Home > Yüksek Lisans Programları > Orta Öğretim > Etimesgut > Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Başkent Üniversitesi, Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının öncelikli görevlerinden birinin de nitelikli öğretmen yetiştirmek olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü açılmış, buna bağlı olarak, orta öğretim alan öğretmenliğinde mevcut olan açığın kapanmasına yardımcı olmak amacıyla ilk defa 2002-2003 yılı Güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır.

  Başkent Üniversitesi, Ülkesini çok seven, çalışkan, Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, yapıcı, yaratıcı, ülke ihtiyaçlarını göz önünde tutarak çağımızın en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerini uygulayabilen seçkin öğretmenler yetiştirmek için tüm olanaklarını seferber etmiştir.

  ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  I.YARIYIL

  EĞBE 501 Eğitim Bilimine Giriş                                                                          (2-0-2)

  Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,
  sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi,
  21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli
  Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik
  mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

  EĞBE 503 Gelişim Psikolojisi                                                                               (2-0-2)
  Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve
  ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları
  ve bunlarla baş etme yolları.

  EĞBE 505 Program Geliştirme ve Öğretim                                                        (2-0-2)

  Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi,
  psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme
  süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).
  Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması
  (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri,
  bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme,
  çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim
  hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

  EĞBE 507 Özel Öğretim Yöntemleri                                                                   (3-2-4)
  Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta
  Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel
  amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının
  incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma
  kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  EĞBE 509 Okul Deneyimi                                                                                    (1-4-3)
  Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken
  dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini
  nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın
  kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci
  çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün
  görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul
  deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

  EĞBE 511 Ölçme ve Değerlendirme                                                                    (2-0-2)
  Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
  kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık),
  eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar
  (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler,
  eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar
  (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları,
  araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları
  üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme,
  alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

  EĞBE 513 Sınıf Yönetimi                                                                                     (2-0-2)
  Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin
  tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri,
  sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar
  geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların
  yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf
  ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

  II.YARIYIL

  EĞBE 502 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                    (2-2-3)
  Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

  EĞBE 504 Öğretmenlik Uygulaması                                                                    (2-6-5)
  Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
   
  EĞBE 506 Rehberlik                                                                                             (2-0-2)
  Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
   
  EĞBE 508 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları                                     (2-0-2)
  Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi,öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.
   
  EĞBE 510 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi                                                   (2-2-3)

  Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
   
  Seçmeli Ders (Genel Kültür) (2-0-2)
  Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açık olan dersler arasından seçilecektir.

Orta Öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |