Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Kentsel Tasarım: Kuram ve İlkeler
  Kentsel Gelişmeyi İnceleme ve Yönlendirme Atöylesi (KEGELYA)
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Kentsel Tasarım Atölyesi
  Kentsel Tasarım: Yöntem ve Teknikler
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum
   

  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER
   
  KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ
  4 saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 521 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem alanları için kentsel tasarım projeleri geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite raporları ve organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir. Ön Koşul: PLO 521
  Değerlendirme Yöntemleri: proje / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:   Çalışılan konu ile ilgili yıllık değişmektedir.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN, Prof. Dr. Güzin KONUK, Doç. Dr. Gülşen ÖZAYDIN, Yard. Doç. Dr. Pelin GÖKGÜR, Yard. Doç. Dr. Bilge ALPAY, Yard. Doç. Dr. Dilek AKTÜRK

   
  KENTSEL TASARIM; KURAM VE İLKELER   

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Desin amacı, kentsel tasarımın bir disiplin olarak ortaya çıkmasında etkili olan sosyal, kültürel ve politik süreçleri, mimarî ve kentsel planlama paradigmları çerçevesinde açıklamaktır. Derste, kentsel tasarımın teorik çerçevesi ve uygulama araçları, örnek alan çalışmalarıyla birlikte ele alınacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Barnett, J., “Urban Design As Public Policy”, Architectural Record Books, N.Y. 1974.

  Bacon, E., “Design of Cities”. Thames and Hudson, London 1967.

  Broadbent , G., “Emerging Concepts of Urban Space Design”, E&FN Spon, London 1996.

  Jocobs, J., “Death and Life of Great American Cities, Random House”, N:Y. 1967

  Lang, J., “Urban Design: The American Experience”, Van Nostrand Reinhold, N.Y. 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  KENTSEL TASARIM; YÖNTEM VE TEKNİKLER

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentsel tasarımın tasarım süreci içinde, kentsel gelişmeyi yönlendirici ilişkileri düzenleyici rolü ve yeri incelenmektedir. Karar ortamının tasarımını belirlemede yeni kentsel tasarım, araçve yöntemleri tartışılmakta, tasarım kontrolleri, kentsel tasarım politika ve stratejileri, tasarım planları, tasarım rehberleri ve programları ilgili teknikler ve örnekler aktarılmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma, rapor ve sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Konuk , G., “Kentsel tasarım Süreci-Sürece İlişkin Yakl. Tasarım Kontrolleri”, MSÜ, İstanbul 1999.

  Konuk, G ., “Kent/Kentsel Tasarım ve Kente Yeniden Bakmak”, MSÜ, İstanbul 2002.

  Rogers, R., “Urban Renaissence, Towards Urban task Force”, 2000.

  Urban Design in Planning Process, 2000

  Duyuter, J. , “Design Guidelines in American Cities”, 1999.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Güzin KONUK


  KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ (KEGELYA)
  4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu atölyenin amacı, İstanbul metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek bu eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
  Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan kent ve konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. İsmet OKYAY, Doç. Dr. Fatma ÜNSAL,   Yard. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Yard. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY, Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ


  SEMİNER
  2 Saat/hafta, kredisiz, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Seminer, Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım Yüksek
  Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde Yüksek Lisans derslerini   destekleyecek şekilde belirli temalar atrafında tartışmalar yapılmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen kaynak Listesi: Seldman, A., “Culture and Society”, Cambridge University Press, 1984.

  EllIn, N., “Post-Modern Urbanism”, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Sümer GÜREL, Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu
   

  SEÇMELİ DERSLER

  GAYRİMENKUL EKONOMİSİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Gayrimenkul konusunda geniş kapsamlı bilgilendirmenin yanısıra özellikle finansmana yönelik sistem, model ve seçeneklere yoğunlaşmaktadır. Proje değerlendirme finansman stratejileri, kapital ve pazar mekanizmalarını irdelemekte, finansman mekanizmalarının karmaşık yapısı ve pazar ekonomisinin araçları seçilen örnekler üzerinde analiz edilmektedir.   
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof.Dr. İsmet KILIÇARSLAN


  ÇEVRE VE DAVRANIŞ    
    
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, insan davranışları ile doğal ve yapılı çevre arasındaki etkileşimi, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi davranış bilimlerinin bazı kuramları çerçevesinde anlamak, bu etkileşimi kentsel tasarım, kent planlama ve mimarî disiplinleri açısından değerlendirmektir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Lang , J., “Creating Architectural Theory”. Van Nostrand Reinhold, 1987.

  Lang , J., “Designing for Human Behavior”. Dowden, Hantkinson&Ross, Inc. Stroudsburg, PA 1976.

  Leach , N. (ed). , “Rethinking Architecture”. A Reader in Cultural Theory. Routledge, N.Y. 1997.

  Rapoport , A., “Human AspAKTS of Urban Form”. Pergamo0n Press, 1977

  MadanIpour , A., “Design of Urban Space”, John Wiley&Sons, N.Y. 1996.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  KENTSEL PEYZAJ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentsel peyzaj, kentlerin oluşum süreçlerinde nesnel ve öznel etkenler, fiziksel , kültürel veriler ekonomik ve sosyal imgesel referanslar ile bunların kentlerin biçimlenişine etkilerini inceler. Kentsel peyzaj çerçevesi içinde kentsel strüktür, büyük sistemler, silüet ve büyük kentsel akslar ayrıştırılır. Kavramsal olarak ise, kentsel iç peyzaj ve kentsel dış peyzaj belirleyicidir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Burke , G., “Townscape, Penguin”, 1978.

  Cullan , G., “The Concise Townscape”, 1960.

  Cluswy, J. , “Road Form and Townscape”.

  WhItehand, J.W.R., “The Urban Landscape Historicaşl Development and Management”, Academic Press, 1981.

  TrancIk , R., “Finding Lost Space”, 1986.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Güzin KONUK
   

  KONUT POLİTİKALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, insan varoluşunu biçimlendiren “ev” den yola çıkarak konut çevresini ve kentsel alanı toplumsal bir ilişki mekânı olarak ele almaktır. Derste konutun üretimi, kullanımı ve iyileştirilmesi süreçleri, bu süreçlerde ortaya çıkan sorunlar ekonomik, sosyal ve politik koşullarıyla birlikte ele   alınacak, uygulanan konut politikalarının toplumsal sonuçları    tartışılacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Rapor / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Bachelard , G.,“Mekanın Politikası“, Kesit Yayınları, İstanbul 1996.

  Logito , „Bir Anatomi Dersi: Ev“, sayı 18, 1999.

  Komut, E., „Diğerlerinin Konut Sorunları“, TOKİ, 1996.

  Öğdül , H., „Konut Alanlarının İyileştirilmesinde Toplumsal Bağlam Rolü“, Doktora tezi, MSÜ, İstanbul 1999.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Hürriyet ÖGDÜL


  GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TASARIMI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik:   Gayrımenkulun metropoliten ölçekteki değerlerini, arz talep ilişkileri içerisinde arazi kullanımı, hane halkı, sosyal tercihler ve kentsel büyüme gibi belirleyicilerini mikro-ekonomik teorisi bazında değerlendirmektir. Proje değerlendirme, finansman stratejileri, pazar koşulları çerçevesinde kentsel alandaki potansiyellerinin analizi yapılmakta, alana özgü proje ve tasarım koşullarının sürece yönelik parametreleri ve tasarım rehberi belirlenmektedir. Seçilen örnekler için alanlarda irdelemeler yapılmaktadır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Güzin KONUK

  KENTSEL YAŞAM VE GÖRSEL İLETİŞİM
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kent yaşamında, her toplumun kendi tarihîi, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre yerleşimin, yapılanmanın ve toplumsal iletişimin belirlenmesi ve bu bağlamda mimarlık ve sinema ilişkisi irdelenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Refiğ , H., “Gurbet Kuşları Filmi”

  Refiğ , H.,”Gelincik Kız Filmi”

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Halit REFİG

   
  İSTANBUL: SORUNLAR, POTANSİYELLER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
   

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, İstanbul‘un kimliğini ve gelişme potansiyellerini dünya kenti bağlamında incelemek, kentsel tasarım projeleri, programları ve bunların gerçekleşme olasılıklarını küresel, yerel dinamiklerle kurumsal, yasal ve ekonomik faktörler açısından irdelemek, çeşitli dünya kentleri deneyimleri ile karşılaştırmalı çalışmalar yapmaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Aykut KARAMAN

  KENTSEL MİKRO ORTAM TASARIMI
  3 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Ders, kenti bir formel estetik ortamı olarak ele almakta, kentsel dokunun örüntü dilini bir ölçek hiyerarşisi içinde (kent bütününden belirleyici ayrıntılara inen) anlam yükleri açısından incelemekte, alan çalışmalarıyla örneklemektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

  KENTSEL PROJELER VE KENTSEL TASARIM

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredi si
   

  Amaç / İçerik: Kentsel mekânın yeniden üretimini yönlendirmede kentsel tasarımın planlama sistemi içinde koordine edilmiş bir eylemler bütünlüğü yaratması gerekir. Bu bağlamda stratejik planlama ile kentsel gelişmeyi (tasarım kalitesi/sürdürülebilirlik/ekonomi/yönetişim/sosyal denge) yönlendirmek ve kentsel tasarım kararlarını mekâna transfer etmek temel hedef olmalıdır. Kentsel projeler bu hedefe tanımlanacak ve plan/proje diyalektiği sorgulanarak incelenecektir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma, rapor ve sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Castells, M., “Local & Global, Strategic Plans & Metropoliten ProjAKTS”, 1999.

  GospodIm , A., “EU Cities in Competition & New Uses of Urban Design”, Journal of Urban Design, 2002.

  Carmona, M., “Stakeholder Views on Value & Urban Design”, 2002.

  Tekeli, İ., “Kentleri Dönüşüm Mekanı Olarak Düşünmek”, YTÜ Uluslar arası Dönüşüm, İstanbul 2003.

  Konuk , G., “Kentlerimizi Yeniden Biçimlendirmek”, 2003.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Güzin KONUK


  TASARIMDA KÜLTÜR YORUMU VE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, tasarımın gerçekleşmesini etkileyen faktörleri, ihtiyacın tanımlanması ve bu ihtiyacı karşılayacak programın geliştirilmesinden başlayarak tartışmaktır. Tasarım üzerinde kültürün etkisi örnekler üzerinde açıklanacaktır. (Sinan, Mimar Kemalettin ve birçok çağdaş mimar). Derste, yaşama kültürü, kişilik ve kimlik, kentsel mekânda, sokak, cadde ve meydanlarda yaşam biçimi ve kültürün etkisi, kültür yorumunun koruma üzerindeki etkisi incelenecektir. Son olarak yaşama kültürü kavramı Kuzguncuk’un iyileştirilmesi örneğinde ele alınacaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev

  Dersi veren: Öğr. Gör. Cengiz BEKTAŞ

  BİÇİM VE RENK PSİKOLOJİSİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Çevreye karşı geliştirdiğimiz davranışlarımızın temeli olan algılama – psikoloji ilişkisini kurmak, özellikle fiziki uyarıcıların (biçim, renk, doku) birey üzerindeki psikolojik etkisini ortaya koyarak davranışlarımızın kökenini anlamaya çalışmak hedeflenmektedir.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Yard. Doç. Dr. Dilek AKTÜRK

   
  KAMUSAL MEKAN TASARIMI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Kamusal mekândaki değişim ve dönüşümün sosyal-mekânsal ve ekonomik olarak ele alınarak bu alanların düzenlenmesindeki program biçimini ortaya koymaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Yard. Doç. Dr. Pelin GÖKGÜR
   
  KENTSEL ERGONOMİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kentsel dış mekânın davranış ortamlarının tasarımındaki ergonomi norm ve standartlar teorik olarak irdelenmekte ve örneklerle tartışılmaktadır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Bilge ULUSAY ALPAY

   
  ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, öğrencinin temel sosyal araştırma kavramlarıyla tanışmasını sağlamak, alan çalışmalarında kullanılan temel yaklaşımları ve metotları gözden geçirmek ve analitik araçları atölye şeklindeki bir çalışmada kullanmak, bu atölyede özellikle alan çalışması ile metin yazma bağlantısını vurgulamaktır.
  Ön Koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: “Sosyal Araştırma Metodları”

  “Social Research”, Verlingen

  Dersi veren: Prof. Dr. Akın ERYOLDAŞ


  PLANLAMA VE TASARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Şehircilikte son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar, akıllı kentleri yaratan ileri teknolojiler ve sundukları çözümler, gelecek için senaryo, kestirim ve fikirler, yeni bir bilim alanı olarak kentsel teknolojiler ve teknolojik gelişmenin kentlere etkisi, teknolojik gelişmeler, akıllı kentler, bir bilgi işlem – iletişim ağı ve yapısı olarak kent ile bir teknolojik ütopya olarak yüksek teknolojili kentin toplumun, ulusun mekan, yaşam ve kültürüne etkisi konuları ele alınmaktadır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK

   
  KENT VİZYONLARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Derste kent planlamasını, tasarımını ve yaşamını belirleyen, yönlendiren önemli fikir, model ve uygulamalar, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gelecek için senaryolarla birlikte ve tarihsel süreçleri içinde irdelenmektedir.

  21. yy. kentinin planlanması ve tasarımına yönelik paradigmalar tartışılmaktadır.
  Ön Koşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Barnett , J., “The Elusive City”. The Herbert Press, 1986.

  Drew , R., “The City”. Penguin Books, London 1997.

  Ellin , N., “Postmodern Urbanism”, 1996

  Hall , P. and Ulrich P. (eds). “Urban Future 21” . E&FN Spon, London .

  Rykwert , J., “The Ideas of a Town”, The Abthropology of Urban Form, 1988.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN

   
  İSTANBUL VE GÖÇ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:  

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:   yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Öğr. Gör. Dr. Nuran YAVUZ

     
  KENTSEL MORFOLOJİ

  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derste, kentsel morfoloji kavramı bir kent planlama sorunsalı olarak ele alınmaktadır. Kentsel morfolojinin, kentsel fiziksel yapıyı tanımlayan ekolojik, sosyo-kültürel, estetik ve mülkiyete ilişkin içerikleri teorik ve örnek alan çalışmalarına dayalı olarak ele alınacaktır. Derste geliştirilen modele uygun olarak, seçilen bir kentte bir alan çalışması yapılacaktır.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Karaman , A., “Defining Regional Identity: Conceptual Parameters of Urban Morphology”, 4 th Int. Seminar on UM. University of Birmingham 1997.

  Lozano, E.E., “Community Design and The Culture of Cities”. Cambridge University Press 1990.

  Lynch, K ., “ Good City Form”, MIT Press, 1981.

  Norberg, S. C., Genins Loci. Rizzdi, 1979.

  Panerai, P., « Analyse Urbaine ». Edition Parentheses. 72 Course, Julien 13006, Marseille 1999.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN


  BİLGİSAYAR DESTEKLİ PALANLAMA VE TASARIM

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bilgisayar programı kullanan kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve yenileme projelerinin üretilmesi hedeflenmektedir.

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN

   
  İSTANBUL VE KÜRESELLEŞME
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik:

  Ön Koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren:   Prof. Dr. Güzin KONUK

Şehir bölge planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |