Home > Yüksek Lisans Programları > Eğitim Yönetimi > Etimesgut > Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları

  Türk Eğitim Sisteminin amaçlarını gerçekleştirmesi, okulların çağın gereklerini karşılayak biçimde örgütlenmesine ve yönetilmesine bağlıdır. Okulların örgüt yapısının iyi oluşturulması ve sistemin iyi işletilmesi nitelikli ürünler üretmede oldukça önemlidir. Ancak, sistemin etkili olarak işletilebilmesi için yöneticilik ve liderlik bilgi ve becerileri ile donatılmış pofesyonel yöneticilere ihtiyaç vardır. Nitelikli okul yöneticilerine olan ihtiyaçların başlıca nedenleri şunlardır:
  1. Hızlı teknolojik, sosyal, politik ve ekonomik değişmeler ve bu gelişmelerin eğitime yansımaları,
  2. Gelişmik ülkelerdeki eğitim yöneticlerinin ve deneticilerinin çoğunluğunun  lisans üstü eğitim almış olması ve bu ihtiyacın Türkiyede de hissedilmesi,
  3. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırmasıyla ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapacak öğretmenlerin lisans üstü eğitimle mezun olmaları. Onları yönetecek ve denetleyecek kişilerinde en az onlar kadar eğitim alma gereksinimleri.
  Bu gerekçelerden haraketle Eğitim Yönetimi ve  Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın öncelikle temel amacı «Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaç duduğu 21. yüzyılın lider eğitim yönetici ve deneticilerini yetiştirmek » olacaktır.

  Ders İçerikleri

  EYD 603 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama                           ( 3 0 3)
  Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.

  EYD 605 Eğitim Denetimi                                              ( 3 0 3)
  Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.

  EYD 601 Örgütsel Davranış                                            ( 3 0 3)
  Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar ve öğrenci projeleri bu dersin konuları arasındadır.

  EYD 608 Eğitimsel Liderlik                                             ( 3 0 3)
  Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

  EYD 602 Araştırma Teknikleri                                               ( 3 0 3)

  Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri,evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

  EYD 604 Eğitim İstatistiği                                            ( 3 0 3)
  Parametrik ve parametrik olmayan testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, parametrik olmayan test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.

   
  Seçmeli Dersler 

  EYD 630 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                            ( 3 0 3)
  Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

  EYD 621 Eğitim ve Kalkınma                                           ( 3 0 3)
  Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti. EYD 627

  Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi                              ( 3 0 3)
  Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

  EYD 622 Örgütsel İletişim                                             ( 3 0 3)
  Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.

  EYD 624 Değişim ve Değişim Teknikleri                              ( 3 0 3)
  Bu dersin içeriğini değişim kavramı, değişim teknikleri ve değişim yönetimi oluşturulacaktır. EYD 626

  Denetimde Gelişmeler                                        ( 3 0 3)
  Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar.

  EYD 631 Eğitimde   Drama                                             ( 3 0 3)
  Dramanın tanımı; drama türleri arasındaki fark ve benzerlikler, eğitimde dramanın önemi ve yararları , drama teknikleri, türleri ve dramanın müfredat içerisindeki yeri tartışılır ve uygulanır

  EYD 628 Eğitim Planlaması                                             ( 3 0 3)
  Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  EYD 620 Sınıf Yönetimi                                                ( 3 0 3)
  Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

  EYD 623 Eğitimde Teknoloji Kullanımı                                 ( 3 0 3)
  Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

  EYD 625 İnsan Kaynakları Yönetimi                                   ( 3 0 3)
  Eğitim kurumlarındaki insan kaynaklarının yönetimi için gerekli beceri ve bilgilerin kazandırılması. Özellikle eğitim ve okul yönetiminde insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynaklarının artan rolleri, İKY’de insan, örgüt ve yönetim anlayışı, İKY’nin amaçları, işlevleri (seçme, yetiştirme, geliştirme, koruma, ödeme), ilkeleri(yeterlik, kariyer, eşitlik, güvence, yansızlık) planlaması konularının teorik ve uygulamalı şekilde incelenmesi ve Türk Milli-Eğitim sisteminde İKY ve sorunları.

  EYD 629 Eğitimde Program Geliştirme                                ( 3 0 3)
  Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.


Eğitim Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |