Home > Yüksek Lisans Programları > Özel Eğitim > Çankaya > Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  ALES 60 KPDS veya ÜDS C1 - 60 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu olmak (Alan dışından gelecek başvurular / sağlık ve eğitimle ilgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul lisans mezunlarından bölüm kurulunca durumu uygun görülenler programa kabul edilir ancak 1 yıl süre ile bilimsel hazırlık aldırılır.)
 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Özel eğitim alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliği taşıyan bilgili, aydın, yeterli ve yetkin özel eğitim uzmanı yetiştirmek.

  Öğrenim Hedefleri
  Özel eğitim alanında yetişen uzman, temel özel eğitim bilgilerinin yanısıra aile danışmanlığı, çocuk hastalıkları, gelişim psikolojisi, çocuk ruh sağlığı, anne ve çocuk beslenmesi konuları ile, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesi ve eğitsel tanılanması çalışmalarının yürütebilmesi, yeni gelişimsel ve eğitimsel yaklaşımları sentez ederek uygun eğitsel materyalleri oluşturabilmesi ve kullanabilmesi

  Özel Eğitim Programı
  Zihinsel
  * ÖZE  623 Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitiminde Aile Modelleri ve Çocuk Aile Etkileşimi
  * ÖZE 634 Zeka Özürlü Çocukların Okulöncesi Dönemdeki Eğitimleri
  * ÖZE 644 Zihinsel Engelli Çocuk ve Gençlerde İletişim ve Dil Gelişimi
  * ÖZE 660 Zihinsel Özürlü Çocuklarda Beden Eğitimi
  * ÖZE 661 Zeka Özürlü Bebek ve Çocuklar için Eğitim Teknikleri
  * ÖZE 679 Zihinsel Özürlü Çocukların Ailelerinin Eğitimi
  * ÖZE 681 Büyük Yaştaki Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi
  İşitme
  * ÖZE 645 İşitme Engelli Çocukların Aile İçinde ve Sosyal Çevrede Eğitimleri
  * ÖZE 649 İşitme Engelli Çocuklar İçin Oyun ve Oyun Materyalleri
  * ÖZE 654 İşitme Engelli Çocukların Eğitimi için Alternatif "Anadilini Yansıtıcı Method"
  * ÖZE 670 3-6 Yaş İşitme Özürlü Çocukların Eğitimine Yönelik Program Hazırlama
  Konuşma
  * ÖZE 603 Engelli Çocukların Dil Problemleri
  Görme
  *
  ÖZE 641 Görme Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Eğitimi
  Cerebral Palsy
  * ÖZE 675 Cerebral Palsy'li Çocuklar ve Eğitimleri
  * ÖZE 691 Cerebral Palsy'li Çocukların Eğitimlerinde Uygulama Örnekleri
  Üstün Zekalı
  * ÖZE 635 Okulöncesi Dönemdeki Üstün Zekalı Çocuklar
  Entegrasyon
  * ÖZE 633 Okulöncesi Dönemde Entegrasyon
  * ÖZE 637 Entegrasyon Programlarında Uygulama ve Değerlendirme
  Tüm Engel Gruplarına Yönelik Olanlar
  * ÖZE 604 Özürlü Çocukların Müzik Eğitimi
  * ÖZE 607 Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri
  * ÖZE 614 Özürlü Çocukların Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması
  * ÖZE 618 Engelli Çocukların Eğitiminde Kitaplar
  * ÖZE 622 Özürlü Çocuk Psikolojisi
  * ÖZE 640 Türkiye'de Özel Eğitim Çalışmaları
  * ÖZE 642 Hasta ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri/Hastane Okulları
  * ÖZE 643 Çevre Yoksunluğuna Bağlı Engellenen Çocuklar
  * ÖZE 653 Özel Eğitim Gereksinimi Olan Kişilerin Kişilik ve Sosyal Gelişimlerinin Desteklenmesi
  * ÖZE 655 Özel Eğitimde Verimlilik, Organizasyon ve Yenilikler
  * ÖZE 671 Özel Eğitimde Aile Danışmanlık Hizmetleri
  * ÖZE 682 Özel Eğitimde Sanat Eğitimi
  * ÖZE 692 Portage Erken Çocukluk Eğitimi I
  * ÖZE 693 Portage Erken Çocukluk Eğitimi II

  ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

  ÖZE 603 Engelli Çocukların Dil Problemleri
  Bu ders kapsamında zihinsel engel, kromozom anomalileri (Down Sendromu, Frajil-X Sendromu), dil öğrenme güçlüğü, özgün dil problemleri, ifade edici dilde gecikme, edinilmiş iletişimsel fonksiyon bozuklukları (beyin hasarı, afazi), otizm/yaygın gelişimsel bozukluk, duyusal yetersizliğe bağlı dil bozuklukları (işitme engelliler, görme engelliler), çevresel etkenlere bağlı bozukluklar (ihmal ve örseleme), psikiyatrik bozukluklarda iletişim (davranış ve sosyal-duygusal bozukluklar, seçici suskunluk) olarak belirtilen her bir engel grubu dil özelliklerine (fonoloji, morfoloji, sözdizimi, anlambilim, kullanımbilim) ve sebep faktörlerine (biyolojik, sosyal-duygusal ve süreç faktörler) göre ayrı ayrı tanımlanarak tartışılacaktır.

  ÖZE 604 Normal ve Engelli Çocukların Müzik Eğitimi
  Bu ders engelli çocuklarda müzik etkinliklerinin daha etkili ve başarılı kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu derste, şu konular işlenecektir. Müzik eğitiminin amaçları, müzik eğitiminde kullanılan teknikler, müzik eğitiminde yaklaşımlar, engelli çocuklarda müzik etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, engel gruplarına göre farklı müzik etkinlikleri planlama, müzik etkinliklerinin gelişim alanları ile ilişkisi.

  ÖZE 607 Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri
  Bu derste, öğrenme güçlüklerinin tanımı, teşhisi ve sınıflandırılması tartışılacaktır. Öğrenme güçlüklerinin nedenleri ve önlemleri üzerinde durulacak ve eğitimsel terapi yöntemleri tartışılacaktır.

  ÖZE 6l4 Özürlü Çocukların Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması
  Zihinsel engelli çocukların eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı. Fiziksel engelli çocukların eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı. Kronik hastalığı olan çocukların eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı. İhmal edilmiş, suçlu ve göçmen çocukların eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı.

  ÖZE 618 Engelli Çocukların Eğitiminde Kitaplar
  Engelli çocukların eğitiminde kullanılan çocuk kitaplarının özellikleri, çeşitleri ve kullanım yöntemleri.

  ÖZE 622 Özürlü Çocuk Psikolojisi
  Engelli çocuğun psikolojik gelişimi ve gereksinimleri. Aile çevresinde engelli çocukların gereksinimleri ve psikolojik ve sosyal gelişimi. Okul çevresinde engelli çocukların gereksinimleri ve psikolojik ve sosyal gelişimi. Engelli çocuğun sosyalizasyonu. Engelli çocukların davranışlarının şekillendirilmesi ve davranış problemleri. Engelli çocukların ailelerinin duygu, düşünce ve tepkileri. Toplumda engelli çocukların kabulü.

  ÖZE 623 Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitiminde Aile Modelleri ve Çocuk Aile Etkileşimi
  Ev eğitim programları. Aile çocuk ilişkileri. Zihinsel engelli çocukların aile çevresinin değerlendirilmesi. Annelerin bireysel ve grup eğitim programlarına katılmasının eğitim modellerinin gelişimi. Zihinsel engelli çocukların kardeşleri ile ilişkileri. Zihinsel engelli çocuğun aile çevresindeki psikolojisi.

  ÖZE 633 Okul Öncesi Dönemde Entegrasyon
  Okul öncesi dönemdeki entegrasyon dersi, tanımlar, terimler, önem ve modeller; normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, entegre ortamların normal ve engelli çocuklar üzerine etkileri, entegrasyonun başarısı için yapılması gereken çalışmalar, entegrasyona karşı çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin tutumları ve entegre ortamda eğitimsel ve fiziksel organizasyon konularını kapsamaktadır.

  ÖZE 634 Zeka Özürlü Çocukların Okulöncesi Dönemdeki Eğitimleri
  Zeka özürlü çocukların okulöncesi dönemdeki eğitimleri dersi, bireysel eğitim, grup eğitimi, entegre eğitim ve aile danışmanlığı için hedef belirleme, program planlama, uygulama ve değerlendirme konuları ile kullanılabilecek yöntem ve teknikleri içermektedir.

  ÖZE 635 Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Zekalı Çocuklar
  Okulöncesi dönemdeki üstün zekalı çocuklar dersi, zeka ve üstün zekanın tanımları, üstün yeteneklilik tipleri, ayırdedici özellikler, tanılama sürecindeki aşamalar, gelişim özellikleri, eğitim modelleri, bu çocukların yaşadığı sosyal ve duygusal problemler; üstün zekalı çocukların öğretmenleri ve aileleri konularını kapsamaktadır.

  ÖZE 637 Entegrasyon Programlarında Uygulama ve Değerlendirme
  Bu ders entegrasyon ortamlarında gözlem yapma, hedef geliştirme, program planlama, uygulama ve değerlendirme yapma; normal ve engelli çocuklar arasında iletişimi geliştirmede etkili müdahale ve rehberlik becerileri geliştirme, fiziksel ve eğitsel çevre düzenlemeleri için kullanılabilecek uygun yöntem ve teknikler konularını kapsamaktadır.

  ÖZE 640 Türkiye?de Özel Eğitim Çalışmaları
  Dersin içeriği, Türkiye?de özel eğitim çalışmalarının tarihçesi, bugünkü durumu ve geleceğe dönük çalışmaları kapsamaktadır. Özel eğitim çalışmalarının yürütüldüğü kurumlar, üniversiteler, ayrıca insan kaynakları, teknoloji kullanımı, fiziksel çevre düzenlemesi vb. konuları içermektedir.

  ÖZE 641 Görme Engelli Çocuklar ve Ailelerin Eğitimleri
  Bebeklik, okulöncesi ve okul dönemindeki görme engelli çocukların gelişim özellikleri, oyun ve eğitim çevrelerinin düzenlenmesi, eğitimleri, entegrasyon programları, aile eğitim programları.

  ÖZE 642 Hasta ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri / Hastane Okulları
  Hasta ve hastanede yatan çocukların özellikleri, hastaneye hazırlayıcı eğitim programları, hastane okul programları.

  ÖZE 643 Çevre Yoksunluğuna Bağlı Engellenen Çocuklar
  Normal zekaya sahip oldukları halde çevre yoksunluğu nedeniyle yaşıtlarına göre geri oldukları düşünülen 0-l8 yaş arası çocukların incelenmesi.

  ÖZE 644 Zihinsel Engelli Çocuk ve Gençlerde İletişim ve Dil Gelişimi
  Zihinsel Engelli çocuklarda sözel olmayan iletişim, sesler, jestler, mimikler, sözcükler ve ana dilin kazanımı.

  ÖZE 645 İşitme Engelli Çocukların Aile İçinde ve Sosyal Çevrede Eğitimleri
  Okulöncesi dönemdeki işitme engelli çocukların ailelerinin gereksinimleri, aile eğitim programlarının önemi ve eğitim yöntemleri. Bu çocukların gelişimini destekleyici ev merkezli eğitim programları.

  ÖZE 649 İşitme Engelli Çocuklar İçin Oyun ve Oyun Materyalleri
  Oyunun tanımı ve önemi, oyunun gelişimi, sınıflandırılması, işitme engelli çocuğun eğitiminde oyunun önemi, okulöncesi dönemdeki (0-6 yaş) işitme engelli çocukların eğitiminde oyun ve oyun materyalleri; fiziksel çevre ve oyun, işitme engelli çocuğun oyununda yetişkinin rolü, oyun içinde işitme engelli çocukla iletişimde kullanılan eğitim teknikleri, işitme engelli çocuğun oyun davranışının gözlenmesi ve gelişimin değerlendirilmesi, ilgili araştırma yayınları.

  ÖZE 653 Özel Eğitim Gereksinimi Olan Kişilerin Kişilik ve Sosyal Gelişimlerinin Desteklenmesi
  Bu dersin amacı, adölesan dönemdeki özel gereksinimi olan gençlerin kişilik-sosyal gelişimlerindeki rolü ve katkısını ortaya koymaktır. Eğitim programlarından çok, okulların bireyselleştirilmiş programlar içinde gençlerin kişilik-sosyal gelişimlerinin nasıl desteklenebileceği üzerine yoğunlaşmaktadır.

  ÖZE 654 İşitme Engelli Çocukların Eğitimi İçin Alternatif ?Anadilini Yansıtıcı Method?
  Bu dersin amacı, işitme engelli çocukların eğitiminde yeni gelişmeleri sunan bir görüşü teorik ve uygulamalı sunmaktır.

  ÖZE 655 Özel Eğitimde Verimlilik, Organizasyon ve Yenilikler
  Bu derste üç bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde özel eğitim kavramı, ikinci ve üçüncü bölümde özel eğitime yönelik organizasyon, gelişim ve yenilikler karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

  ÖZE 660 Zihinsel Özürlü Çocuklarda Beden Eğitimi
  Gelişimsel beden eğitimi, çocukluk döneminde büyüme ve motor gelişim, hareket becerisinin kazanılması, dayanıklılığın arttırılması, bilişsel öğrenme, engelli çocuklar, program ve gelişimin değerlendirilmesi.

  ÖZE 66l Zeka Özürlü Bebek ve Çocuklar İçin Eğitim Teknikleri
  Hafif, orta, ağır engelli ve birden çok özürlü bebek ve çocuklar için eğitim programları paketi (özbakım, sosyal davranış, kaba ve ince devinsel beceriler, dil ve bilişsel yetenekler) ve etkili öğretim teknikleri ve değerlendirme.

  ÖZE 670 3-6 Yaş İşitme Özürlü Çocukların Eğitimine Yönelik Program Hazırlama
  Bu dersin amacı; işitme engelini ve işitme engelli çocukların gelişimsel özelliklerini tanımlamak ve onlara hem ev hem de okulöncesi ortamında uygulanabilir nitelikte eğitimsel programlar hazırlamaktır. Yine, bu derste eğitimsel yöntemlerin ve tekniklerin tanıtımı da yapılacaktır.

  ÖZE 67l Özel Eğitimde Aile Danışmanlık Hizmetleri
  Bu dersin amacı; özürlü çocukların ailelerini tanımak ve deneyimlerini paylaşmaktır. Farklı ailelerdeki ana-babalar ile derinlemesine görüşmeler yapılarak onların çocuklarının eğitimlerine katılımları ve diğer destek kaynakları kullanmaları sırasındaki olumlu ve olumsuz deneyimleri incelenerek tartışılacaktır.

  ÖZE 675 Cerebral Palsy'li Çocuklar ve Eğitimleri
  Bu derste Cerebral Palsy (C.P.)'nin tanımı, sınıflandırılması, tipleri, nedenleri, yol açtığı ikincil özürler ve bu çocuklardaki uyum ve davranış bozuklukları üzerinde durulmaktadır. Normal ve atipik çocuklarda motor gelişim karşılaştırılmakta ve öğrenme aracı olarak el ve elin fonksiyonları için çalışmalar gözden geçirilip; kavrama, tutma ve bırakmanın çocuğun tüm fonksiyonlarına etkisi tartışılmaktadır.

  ÖZE 679 Zihinsel Özürlü Çocukların Ailelerinin Eğitimi
  Engelli çocuklar ve aileleri için hazırlanan Portage Aile Eğitimi modeli kapsamında; aile eğitim modelleri, aile çocuk etkileşimi, ebeveyn davranış envanteri, ebeveyn davranış kaydı ve ebeveyn eğitim yöntemleri ve stratejiler.

  ÖZE 68l Büyük Yaştaki Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi
  Büyük yaştaki engelli çocuklar için aktivite programı paketi (özbakım, ince devinsel beceriler, kaba devinsel beceriler, dil gelişimi, algı) ve etkili öğretim etkinlikleri ve değerlendirme.

  ÖZE 682 Özel Eğitimde Sanat Eğitimi
  Bu derste, özürlü çocuklar ve özürlü çocuklara yönelik sanat eğitimiyle ilgili değişik görüşler, yöntemler, eğitim teknikleri ve pratik uygulama deneyimleri üzerinde durulacaktır.

  ÖZE 69l Cerebral Palsy?li Çocukların Eğitimlerinde Uygulama Örnekleri
  Bu kursta bireysel çalışma amacı ile hazırlanmış programlar ve eğitim stratejileri tartışılmaktadır. Programlar beş elemandan oluşmaktadır. Çocuğun ve ailenin tanımlanması, çocuğun gelişimsel değerlendirilmesi, amaçların belirlenmesi, buna uygun stratejiler hazırlanması ve stratejilerin uygulanmasını belirleyen bir çizelgenin hazırlanması. Programda belli başlı dört yaklaşım bulunmaktadır. Aşamalı iş analizi; ağırlık verilen etkinlik ve bunun diğer gelişim alanları içinde etki olasılıkları; birden fazla amacı karşılayan entegre etkinlikler; genel bir davranış amacını karşılamak için yapılan çeşitli sayıdaki etkinlikler. Bu konular vaka tartışmaları ile pekiştirilmektedir.

  ÖZE 692 Portage Erken Eğitim Programı ve Teknikleri I
  Portage Metodu'nun tarihsel ve felsefi temelleri, aile ve ev eğitim programları, Portage Erken Eğitim Programı Kontrol Listesi.

  ÖZE 693 Portage Erken Eğitim Programları ve Teknikleri II
  Portage Metodu'nun adaptasyonları ve evrensel kullanımı, Portage Erken Eğitim Programının farklı gereksinimleri olan çocuklar için kullanımı.

Özel Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |