Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı

  Ders Listesi


  Güz  Dönemi
  Şehirsel Tasarımda Kalitatif Yöntemler
  Şehirsel Büyüme
  Planlamada Sayısal Yöntemler    
  Toplum ve Mekan
  Advanced Planning Techniques    
  Konut Alanı Yerseçimi Modelleri    
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi
  Urban Conservation Case Studies    
  Development Planning    
  Culture and Urban Space    
  Social Logic of Space
  Şehirsel Estetik    
  Metropoliten Alanda İmalat Sanayiinin Yer Seçimi
  Kent Planlamada Enerji Korunumu
  Kentsel Ulaştırma Modelleri
  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Ekolojik Sistemler Analizi    
  Uzmanlık Alan Dersi

  DERS İÇERİKLERİ

  Şehirsel Tasarımda Kalitatif Yöntemler
  Araştırma yöntemlerine giriş. Kalitatif araştırma yöntemlerinde temel kavramların tanımlanması. Kalitatif yöntemlere dayalı araştırma stratejisinin tasarlanması. Şehirsel tasarım uygulama ve araştırmalarında kalitatif yöntemler. Kalitatif verinin derlenmesi ve analizinde konuların ve stratejilerin sınanması. Şehirsel tasarıma yönelik kalitatif araştırma yöntemi uygulama örnekleri. Mekansal bağlamda şehirsel çevrenin gözlenmesi. Çevresel davranışın gözlenmesi, analiz, anket ve görüşmeler. Yazılı ve görsel belgelerin kullanılması.

  Şehirsel Büyüme
  Şehirsel ekonomik büyümeyi etkileyen küresel trendler,dünya metropolleri arasında işbirliği, Telehaberleşme sistemleri ve şehirsel mekan transformasyonu üzerine etkileri,telehaberleşme politikası ve şehirler,üretim hizmetleri,üst düzey hizmetlerin şehirsel büyümede rolleri Dünya şehirlerinden örnekler

  Planlamada Sayısal Yöntemler
  Bir araştırma probleminin genel kavramı; istatistik, matematiksel modeller, analitik yöntemlerin planlamadaki önemi; model geliştirme; lineer programlama ve karar verme yöntemleri; veri kaynakları ve analizi; hipotez sınama; olasılık tablolarının oluşturulması ve yorumlanması ve sonuç çıkarılması; regresyon ve çoklu regresyon tanımı; SPSS programında istatiksel metodların, öğretilen teorik bilgilerin uygulanması, örneklerle sınanması.

  Toplum ve Mekan
  Toplum - fiziksel çevre ve 'Yer' kavramları. Toplum-şehir formu ilişkileri. Kültür ve çevresel tasarım ilişkileri. Kültürel dokunun yönlendirici olduğu yerleşmeler ve örnekleri. Toplumsal (Community) tasarımda populer ve profesyonel yaklaşım. Şehirsel doku veya şehirsel form ve toplum etkileşimi. Kültüre yönelik tasarım. Toplum temelli tasarım ilkeleri.

  Advanced Planning Techniques ( İleri Planlama Teknikleri )
  Bilimin Anlamı. Bilimsel Araçlar, Teknikler ve Yöntemler. Araştırma Evreleri. Kentsel Gelişim. Sistemler Mantığı. Sosyal Bilimlerde Niceliksel Tekniklerin Kullanımları ve Sınırlılıkları. Sistem olarak Kentler. Planlama Süreci. Kestirim ve Modelleme. Bulgusal Teknikler. Normatif Teknikler. Modelleme Teknikleri. Yerleşim Modelleri olarak Çekim Modelleri. Çeşitli Planlama Teknikleri.

  Konut Alanı Yerseçimi Modelleri    
  Şehirsel modeller. Konut alanı yerseçimi modelleri ve tarihçesi. Geleneksel yaklaşımlar. Herbert-Stevens Modeli. Lowry Modeli. Alonso Modeli. Empiric Model. Wilson Modeli. Çağdaş yaklaşımlar. Arz-Talep modelleri. Geniş kapsamlı konut alanı yerseçim modelleri. Ayrıştırılmış Talep Modelleri. Konut piyasasında göç çalışmaları. Statik Modeller. Yarı-dinamik modeller. Dinamik modeller. Uygulanmakta olan modeller ve örnekler.

  Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi
  Urban Conservation Case Studies (Şehirsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi )    
  Dünyada başarılı şehirsel koruma uygulamalarının gözden geçirilmesi, Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, Şehirsel koruma örneklerinin yasal, yönetimsel, parasal ve sosyal boyutları, Bütünleşik koruma uygulamaları, yöntem ve örnekler: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Yugoslavya ve Türkiye.

  Development Planning    (Kalkınma Planlaması )
  Kalkınma/gelişmenin tanımı, ekonomik büyüme ve gelişme kavramları, ekonomik büyüme kuramı,ekonomik gelişme modelleri, kalkınma planlaması ve mekansal yapı, bölgelerarası dengesizlik, yoğunlaşma ve kutuplaşma süreçleri, merkez-çevre modeli, aşamalar kuramı, gelişmenin sosyal ve kültürel boyutları, çevre-kalkınma ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri.

  Culture and Urban Space  (Şehirsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi)
  Kültür kavramının anlamı ve gelişimi, kültür-mekan etkileşimi, toplumsal mekan, mutlak mekan ve soyut mekan, mekan ve yer, kültürel haritalama, yansıyan mekan, küresel kültür, post-modern kent mekanı, sanal mekan ve şehir.    

  Social Logic of Space (     Mekanın Sosyal Mantığı )
  Space Syntax'ın tanımı. Kuram ve Yöntem hakkında açıklamalar. Space Syntax'ın Uygulamalarda Model Olarak Seçilme Nedenleri. Şehir Morfolojisi, Kültür ve Mekan, Yaya hareketlerinin analizleri, Şehirsel Tasarım, Şehir Planlama, Bölge Planlama ve Coğrafik Bilgi Sistemi konularında yapılan Space Syntax uygulamaları.Özel konularda Space Syntax uygulamaları ve tartışmalar

  Şehirsel Estetik    
  Estetik, konu-kavram açıklamaları, estetik bilgi ve biliminin, -intellection, logic bilgi ile ilişki ve ayrılıkları, estetik süje ve çözümlemeleri, estetik tavır ve estetik tavır ve seyir, estetik tavır ve kavram, duyum ,algı, duygu, özdeşleyim, -Einfühlung- ve estetik hoşlanma, estetik obje ve estetik obje değer çözümlemeleri, şehirsel estetik, şehirsel estetik süje, obje ilişkileri ve değerlendirme yaklaşım ve sistemleri.

  Metropoliten Alanda İmalat Sanayiinin Yer Seçimi
  Kent strüktürü teorisi. Kentsel arazi kullanım planlaması. Sanayi kavramı ve sanayi sınıflaması. Sanayinin yer seçimi - klasik kuramlar. Sanayinin yer seçim yönlendiricileri. Metropoliten alan, metropoliten kent. Metropoliten alanda yer alabilecek sanayi türleri. Bilişim teknolojilerindeki gelişimin ve küreselleşme olgusunun yer seçim kriterlerine etkisi. Türkiye'de ve birincil metropoliten kent İstanbul'da imalat sanayiinin gelişim süreci.

  Kent Planlamada Enerji Korunumu
  Kentsel strüktür- enerji ilişkisi, Kentsel enerji kullanım alanları, Kent planlamada enerji koruma ölçütleri, Kent ölçeğinde enerji korumaya yönelik politikalar, Komşuluk birimi ölçeğinde enerji korumaya yönelik çözüm yaklaşımları, Kentsel ulaşımda enerji korumaya yönelik çözüm yaklaşımları, Enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevresel sorunlar, Enerji kaynak türleri ve özellikleri, Türkiye'de enerji kaynak potansiyeli, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin enerji politikaları, Enerji ve yerleşme politikaları ilişkisi, Türkiye'nin enerji politikası.

  Kentsel Ulaştırma Modelleri
  Ulaşımda sistem analizi, arazi kullanım ulaşım modellerinin yararlılığı, ulaşım sistemi ve aktiviteler arasındaki ilişki, kentsel seyahat analizlerinin amacı ve olanakları, ulaşım talebi, ulaşım temini, Seyahat dağılımının modellenmesi:büyüme faktörleri, çekim modelleri, türel dağılımın modellenmesi:tür seçim analizi, atama modelleri, ulaşım sisteminin verimliliği, ulaşım ağı analizi, değerlendirme ve seçim.

  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Bilimin Amaçları ve Anlamı. Bilim Niteleyen Özellikler. Bilim Felsefesinin Amacı ve Konusu. Mantıksal Düşünme. Dilin Yapısı ve İşlevi. Bilimsel Metodun Yapısı. Olgu Kavramı. Ölçmenin Önemi ve Anlamı. Ölçek ve Ölçek Türleri. Sosyal Bilimlerde Ölçme. Matematiksel Tekniklerin ve İstatistik Dilinin Kullanım Koşulları. Bilimsel Açıklama. Bilimsel Teorinin Yapısı ve İşlevleri. Nedensellik Kavramı. Bilimsel İşlevler. Olasılık Kavramı. Sosyal Bilimlerde Sistem Kavramı.

  Ekolojik Sistemler Analizi
  Ekolojik sistemlerde tanımlar, genel kavramlar. Sürdürülebilirlik stratejilerinin kronolojik olarak değerlendirilmesi. Şehir ekosistemi. Şehirler için sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri. Sürdürülebilirlik ilkelerinin şehirlere uygulanması ve sürdürülebilir şehirsel gelişme. Şehirlerin ekolojik etki izi. Sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım sürecinde şehirsel ölçekte çeşitli işlev alanlarına yönelik ilkeler. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekolojik planlama yaklaşımlarının karşılaştırılması.

  Uzmanlık Alan Dersi

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |