Restorasyon -Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Restorasyon -Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  RESTORASYON - TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Lisansüstü Programı’nda, çevre ölçeğinde olmak üzere seçilen geleneksel bir kent dokusunun tespit, değerlendirme ve öneri çalışmalarını içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri çağdaş restorasyon kuram ve yöntemleri ile desteklenerek hazırlanmakta ayrıca ülkemizde ve dünyada uygulanmış çevresel ölçekteki koruma uygulamaları üzerinde tartışma ortamı sağlanmaktadır.

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Sitler ve Değerlendirilmesi
  Geleneksel Türk Mimarisinde Anıtsal Bina Türleri ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmesi
  Proje
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Geleneksel Yapılara Güncel İşlev Verilmesi
  Tarihi Çevre İçinde Yeni Yapılaşma
  Koruma Teorisi ve Yasal Düzenlemeler
  Proje
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ
   
  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  4 saat/hafta, teori, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Seminerlere bilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra koruma, restorasyon mimarlık ve sanat tarihi alanlarında uzman kişiler davet edilerek diyalog şeklinde eğitim ve diyapozitifler ile açıklamalar yapılacaktır. Öğrencilerin de belirli konularda hazırlanarak seminerlere katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlgi AŞKUN, Prof. Dr. Oğuz CEYLAN, Prof. Dr. Demet BİNAN, Yard. Doç. Dr. Hale TOKAY, Yard. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU, Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI

  GELENEKSEL YAPILARA GÜNCEL İŞLEV VERİLMESİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Korunması gerekli ancak özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi olayını düzenleyen bu disiplinde binanın özgün işlevini ne surette kaybettiği araştırılacak, buna göre binanın içinde bulunduğu yakın ve uzak çevrenin gereksinimleri ve diğer koşullar göz önüne alınarak bir metot çevresinde yeni işlev şekli belirlenecektir. Bu işlem esnasında binanın ait olduğu türün tipolojisi incelenecek yapısal ve mekansal özellikleri analiz edilecek, ayrıca bina bünyesinde restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişikler saptanacaktır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ahunbay , Z. Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon. YEM yayınları, İstanbul 1996.

  Altınoluk , Ü. Yeniden Kullanımı. YEM yayınları, İstanbul 1998.

  Kuban , D. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. YEM yayınları, İstanbul 2000.

  Aşkun, İ. Mimari Anıtların Yeniden İşlevlendirilmesi, Basılmamış Profesörlük Çalışması, İstanbul 2001.

  Yüce, İ . Medrese yapıları ve Koruma İlkeleri Doğrultusunda Çağdaş Yaşam İçindeki İşlevleri. İDGSA, Basılmamış doktora tezi, 1991.

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlgi AŞKUN

  SİTLER VE DEĞERLENDİRMELERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Sit kavramı ve sitin tanımlanması, doğal arkeolojik, kentsel ve tarihi sitlerin incelenmesi. Türkiye ve diğer ülkelerdeki sit korumalarından örneklerin verilmesi, her türlü sitin korunmasında göz önünde bulundurulması gerekli hususlar gibi konular bu dersin kapsamındadır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Fersan, N. A. Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması İle İlgili Bir Yöntem Araştırması. İTÜ yayını, 1980.

  Tanyeli , U. Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci. İTÜ, İstanbul 1987.

  Binan , D. Güzelyurt Örneğinde, Kapadokya Bölgesi yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması. YTÜ, İsatnbul 1994.

  Kuban , D.   Türkiye’de Kentsel Koruma. Tarih Vakfı, İstanbul 2001.

  Radt , W. Pergamon Antik Bir Kentin Tarihi ve Yapıları. YKY,   İstanbul 2002.  
  Dersi Veren: Prof. Dr. Demet BİNAN
   
  TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE YENİ YAPILAŞMA
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tarihi çevrenin kavram ve kapsam yönünden incelenmesi, analizlerinin yapılması ve yöredeki belirgin elemanların tesbiti, tarihi çevreyi oluşturan sokak, meydan gibi dış mekanların tanımlarının yapılması, boş alanların belirlenmesi, yörenin gereksinimleri ve buna göre tarihi çevre içinde gerekli yerlere ayrı bina veya korunması gerekli bir binaya ek olarak yeni bina tasarımı için ilkelerin belirlenmesi ve bu ilkeler doğrultusunda yöntem geliştirilmesi, yurt içi ve dışından olumlu ve olumsuz örneklerin incelenmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.

  Ön Koşul:-
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev Önerilen Kaynak Listesi: Ahunbay , Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. YEM Yayınları, İstanbul, 1996. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. YEM Yayınları, İstanbul 2000. Onur, H., Korunması Gerekli Mimari Anıtlara Ek Yapı Tasarımında İlkeler. MSÜ, Mimarlık Bölümü, Basılmamış doktora tezi, İstanbul 1991. Erder, C., Tarihi Çevre Bilinci. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara 1975. Özer, B. “Tarihi ve Geleneksel Mimariyle Yaşamak ve Yeniden İnşa Etmek”, Yapı Dergisi, Ocak/Şubat, 1979.   
  Dersi Veren: Prof. Dr. İlgi AŞKUN

  GELENEKSEL TÜRK MİMARİSİNDE ANITSAL BİNA TÜRLERİ VE GÜNÜMÜZ ORTAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikler, Osmanlı İmparatorluğu dönemleri içinde inşa edilmiş olan her türlü anıtsal binanın mekânsal, yapısal ve mimarî yönden özellikleri, dönemlerine göre mimarî elemanlarının üslupları, ayrıca bozulma nedenleri ve koruma durumları ve günümüz ortamında değerlendirilmesi anlatılacaktır

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Tokay , H. Osmanlı Külliyelerinin temel Özellikleri ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmeleri. Doktora tezi, 1994.

  Sezgin , H.   Türk ve İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış. MSÜ, yayını, 4, İstanbul 1984.

  Aslanapa , O. Türk Sanatı I-II, Kervan Yay, İstanbul 1984.

  Kuran, A. Mimar Sinan. Hürriyet Vakfı Yayını. I. Baskı, İstanbul 1986.

  GoodwIn, G. A History of Ottoman Architecture, London 1971.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Hale TOKAY

  KORUMA TEORİSİ VE YASAL DÜZENLEMELER
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: “Kültür varlığı” kavramı ve kapsamı, bir nesneyi “kültür varlığı” yapan değerlerin tanımlanması, korunması gerekli kültür varlıklarının sınıflandırılması, kültür varlıklarını tehdit eden nedenlerin belirlenmesi, restorasyonda teorinin gereği, dünyada ve Türkiye’de koruma fikrinin ortaya çıkışı, Türkiye’de koruma konusunda bugüne kadar geçerli olmuş mevzuat gibi konular ele alınacaktır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Erder , C., Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No: 24, Ankara 1975.

  Erder , C., Tarihi Çevre Kaygısı Tarihine Giriş, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No:16, Ankara, 1971.

  Akozan, F., Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, DGSA yayını, No: 47, İstanbul 1977.

  Umar , B., Eski Eserler Hukuku, Ege Üniversitesi Hukuk Fak. Yayını, İzmir 1961.

  Madran, E ., Cumhuriyet’in İlk Otuz Yılında Koruma AlanınÖrgütlenmesi, ODTÜ, Mimarlık Fak. Yayını, (17:1-2), Ankara 1977.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ
   
  PROJE
  4 saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tarihî çevreyi oluşturan kültür varlıkların rolove restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, sit alanının analizlerinin yapılması, bozulma nedenlerinin belirlenmesi ve öneriler hazırlanması bu dersin kapsamındadır.

  Ön Koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd., 2004.

  CROCI, G., The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications, 1998.

  FEILDEN, B. M., Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific, 1982.

  ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul 2001.

  GÜNAY, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yaınevi, İstanbul 2002.

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlgi AŞKUN, Prof.. Dr. Oğuz CEYLAN, Prof. Dr. Demet BİNAN, Yard. Doç. Dr. Hale TOKAY, Yard. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU, Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI, Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ

  PROJE
  4 saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tarihî çevreyi oluşturan kültür varlıkların rolove restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, sit alanının analizlerinin yapılması, bozulma nedenlerinin belirlenmesi ve öneriler hazırlanması bu dersin kapsamındadır.

  Ön Koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, Measurement And Recording Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd., 2004.

  CROCI, G., The Conservation And Structural Restoration Of Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics Publications, 1998.

  FEILDEN, B. M., Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth Scientific, 1982.

  ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. VE ULUENGİN, M.B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. Yem, İstanbul 2001.

  GÜNAY, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Birsen Yaınevi, İstanbul 2002.

  Dersi Veren: Prof. Dr. İlgi AŞKUN, Prof.. Dr. Oğuz CEYLAN, Prof. Dr. Demet BİNAN, Yard. Doç. Dr. Hale TOKAY, Yard. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU, Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI, Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ

  SEÇMELİ DERSLER

  GELENEKSEL KAGİR MİMARİDE RESTORASYON
  3 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Geleneksel yöntemlerle yapılmış her türlü kargir inşaatta duvarlar, ayak ve sütunlar, düz atkılar ve kemerler, her türlü açıklığın geçilmesi, mekân örtüleri baca, saçak, konsol ve silmeler, her türlü çıkma, merdivenler, kapı, pencere ve her türlü kaplamalar vb. elemanların yapılış amaç ve usulleri, kullanılan malzeme ve gereçler dersin kapsamındadır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ahunbay , Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM, İstanbul 1996.

  Eriç , M., “Eski Eserlerinizde Malzeme Sorunları”. TAÇ Dergisi, C:1, sayı:4, 1986.

  CROCI, G., “The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage”, Southampton UK, Boston: Computational Mechanics Publications 2000.

  FEILDEN, B. M., Conservation of Historic Buildings, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997.

  BECKMANN, P, BOWLES R.., Structural Aspects of Building Conservation, Oxford: Elsevier 2004.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI  

  GELENEKSEL AHŞAP MİMARİDE RESTORASYON
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Geleneksel yöntemlerle yapılmış her türlü ahşap inşaatta karkas ve diğer yapı sistemleri, bunların yapılış usulleri, dış ve iç duvar kaplamaları, çatı sistemleri ve çatı örtüleri,   tavan kaplamaları, saçaklar, kapılar ve pencereler, ince yapı ve bitirme işleri, bütün bunlarla ilgili geleneksel ve güncel araç ve gereçler, bu elemanların yapılış amaçları ve içinde bulundukları durumlara göre özgün ve çağdaş malzeme ile restorasyon ilke ve teknikleri, mekansal ve yapısal restorasyon tasarımı için verilerin değerlendirilmesi, konsolidasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon gibi durumlarda uygulama şekilleri gibi konular dersin kapsamındadır.
  Ön Koşul:-
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav /ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eldem, S. H. Yapı, İDGSA yayını

  Günay, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen yayınevi, İstanbul 2002.

  Eriç , M., Dünün ve Bugünün Ahşap ve Ahşaptan Üretilmiş Malzeme, İTÜ yayını.

  Blaser , W., Wood Houses Form in Rural Architecture. Wept&Co. Verlag Basel 1980.

  CIRIA, Report 111 “Structural Renovation of Traditional Buildings”. CIIA London 1986.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

  KORUMA AÇISINDAN GELENEKSEL TÜRK EVİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Restorasyonu en çok yapılan bina olması nedeni ile geleneksel Türk evinin antropolojisi, tarihi gelişimi ve eğişimi, plan tipleri, mekânsal özellikleri, yurt içinde ve dışında bölgelere göre dağılımı, geleneksel Türk evinin kargir ve ahşap durumu ile yapısal özellikleri, çeşitli methodlara göre restorasyon ilkeleri ve yasal düzenlemeler karşısında binalara yapılacak müdahalelerin belirlenmesi, yurt içinde ve dışında yapılan koruma ve restorasyon çalışmalarından örnekler verilmesi dersin hedefleri arasındadır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eldem , S. E., Türk Evi Plan Tipleri, İTÜ yayını

  Eldem, S.E., Türk Evi, TAÇ Vakfı yayını, 3 cilt

  Sezgin, H., Architecture Traditionnelle des Balkans Turquie

  Akın, N., Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları

  Küçükerman, Ö., Odala, TTOK yayını.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU

   
  RESTORASYON YÖNTEMLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Taşınmaz kültür varlıklarını özgün niteliğinde, sınırlı müdahalelerle ve yeniden yapma yöntemleriyle koruma anlatılacaktır

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ahunbay , Z. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul 1996.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Oğuz CEYLAN

  RY 514 ÇAĞDAŞ KORUMA YAKLAŞIMLARI DOĞRULTUSUNDA GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: 19. yüzyılda Osmanlı toplum yapısında yaşanan değişimlerin mimarî alana yansıması sonucu yeni bina türleri ile birlikte yeni yapım sistemleri ortaya çıkmıştır. Bunlar toplumda o zamana kadar görülmeyen batı kaynaklı bina türleri ve ithal malzemeler olarak sayılabilir. Kültürel kimliğin önemli bir öğesi olan bu yapılar günümüzde onarım ve koruma açısından sorunlar taşımaktadır. Dersin amacı bu yapıların restorasyon sorunlarına çağdaş ilke ve yöntemler doğrultusunda çözümler önermek ve bunları tartışmaktır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÇELİK, Z., 19.Yüzyıl’da Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996.

  DENEL, S., Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenleri, Ankara 1982.

  ERGİN, O. N., Mecelle-i Um û r-ı Belediye, İstanbul 1995.

  FITCH, J. M., Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, New York 1982.

  CIRIA, Structural Renovation of Traditional Buildings, CIRIA Report 111, 1986.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI

   
  YÖRESEL MİMARİ VE KORUMA
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimarî kültür varlıklarının önemli bir kısmını kapsayan yöresel mimari; yapım sistemi ile gerçekleştirilen ve bulunduğu doğal çevrenin topografik, jeolojik yapısı ve iklimsel özelliklerine göre konumlanmış   mimari ürünleri içerir. Toplumun günlük yaşam biçimi, geçmişi, yaratıcı güçleri ve kökleri hakkında bilgi veren, yerel veya bölgesel mimari   olan yöresel mimarî; bitmiş bir ürün değildir, çeşitli dış etkiler ve iç dinamikleriyle evrimleşen gelişen bir olgudur, mirastır ve geleneksel bir mimarîdir.   Kültürel kimliğin farklı göstergeleri olan yöresel mimarî, değerlendirme ve koruma açısından sorunlar taşımaktadır. Çağdaş koruma olgusu içinde yöresel mimarînin korunması, anıt korumadan farklı, vazgeçilmez ve yaşamsal bir boyutu olduğu gerçeği ile değerlendirilmelidir.

  Dersin amacı; bu yapıların belgelenmesi, korunması gereken değerler ve bozulma durumu açısından değerlendirilmeleri ve bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan öncelik sırasına göre koruma eylemi gerçekleştilmesi için çağdaş koruma yaklaşımı doğrultusunda çözümler önermek ve bunları farklı yöresel mimari örnekler üzerinde tartışmaktır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: AKIN, G., Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Tarihsel Ev Tiplerinde Anlam, İ.T.Ü. Mim. Fak.Yay., İstanbul 1985.

  BİNAN, D., Güzelyurt Örneğinde , Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Mimarisinin Korunması için Bir Yöntem Araştırması, Y.T.Ü. Fen Bil. Ens. Yay.,İstanbul 1994.

  BİNAN, D., “Yöresel Mimari- Habitat İlişkisinin Koruma Olgusundaki Yeri ve Önemi”, 3. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kollokyumu, Toplumsal Gelişme    Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi,13-14 Nisan 1995, MSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, İstanbul 1995.

  SEZGİN, H., Vernaküler Mimari ve Günümüz Koşullarındaki Durumu, Mimarlık, 84/3-4, S. 201, 44-47, İstanbul 1984,

  TANYELİ, U., Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15. yy), İ.T.Ü.Mim.Fak.Yay., İstanbul, 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Demet BİNAN

   
  ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Günümüzde “Kültür Mirası” dinamik yani çeşitlenen ve gelişen bir yapıya bürünmüştür. “Kültür Mirası” kapsamı içerisine her geçen gün yeni miraslar katılmaktadır. “Endüstri Mirası” 1950’li yılların ortasında “Endüstri Arkeolojisi” adıyla tanımlanmış ve kültür mirası kapsamında yerini almıştır. “Endüstri Arkeolojisi” terimi ile endüstri çağına vurgu yapılıyor olsa da, gerçekte “endüstri mirası” endüstri öncesi dönemin üretim-imalat, mimarî ve donanımlarını da içerecek kadar geniş bir alanı kuşatmaktadır. “Endüstri Arkeolojisi” teknoloji tarihi, mimarlık tarihi, arkeoloji, koruma gibi birçok disiplinin çalışma alanıdır, disiplinler arası karaktere sahiptir. Koruma endüstri arkeolojisinin sadece bir boyutudur. Üretim olgusunun zaman ve mekânda ortaya çıkan görülebilir simgeleri olan “Endüstri Mirası” somut belge niteliğinde olup kendine özel koruma ve değerlendirme problemlerine sahiptir. Ders kapsamında çağdaş koruma anlayışı çerçevesinde endüstri mirasının tanımlanması, kapsamının ve koruma kriterlerinin belirlenmesi, yeniden değerlendirilmelerinde rol alan çağdaş koruma politikalarının incelenmesi ve uluslar arası kurumların aldığı kararlar ışığında irdelenmesi amaçlanmaktadır.

  Ön Koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ALFREY, J., PUTNAM, T.,   The Industrial Heritage Managing Resources and Uses, Routledge , London and New York , 1992.

  KIRAÇ, B., Türkiye’deki Tarihi Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden Değerlendirilmeleri nde Bir Yöntem Araştırması, Basılmamış Doktora tezi, MSÜ, İstanbul 2001.

  MUNCE J.F., Industrial Architecture: An Analysis of International Building Practice, F.W. Dodge Corporation, New York 1960.

  PALMER, M., NEAVERSON, P., Industrial Archaeology Principles and Practice, Routledge , London and New York 1998.

  STRATTON, M. (ed.), Industrial Buildings: Conservation and Regeneration, E&FN Spon , London 2000.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |