Kentsel Planlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kentsel Planlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Kentsel Planlama: Kuram ve İlkeler
  Kentsel Gelişmeyi İnceleme ve Yönlendirme Atölyesei (KEGELYA)
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Kentsel Planlama Atölyesi
  Kentsel Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum


  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  KENTSEL PLANLAMA ATÖLYESİ
  4 saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 521 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem alanları için kentsel planlama projeleri geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite raporları ve organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir.

  Ön Koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: Proje / uygulama

  Önerilen Kaynak Listesi: Adams , D., “Urban Planning and the Development Process”, UCL Press, London 1995.

  Douglass-FrIedman , “Cities for Citizens”, Wiley, West Sussex 1998

  “Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan, Yerel Yönetim”, Demokrasi Kitaplığı, 1998.

  “Rapid Urban Environmental assessment”, The World Bank Urban management Programme, 1994.

  Harrey, D., “Sosyal Adalet ve Şehir”, Metis, 2003.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Fatma ÜNSAL, Yard. Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL, Yard. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Yard. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

   
  KENTSEL PLANLAMA: KURAM VE İLKELERİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

   
  Amaç / İçerik: Derste planlama kuramlarındaki yeni yaklaşımlar ve yeni kavramlar gözden geçirilmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ
   
  KENTSEL PLANLAMADA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi
   
  Amaç / İçerik: Kentlerin etkileşim halinde bulunduğu bütün çevrelerde yaşanan hızlı ve köklü değişimin mevcut planlama sistematiği üzerinde yarattığı güçlü etkiler ve planlamanın temel dayanağı olan kalkınma paradigmasının değişime uğraması, kentsel planlamanın yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Kentsel planlama alanında yeniden yapılanmanın düşünce yollarını açmak amacı taşıyan bu dersin kapsamında; yenilikçi planlama arayışını ussal kılan oluşumlar, yenilikçi planlama yaklaşımının kuramsal çerçevesi ve gelişmiş ülke deneyimlerine referansla yenilikçi yasal ve kurumsal araçlar ele alınmaktadır. Bu araçların Türk planlama sistemine uyarlanması bağlamında tartışmalar yapılmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Newman , P. and Thornley, A., “Urban Planning in Europa”. Routhledge, London 1990.

  Sassen, S., “Globalisation and Its Discontents”, The New Press, New York , 1998. Hall, S. and Jacques, M., “Yeni Zamanlar”, Ayrıntı, İstanbul 1990.

  Peterson, P., “City Limits”, the University of Chicago Press, Chicago 1981.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Fatma ÜNSAL

   
  KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ (KEGELYA)
  4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu atölyenin amac,ı İstanbul metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek, bu eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
  Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan Kent ve Konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. İsmet OKYAY, Doç. Dr. Fatma ÜNSAL,   Yard. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY, Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ

   
  SEMİNER
  2 Saat/hafta, kredisiz, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Seminer, Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde Yüksek Lisans derslerini   destekleyecek şekilde belirli temalar atrafında tartışılmaktadır.

  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Seminere katılım ve tartışmalar
  Önerilen Kaynak Listesi: Seldman, A., “Culture and Society”, Cambridge University Press, 1984.

  EllIn, N., “Post-Modern Urbanism”, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Sümer GÜREL, Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu
   
  SEÇMELİ DERSLER
   
  KENTSEL SİYASET VE YÖNETİŞİM
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentsel planlamanın dönüşümü içinde, çağı yakalayan kentsel yönetim modellerinin geliştirilmesi için, kentin gelişmesine yön veren güç odaklarının doğasının ve dağılımının anlaşılması gerekmektedir. Bu ders kapsamında, kentsel sorunlara akılcı çözümler üretilmesine olanak yaratan politikaların üretilebileceği kentsel siyaset alanının kuramsal açılımının ortaya konması ve bu bağlamda kamu ile özel kesimin yeni etkileşim biçimlerinin tanıtılması hedeflenmektedir. Dersin içeriği üç konu başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar; kentsel siyasetin kuramsal çerçevesi, kentsel alanda kamu-özel etkileşim platformları, üçüncüsü ise Türkiye’nin dinamikleri ile uyumlu bir yöneti(şi)m modeli tartışmalarıdır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: KosIman, J. (ed), “Modern Governance: New Government- Society Interactions”, Sage, London 1994.

  “Demokrasi Kitaplığı, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim”, Walo, İstanbul, 1998.

  Şengül, T ., “Kentsel Çelişki ve Siyaset”, Walo, İstanbul 2001.

  Tekelİ, İ., “Modernite Aşılırken Kent Planlaması”, İmge, Ankara 2001

  Dersi Veren: Doç. Dr. Fatma ÜNSAL


  TÜRKİYE’DE KIRSAL GELİŞME VE PLANLAMA
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Türkiye’de kırsal alanların gelişimini dünyadaki ekonomik, politik, sosyal gelişmeler ve ülke koşulları çerçevesinde ele almak, kırsal alanlara yönelik politikaları ve bölgesel düzeyden yerleşme ölçeğine kadar farklı kademelerdeki planlama   yaklaşımlarını incelemektir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: “75 Yılda Köylerden Şehirlere“. Türkiye İş Bankası yaının, İstanbul 1999.

  Yerasimos , S., „Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye“. Gözlem Yayını.

  Lee, K., HOLLAND , A. and MCNEILL, D., “Global Sustainable Development in the 21 st Century”, Edinburgh Univ. Press 2000.

  AB, „Ortak Tarım Politikası“
  Dersi Veren: Yard. Doç.Dr. Hürriyet ÖGDÜL
   

  METROPOLİTEN ALANLARDA PLANLAMA YAKLAŞIMLARI

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentleşme 20. yüzyıla damgasını vuran bir süreçti. Büyük kentlerin hakimiyeti 21. yüzyılda da geçerli olacak ve planlamanın önemli bir konusu olmaya devam edecektir. Dersin amacı, metropoliten alanların gelişimini anlamak, bölge ve ülkedeki rollerini incelemek ve metropoliten alan planlama yaklaşımlarını Türkiye’deki metropoliten alan planlama sorunları çerçevesinde tartışmaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Tekeli , İ., “The Development of İstanbul Metropoliten Area”, Emme Publication.

  İBB, “Metropoliten Alan”, Yönetimde Yeni Arayışlar, 2001.

  TUBİTAK, 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, “AB ile Uyum ve Bütünleşme”, İTÜ Mim. Fak., İstanbul 2002.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Güzin KAYA

  AB SÜRECİNDE ÜLKE DÜZENLEME VE BÖLGE PLANLAMAYA YENİ YAKLAŞIMLAR
  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:   Avrupa Birliği süreci ve Avrupa Mekansal Gelişme Startejisi çerçevesinde ülke düzenleme ve bölge planlama yaklaşımlarını ele almaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: “The European Spatial Development Perspective”, 1999.

  Planlama Dergisi 97/1. “Bölge Planlama”, 1997.

  MGK Genel Sekreterliği, “Türkiye’de Bölge Planlamasının Evreleri”, Yay. 2, Ankara 1993.

  Şehir Plancılar Odası, 25. Dünya Şehircilik Günü, “AB Süreci ve Planlama, Ankara”, 2001.         

  Dersi Veren: Doç. Dr. Güzin KAYA


  KENTSEL PLANLAMADA UYGULAMA ARAÇLARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ulusal, bölgesel ve metropoliten ölçekte planlar, çevre düzeni planları, nazım plan ve uygulama imar planları, fiziksel, ekonomik ve sosyal planlar, eylem planları, mekân, zaman, planda amaç, hedef ve politikalar, uygulama araçları, karar vericiler, uygulayıcılar, engeller, sosyal ve kültürel yapı ile uygulama ilişkisi, planın zamanlaması, araştırma süreci ve kalitesi, uygulamada yasal araçların etkinliği, finansal güç, kontrol mekanizmaları, grup çalışması, haritalama ve ekip sorunları konuları ele alınacaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Dersi Veren: Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ
   
  ULAŞIM PLANLAMASI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentsel ulasım planlama yaklaşımını disiplinlerarası bir ortamda tartısmak ve günümüzdeki   planlama tartısmalarını uygulamalar üzerinden irdelemek, kentsel mekan ve ulaşım ilişkisinin değişkenleri üzerinden ulaşım planlama olgusuna güncel açılımlar kazandırmak hedeflenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Pears , D., “Transport and the Environment”, London 2003.

  Hensher , D., “Transport Strategy Policy Institutions”.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

   
  PLANLAMADA DOĞAL RİSK YÖNETİMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kısmen veya tamamen çeşitli doğal risk olgularının ve olaylarının az ya da çok, açık ya da gizli etkisi altında bulunan mevcut ve planlanan yerleşim alanlarında, risk varlığını ve etkinliğini göz önünde bulundurmayan, ilgili verilere ve bulgulara dayanmayan bir planlamanın / uygulamanın – yapılaşmanın başarılı olması ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün değildir. Günümüzdeki çoğu teknik, sosyal, idarî, mali, yasal aksamanın, sıkıntının, can ve mal kayıplarının, giderek yerellikten ülke geneline tırmanan son derece önemli olumsuzlukların temelinde çok büyük oranda doğal riskleri umursamamanın, hatta farkına varmamanın ve dolayısıyla başlangıçta kentsel planlamaya girdi olarak katmayıp planlamayı yönlendirmemenin çağdışı gerçekliği yatar. Bu nedenle doğal risk zararlarının, daha planlama aşamasındayken risk yönetimi yaklaşımıyla nasıl giderileceği ya da en azından bu zararların nasıl minimize edileceği konusu bu dersin amacı olarak alınmıştır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ara sınav, yarıyıl sonu sınavı

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Turgut ÖZTAŞ


  TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Toplumsal değişim ve hareketliliğin ele alındığı derste büyük şehirlere göç, yaşanan sorunlar, çatışmalar, gerilimler, değişimler incelenmektedir. Değişim ve hareketlilik dünyadan ve Türkiye’den örneklerle zenginleştirilerek tartışmaya açılmaktadır. Gecekondulaşma, emek, yabancılaşma, makinalaşma,   enformel sektör, iletişim alanındaki değişimler, kimlik sorunları, sanayi ve kentleşme ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev

  Dersi Veren: Prof. Dr. Esin KÜNTAY

   
  ÇEVRESEL POLİTİKALAR
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mekânsal kullanım kararlarının çevresel etkilerini irdeleyebilecek ve olumsuz etkilerini en aza indirebilecek çevresel yönetimin sağlanabilmesi için; Ekolojik yaklaşımlı düşüncenin geliştirilmesi, Karar verme sürecinde çevresel parametrelerin değerlendirilebilmesi, İş ve meslek alanlarına ilişkin çevre siyasası geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

  Bu doğrultuda öğrenciler, dünyada ve Türkiye’de çevre olgusuna bakış çerçevesinde siyaset ve siyasetin etkilerini bilerek çevresel değerlerin korunabilmesinin araçlarını irdeleyebileceklerdir. Böylelikle artan çevre sorunlarına rağmen insan gereksinimlerinin çevresel maliyeti en aza indirerek karşılanabilmesinin yollarını geliştirme düşüncesi içinde davranılabilecektir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş

  Önerilen Kaynak Listesi: Felsefelogos, “Ekoloji Felsefesi ve Etiği”, Bulut Yayınevi, İstanbul 1999.

  Keleş , R. And Ertan, B., “Çevre Hukukuna Giriş”, İmge, 2002

  Brown, L., Plavin, C. And Postel, S., “Gezegenimizi Kurtarmak”, TÜBİTAK-TEMA Vakfı yayınları, 1997.

  Kaboğlu, İ., “Çevre hakkı”, İletişim yayınları

  Gupta, A., “Üçüncü Dünya Ülkelerinde Çevre ve Kalkınma”, Kabalcı yayınevi, 1993.

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU

   
  EKOLOJİK PLANLAMA
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentin bölgesi içinde ekolojik bir yaşam alanı olarak ele alınması gerektiği, kentsel gelişme ve büyümenin ekolojik veriler çerçevesinde planlanması ve tasarlanmasına yönelik kuram, ilke ve uygulamalar tartışılacaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Erdem ERBAŞ


  YEREL YÖNETİMLER VE PLANLAMA
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kent yönetimine ilişkin kuramsal bilgiler ışığında, Türkiye’de metropoliten ve kentsel alanlarda, kentsel yönetim kurumları, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin planlama bakış açısından değerlendirilmesidir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Erdem ERBAŞ

   
  BÖLGE PLANLAMA KURAMLARI

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, bölge planlama teori ve uygulamalarını, mekânsal teoriler ve analizler çerçevesinde ele almak, bölgenin değişen anlamını ve bölge planlamadaki yeni yaklaşımları tartışmak, farklı ekonomik ve toplumsal koşullarda geliştirilen bölge planlama kuramlarını incelemek ve bunları bölge planlama pratikleri ile ilişkili olarak değerlendirmektir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi veren: Doç. Dr. Güzin KAYA
   

  AB ve PLANLAMA POLİTİKALARI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ, Dr.İclal KAYA ALTAY

   
  ŞEHİRLEŞME COĞRAFYASI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kente çağdaş coğrafî yaklaşımlar, coğrafî yaklaşımların tarihî aşamaları, insan nüfusunun dağılımı ve özellikleri, kentsel ve kırsal yerleşmeler arasındaki ilişkiler, kentsel mekânın oluşumu, kentsel mekânın gelişmesini etkileyen sosyo-ekonomik faktörler,   sanayi öncesi ve sanayi sonrası kentler ve dünyadaki dağılımları, Kuzey Amerika ve Üçüncü Dünya gibi konular işlenecektir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor

  Dersi Veren: Prof. Dr. Erol TÜMERTEKİN, Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN

   
  KENT YÖNETİMİ TARİHİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi veren: Doç. Dr. Adalet ALADA, Doç. Dr. Fatma ÜNSAL

   
  ÇEVRESEL SÖYLEM VE POLİTİKALAR

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Aslı ÖĞÜT ERBİL

   
  ULAŞIM POLİTİKALARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

  KENT KURAMLARI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi

  Dersi veren: Yard. Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL, Prof. Dr. John LOVERING  

   
  PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Proje yönetimi kavram ve alanlarının incelenmesi, piyasa araştırması, proje yönetimi kavramlarının fizibilite çalışmalarından projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede arazi geliştirme / bina projelerine uygulanması, proje yönetimi alanları: Planlama, denetleme ve kontrol ile ilgili metotlar ve yönetim problemlerine bakış gibi konular ele alınacaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev/sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: PMBOK. Project Management Body of Knowledge.

  TEKİR, G., Proje Yönetimi: Kavramları-Metodolojisi ve Uygulamaları, İstanbul, 2006.

  Dersi veren: Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL


  KENTSEL EKONOMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik:   Kenti ekonomik, dinamik etkileşimi içinde ele alarak kentin mekânsal üretimle kullanımını pazar ekonomisi içinde planlama ilişkileri ile değerlendirmektir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ


  ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, öğrencinin temel sosyal araştırma kavramlarıyla tanışmasını sağlamak, alan çalışmalarında kullanılan temel yaklaşımları ve metotları gözden geçirmek ve analitik araçları atölye şeklindeki bir çalışmada kullanmak, bu atölyede özellikle alan çalışması ile metin yazma bağlantısını vurgulamaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: “Sosyal Araştırma Metodları”.

  “Social Research”, Verlingen

  Dersi veren: Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ


  PLANLAMA VE TASARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Şehircilikte son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar, akıllı kentleri yaratan ileri teknolojiler ve sundukları çözümler, gelecek için senaryo, kestirim ve fikirler, yeni bir bilim alanı olarak kentsel teknolojiler ve teknolojik gelişmenin kentlere etkisi;
  teknolojik gelişmeler, akıllı kentler, bir bilgiişlem – iletişim ağı ve yapısı olarak kent ile bir teknolojik ütopya olarak yüksek teknolojili kentin toplumun, ulusun mekan, yaşam ve kültürüne etkisi incelenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK

   
  KENT VİZYONLARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derste kent planlamasını, tasarımını ve yaşamını belirleyen, yönlendiren önemli fikir, model ve uygulamalar, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gelecek için senaryolarla birlikte ve tarihsel süreçleri içinde irdelenmektedir.

  21. yy. kentinin planlanması ve tasarımına yönelik paradigmalar tartışılmaktadır.
  Ön Koşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Barnett , J., “The Elusive City”. The Herbert Press, 1986.

  Drew , R., “The City”. Penguin Books, London 1997.

  Ellin , N., “Postmodern Urbanism”, 1996.

  Hall , P. and Ulrich P. (eds). “Urban Future 21” . E&FN Spon, London .

  Rykwert , J., “The Ideas of a Town”, The Abthropology of Urban Form, 1988.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  İSTANBUL VE GÖÇ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Öğr. Gör. Dr. Nuran YAVUZ


  KENTSEL MORFOLOJİ
  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Derste, kentsel morfoloji kavramı bir kent planlama sorunsalı olarak ele alınmaktadır. Kentsel morfolojinin, kentsel fiziksel yapıyı tanımlayan ekolojik, sosyo-kültürel, estetik ve mülkiyete ilişkin içerikleri teorik olarak ve örnek alan çalışmalarına dayalı olarak ele alınacaktır. Derste geliştirilen modele uygun olarak, seçilen bir kentte bir alan çalışması yapılacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev /sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Karaman , A., “Defining Regional Identity: Conceptual Parameters of Urban Morphology”, 4 th Int. Seminar on UM. University of Birmingham , 1997.

  Lozano, E.E., “Community Design and The Culture of Cities”. Cambridge University Press, 1990.

  Lynch, K ., “ Good City Form”, MIT Press, 1981.

  Norberg, S. C., Genins Loci. Rizzdi, 1979.

  Panerai, P., « Analyse Urbaine ». Edition Parentheses. 72 Course, Julien 13006, Marseille 1999.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  BİLGİSAYAR DESTEKLİ PALANLAMA VE TASARIM
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Bilgisayar programı kullanan kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve yenileme projelerinin üretilmesi hedeflenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN

   

  İSTANBUL VE KÜRESELLEŞME
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik:

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK

   

   

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |