İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
  sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları
  gerekmektedir.
  • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Programın amacı bilişim, masa üstü yayıncılık, video, görsel-işitsel alan uzmanlığı, radyo, televizyon sanatları ve teknolojileri gibi çoklu ortamlarda bilgilendirme, iletişimin kültürel ve toplumsal boyutlarıyla birlikte, iletişimin temel öğeleri arasında yer alan ses, görüntü ve yazıda etkinliğin en üst düzeyde yakalanmasına dönük tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yorumlanması ve incelenmesidir.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)

  Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Program, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 3 zorunlu ve 3 seçimlik ders olmak üzere toplam 12 ders, 21 kredi ve 4 yarıyıldır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi yürütülür
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına girip herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Program kayıtları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.
  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl Ders Programı

  Çözümleme Yordamları
  Seminer I
  Araştırma Yöntemleri I
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Çözümleme Yordamları ve Uygulamaları
  Seminer II
  Araştırma Yöntemleri II
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
     
  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Canlandırma Sinemasında Anlatı Çözümlemesi I
  Film Çözümlemelerinde Göstergebilimsel Yaklaşımlar
  Sinemasal Uzam I
  Görsel Kültür Tarihi
  Video Sanatı ve Ses Tasarımı I
  Bilgisayar Ortamında Canlandırma I
  Görsel İşitsel İletişim Siyasaları I
  Eylen İşlevi ve Gülmece Söylemi I
  Türk Sineması’nda Oyunculuk Tarihi I
  AB ve Görsel İşitsel İletişim Siyasaları
  Kahraman Yaratma Sürecinde Karikatür, Çizgi Roman ve Çizgi Film
  Sayısal, Görsel İletişim Teknolojileri
  İmge Yaratımı
  Haber Televizyonu Yönetimi
  Görsel Kültür Tarihi
  Sanatın Dili
  Grafik Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar I
  Sinematografik Mirasın Korunması
  Film Çözümlemelerinde Göstergebilimsel Yaklaşım
     
  II.Yarıyıl  Seçmeli  Dersler
  Video Sanatı ve Ses Tasarımı II
  Bilgisayar Ortamında Canlandırma II
  Arayüz Tasarımı II
  Görsel- İşitsel İletişim Siyasaları II
  Sinemasal Uzam II
  Eylen İşlevi ve Gülmece Söylemi II
  Türk Sineması’nda Oyunculuk Tarihi II
  Reklam ve Görsel İletişim
  Kişilerarası İletişimde Ruhbilimsel Yaklaşımlar
  Tasarım Tarihi
  Sanat Psikolojisi
  Sinematografik Mirasın Korunmasında Devletlerin Tutumu
  Grafik Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar II
  Film Çözümlemelerinde Ruhbilimsel Yaklaşımlar
  Sinemasal Anlatım
     
  Ders İçerikleri

  İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   
  l. YARIYIL
   
  Çözümleme Yordamları
  Sözlü ya da sözsüz göstergelerin, anlam aktarımında ve yeniden ileti kurgulanmasında gerekli işlevlerinin irdeleneceği derste, öğrencilerin anlam ve anlatımda göstergeleri çözümleme yetisini kazandıracak bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda, göstergebilimsel çözümleme için gerekli kavramsal ve kuramsal altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Araştırma Yöntemleri I
  Araştırma yöntemlerinin toplumbilimlerde uygulanmasına ilişkin temel bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Özellikle araştırma örneklemi, güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarının üzerinde durulacak ve rapor yazımının ilkeleri irdelenecektir.

  Seminer I
  Ders izlencesinde dört saat olarak yer alan Seminer dersinde, her hafta yurtiçinden ve yurtdışından gelen sektördeki uzman kişiler ile senaryo, kişilik yaratımı, kişilik çözümlemesi gibi konular tartışılacaktır.

  Görsel-İşitsel İletişim Siyasaları I
  Görselliğin günümüzde önem kazandığı bir gerçektir. Bu bağlamda, görsel iletişim üzerine temel bilgilerin aktarılacağı derste, görsel iletişim ögeleri, türleri ele alınacaktır.

  Sayısal, Görsel-İşitsel İletişim Teknolojileri
  Günümüzde hızla ilerleyen ve değişime uğrayan iletişim teknolojisi ileti aktarım biçimini de değişikliğe uğratmaktadır. Bu bağlamda, artık ses ve görüntü aktarımında sayısal teknolojiden yararlanılmaktadır. Derste, sayısal iletişiminin temelleri üzerinde durulacaktır.

  Kahraman Yaratma Sürecinde Karikatür, Çizgi Roman ve Çizgi Film
  Aristotales'in dediği gibi "tüm algılar gözle başlar". Bu gerçekten yola çıkılarak derslerde, karikatür, çizgi roman ve çizgi film tasarımını oluşturan görsel öğelerin en önemlileri ve biçim üzerine örnekler aktarılacaktır.

  Avrupa Birliği ve Görsel-İşitsel İletişim Siyasaları
  Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde bulunduğumuz şu günlerde görsel iletişim üzerine temel bilgilerin aktarılacağı derste, görsel iletişim öğeleri, türleri, Avrupa Birliği ve ülkemize kazandıracakları ele alınacaktır. Söz konusu süreçte işlerliği olabilecek değişik stratejiler incelenecektir.

  Görsel-İşitsel Kurum ve Kuruluşlarda İşletme

  Radyo Televizyon kurumları, film yapımevleri ya da bilişim sektörü ile ilgili şirketlerin örgütlenmesi, yönetimi ve işletmesinin ele alınacağı derste, pazarlama stratejileri de tartışılacaktır.

  Sanatın Dili
  Söz konusu derste, Türk ve Dünya sanatı ile ilgili bilgi aktarımının yanısıra, çeşitli dönem güzel sanatlar yapıtlarıyla ilgili belli başlı örnekler görsel-işitsel araçlar aracılığıyla incelenecektir. Bu bağlamda, öğrencilerin güzelduyusal değerlere ve sanata duyarlı kılınması ve sanat yapıtlarını değişik bakış açılarına göre algılamalarıyla ilgili bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

  Eylen İşlevi ve Gülmece Söylemi I
  21. yüzyıl söylenleri arasında yer alan "eğlence" ve "gülmece" kavramları üzerinde durularak, "eğlence"nin türleri ele alınacaktır. Bu bağlamda gülmece söylemi değişik yöntem ve yordamlardan yararlanılarak çözümlenecektir.

  İmge Yaratımı
  Gerek kişi imgesi gerekse kurum imgesini oluşturan etmenler irdelenerek, ilk izlenimi olumlu kılmanın yolları, kişi ve kurum imgesi, kavramsal çerçeve oluşturulması, kurumsal imgeyi etkileyen etmenlerin incelenmesi, planlı bir imge değişimi için gerekli olan aşamalar tartışılacaktır.

  Görsel Kültür Tarihi
  Çağımızda insanları etkilemek için kullanılan görsel öğeleri müzelerdeki yapıtlardan afişlere, filmlerden tasarlanan nesnelere değin her türlü görsel malzeme üzerinde durularak tartışılacaktır.

  Sinemasal Uzam I

  Bir yandan çağdaş ekine yön veren "Sinemanın Başkentleri", diğer yandan film sanatına şekil veren "baş yapıtları"n öğrenilmesini amaçlayan bu derste yöntem olarak toplumbilimsel bir çözümleme ve güzelduyusal bir yaklaşım izlenirken, ele alınacak kentlerin genel durumları film manzaraları üzerinden sunulacaktır.

  Ara Yüz Tasarımı I
  Ara Yüz Tasarımı I dersinde amaç, öğrencilerin İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ilkelerini yararlı, kullanışlı ve etkin kullanıcı arayüzlerine uygulayarak bir tasarım yaratmalarını sağlamaktır.Sayısal ortamda arayüz uygulayarak değişik tasarımlar yaratılması hedeflenmektedir.

  Bilgisayar Ortamında Canlandırma I
  Eğitim süresi boyunca Maya ile polygon ve nurbs modellemede temel yöntemlerin öğretilmesi ve canlandırma ilkelerinin hazırlanan modellere uygulanarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Video Sanatı ve Ses Tasarımı I
  Görsel üretimde ses ve video tasarımının güzelduyusunu, sayısal sistemde ses ve video kurgu yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
   
  Grafik Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar I

  Yeni fontlardan ya da mevcut yazı yüzlerinin değiştirilmesiyle özel tipografi ve grafik tasarım çalışmaları geliştirilmeye çalışılır. Deneysel yaklaşımlar içerisinde espas düzenleme, harf ve harf geometrisi, harfin yapısal özellikleri, farklı ölçü ve yazı karakterlerini bir arada kullanma çalışmaları yapılacaktır.

  Haber Televizyonu Yönetimi
  Medyanın 5. gücü oluşturduğu bu yüzyılda, haberin önemi ve ajansların haberleri kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanına aynı anda dağıtmaları üzerinde durularak haberciliğin önemi ve bu önemli görevin etik koşullar altında nasıl gerçekleştirileceği tartışılacaktır.

  Türk Sineması'nda Oyunculuk Tarihi I
  Bu derste, başlangıcından günümüze Türk ve dünya sineması yapıtları oyunculuk açısından karşılaştırılacaktır. Ayrıca derste sinema oyuncluğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki farklar tartışılacak, senaryo okuma çalışmaları yapılacaktır.

  Film Çözümlemelerinde Göstergebilimsel Yaklaşım
  Başlangıcından bu yana sinema alanında gözlemlenen değişimler çerçevesinde gerçekleştirilen yapıtların biçem, biçim ve anlatı yönleriyle eleştirilmesi, irdelenmesi öğretilecektir. Bu bağlamda, sinema göstergebilim üzerinde durulacaktır.
   
  ll. YARIYIL

  Çözümleme Yordamları ve Uygulamaları
  Çözümleme Yordamları dersinin devamı niteliği olan derste, kuramsal bilgiler uygulamalarla desteklenecektir.

  Araştırma Yöntemleri II
  Araştırma Yöntemleri I dersinin devamıdır.

  Seminer II
  Seminer dersinin devamı niteliğinde olup, her hafta yurtiçinden ve yurtdışından gelen sektördeki uzman kişiler ile sektörel konular tartışılacaktır.

  Görsel İşitsel İletişim Siyasaları II
  Görsel İşitsel İletişim Siyasaları I dersinin devamı niteliğinde olup, bu derste özellikle sinema ve radyo televizyon yapılarının siyasal iktidarlar ve ekonomik egemen güçler tarafından biçimlendirilmesine ilişkin sorunlar ele alınacaktır.
   
  Örgütlerde İletişim
  Kendini keşfetmek, güçlü yönlerini farketmek ve kendine güvenmek; kişisel ve yönetimsel beceriler geliştirerek, ailesel, toplumsal ve yönetimsel yaşamda başarılı ve mutlu olmak konularının irdeleneceği derste, günümüzde kişilerin ve örgütlerin başarısının iletişim ile ölçülmekte ve değerlendirilmekte olduğu gerçeğine dayanılarak iletişim yönetimi yöntemleri aktarılacaktır.

  Reklam ve Görsel İletişim
  Reklama ilişkin tanımlamaların yapılacağı derste reklam türlerine değinilerek, dünyada ve Türkiye'de reklamcılığın gelişimi üzerine bilgi verilecek ve reklam söyleminin diğer söylemlerden ayrı özellikler taşıması üzerinde durulup, dilsel ve görsel ögeler bağlamında reklam iletisinin çözümlemesinde gözönünde bulundurulacak ilkeler ele alıncaktır. Ayrıca, görsel iletişim sürecinde yer alan ögeler ve etkili/etkin/yaratıcı görsel tasarımlar yapılması üzerine bilgi aktarılacaktır.

  Eylen İşlevi ve Gülmece Söylemi II
  Eylen İşlevi ve Gülmece Söylemi I dersinin devamıdır.

  Kişilerarası İletişimde Ruhbilimsel Yaklaşımlar
  Kişilerarası iletişim, bireyin tüm yaşantısına yön veren bir eylem olması nedeniyle, ders izlencesi süresince; iletişim, ruhbilim, toplumbilim ve toplumsal ruhbilim alanlarına ilişkin kuramlar ve çeşitli kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Derslerde, kişilerarası iletişim alanında yapılan bilimsel araştırmalara ve sunumlara yer verilerek, konuyla ilgili yeni bilimsel gelişmeler ayrıntılı biçimde irdelenerek, kişilerarası iletişimle ilgili temel bilgi, kavramlar ve kuramların aktarılacaktır.

  Sinemasal Uzam II
  Sinemasal Uzam I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, modern kent ile sinema arasındaki ilişkileri ele alarak belli başlı "Sine-Kent"lerin toplumsal-ekinsel tarihi incelenecektir. Film dramaturjisi ve kompozisyonlarının biçimlenmesinde kentsel uzam ve ritmin etkin rolünün gösterileceği bu derste, hem kentsel alanı betimleyen hem de sinema sanatında çığır açan "Kameralı Adam", "Berlin", "Bir Büyük Kent Senfonisi", "Paris Damları Altında", "Modern Zamanlar", "Metropolis", "Scarface", "Milano Mucizesi", "Serseri Aşıklar", "Dava", "Berlin Üzerinde Gökyüzü", "Taksi Şoförü"… gibi örnekler üzerinde durulacaktır.

  Tasarım Tarihi
  Tasarım Tarihi dersi, nesneler ve nesnelerin içinde barındırdığı toplumsal, ekinsel, ekonomik, siyasal ve güzelduyusal içerikleri akademik bir bakış açısıyla gözlemlemek, tasarımın çeşitli dönemlerde ekinsel gelişimini çeşitli bilim dalları açısından incelenmeyi hedeflenmektedir.

  Ara Yüz Tasarımı II
  Derste amaç, öğrencilerin İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ilkelerini yararlı, kullanışlı ve etkin kullanıcı arayüzlerine uygulayarak bir tasarım yaratmalarını sağlamaktır. Sayısal ortamda arayüz uygulayarak internet sitesi, tanıtım CD'si arayüz tasarımları yaratmak hedeflenmektedir.

  Bigisayar Ortamında Canlandırma II
  Bilgisayar Ortamında Canlandırma I in devamı niteliğinde olup, eğitim süresi boyunca Maya ile karakter modelleme ve doku kaplama tekniklerini öğretmek, kişilere devinim kazandırma yöntemlerinin öğretmek amaçlanmaktadır.

  Video Sanatı ve Ses Tasarımı II
  Video Sanatı ve Ses Tasarımı I dersinin devamı niteliğinde olup, ses tasarımı yöntemleri ve ses ölçütleri konusuna yakınlaşılması, ses tasarımı güzelduyusal görsel sunum ile öğretilmesi ve sayısal alanda ses tasarımı projeleri üzerinde çalışılması amaçlanmaktadır.

  Grafik Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar II
  Grafik Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar I dersinin devamı niteliğinde olup denge ve kontrast kullanımının yorumlanması, yeniden anlam yaratılması için Adobe Photoshop programının kullanımı üzerinden çalışmalar yapılacaktır.

  Türk Sineması'nda Oyunculuk Tarihi II
  Bu ders Türk Sineması'nda Oyunculuk Tarihi Idersinin devamı niteliğinde olup, sinema oyuncluğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki farklar tartışılacak, senaryo okuma çalışmaları yapılacaktır.
   
  Sanat Psikolojisi
  Sanat, sanatçı ve sanat yapıtının birbirleri ile olan bağlantılarından yola çıkarak aralarındaki ilişkiler ve yaratım sürecindeki gelişmeler psikolojik ve sosyolojik açıdan incelenerek tartışılacaktır.

  Sinemasal Anlatım
  Günümüzde sinemanın toplumlar üzerinde yarattığı etki tartışılamaz. Bu derste, Türk ve Dünya sinemasından örnekler izlenerek ideoloji kavramının sinemasal anlatım biçimlerine ne şekilde yansıdığı gözlemlenecektir.
   


İletişim bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |