Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Şehir Planlama, Ekonomi, Coğrafya, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri, Hukuk, İşletme, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Maden Mühendisliği, İstatistik, Çevre Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, Jeofizik, İnşaat Mühendisliği mezunları tercih edilir.istenen ek belge: Portfolyo
 • Program tanımları
  Ders Listesi
  Zorunlu Dersler
  • Güz Dönemi
  Bölgesel Kalkınma Kuram ve Politikaları
  Regional Planning Studio I
  Quantitative Research Methods
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  • Bahar Dönemi
  Methods of Regional Analysis
  Bölge Planlama Projesi II
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  • Bahar Dönemi
  Sanayi Alanları Planlaması
  Metropoliten Yönetimler    
  Bölgesel Ulaşım Politikaları
  Kırsal Alanlarda Planlama Sorunları    
  Bölgesel Ekonomi
  Avrupa Birliği Politikaları ve Mekansal Genişleme    
  Sistem Analizi ve Sistem Yaklaşımı
  Urban Systems
  Natural Resource Planning
  Location Theory
  Şehirsel Büyüme
  Advanced Planning Techniques
  • Güz Dönemi    
  Globalisation and Regional-Local Strategies
  Havza Planlaması ve Yönetimi
  Arazi Kullanımı Planlamasında Yasal Kısıtlayıcılar    
  Model Oluşturma ve Veri Analizi
  Turizm ve Bölgesel Gelişme    
  Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma
  CBS ve Uzaktan Algılama
  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Development Planning
  Culture and Urban Space

  Ders İçerikleri

  Bölgesel Kalkınma Kuram ve Politikaları
  Bölge Planlamasını Gerektiren Nedenler, Bölgesel Gelişme Kuramı, Bölge İçinden Bakış: Ekonomik Temel, Bölge Dışından Bakış: Bölgesel Dengesizlik, Bölgeler ve Bölge Planları, Bölge Kavramı ve Geçirdiği Değişim, Bölge Planları: Geri Kalmış Bölgeler İçin Hazırlanan Planlar, Kaynakları Zengin Bölgeler İçin Hazırlanan Planlar, Özel Bölgeler İçin Hazırlanan Planlar, Yeni Ekonomik Düzen ve Bölge Planlamanın Yeni Verileri, Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında Bölge Planlama, Metropoliten Alanlar ve Planlama, Bölge Planlaması Yöntemleri, Bölgesel Gelişme Politikaları, Türkiye de Bölgesel Gelişme Yaklaşımları ve Bölge Planlama Deneyimleri

  Regional Planning Studio I (Bölge Planlama Projesi I)
  Bölge, Plan Bölge, Alt Bölge, Havza Bölge, Metropoliten Bölge ya da Metropoliten Alt Bölge, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Gelişmiş Yöreler, Kalkınmakta Öncelikli Yöreler ve Hassas Yöreler için planlama yaklaşımlarının irdelenmesi, uluslararası ve ulusal planlama deneyimlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi.

  Quantitative Research Methods (Kantatif Araştırma Yöntemleri)
  Araştırma projesinin aşamaları, araştırma süreci, araştırma tasarımı, araştırma teknikleri,anket tasarımı, örneklem yöntemleri, profil veri, veri analizi ve çevrimi, değişken ölçümü, Binom dağılımı, k,-kare, varyans analizi, korelasyon, regresyon, temel bileşen analizi, küme analizi.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Methods of Regional Analysis (Bölgesel Analiz Metodları)
  Bölge Bilimi ve Planlama Kapsamı. Bölge Planlamasının Kavramsal Esası. Bölge Planlama ve Kent Planlama İlişkileri. Bölge Kavramı: Bölge Tanımları. Bölgesel Dönüşüm. Bölgelerin Alansal Yapısı: Merkezi Yer Kuramı. Büyüme Kutupları Kuramı. Bölgesel Büyüme ve Kalkınma. Bölgesel Analiz. Nüfus Projeksiyonu. Matematiksel Fonksiyon ile Kestirim. Bölge Geliri ve Hesaplanması. Bölgelerarası Akım Analizi ve Ödemeler Dengisi. Sanayi Yerleşimi Analizi. Yerleşim Bölümü ve Yerleştirme Katsayısı. Eşik Analizi. Uyumluluk/Uyumsuzluk Matrisi. Uygulamalar.

  Bölge Planlama Projesi II
  Bölge Planlama Stüdyosu I dersinde seçilen çalışma bölgesi kapsamında yapılacak olan kuramsal çalışma ve uygulama örneklerinin değerlendirilmesinden elde edilecek yaklaşım ve yöntem, Bölge Planlama Stüdyosu II dersinde seçilecek bir örnek bölge kapsamında uygulanacaktır. Uygulamada, seçilen bölgenin sorunlarının ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesinde Bölgesel Analiz Teknikleri kullanılacak, gelişme alternatifleri çeşitli senaryolar çerçevesinde tartışılacak ve geleceğe yönelik stratejiler ve politikalar geliştirilecektir.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Sanayi Alanları Planlaması
  Sanayileşme süreci ile ilgili tanımlar, şehirleşme-sanayileşme, şehirleşme sürecini belirleyen temel değişkenler, sanayileşme ve şehirsel bölgeler arasındaki ilişkiler ve değişim süreci, yerleşme modellerinde sanayi yerleşme alanları ve özellikleri, 20. yüzyıl içinde sanayi yerleşme yeri yönlendiricileri ve görülen değişimler, ekonomik mekan, sanayi yatırımları ve farklı dağılım nedenleri, sanayi yatırım dağılımlarının denetlenmesi, sanayi alanları nitelik ve gereksinimlerine bağlı sınıflandırma, Türkiye sanayileşme politikaları

  Metropoliten Yönetimler
  Metropoliten yönetimin tanımı, gerekli olup olmadığı. Metropoliten örgütlenmenin çeşitleri. İşbirliği yöntemi, özel yetki kuruluşları geliştirme yöntemi, genel metropoliten yönetimin bir ve iki aşamalı örnekleri. Paris, Londra, Berlin, Amsterdam, Toronto, Tokyo, Moskova, Roma ve Kahire Metropoliten örneklerin incelenmesi, Türk Büyükşehir Yönetiminin değerlendirilmesi.

  Bölgesel Ulaşım Politikaları

  Bölgesel ulaşımı etkiliyen uluslararası ve ulusal yatırımlar. Kaynakların kullanımı; kalkınma planlarında belirlenmiş merkezi politikalar. Bölgesel ölçekte ulaşım tesisleri ve hizmet türleri; denizyolları, karayolları, havayolları, altyapı, kullanılan ulaşım araçları, işletim sistemleri. Bölgesel ölçekte hizmetlerde kademelenme, özel ulaşım koridorları. Kurumsal düzenlemeler; türler arasında eşgüdümün sağlanması. Bölge ölçeğinde hareketlerin dağılımları ve yerel gereksinimler; bölgesel ölçekte yolculuk yaratıcı ve çekici merkezler. Yolcu hareketleri, mal dağılımı. Sektörler arası ortak politikalar; doğal kaynaklar, ekonomi, enerji, çevre. Yasal çerçeve.

  Kırsal Alanlarda Planlama Sorunları

  Ülkemizde Kalkınma Planlarında kırsal alanlara yönelik politika ve kararlar ile bu kararların fiziki ve sosyo-kültürel mekana yansıtılması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kırsal yerleşmelerdeki nüfusun sosyo-ekonomik profili ve planlama sürecine yansımaları. Ülkemizde kırsal alanlara yönelik planlama politikaları ile yabancı ülkelerden örneklerin karşılaştırılması.

  Bölgesel Ekonomi
  Ekonomik küreselleşmenin temelleri, her ekonominin ana sorunları, ekonomik büyüme ve kalkınma sorunu, gelişme iktisadı. Pazar ekonomisi, fiyat, fayda ve talep, talep ve arzın yapısı, elastiklik, tüketici davranışları, üretim faktörleri, tam rekabet, tekel ve oligopol. Milli gelir, işsizlik, istihdam, fiyat endeksleri, enflasyon. Kuruluş yeri teorileri, ekonomik alan teorileri, işletmelerin kuruluş yeri seçimi. Ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama, planlama ve piyasa mekanizması, plan türleri. Ekonomik alan ve planlama bölgelerinin saptanması (Homojen, polarize, plan bölge)Bölgesel dengesizliğin nedenleri, kalkınma kutupları teorisi, problemli bölge türleri, çeşitli ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar. Türkiye'de bölgeler arasında farklılıkların ortaya çıkışı, kalkınma politikaları ve planlama çalışmaları. Türkiye'de bölgelerin gelişimi açısından ortaya çıkan farklılıkları azaltmaya yönelik ele alınan teşvikler, tedbirler. Yerel sanayi odakları teorisi ve Türkiye'deki gelişmeler.

  Avrupa Birliği Politikaları ve Mekansal Genişleme
  Giriş: Avrupa ve Mekansal Yapılanma , AB'de Mekansal Planlama, Kurumlar Planlama Sistemleri AB'de Bölgesel ve Kentsel Politikalar: Amaçlar ve Kurumlar, AB'de Sosyal ve Kültürel Politikalar, Konut Politikaları, Sanayi Politikaları AB'de Ulaşım Politikaları: Lokal ve Bölgesel Etkiler- AB'de Kırsal Kalkınma Politikaları, AB'de Kent Yönetimi Politikaları

  Sistem Analizi ve Sistem Yaklaşımı

  Sistem kavramının tanıtımı, sistem terminolojisi, sistem yaklaşımı, sistemlerin matematik modellenmesi, sistem analizi, sistem analizi-sistem yaklaşımı ilişkisinin incelenmesi. Sistem analizi çalışmasının temel aşamaları. Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar. Sistem analizi uygulamalarından örnekler.

  Urban Systems (Şehirsel Sistemler)
  Şehirsel Gelişme Süreçleri, İnsan Eylemleri ve Şehirsel Sistemler, Demografik Degişim ve Göç, Şehirsel Sistemlerin Evrimi-Şehirleşme Döngüleri, Şehirsel Dinamikler, İşlevsel Şehirsel Alt-Sistemler, Şehirsel Sistem Analizi, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirsel Sistemler, Küreselleşme ve Küresel Ağlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Mekansal Gelişme Üzerindeki Etkileri, Şehirsel Gelecek-Kentsel Rekabet

  Natural Resource Planning (Doğal Kaynak Planlaması)
  Çevresel sorunlar ve Küresel ölçekte çözümler, Ekosistemler, Biyokütle ve dünyadaki biyokütleler, Kara ve su ekosistemleri, doğal kaynakların ve özelliklerinin sınıflandırılması, doğal kaynak planlamasının ilkeleri, mevcut arazi sınıflandırmasında toprak ve arazi kullanımı, su kaynakları ve korunması, bitkisel kaynaklar için su kaynakları geliştirme, toprak-su-bitki ilişkileri, toprak ve bitki haritaları kullanımı, havza ve havza yönetimi kavramları, haritalama ve karar verme.

  Location Theory (Yer Seçimi Kuramı)
  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin özellikleri göz önüne alınarak konut, perakende ticaret ve sanayi yer seçimi kuram ve yöntemlerinin değerlendirilmesi; bölgesel, ülkesel ve global anlamda pazar alanı kavramı; rekabet ortamında yer seçimi kuramı ve yöntemleri; talebin mekansal değişiminin analizi; bölgesel, ülkesel ve global seviyede kademeli yer seçimi modelleri; kamu ve özel teşebbüs tesislerinin çok amaçlı yer seçimi modelleri; alışveriş merkezlerinin ve ofislerin yer seçimi yöntem ve modelleri; otellerin yer seçimi modelleri; çok amaçlı konut alanları yer seçimi modelleri.

  Şehirsel Büyüme

  Şehirsel ekonomik büyümeyi etkileyen küresel trendler,dünya metropolleri arasında işbirliği, Telehaberleşme sistemleri ve şehirsel mekan transformasyonu üzerine etkileri,telehaberleşme politikası ve şehirler,üretim hizmetleri,üst düzey hizmetlerin şehirsel büyümede rolleri Dünya şehirlerinden örnekler

  Advanced Planning Techniques (İleri Planlama Teknikleri)
  Bilimin Anlamı. Bilimsel Araçlar, Teknikler ve Yöntemler. Araştırma Evreleri. Kentsel Gelişim. Sistemler Mantığı. Sosyal Bilimlerde Niceliksel Tekniklerin Kullanımları ve Sınırlılıkları. Sistem olarak Kentler. Planlama Süreci. Kestirim ve Modelleme. Bulgusal Teknikler. Normatif Teknikler. Modelleme Teknikleri. Yerleşim Modelleri olarak Çekim Modelleri. Çeşitli Planlama Teknikleri.

  Globalisation and Regional-Local Strategies (Küreselleşme ve Bölgesel-Yerel Stratejiler)
  Küreselleşme, "Küresel-Yerel" kavramları, Küreselleşme sürecine farklı yaklaşımlar, Bölgesel ekonomi, Bölgelerarası farklılıklar ve yakınlaşma, Bölgelerarası ticaret, ekonomik ve mekansal coğrafyadaki değişimler, değişen mekansal öncelikler, Merkez-çevre ilişkisi, Yeni gelişen bölgeler ve nüfus kaybeden bölgelerin problemleri ve özellikleri, Bölgesel rekabet, insan kaynakları, yenilikler ve teknolojinin bölgesel/yerel gelişmeye etkileri, Bölgesel Gelişme Ajans/Kurumları ve rolleri, Avrupa Birligi'nin bölgesel problemleri ve politikaları, Bölgesel gelişme fonları.

  Havza Planlaması ve Yönetimi
  Havza kavramı, evrimi, tarihçesi, türleri; Planlama ve yönetim birimi olarak havza; Kentsel ve bölgesel özelliklerin havzalar üzerindeki etkileri; Havza gelişim planlaması ve yönetimi: sosyoekonomik yapı, arazi kullanımı, kirletici kaynaklar ve kirlilik özellikleri, su kalitesi, yasal ve idari yapı; Havza gelişimi ve bütünleşik havza yönetimi için işbirliği ve halkın katılımı; Ulusal ve uluslararsı deneyimler.

  Arazi Kullanımı Planlamasında Yasal Kısıtlayıcılar
  Arazi kullanımı kısıtlayan mevzuatla planlama ilişkisi, afetlerle ilgili mevzuat, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, çevre kanunu, kıyı kanunu, tarım alanları ile ilgili mevzuat, su kirliliği kontrol yönetmeliği, orman ve milli parklar kanunları, kara avcılığı kanunu, su ürünleri kanunu, hava kirliliği, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmelikleri, turizm mevzuatı ve uluslar arası sözleşmeler.

  Model Oluşturma ve Veri Analizi
  Araştırma probleminin tanımlanması. Araştırma amaçlarının belirlenmesi. Analiz planının oluşturulması. Çok değişkenli modelin oluşturulması. Değişkenlerin açıklanması. Modelin uygunluğu. Ölçümleme. Çok değişkenli ölçümleme, Örnek hacmi belirleme. Anket oluşturma. Çoklu Regresyon. Korelasyon. Faktör Analizi. Klastır Analizi. Verilerin Değerlendirilmesi. SPSS Paket Programı.

  Turizm ve Bölgesel Gelişme 
  Uluslararasi turizm hareketleri, rekabet, Turizmin ulusal gelişmeye katkısı, Turizm arz ve talebi, Turizmde yeni eğilimler, Turizmden gelir elde eden ülkelerin turizm gelişme süreçleri ve turizm politikalari, Turizmin bölgesel gelişmeye katkısı, bölgesel gelişme-turizm ilişkisini değerlendirmede kullanılan yöntemler, turizmin ekonomik etkileri, sosyo-kültürel etkileri, çevresel etkileri, sürdürülebilir turizm, kentsel turizm. Farklı turizm türlerinin özellikleri ve yerel gelişme stratejileri. Türkiye'nin turizm gelişme politikası, turizm yatırımları, Turizmin mekansal gelişimi ve bölgesel gelişmeye etkileri.

  Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma
  Ekolojik Yaklaşım, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel İkilemler. Ekolojik Yaklaşım ve Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Koşullar. Kalkınma Düzeyleri ve Çevre Koşulları. Çevresel İkilemler. Ekolojik Sistem. Ekolojik Planlama Yaklaşımı. Çevresel Etki Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. Çevresel Parametreler. Ekoloji Esaslı Planlama Teknikleri. Modelleme. Ekolojik Esasta Çevre Performansının Ölçümü. Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile Çevre Değişiminin Denetimi. Uygulama Örnekleri.

  CBS ve Uzaktan Algılama
  Uzaktan Algılama teknolojisine genel bir bakış, Uyduların genel özellikleri, Ham görüntüden bilgi içeren görüntüye geçiş, Arazi örtüsü ve Arazi Kullanımlarının Uydu görüntülerinden elde edilmesi, Zamansal Değişim belirleme için kullanılan yöntemler, CBS'de veri yapısı, Uzaktan Algılama verileri ile CBS ilişkisi, Veri Yapıları Raster veri ile vektör verinin karşılaştırılmaları ve ilgili örnekler, Veri Entegrasyonu, Doğruluk değerlendirmeleri, Uygulama Örnekleri ve Proje Sunumları.

  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Bilimin Amaçları ve Anlamı. Bilim Niteleyen Özellikler. Bilim Felsefesinin Amacı ve Konusu. Mantıksal Düşünme. Dilin Yapısı ve İşlevi. Bilimsel Metodun Yapısı. Olgu Kavramı. Ölçmenin Önemi ve Anlamı. Ölçek ve Ölçek Türleri. Sosyal Bilimlerde Ölçme. Matematiksel Tekniklerin ve İstatistik Dilinin Kullanım Koşulları. Bilimsel Açıklama. Bilimsel Teorinin Yapısı ve İşlevleri. Nedensellik Kavramı. Bilimsel İşlevler. Olasılık Kavramı. Sosyal Bilimlerde Sistem Kavramı.

  Development Planning
  Kalkınma/gelişmenin tanımı, ekonomik büyüme ve gelişme kavramları, ekonomik büyüme kuramı,ekonomik gelişme modelleri, kalkınma planlaması ve mekansal yapı, bölgelerarası dengesizlik, yoğunlaşma ve kutuplaşma süreçleri, merkez-çevre modeli, aşamalar kuramı, gelişmenin sosyal ve kültürel boyutları, çevre-kalkınma ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri.

  Culture and Urban Space
  Kültür kavramının anlamı ve gelişimi, kültür-mekan etkileşimi, toplumsal mekan, mutlak mekan ve soyut mekan, mekan ve yer, kültürel haritalama, yansıyan mekan, küresel kültür, post-modern kent mekanı, sanal mekan ve şehir.

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |