Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlaması, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, İstatistik, Coğrafya, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği mezunları tercih edilir. istenen ek belge: Portfolyo.
 • Program tanımları
  Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi    

  Zorunlu Dersler
  • Güz Dönemi
  Land use and Transportation Planning
  Urban Planning Project I
  Planlama Kuramı ve Politikaları
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  • Bahar Dönemi
  Applied Statistics
  Şehir Planlama Projesi II    
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  • Güz Dönemi     
  Yerleşme ve Çevre İlişkileri    
  Şehirlerin Yeniden Yapılanması
  Şehir Hukuku Uygulamaları
  Kentleşmede Aktörler ve Uygulamalar
  Planlamada Sayısal Yöntemler
  Konut Alanı Yerseçimi Modelleri
  Şehirsel Büyüme
  • Bahar Dönemi    
  GIS In Urban Planning
  Housing Policy
  Şehir Yönetimi ve Uygulamaları
  Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri
  Tarihsel Çevre Koruma Politikaları
  Türkiye'de Planlama ve Uygulama Sorunları
  Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler
  Arazi Kullanım Ekonomisi
  Planlama Felsefesi
  Kentsel Ulaştırma Modelleri
  Kent Planlamada Enerji Korunumu
  Metropoliten Alanda İmalat Sanayiinin Yer Seçimi    
  Ekolojik Sistemler Analizi
  Culture and Urban Space

  Ders İçerikleri

  Land use and Transportation Planning  (Arazi Kullanımı ve Ulaşım Planlaması)
  Kentsel işlev alanları ve bu alanlar arasında ortaya çıkan yolculuk talebi; seyahat yaratım ve çekim merkezleri. Yolculuk özellikleri; amaç, hacım, sıklık. Kentiçi yolcu hareketleri ve mal dağıtımı; günlük, haftalık ve mevsimlik değişimler. Hareketli ve duran trafik için değişik arazi kullanımlarında alan gereksinimi. Yaya hareketleri. Ulaşım çalışmaları; trafik kontrol yöntemleri. Ulaşım planlamanın prensipleri ve sınırlayıcıları. Planlama süreci, ulaşım modelleri. İşletim sistemlerinin ve ulaşım yatırım kararlarının irdelenmesi; kamu katılımı ve karar verme.

  Urban Planning Project I (Şehir Planlama Projesi I)
  Farklı disiplinden gelen öğrenci kompozisyonu doğrultusunda saptanacak olan proje konusu kapsamında, yerleşmelerde (sanayi, turizm, tarım, hizmet, tarihi, liman vd. özelliğe sahip yerleşme veya alanlar) veya yerleşme parçalarında gelişim amaçları doğrultusunda doğal, fiziksel ve sosyo-ekonomik verilerin elde edilmesi, bu veriler doğrultusunda farklı disiplinlerdeki konulara yönelik özel araştırmaların yapılması, sektörel, mekansal ve nüfus projeksiyonların yapılarak geleceğe yönelik kestirimler ve amaçların birlikte değerlendirilmesi ile gelişme stratejileri saptanacaktır. Ayrıca yerleşmenin Alternatifli Gelişim Şemaları ve planlama kararlarını kapsayan açıklayacı rapor hazırlanacaktır.

  Planlama Kuramı ve Politikaları
  Planlamanın kuramı ve planlamada kuramlar; Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar, açıklayıcı ve normatif kuramlar, sosyo-politik kuramlar, karar kuramları ve arazi kullanım kuramları (Transactive Planning, Disjointed Incrementalism, Mixed Scanning, Rational Comprehensive Planning), planlama kuramı, 20. yüzyıl planlama tarihine bakış. Farklı ülkelerde izlenen planlama politikalarına örnekler; A.B.D., Avrupa (İngiltere, Hollanda, İsveç, İtalya, İspanya, Almanya), Japonya, Türkiye örnekleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Applied Statistics (Uygulamalı İstatistik)
  İstatistik ve Olasılık Hesabına Giriş. Alan Araştırması Yöntemi. Örneklem Uzayı ve Olgular. Sonlu olasılık Uzayları. Örnekleme. Gruplama Teknikleri. Tipik Değerler. Karşılaştırmalar. Çıkarımsal-Açıklayıcı Karşılaştırmalar (Korrelasyon Katsayıları). Regresyon Doğruları. Kuramsal-Açıklayıcı Karşılaştırmalar (Ki-Kare Sınaması). İstatistiksel Karar Kuramı. Anlamlılık. Çoklu Regresyon ve Korelasyon. Uygulamalar.

  Şehir Planlama Projesi II    
  Gelişme stratejileri doğrultusunda, yerleşmelerin mekansal çözümlemelerinin alternatifli olarak hazırlanması, işlevler arasındaki uyum, arazinin etkin kullanımı, erişebilirlik, doğal ve tarihsel değerlerin korunması, doğal yapı ile uyumlu işlevsel mekan tasarımı, kentsel kimlik oluşturma, yerleşim, ulaşım ve yeşil alan sistemlerinde kademelenme gibi planlama ilkeleri doğrultusunda sosyal, ekonomik gelişme ve değişim ile uyumlu yeni mekansal organizasyonun belirlenmesi ve planlamada uygulamayı yönlendirebilecek araçların ortaya konması bu projenin içeriğini oluşturmaktadır.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Yerleşme ve Çevre İlişkileri    
  Doğal çevre içinde yerleşme. Çevre koruma. Çevre kirlenmesi. Toprak, su, hava kirleticileri. Toprak, su, hava kirlenmesi teknik önlemleri. Çevre kirlenmesine karşı yasal önlemler. Çevre koruma ve denetleme. Ülkemizdeki uygulamalar.

  Şehirlerin Yeniden Yapılanması
  Uluslar arası ekonomik ve politik yeniden yapılanmanın etkisi ile, dünyada ve ülkemizdeki şehirlerde servis sektörü ve şehir merkezinin transformasyonu; Ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmelerin sebep olduğu yeni şehirleşme eğilimleri;Teleport ve teknoparklar; İstanbul'un şehir yapısındaki transformasyonun incelenmesi ve İstanbul'un bir dünya şehri olması için öneriler.

  Şehir Hukuku Uygulamaları
  Bu ders kapsamında, planlama yetkileri, planlar hiyerarşisi, teknik ve sosyal altyapı, plan uygulama araçları, mülkiyet hakları, kentsel koruma mevzuatı, gecekondu mevzuatı, kıyı mevzuatı, planı olmayan alanlarla ilgili yönetmelik, özel çevre koruma bölgeleri, turizm alanları, sanayi alanları, tarım alanları, su kirliliği kontrol alanları, orman alanları, kara avcılığı alanları, su ürünleri üretim alanları, milli parklar ve doğal afet alanları ile ilgili mevzuat incelenecek ve bu mevzuatın uygulanmasından ortaya çıkan sorunlar saptanacaktır.

  Kentleşmede Aktörler ve Uygulamalar
  Aktörler ve kent; Kentsel mekanın üretiminde önemli aktörler; Misyonları ve yetkileri; Yerel yönetimler; Merkezi yönetimler; Valilik ve ilgili müdürlükler; Politik, profesyonel organizasyon ve gruplar; Aktörlerin yaklaşım mantığı; Profesyonellerin mantığı ve stratejiler; Faaliyet biçimleri ve regülasyonu; Uygulama alanı ve yöntemler; Aktörlerin deneyimleri; Sorunlar, dinamikler,öneriler.

  Planlamada Sayısal Yöntemler
  Bir araştırma probleminin genel kavramı; istatistik, matematiksel modeller, analitik yöntemlerin planlamadaki önemi; model geliştirme; lineer programlama ve karar verme yöntemleri; veri kaynakları ve analizi; hipotez sınama; olasılık tablolarının oluşturulması ve yorumlanması ve sonuç çıkarılması; regresyon ve çoklu regresyon tanımı; SPSS programında istatiksel metodların, öğretilen teorik bilgilerin uygulanması, örneklerle sınanması.

  Konut Alanı Yerseçimi Modelleri
  Şehirsel modeller. Konut alanı yerseçimi modelleri ve tarihçesi. Geleneksel yaklaşımlar. Herbert-Stevens Modeli. Lowry Modeli. Alonso Modeli. Empiric Model. Wilson Modeli. Çağdaş yaklaşımlar. Arz-Talep modelleri. Geniş kapsamlı konut alanı yerseçim modelleri. Ayrıştırılmış Talep Modelleri. Konut piyasasında göç çalışmaları. Statik Modeller. Yarı-dinamik modeller. Dinamik modeller. Uygulanmakta olan modeller ve örnekler.

  Şehirsel Büyüme
  Şehirsel ekonomik büyümeyi etkileyen küresel trendler,dünya metropolleri arasında işbirliği, Telehaberleşme sistemleri ve şehirsel mekan transformasyonu üzerine etkileri,telehaberleşme politikası ve şehirler,üretim hizmetleri,üst düzey hizmetlerin şehirsel büyümede rolleri Dünya şehirlerinden örnekler

  GIS In Urban Planning (Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri)
  Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Mekansal düşüncenin ifadesi olarak haritalar. Veri yapısı. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri sağlama. Veri depolama ve düzeltme. Proje tasarımı. Veri analizi. Veri sunumu. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu. Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

  Housing Policy (Konut Politikası)
  Konut politikasının tanımlanması. İlgili kuramlar ve kavramlar. Konutlandırmada önemli etmenler.Yasal ve yönetimsel çerçeve. Arazi sunumu. Konut standartları. Finansman sorunu. Konut sunum sistemleri. Konut piyasaları: arz ve talep. Konutlandırma planı. Türkiyede konut sektörü ve konut politikaları. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan konut politikalarının irdelenmesi ve değerlendirmesi.

  Şehir Yönetimi ve Uygulamaları
  Türk yönetim yapısı, planlama ve imar yetkilerinin merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında dağılımı, yerel yönetimlerde yasama ve yürütme organları ve yasama-yürütme yetkilerinin dağılımı, yerel yönetimlerin bütçeleri, gelirleri ve kaynak yaratma sorunları, plan uygulanması, imar programları, parselasyon planları, yapı izin ve denetimi prosedürleri ve sorunları, merkezden yönetim, yerinden yönetim, politik partiler, yerel baskı grupları ve sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerin yeniden yapılanması, plan yetkileri, denetim ve eşgüdümün sağlanması

  Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri
  Kentsel Sistemlerin Değişimi ve Metropoliten Mekansal Yapının Evrimi, Metropoliten Dinamikler, Küresel Ekonomik Değişimler, Telekomünikasyon ve Kentsel Alanlar, Ulaşım ve İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Kentsel Değişim, Hizmetlerin Uluslararasılaşması ve Metropoliten Alanlar, Bilgi Teknolojisi, Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Kentsel-Bölgesel Değişim Süreci, Merkezdeki İş Gücü Eğilimleri, Kentsel Çekirdekte Perakende Ticaret, Merkezde Bürolar, Merkez Planlaması ve Çeşitli Örnekler.

  Tarihsel Çevre Koruma Politikaları
  Dünyada ve Türkiye'de tarihsel süreç içinde koruma poitikalarının gelişimi. Koruma politikalarını yönlendiren yasal kaynaklar, ulusal ve uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar. Unesco-Icomos-World Heritage Fund, Iccrom, Cıpa v.b. görev ve yetkileri. Planlama, koruma-gelişme ilişkileri. Korumanın işlevsel ve ekonomik boyutu. Koruma-turizm etkileşimi. Korumada yönetimsel ve sosyal boyut. Halkın Katılımı. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Rusya, Mısır, A.B.D. vb. de koruma politikaları ve uygulama örnekleri.

  Türkiye'de Planlama ve Uygulama Sorunları
  Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimler bağlamında karşılaşılan güncel planlama sorunları, planların uygulanması sürecinde karşılaşılan temel sorunlar, Türkiye'deki çeşitli uygulama örneklerinin incelenmesi, saptanan sorunların çözümüne yönelik öneriler ve tartışmaların geliştirilmesi.

  Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler

  Kavramsal Açıklamalar:Kırsal Alan Kırsal Yerleşme Kavramları, Metropoliten Kır / Şehir Kır Yerleşme Kavramları,Metropolitenleşme Olgusu ve Metropoliten Alan Kavramı Tarih içinde metropoliten kent çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu ve Metropoliten Çeper Kavramı. Sanayi Öncesi Kentten Global Kente:Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri Gelişmiş Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri ,Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Metropolitenleşme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi Dönüşüm Süreçlerinin Karşılaştırılması : Ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. Küreselleşme sürecinde kent çeperi: Küreselleşme süreci değişim ögeleri bağlamında ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. İstanbul Kent Makroformu : Küreselleşme Sürecinin Toplumsal Yapı ve Mekana Etkisi.

  Arazi Kullanım Ekonomisi
  Kentsel yığılma ekonomileri. Kentsel büyüme ile ilgili ekonomik analizler. Kentleşme, ekonomik gelişme ve yapısal değişim arasındaki ilişkiler, kırsal toplumdan kentsel topluma geçiş. Sanayileşmenin kentleşme üzerine etkileri, kentleşme politikaları ve planlamayla ilişkisi. Üçüncü dünya ülkelerinin ekonomik yapıları ve kentsel ekonomi politikaları.

  Planlama Felsefesi
  Planlamanın bilimsel niteliğinin sorgulanması; İnsanın biyolojik ve psişik özelliklerinin analizi; Sosyo-filozofik bağlamda eleştirel analizler; neden sonuç ilişkileri ve yöntem tartışmaları; Evrensel sorunların çözümü için ütopya kurgulaması

  Kentsel Ulaştırma Modelleri
  Ulaşımda sistem analizi, arazi kullanım ulaşım modellerinin yararlılığı, ulaşım sistemi ve aktiviteler arasındaki ilişki, kentsel seyahat analizlerinin amacı ve olanakları, ulaşım talebi, ulaşım temini, Seyahat dağılımının modellenmesi:büyüme faktörleri, çekim modelleri, türel dağılımın modellenmesi:tür seçim analizi, atama modelleri, ulaşım sisteminin verimliliği, ulaşım ağı analizi, değerlendirme ve seçim.

  Kent Planlamada Enerji Korunumu
  Kentsel strüktür- enerji ilişkisi, Kentsel enerji kullanım alanları, Kent planlamada enerji koruma ölçütleri, Kent ölçeğinde enerji korumaya yönelik politikalar, Komşuluk birimi ölçeğinde enerji korumaya yönelik çözüm yaklaşımları, Kentsel ulaşımda enerji korumaya yönelik çözüm yaklaşımları, Enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevresel sorunlar, Enerji kaynak türleri ve özellikleri, Türkiye'de enerji kaynak potansiyeli, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin enerji politikaları, Enerji ve yerleşme politikaları ilişkisi, Türkiye'nin enerji politikası.

  Metropoliten Alanda İmalat Sanayiinin Yer Seçimi    
  Kent strüktürü teorisi. Kentsel arazi kullanım planlaması. Sanayi kavramı ve sanayi sınıflaması. Sanayinin yer seçimi - klasik kuramlar. Sanayinin yer seçim yönlendiricileri. Metropoliten alan, metropoliten kent. Metropoliten alanda yer alabilecek sanayi türleri. Bilişim teknolojilerindeki gelişimin ve küreselleşme olgusunun yer seçim kriterlerine etkisi. Türkiye'de ve birincil metropoliten kent İstanbul'da imalat sanayiinin gelişim süreci.

  Ekolojik Sistemler Analizi
  Ekolojik sistemlerde tanımlar, genel kavramlar. Sürdürülebilirlik stratejilerinin kronolojik olarak değerlendirilmesi. Şehir ekosistemi. Şehirler için sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri. Sürdürülebilirlik ilkelerinin şehirlere uygulanması ve sürdürülebilir şehirsel gelişme. Şehirlerin ekolojik etki izi. Sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım sürecinde şehirsel ölçekte çeşitli işlev alanlarına yönelik ilkeler. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekolojik planlama yaklaşımlarının karşılaştırılması.

  Culture and Urban Space (Kültür ve Şehirsel Mekan)
  Kültür kavramının anlamı ve gelişimi, kültür-mekan etkileşimi, toplumsal mekan, mutlak mekan ve soyut mekan, mekan ve yer, kültürel haritalama, yansıyan mekan, küresel kültür, post-modern kent mekanı, sanal mekan ve şehir.

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |