Sosyal Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Yapısı
  Sosyal-Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programında, uluslararası standartla belirlenmiş bilimsel yaklaşımın temel alındığı bir uygulamacı yetiştirme modeli benimsenmiştir. Bu doğrultuda, mezunlara hem bilimsel yöntemlerin ve kuramsal-kavramsal bilgilerin, hem de uygulama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

  Sosyal-Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, iki yıllık tezsiz bir programdır. Ancak, akademik kurul, programın birinci yılını başarıyla tamamlayan kimi öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler, tez araştırmasına yönelik düzenlenir. Tez araştırmasına yönlendirme, Yüksek Lisans Akademik Kurulunun onayına bağlıdır.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Tezsiz Sosyal-Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, bilimsel bilgi ve beceri donanımı yüksek, etik ve mesleki sınırlar içerisinde uygulama alanında çalışmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Böylelikle, programdan mezun olan kişilerin kuramsal donanımlarının yanında, çalışacakları alanda ihtiyaç duyulan temel düzeydeki becerilere üst düzeyde sahip olmaları hedeflenmektedir.

  Programın ilk yılında, gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarına ilişkin temel kuramsal-kavramsal ve yöntemsel bilgiler verilir. Sonraki yılda ise ilgi duydukları çalışma alanlarında uygulama yapabilmelerini kolaylaştıracak becerilerin kazandırılacağı seçmeli dersler yer almaktadır. Bu dersler; madde bağımlılığı olanlara psikolojik müdahalelerin yapıldığı kliniklerde çalışacak olan psikologlar, kreş, anaokulu, ilköğretim okulları, liselerde ve özel eğitim kurumlarında yürütülecek projelerde çalışacak araştırmacılar, ıslah evleri hapishane gibi adli kurumlarda görev alacak psikologlar veya yaşlılarla ilgili kurumlarda görev alacak psikologlar için gereken temel bilgileri ve becerileri içermektedir. Ayrıca, iki yıllık eğitimin sonunda öğrencilerden ‘Bitirme Projesi' hazırlamaları ve uygulamaları beklenmektedir.

  Tüm program zorunlu ve seçmeli dersler dâhil 37 kredinin ve buna ek olarak bir bitirme projesinin tamamlanmasını gerektiren 4 yarıyıllık bir süreçtir. Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar doktora yapabilirler. Ancak başvurdukları enstitünün belirleyeceği telafi derslerini tamamlamak durumundadırlar.

  Dersler Türkçe yapılır, ancak tüm okuma metaryali ingilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde ingilizce bilgisi aranmaktadır.


  Tezli Yüksek Lisans Programı

  Akademik Kurul programın birinci yılını başarıyla tamamlayan kimi öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler, tez araştırmasına yönelik düzenlenir. Tez araştırmasına yönlendirme, Yüksek Lisans Akademik Kurulunun onayına bağlıdır.

  Tezli Yüksek Lisans Programı, gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanında daha ileri aşamada akademik eğitim almayı, akademik kadroda çalışmayı, kendini salt biliminsanı olarak yetiştirmeyi hedefleyen kişilere yöneliktir. Bu bakımdan programın ana eksenini Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji alanlarında kuram bilgisi ve bilimsel yöntem ve araştırma becerisi oluşturur. Bunun yanında temel düzeyde sınırlı uygulama becerisi verilir.

  Program, toplam 4 yarıyıl sürer ve en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. "Bilim Uzmanlığı" derece ve diploması alabilmek için, programda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerden 31 kredilik dersi ve buna ek olarak 2 dönemlik Uzmanlık Tezi çalışmasını başarıyla tamamlamak zorunludur.

  Dersler Türkçe yapılır. Ancak, Ancak tüm okuma materyali İngilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır.


  Bilim Hazırlık Programı
  Psikoloji Lisans programı dışında bir lisans programından mezun olmuş adaylarımız Bilim Hazırlık Programını almak durumundadır. Yazılı bilim sınavı sonuçları bilim hazırlık programı için bir muafiyet niteliği taşımaz. Bilim Hazırlık Programı aşağıdaki derslerden oluşur.
   
  Güz Dönemi
  Gelişim Psikolojisi I
  Dav. Bil. İstatistik I PSİ 201 Araştırma Teknikleri I
  Kişilik Kuramları I
  Psikopatoloji I
  Sosyal Psikoloji I

  Bahar Dönemi

  Gelişim Psikolojisi II
  Dav. Bil. İstatistik II
  Kişilik Kuramları II
  Psikopatoloji II

   
  1. DönemGelişim Kuramları
  Sosyal Kişilik Kuramları
  Seçmeli

  2. Dönemİleri Araştırma Yöntemleri
  Sosyal ve Duygusal Gelişim
  Seçmeli

  3. DönemUygulamalı Gelişim Psikolojisi
  Program Değerlendirme
  Seçmeli

  4. DönemUygulamalı Sosyal Psikoloji
  Seçmeli
  Seçmeli
  Bitirme Projesi

  Ders İçerikleri

  Zorunlu Dersler

   PSİ 520 - İleri Araştırma Yöntemleri

  Psikoloji araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemler öğretilir,  araştırma deseni oluşturma ve uygulama becerisi kazandırılır. Araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf özellikleri tartışılır, araştırma deseninin gücünü artırma konusunda kullanılan teknikler tanıtılır, araştırmaların yöntem bilimsel açıdan eleştirel analizine yönelik beceriler kazandırılır.

  Kaynak Kitaplar:

  Shaughnessy, J. J., & Zechmeister, E. B. (1997). Research methods in psychology . New york: McGraw-Hill Com.

  PSİ 621 Sosyal Kişilik Kuramları
  Kişilik gelişiminde sosyal etkenlerin belirleyiciliğine ağırlık verilen klasik ve yeni oluşturulmuş kuramların incelenmesi.

  Kaynak Kitaplar:
  Uluslararası dergiler, Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları Dergisinde yer alan tarama ve makaleler.       

  PSİ 623 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 
  Aile, okul, v.d. sivil toplum ilişkilerinde yaşanan psikolojik ilişkilere dair uygulamalı çalışmaların incelenmesi ve proje tasarımı.

  Kaynak Kitaplar:
  Uluslararası dergiler, Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları Dergisinde yer alan tarama ve makaleler. 

  PSİ 631 Gelişim Kuramları
  İnsan gelişimi üzerine kuramların incelenmesi, bu kuramların ele aldığı konular, Piaget'in bilişsel aşamalar kuramı ve yeni Piagetcilik, Freud ve Erikson'un psikoanalitik kuramları, Sosyal Öğrenme Kuramı, Bilgi İşleme Kuramı, Etiyoloji ve diğer Evrimsel Kuramlar, Gibson'ın Ekolojik Algısal Kuramı, Vygotsky ve Sosyokültürel Kuramcılar ve Yeni Dönem Kuramcıları

  Kaynak Kitaplar:
  Theories of Developmental Psychology by Patricia H. Miller

  PSİ 633 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
  Çocuk gelişimi ve toplum, okul öncesi çocuğunun özellikleri, şiddet, cinsiyet ve video oyunları arasındaki ilişki, risk grubundaki çocuklarla çalışma

  Kaynak Kitaplar:

  Advances in Applied Developmental Psychology, Volume 1 by Irving E. Sigel (Editor), Educational Testing Services (Editor)
  Creating Applied Developmental Psychology by Ann Higgins-D'Alessandro , Kathy R. B. Jankowski , Jankowski K. R. B. (Editor)

  PSİ 638 Sosyal ve Duygusal Gelişim
  Bağlanma, benlik gelişimi, benlik düzenleme, duygu düzenleme, yakın ilişkiler

  PSİ 645 Program Değerlendirme
  Psikolojik müdahale programları geliştirmede yöntemler; sorun saptama; müdahale programı geliştirilmesi; müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi

  Kaynak Kitaplar:

  Gredler. M.E. (1996) program Evaluation. New Jersey. Prentice Hall.

  Posovac E..J. & Carey R.G. (1997) Program Evaluation Methods and Case Studies. New Jersey. Prentice Hall.

  PSİ 544 Bitirme Projesi      
  Öğrenciler, ilgili bir konuda az değişkenli, basit desenli ve küçük örneklemli bir araştırma düzenleyerek, sonuçlarını bir makale şeklinde yazarlar.

  Seçmeli Dersler

  PSİ 502 - İleri Gelişim Psikolojisi   
  İnsanın döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman içinde geçirmiş olduğu duygusal, bilişsel ve davranışsal değişimleri tanıtılır. Yaşam boyu gelişimle ilgili çağdaş yaklaşımlar incelenir, yeni dönem kuramların alana yaptığı katkılar tartışılır. Öğrenciye insanın sağlıklı gelişim süreciyle ilgili bilimsel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılır.

  PSİ 505 - Madde Bağımlılığı ve Psikolojik Müdahaleler
  Madde bağımlılığının etiyolojisi, madde bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik mekanizmaları, sosyal dinamikleri ve bunları kapsayan bütüncül kuramlar tartışılır. Madde bağımlılığıyla mücadelede ruh sağlığı pratiklerinde kullanılan modeller tanıtılır.

  PSİ 508 - Aile Terapileri ve Modelleri
  Klinik psikolojide kullanılan aile terapilerine ilişkin farklı yaklaşımlar tanıtılır ve aile içi etkileşime ilişkin yaklaşım ve tekniklerin incelenir. Her yaklaşımın aile modeli ve buna yönelik müdahale teknikleri incelenir.

  PSİ 540 - Meslek Etiği
  Psikoloji mesleği ile ilgili dünya normlarını belirleyen APA ve EFPA'nın etik ilkeler ve standartları gözden geçirilir, mesleki uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili etik standartlar öğretilir, etik ihlal örnekleri üzerinden tartışılır.

  Kaynak Kitaplar:

  Türk Psikologlar Derneği. (2006). Etik süreç yönetmeliği. http://www.psikolog.org.tr/docs/tpdetiksurec.pdf

  Bond, T. (1995). Standarts and ethics for counselling in action . London: Sage Publications.

  PSİ 625 İleri Sosyal Psikolojide Seçme Konular
  Sosyal Klinik psikoloji ilgi alanına giren ve toplumsal gündemle ilişkili olan konuların incelenmesi, sosyal psikoloji kuramları ve uygulamaları konusunda son dönem çalışmalarının incelenmesi 

  PSİ 635 İleri Bilişsel Gelişim
  İnsanlarda bilişsel sistemin gelişimine yönelik kuramlar, yeni doğanlarla yapılan algı çalışmalarında kullanılan yöntemler, yeni doğanlarda görsel ve işitsel algı, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kavram gelişimi,

  PSİ 636 Sosyal Gelişimsel Psikopatoloji
  Gelişimsel bozukluklar ile ilgili modeller, dikkat eksikliği - hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu, çocukluk depresyonu, yeme bozuklukları, zihinsel gerilik ve özgül öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar

  PSİ 637 İleri Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
  Gelişim Psikolojisi alanına giren çeşitli konuların incelenmesi, Çocuk yetiştirme stilleri, bağlanma, sosyal cinsiyet gelişimi, ahlaki gelişim, saldırganlık, boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi

  PSİ 641 Yetişkinlik ve Yaşlılık I
  Yaşam boyu gelişim bakış açısı, erken ve orta yetişkinlik, yetişkinlikte aile ve ilişkiler, geç yetişkinlik, yetişkinliğe ilişkin alternatif yaklaşımlar

  PSİ 642 Yetişkinlik ve Yaşlılık II
  Yaşlılık, yaşlılık ile ilgili yanlış inançlar, yaşlılıktaki bilişsel, sosyal ve duygusal değişimler, yaşlılıkta yaşam kalitesi, ölüm

  PSİ 643 Psikolojik Bağımlılık
  Bağımlılığın temelleri; bağımlılığın tanılayıcı özellikleri; madde bağımlılığı; alkol bağımlılığı; seks bağımlılığı; bağımlılık türleri; birey, aile ve madde bağımlılığı; bağımlılar ile yapılan destekleyici ve tedavi amaçlı çalışmalar

  PSİ 644 İleri Adli Psikoloji
  Adli psikolojinin tanımı; psikoloji ve yasa, suça ilişkin psikoloji kuramları, kişilik bozuklukları ve suç; adli psikolojide psikolojik değerlendirme

  PSİ 646 Çocuklarda Psikolojik Değerlendirme ve Psikopatoloji
  Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerinde ortaya çıkabilecek patolojilerin neler olduğu ve söz konusu alanlardaki gelişimsel süreci değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin psikometrik özellikleri, bu ölçeklerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması

  PSİ 647 Oyun Terapisi
  Oyun terapisinin amacı, oyun terapisinin temel prensipleri, oyun terapistinin özellikleri, oyun terapisinde kullanılan materyaller

  PSİ 651 İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri
  Gözlem ve görüşme çeşitleri, gözlem ve görüşmede güvenirlik, geçerlik, sözlü sözsüz iletişim, dinleme, soru sorma, yansıtma, yüzleştirme gibi teknikler ve örnekler. Empati, klinik değerlendirme, görüşme ilkeleri, öykü alma, ilk görüşme, problem davranış ve belirleyicileri hakkında bilgi toplama, vaka örneklerinin ileri düzeyde incelenmesi.

  PSİ 513 - İleri Psikoterapi Kuramları
  Tarihsel olarak psikoterapi kuramları ele alınır. Psikoterapi kuramlarının genel insan ve zihin modelleri, değişimde odaklandıkları nokta, terapistin konumu, değişimde terapisin ve görüşmecinin sahip oldukları roller ve sorumluluklar hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapılır.

  Kaynak Kitaplar:
  Prochaska, J. O. (1984). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. Chicago: The Dorsey Press.
  Safran, J. D. (1998). Widening the scope of cognitive therapy. New Jersey: Jason Aronson

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |