Kentsel Koruma Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kentsel Koruma Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Korumada Araştırma, Uygulama Yöntem ve Teknikler
  Kentsel gelişmeyi İnceleme ve Yönlendirme Atölyesi (KEGELYA)
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Kentsel Koruma ve Yenileme Atölyesi
  Kentsel Koruma ve Yenileme:Kuram ve İlkeler

  3.YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4.YARIYIL
  Tez Sunum


  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  KORUMADA ARAŞTIRMA, UYGULAMA YÖNTEM VE TEKNİKLER
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öğrencinin, küreselleşme, AB uyum süreci ve depremsellik bağlamında mekânsal planlamanın bir boyutu olarak   kentsel korumayı ve kentsel yenileşmeyi stratejileri ve hedefleri ile kavramasını sağlamaktır.   

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev /sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Kocabaş , A., “Sustainable Community Buildings in London and Issues for İstanbul”; paper presented at 14. urban Design and Imp. Semposium on Urban Regeberation and Design, İstanbul, MSU, 2003.

  Kocabaş, A., “Sustainable Neigbourhood Regeneration and Conservation Strategies”, paper presented at Sustainable Neigbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonisation Process and Earthquake Resistant Housing Development, İstanbul, MSU, 2002.

  UchfIeld, N., “Economics in Urban Conservation”, Cambridge, 1988.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ                 


  KENTSEL KORUMA VE YENİLEME ATÖLYESİ
  4 saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 521 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem alanları için kentsel koruma ve yenileme projelerinin geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite raporları ve organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Proje / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Uygulama konusuna göre gerekli kaynak önerilmektedir.

  Dersi Veren: Prof. Dr. İsmet OKYAY, Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ, Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERDEY


  KENTSEL KORUMA VE YENİLEME: KURAM VE İLKELER

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Çok büyük bir bilgi ve estetik birikimine haiz tarihî kentlerin sevdirilmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve geliştirilmesinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunun öğretilmesi ve buna ilişkin planlama ilkelerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav ve yıl sonu sınavları

  Önerilen Kaynak Listesi: Okyay, İ., “Kentsel Koruma ve Geliştirme Planlaması”, Çoğaltılmış Ders Notu.

  Okyay, İ., “Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması”, Malraux Yasası, YEM yayını

  Zeren, N., “Kentsel koruma”. Ders notları, İTÜ, çoğaltılmış baskı.

  Kentsel Koruma ve Yenileme Sempozyumları (1’den 12) Bildirileri, MSU, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayınları.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY


  KENTSEL YENİLEŞMEDE MODELLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, kentsel yenileşmeye yönelik kuramlar ve kavramları irdelemek, dünya ve Türkiye örneklerinin yapısını incelemek, Türkiye’deki eğilim ve potansiyellere yönelik olası modelleri tartışmaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma, sunum ve grup çalışmasına katılım

  Önerilen Kaynak Listesi: Karaman, A.and Baycan, T., “Globalisation and Development Strategies for İstanbul”,   40 th Congress of ERSA, Barcelona , 2000.

  Gibson, M. and Kocabaş, A., “ London : Sustainable Regeneration Challenge and Response”. Proceedings of MSU. International Urban Design Symposium, İstanbul, 2001.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN

   
  KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ (KEGELYA)
  4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Bu atölyenin amacı, İstanbul Metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek bu eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
  Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan Kent ve Konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. İsmet OKYAY, Doç. Dr. Fatma ÜNSAL,   Yard. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY, Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ


  SEMİNER
  2 Saat/hafta, kredisiz, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Seminer; Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde Yüksek Lisans derslerini   destekleyecek şekilde belirli temalar etrafında tartışmalar yapılmaktadır.

  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Seminere katılım ve tartışmalar
  Önerilen kaynak Listesi: Seldman, A., “Culture and Society”, Cambridge University Press, 1984.

  EllIn, N., “Post-Modern Urbanism”, Blackwell Publishers, Oxford 1996.

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Sümer GÜREL, Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu


  SEÇMELİ DERSLER

  KENTSEL YENİLEŞMEDE LONDRA DENEYİMLERİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öncelikle öğrencinin, dünya kenti Londra’da uygulanmakta olan yenileşme proje ve programlarına ilişkin detaylı bilgi ve anlayışa sahip olmasını sağlamaktır.   

  Bu amacı tamamlayıcı olarak öğrencinin, Londra deneyimini, dünya kenti olarak ortaya çıkmakta olan İstanbul’daki gelişmeler açısından değerlendirmesini yapması sağlanacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Ara ödev ve yarıyıl sonu çalışması sunumu

  Önerilen Kaynak Listesi: Gibson , M. and Kocabaş, A., “ London : Sustainable Regeneration Challenge and Response”. Proceedings of MSU. International Urban Design Symposium, İstanbul 2001.

  Glala, “Rebuilding London’s Futuri”, London :Gla 2002

  RTPI., “ London ’s Spatial Economy: The Dynamics of Change”, London :LD, 1999.

  ELP., “Delivery Plan 2002- 03” , London :ELP 2001.

  Kocabaş, A ., “Sustainable Community Buildings in London and Issues for İstanbul”; paper presented at 14. urban Design and Imp. Semposium on Urban Regeberation and Design, MSÜ, İstanbul 2003.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ, Prof. Dr. Mike GIBSON

   
  TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öğrencilerin kentsel korumanın tarihî süreç içerisinde değişen gelişimini ve 21. yy başında sürdürülebilirlik bağlamında kentsel yenileşmenin temel ögesi olarak kazandığı çok boyutlu kimliğini kavramalarını sağlamaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor / Sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Kocabaş , S. “Urban Conversation Planning Mayoral Vision and Development Outcomes in Central İstanbul”, Proceedings of 3rd Sharjah International Urban Planning Symposium, April 17-19, 2000.

  LIchfIeld, N., “Economics in urban Consevation”, Cambridge 1988.

  Okyay, I., “Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması: Malraux yasası”, İstanbul, YEM 2001.

  Ouf, A.S., “Urban Conservation on Concepts for the New Millennium in the UAE”, UAE 2001.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY

   
  KÜLTÜREL ÇEVRENİN DEĞİŞİMİ VE YEREL KİMLİK
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Modernizasyon ve gelenek arasında çelişkiler ve bunun sonunda çevrenin kültürel ve sosyal erozyonu, toplumların ve kentsel mekânın yerel kimlikleri ve kültürel çevrelerinin analizinin gerekliliği ve kentsel politikalar açısından yeniden formüle edilmesi, kültürel değerler-gelenek ile modernizasyon arasındaki dengenin sonucu olarak yerleşmelerin hızlı dönüşümünün analizi, farklı güçlerin etkisi altındaki tarihî merkezlerin analizi ve koruma yöntemleri, tarihi kentsel mekanlarda kültürel dönüşümün etkilerinin değerlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ekinci, O., İstanbul’u Sarsan On Yıl, Anahtar Kitaplar, kent ve Çevre Dizisi, İstanbul, 1993.

  TMMOB Mimarlar Odası yayınları, 2002.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Oktay EKİNCİ


  KORUMA POLİTİKALARI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Çevre, azgelişmişlik, koruma, insanların yerleşmiş bulundukları yerleşimin yönetimi, doğal kaynakların yönetimi, kirlenme, eğitim, sosyal ve kültürel yönleri, örgütlenme, insan hakları, ulusal mal varlığı,   kaynak kategorileri, statüyü belirleyen yasalar, koruma yasaları, önleme ve yaptırım yasaları, tapu ve kadastro, kamunun ve özel kişilerin iyelik edinmesi ve iyelikle ilgili genel bilgiler verilmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ekinci , O., “Dünden Bugüne İstanbul Dosyaları”, Anahtar Kitaplar, Kent ve Çevre Dizisi, İstanbul 1995.

  Ekinci, O ., “İnsan Hakları ve Çevre“. Anahtar Kitaplar, kent ve Çevre Dizisi, İstanbul 1998.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Oktay EKINCI


  SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL YENİLEŞME
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öğrencinin, sürdürülebilir kentsel yenileşmenin gelişmekte olan kavram ve uygulamalarını Avrupa’daki girişimler bağlamında, özellikle Londra ve Güney Doğu İngiltere’ye referans vererek kavramasını sağlamaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ, Prof. Dr. Mike GIBSON
   
  TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK, Öğr. Gör. Faruk GÖKSU

   
  GELENEKSEL KENT DOKUSU

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Güzin KAYA


  ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, öğrencinin temel sosyal araştırma kavramlarıyla tanışmasını sağlamak, alan çalışmalarında kullanılan temel yaklaşımları ve metotları gözden geçirmek ve analitik araçları atölye şeklindeki bir çalışmada kullanmak, bu atölyede özellikle alan çalışması ile metin yazma bağlantısını vurgulamaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: “Sosyal Araştırma Metodları”.

  “Social Research”, Verlingen

  Dersi veren: Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ

  PLANLAMA VE TASARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Şehircilikte son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar, akıllı kentleri yaratan ileri teknolojiler ve sundukları çözümler, gelecek için senaryo, kestirim ve fikirler, yeni bir bilim alanı olarak kentsel teknolojiler ve teknolojik gelişmenin kentlere etkisi, teknolojik gelişmeler, akıllı kentler, bir bilgi işlem – iletişim ağı ve yapısı olarak kent ile bir teknolojik ütopya olarak yüksek teknolojili kentin toplumun, ulusun mekan,yaşam ve kültürüne etkisi konuları ele alınacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK

  KENT VİZYONLARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derste kent planlamasını, tasarımını ve yaşamını belirleyen, yönlendiren önemli fikir, model ve uygulamalar, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gelecek için senaryolarla birlikte ve tarihsel süreçleri içinde irdelenmektedir. 21. yy. kentinin planlanması ve tasarımına yönelik paradigmalar tartışılmaktadır.
  Ön Koşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Barnett , J., “The Elusive City”. The Herbert Press, 1986.

  Drew , R., “The City”. Penguin Books, London 1997.

  Ellin , N., “Postmodern Urbanism”, 1996

  Hall , P. and Ulrich P. (eds). “Urban Future 21” . E&FN Spon, London .

  Rykwert , J., “The Ideas of a Town”, The Abthropology of Urban Form, 1988.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  İSTANBUL VE GÖÇ


  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:  

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Öğr. Gör. Dr. Nuran YAVUZ


  KENTSEL MORFOLOJİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derste, kentsel morfoloji kavramı bir kent planlama sorunsalı olarak ele alınmaktadır. Kentsel morfolojinin, kentsel fiziksel yapıyı tanımlayan ekolojik, sosyo-kültürel, estetik ve mülkiyete ilişkin içerikleri teorik ve örnek alan çalışmalarına dayalı olarak ele alınacaktır. Derste geliştirilen modele uygun olarak seçilen bir kentte bir alan çalışması yapılacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev/ sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Karaman , A., “Defining Regional Identity: Conceptual Parameters of Urban Morphology”, 4 th Int. Seminar on UM. University of Birmingham 1997.

  Lozano, E.E., “Community Design and The Culture of Cities”. Cambridge University Press, 1990.

  Lynch, K ., “ Good City Form”, MIT Press, 1981.

  Norberg, S. C., Genins Loci. Rizzdi, 1979.

  Panerai, P., « Analyse Urbaine ». Edition Parentheses. 72 Course, Julien 13006, Marseille 1999.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN

   
  BİLGİSAYAR DESTEKLİ PALANLAMA VE TASARIM
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bilgisayar programı kullanan kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve yenileme projelerinin üretilmesi hedeflenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN

   
  İSTANBUL VE KÜRESELLEŞME
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Güzin KONUK

   

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |