Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı:
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Toktamış ATEŞ
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı:
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
  1. Osmanlı-Türk Diplomasi Tarihi
      Yard. Doç. Dr. Namık Sinan TURAN
   
  Dersin İçerik ve Amacı:
  Dersin amacı Türk dış politikasının tarihsel gelişimini ve felsefi altyapısını tartışmaktır. Tartışma konuları arasında diplomasinin tanımı ve tarihi, Osmanlı döneminde ikili ilişkilerin özelliği, kapitülasyonlar, reisülküttaplığın ve  hariciye kurumunun oluşum süreçleri ele alınacaktır. Ders boyunca öğrenciye, siyasi tarih ve diplomasi arasındaki ilişkinin Osmanlı-Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisi aktarılacaktır.
   
  Kaynaklar:
  Temel İskit, Diplomasi, Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
  Oral Sander, Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara, İmge Kitabevi, 2006.
  İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfusu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000.
  Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Otoman Empire, the Sublime Porte, 1789-1922, Princeton, Princeton University Pres, 1980.
   
   
  2. Politik Kültür ve Yeni Toplumsal Hareketler
      Yrd. Doç. Dr. Leyla SANLI
   
  Dersin İçeriği ve Amacı: Modernitenin yerini postmoderniteye bıraktığı iddialarının tartışıldığı ve küreselleşmenin önüne geçilemez bir süreç olarak algılandığı günümüzde, politik kültürdeki değişimler de dikkate değerdir. Derste, bu değişimlere eşlik eden toplumsal hareketleri, öncekilerden farklı kılan özellikler tartışılacak, örneğin çevreci, feminist ya da etnik hareketlerin karakterleri incelenecek; cemaat-bireysellik, eşitlik- farklılık, yerellik-küresellik gerilimlerine vurgu yapılacak, bu hareketlerin sürekliliği-süreksizliği sorununa eğilinecektir. Ders, Türkiye'de yeni toplumsal hareketlerin varlığını ve niteliğini sorgulamak suretiyle, Türkiye'ye de ayrıca odaklanacaktır.       
   
  Kaynaklar:
  Leyla Sanlı (yay. haz.),Toplumsal Hareketler Konuşuyor, İstanbul : Alan Yayıncılık, 2003.
  Alain Touraine, Birlikte Yaşayabilecek miyiz?: Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımız, İstanbul : YKY, 2002.
  Anthony Giddens, Sağ ve Solun Ötesinde, Cambridge, UK : Polity Press, 1994.
   
   
  3. Stratejik Müzakere Teknikleri ve Çatışma Çözümlemesi
      Yard. Doç. Dr. Ahmet K. HAN
   
  Dersin İçeriği ve Amacı: Uluslararası siyasette müzakerede bulunmak ve müzakere için strateji belirlemek, kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir unsurdur. Derste, çatışmaların nihayete erdirilmesinde etkili bir araç olabilecek olan müzakere üzerine kavramsal bir giriş yapıldıktan sonra, uygulamalar yoluyla öğrencilerin öğrendikleri stratejileri, sorun çözümlemede kullanmaları beklenecektir. Ders bitiminde öğrencilerin, müzakere ve uzlaşma sürecinin adımları, ikna yöntemleri, arabuluculuk, müzakere etiği gibi konularda bilgi edinmiş ve bu yöndeki yeteneklerini kullanmaya hazır hale gelmiş olacakları beklenmektedir.   
   
  Kaynaklar:
  Victor A. Kremenyuk (ed.), International Negotiation : Analysis, Approaches, Issues, San Francisco : Jossey-Bass, 2002.
  Charles Hauss, International Conflict Resolution, London ; New York : Continuum, 2001.
  John D. Orme. The Paradox of Peace : Leaders, Decisions, and Conflict Resolution, New York : Palgrave Macmillan, 2004.
   
   
  4. Türk Siyasal Düşüncesi
      Doç. Dr. Nuray MERT
   
  Dersin İçeriği ve Amacı: Ders, 19. yüzyıldan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği dönüşümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreci merkeze alarak, Cumhuriyet tarihinin temel fikir akımlarına ve olaylarına yer verecektir. Bu bağlamda, Türkiye'de çok partili hayata geçiş denemeleri ve çok partili hayata geçiş, anayasal gelişmeler, değişen iktidarlarla birlikte hareketlenen siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşam mercek altına alınacak; sürecin incelenmesi 2000'li yıllara kadar getirilecektir.
   
  Kaynaklar:
  Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 1978.
  Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, 2004.
  Şerif Mardin, Jön Türkler'in Siyasi Fikirleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
  Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, İstanbul: Hil Yayın, 1992.
   
   
  5. Araştırma Teknikleri
      Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kaan SÜMER
   
  Dersin İçeriği ve Amacı: Öğrencilerin "Araştırma Yöntemleri" konusunda bilgi sahibi olmaları ve buna uygun olarak tez, makale, araştırma raporu yazabilecek yeterliliğe ulaşmalarını; etkin bir doküman taramasıyla, yazı yazma ve akademik düzeyde araştırma yapma yeteneği kazanmalarını sağlamak ve bilimsel çalışmalarda istatistik teknikler kullanma becerilerini arttırmaktır. Bu dersin işlenmesinden sonra her öğrenci; bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını, tez, makale ve raporun nasıl yazıldığını, kantitatif karar verme yöntemlerini de kullanarak sonuca en sağlıklı biçimde ulaşmayı öğrenmelidir.
   
  Kaynaklar:
  Niyazi KARASAR, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, Ankara, 1994.
  Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı:Sosyal ve Beşeri Bilimler'de Rapor, Ders Ödevi, Yüksek Lisans Ve Doktora Tezi Kılavuzu, Güzem Yayınları, 2000.
  R.B. Burns, Introduction To Research Methods, Melbourne: Longman 1997.
   
   
  6. Modern Uluslararası Sistemin Felsefi ve Tarihsel Kökenleri
      Yrd. Doç. Dr. Burak S. GÜLBOY
   
  Dersin İçeriği ve Amacı: 1648 Westphalia Antlaşması'yla kurulduğu varsayılan modern uluslararası sistem; savaş, barış, güçler dengesi, egemenlik, antlaşma, ittifak, müttefik gibi kavramlarda köklü değişikliklere yol açmış, bugüne dek uzanan uluslararası siyaset sahnesinin temel aktörleri ve değişkenleri üzerinde belirleyici olmuştur. Derste, siyasi düşünce tarihinden de faydalanarak, özellikle ortaçağ ve yeni çağ Avrupa siyasi tarihinin temel olgu ve olayları incelenecek, uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarının tarihi ve felsefi altyapıları tartışılacaktır.   
     
  Kaynaklar:
  Norman Rich , Great Power Diplomacy, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/ Languages, 1991.
  G. John Ikenberry , After Victory, Princeton University Press, 2000.
  Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1794-1789, İstanbul: Dost Kitabevi , 2002.
  Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1990, İstanbul: Dost Kitabevi , 2002.
  Chris Brown & Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, İstanbul: Yayın Odası, 2007.
   
   
  7. Uluslararası Finans Hareketleri ve Sorunları
      Doç. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ
   
  Dersin Amacı ve İçeriği: Bu ders, uluslararası iktisatın temel kavramları ve tanımlarının yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Döviz Piyasası ve Kur rejimlerinden başlayarak ödemeler bilançosu, cari hesap ve sermaye hesabı konuları üzerinde durulacaktır. Dışa Açık Makrıo İktisat Modelleri ve Gelişmekte olan ülkelerde Döviz krizleri ve Finansal Krizler üzerinde analizlerle uluslararası iktisadi sistemin temel sorunları ele alınacaktır.
   
  Okumalar
  Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat (International Economics).
  Dominick Salvatore, International Economics.
  Paul Krugman-Maurice Obstfeld,
  Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi
  Emin Ertürk, Uluslararası İktisat
  Ted Walter, Dünya Ekonomisi
   
   
  8. Seminer
      Prof. Dr. Toktamış ATEŞ
   
  Dersin İçerik ve Amacı:
  Dersin amacı yüksek lisans öğrencisine akademik çalışma tekniklerini öğretmektir. Akademik yazı, sunum ve araştırma yöntemlerindeki benzerlik ve farklılıkları anlatmak için öğrenciyle kütüphane taraması, akademik terminoloji ve tez yazımıyla ilgili tartışmalar ele alınır. Ders boyunca yapılan ödev ve sunumlar, öğrencinin analitik ve akademik bakışına katkı sağlamayı amaçlar.
   
  Kaynaklar:
  Eric J. Hobsbawm, Tarih üzerine, İstanbul, Bilim ve sanat Yayınları, 1999.
  Toktamış Ateş, Üniversitelerimiz ve Demokrasi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
  21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler, Türkiye Bilimler Akademisi, 2003.
   
   
  9. Şiir ve Politika
      Yard. Doç. Dr. İrfan ÇİFTÇİ
   
  Dersin Amacı ve İçeriği:
  Modern zamanların sonunda siyasal ve sosyal bilimler, özellikle tarih ve sosyal tarih çalışmalarında edebiyat sosyolojisi ve kültür sosyolojisi üzerinden yazınsal metinlere çok yoğun bir ilgiyle yönelmişlerdir. Post-modern dönemde ise çoğulcu yorumsamalar ve disiplinlerarası yaklaşımlarla gelen yeni arayışlar sonucunda kültür psikolojisi başta olmak üzere sanat ve edebiyat yapıtlarındaki psişik olgular daha fazla üzerinde çalışılan konular olmaktadır. Dolayısıyla insanın tarihiyle yaşıt olan ve en sofistike insanlık değerlerini taşıyan şiir de giderek daha çok sosyal bilimlerin öznesi olmaktadır. Tarihten günümüze insanın kendisini "siyasal ve sosyal bir aktör olarak oluştururken" kadim, klasik, modern ve post modern zamanlarda en çok yararlandığı ve kendi ontolojik semeresi olan şiir ve şiir kültürüyle kurduğu ilişkiler politik ve poetik yönleriyle çağdaş ve eleştirel kuramlarla yorumlanarak incelenecektir. Bu bağlamda programı izleyen öğrencilerin tarihsel, siyasal ve sosyal gelişmelerin analitik yönlerini kavramalarının yanı sıra psikanalitik ve sofistike boyutlarını da anlamalarını sağlamak ve daha zengin, yeni ve farklı bakış açıları kazandırmak amaçlanmaktadır.
   
  KAYNAKLAR:
  George Bataille, Edebiyat ve Kötülük, Çev: Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yay, İstanbul, 1997
  George Bataille, Erotizm, Çev: M.Mukadder Yakupoğlu, Fikir Kitapları, Ankara, 1993
  Şolohov, Yazarın Sorumluluğu, Çev: Eser Yalçın, De Yayınevi, İstanbul, 1983
  Yahya Kemal, Siyasi Hikâyeler, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1968
  Mehmet Rifat, Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yazko Yayınları, İstanbul,1983         
  Moissej Kagan, Estetik ve Sanat, Çev:Aziz Çalışlar, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1982
  Önay Sözer, Anlayan Tarih(Dil-Tarih İlişkisi Üzerine Bir İnce.), Yazko Yay., İstanbul, 1981
   

Siyaset bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |