki belli başlı tanımların tartışılacağı giriş derslerinin ardından, küreselleşme sürecinin teorik ve pratik yansımalarına, demokrasi ile ilişkisi bağlamında siyasal ve toplumsal alanda küreselleşme olgusunun alımlanma biçimlerine ve bunun ürettiği karşıt hareketlerin alternatif bir küreselleşme söylemini biçimleme deneyimlerine yer verilecektir.

  Siyasal Semboller ve Ritüeller
  Yaklaşık otuz yıldan beri sosyal bilimler yazınında, siyasal semboller ve ritüeller üzerine araştırmalar ve tartışmalar yapılmaktadır. Bu ders çerçevesinde özellikle batılı araştırmacıların önemli çalışmaları giriş bölümünde irdelenecek ve Türkiye’de modern ulus-devletin kuruluş sürecinde genç Cumhuriyetin Osmanlı geçmişiyle bağlarını koparma eğilimi çerçevesinde siyasal semboller ve ritüeller etrafında ifade bulan eski/yeni karşıtlıkları çözümlenecektir. Bu bağlamda, ulusal bayramlar ve anma günleri, anıt heykeller, marşlar, şiirler, piyesler, haritalar ele alınarak incelenecektir.

  Yeni Toplumsal Hareketler
  Bu derste, yeni toplumsal hareketler kent bağlamında ele alınacaktır. Kentsel kimlikler ve kentsel hareketler kuramları tartışılacak, kentsel bütünleşme ve kentsel gerilim olguları ekseninde, Türkiye kentlerinde son yarım yüzyılda oluşan toplumsal dönüşüm sürecinden kaynaklanan yeni kentsel hareketler siyasal katılım çerçevesinde incelenecektir. Bu bağlamda, gecekondu bölgelerinde ortaya çıkan kimlik yapılanmalarının geçirdiği dönüşüm ile söz konusu yapılanmaların formel/enformel kanallarla siyasal katılım sürecine etkilerinin yanı sıra, kentli bilinci oluşturma amacıyla örgütlenen grupların faaliyetleri de ele alınacaktır.

  Yemek ve Siyaset
  Bu dersin amacı, yemek ve siyaset arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Özellikle kamusal ziyafetlerin bir toplumda mevcut kurumsallaşmış siyasal otorite rollerinin meşrulaştırılması yönünde önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, “yemek sunma” ile “yemek yeme” sembolik bir anlam taşımaktadır. Değişik coğrafyalar ve devlet örgütlenmeleri söz konusu olsa bile, kamusal ziyafetler, veren (velinimet/”donor”) – kabul eden (halk/”client”) ilişkileri açısından siyasal bir nitelik taşımaktadır. Derste bu ilişkiler ele alınıp, siyasal iktidar ve sosyal statünün elde edilmesi, meşrulaştırılması, otoriteye itaat ve başkaldırma boyutlarıyla incelenecektir.

  Propaganda Sineması ve Milliyetçilik
  Dersin amacı sinema ve siyaset arasındaki ilişkiyi film ve belgesellerden hareketle incelemektir. Derste, siyasi sinema türünden yerli ve yabancı film örneklerinin çözümlenmesinin yanı sıra, sinemanın siyasal propaganda aracı olarak kullanılması üzerinde durulacak ve sinemanın Cumhuriyet döneminde Türk ulusal kimliğinin şekillenmesinde oynadığı rol incelenecektir. Bu doğrultuda, teorik çerçevenin çizileceği başlangıç derslerinden sonra her derste bir film/belgesel gösterimi ile teorik açıklamalar görsel malzemelerle desteklenecektir.

  Türkiye’de Vatandaşlık: Tebaadan Yurttaşa
  Dersin amacı, son yıllarda sosyal bilimler yazınında giderek başat bir yer tutan kimlik tartışmalarından hareketle, Türkiye’de etnik ve dinsel temelli kimlik talep ve politikalarını, liberal, toplulukçu ve cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışları temelinde incelemektir. Derste teorik yaklaşımların yanı sıra uygulamadaki sorunlar da ele alınacaktır.

  20. Yüzyılda Türkiye ve Dünya
  Türkiye’nin siyasal tarihinde dış ilişkilerin yerini ve dış dünyada görülen gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini inceleyen bu ders, Sultan II. Abdülhamit döneminden devralınan mirastan, AB’nin kuruluşu, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve ABD’nin Ortadoğu’daki yeni politikasının başlangıcına kadar olan dönemi kapsayacaktır. Belge niteliğindeki metinler eşliğinde I. ve II. Dünya Savaşları, Kapitülasyonlar sorunu, Türk Kurtuluş Savaşı, Boğazlar Sorunu, Soğuk Savaş, Kıbrıs Sorunu gibi belirleyici konulara ağırlık verilecektir.

  Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler ve Yönetişim
  Derste temel olarak Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde yerel ve bölgesel yönetimlerin yeri üzerinde durulacaktır.Bu çerçevede bir yandan temel Birlik politikaları, yapısal fonlar ve bölgesel politikalar, diğer yandan da bütünleşme sürecinde yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Birliğin yönetişim anlayışı ve yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki yansımaları da dersin diğer eksenini oluşturacaktır.


Siyaset bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |