Home > Yüksek Lisans Programları > Eğitim ve Öğretim > Etimesgut > Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Programa Başvuru Koşulları 1. 1. ALES Sınavından en az 55 puan almış olmak 2. Aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak a. Eğitim Fakültesinden mezun olmak b. Üniversitelerden öğretmenlik formasyonu için sertifika programını veya ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmak. 3. Herhangi bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak
 • Program tanımları

  Günümüzde hem bilgi kapsamı hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır.

  Bu bağlamda eğitim ve öğretim misyonunu üstlenmiş kişilerin bilim ve teknolojinin problemlerini tanımlayabilmesi, çözüm için alternatif yollar bulup, bunlardan en uygun olanını seçebilmesi, bilgiye ulaşabilmesi, sağladığı bilgilerden öğrencileri için doğru modeller oluşturabilmesi mutlak bir zorunluluktur. Başkent Üniversitesinin amacı mesleğin gerektirdiği niteliklerle donanık, bilgi ve becerilerini yeni metotlarla sürekli geliştiren, elde ettiği bu bilgileri eğitim ve öğretim programlarında kullanabilen, yaratıcı, dinamik, Ülkemizde eğitimin teknolojiye paralel yürütülmesinde katkıda bulunabilecek uzmanlaşmış, nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

  Bu nedenle, hem üniversitemize akademisyen yetiştirmek hem de M.E.B.’ na bağlı okullar ile diğer kurumların eğitim birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 2004-2005 öğretim yılından itibaren, Eğitim Programları ve Öğretim alanında Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması önerilmektedir.


  EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   I. Yarıyıl

  Öğrenme Kurumları
  Eğitimde Program Geliştirme
  Öğretim Süreçleri
  Seçmeli 1

  II.Yarıyıl

  Araştırma Teknikleri
  Eğitim İstatistiği
  Program Değerlendirme
  Seçmeli II

  III. Yarıyıl
  Ölçme ve Değerlendirme
  Proje
  Seçmeli III

  SEÇMELİ DERSLER

  EPÖ 638    Çağdaş Gelişim Kuramları
  EPÖ 641    Eğitimde İletişim
  EPÖ 639    Öğrenme Güçlükleri
  EPÖ 635    Eğitim Sosyolojisi
  EPÖ 640    Çocuk Psikolojisi
  EPÖ 634    Eğitim Felsefesi
  EPÖ 642    Test Geliştirme
  EPÖ 636    Drama
  EPÖ 649    Nitel Araştırma Teknikleri
  EPÖ 644    Eğitim Psikolojisi
  EPÖ 646    Bilim Tarihi
  EPÖ 647    İnsan Kaynakları

  DERS İÇERİKLERİ


  EPÖ 615 ÖĞRENME KURAMLARI ( 3 0 3 )
  Davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım, insancıl yaklaşım, yapılandırmacı yaklaşım, bilgiyi işleme kuramı gibi   başlıca öğrenme kuramlarının temellerinin tartışılması ve karşılaştırılması. Duygusal zeka, çoklu zeka, öğrenme biçimleri, öğrenme öğretme stratejileri gibi kavramların   değerlendirilmesi ve tartışılması.

   
  EPÖ 615 LEARNING THEORIES ( 3 0 3 )
  To discuss and compare the basic approaches and theories of learning such as behavioristic approach, cognitive approach, humanistic approach, constructivist approach, and information processing theory. The evaluation and discussion of the concepts such as emotional intelligence, multiple intelligence, learning styles, teaching and learning strategies.

   
  EPÖ 603   EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ( 3 0 3 )
  Program ve ilgili temel kavramlar, program geliştirmede yaklaşımlar, program geliştirmenin aşamaları, program değerlendirme, ilgili alanda geliştirilmiş programların değerlendirilmesi, ilgili alanda bir taslak programı geliştirme çalışmaları.

   
  EPÖ 603 CURRICULUM DEVELOPMENT ( 3 0 3 )
  Curriculum and related basic concepts, and approaches in curriculum development, stages of curriculum development, evaluation of existing curricula in various subject areas, drafting a curriculum in the subject area of each participant.

  EPÖ 617 ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ( 3 0 3 )
  Öğretim ile ilgili temel kavramlar, çağdaş öğretim yöntemlerine genel bakış, grupla, bireysel ve ders dışı öğretim teknikleri.

  EPÖ 617 TEACHING PROCESSES ( 3 0 3 )
  Basic concepts about learning, contemporary teaching methods, teaching techniques such as individual learning, group learning, and out of classroom techniques.

  EPÖ 602 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( 3 0 3 )
  Bilimsel yöntem, araştırma yöntemlerin gruplandırılması, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, nicel araştırma desenleri (deneysel, tarama, korelasyonel, nedensel karşılaştırma), nitel araştırma desenleri, bilimsel raporlaştırma.

  EPÖ 602 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES ( 3 0 3 )
  Scientific method, research methods and classifications, review of literature, defining the problem, sampling methods, quantitative and qualitative reserach designs, instruments, reporting results, writing the report.

  EPÖ 608 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ   ( 3 0 3 )
  Hipotez testi, korelasyon teknikleri, ilişkisiz örneklemlerde ortalama puanların karşılaştırılması (t-testi, ANOVA), ilişkili örneklemlerde ortalamaların karşılaştırılması (t-testi, ANOVA), karışık ölçümler için ANOVA, çoklu regresyon analizi, kovaryans analizi, ki-kare testi, SPSS uygulamaları.
   
  EPÖ 608 EDUCATIONAL STATISTICS ( 3 0 3 )
  Hypothesis testing, correlational techniques, comparing the scores of independent sampling (t-testi, ANOVA), comparing the scores of dependent sampling (t-test, ANOVA), for mixed measurments ANOVA, regression analysis, analysis of covariance, chi-square, and SPSS applications.

  EPÖ 610 PROGRAM DEĞERLENDİRME ( 3 0 3 )
  Program değerlendirmenin temel kavramları. Hedef odaklı, yönetim odaklı, müşteri odaklı uzman odaklı zıt görüş odaklı, katılımcı odaklı gibi başlıca program değerlendirme yaklaşımlarının tartışılması.   programlar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ve yaklaşımların kullanım alanları. İlgili alanda geliştirilmiş programların değerlendirilmesi.

  EPÖ 610 CURRICULUM EVALUATION ( 3 0 3 )
  Basic concepts of curriculum evaluations. Discussing objective oriented, management oriented, costumer oriented, and participant oriented evaluation approaches, the differences and similarities between curricula, areas of using curriculum evaluation approaches. Evaluating existing curriculum in the subject area of each participant.

  EPÖ 600 SEMİNER ( 0 2 0 )
  Eğitim programlarıyla ilgili Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  EPÖ 600 SEMINAR ( 0 2 0 )
  To investigate and assess educational programs in Turkey and in the world.

   
  SEÇMELİ DERSLERİN İÇERİKLERİ
  EPÖ 642 TEST GELİŞTİRME ( 3 0 3 )
  Konu ve davranış analizi, madde yapma, madde redaksiyonu, madde istatistikleri, test istatistikleri, madde ve test istatistikleri arasındaki matematiksel ilişkiler, madde analizi, madde seçimi ve test formunun oluşturulması.

  EPÖ 642 TEST CONSTRUCTION ( 3 0 3 )
  Subject and behaviour analysis, item construction, item reduction, item statistics, test statistics, mathematical relationships between item and test statistics, item analysis, item choice and constructing a test.

  EPÖ 634 EĞİTİM FELSEFESİ       ( 3 0 3 )                       
  Eğitimle ilgili temel kavramlar, felsefenin temel soruları ve uğraşı alanları (ontoloji-epistemoloji-aksiyoloji-mantık), eğitimin felsefi boyutları (eğitim ve insan tabiatı; eğitim ve toplum; eğitim ve evren), “iyi” felsefenin ölçütleri (güvenirlik, bütünlük, tutarlılık, verimlilik), temel felsefeler (idealizm, realizm, pragmatizm, existentializm), temel eğitim akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşculuk), Türk Eğitim Sistemi’nin felsefi boyutları, öğretmen ve eğitim felsefesi.

  Öğrenciler temel eğitim alanlarının ilkelerine dayalı olarak Türk Eğitim Sistemi’nin felsefi boyutlarını değerlendiren bir ödev hazırlayacaklardır.
       
  EPÖ 634 EDUCATIONAL PHILOSOPHY ( 3 0 3 )                                

  Basic concepts in education, basic questions of philosophy and basic philosophies (ontology, epistemology, axiology, logic), philosophic dimensions of education (education and human nature; education and society; education and cosmos), criteria of a “good” philosophy (reliability, integrity, consistency, productivity), basic philosophies (idealism, realism, pragmatism, existentialism), basic educational approaches (perannialism, essentialism, progressivism, re-constructionism, existentialism), philosophical dimensions of Turkish Educational System, educational philosophy and teacher.

  Students will be asked to submit a term paper aiming to evaluate the philosophic dimensions of Turkish Educational System based on the principles of different educational philosophies.

  EPÖ 635 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ( 3 0 3 )                                      
  Kurumsal çerçeve, toplumda eğitim, okul sosyal sisteminde sosyalleşme. Eğitimin sosyal işlevleri, kararlılık ve değişme, eğitimin siyasal, ekonomik ve seçme işlevleri. Öğretme işlevinin sosyolojisi, meslekte, okulda ve sınıfta öğretmen, öğretmenin rolü.

   
  EPÖ 635 SOCIOLOGY OF EDUCATION ( 3 0 3 )       
                          
  Theoretical framework, education in society, socialization in the school social system.

  The social functions of education, stability and change, The political, economic and selection functions of education. The sociology of teaching, the teacher in a profession, The teacher in the school and in the classroom, The role of the teacher.

  EPÖ 640 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ( 3 0 3 )
  Çocuğun doğum öncesi döneminden başlayarak ergenlik sonuna kadar süregelen tüm alanlardaki gelişimi. Büyüme ve olgunluk evleriyle, çevresel faktörlerin birey gelişimine olan etkileri, çocuğun, aile, okul ve oyun çevresinde bulunan toplumun diğer üyeleri arasındaki duygusal ve sosyal iletişiminin incelenmesi. Anne-babaların sıklıkla karşılaştıkları uyum ve davranış bozukluklarından, tırnak yeme, parmak emme, yalan söyleme, alt ıslatma, okul başarısızlığı, çalma ve kaçma gibi konuların ele alınması ve nedenleriyle eğitimsel tedavi yollarının açıklanması.

   
  EPÖ 640 CHILD PSYCHOLOGY ( 3 0 3 )
  Child development in all developmental areas beginning from prenatal period through the adolescence. The effect of environmental factors, growing up and maturation periods of the development of the individual. The study on the social and emotional communication of child, parents and society near the school and play area. Studying the concepts of mental health and adaptation disorders such as; finger and nail sucking, lying, under achievement in school, bed wetting, stealing in childhood, explanation of their reasons and possible educational treatments which the parents face mostly.

  EPÖ 639 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ( 3 0 3 )
  Öğrenme güçlüğünün tanımı, çeşitleri, öğrenme güçlüğüne neden olan etkenler, öğrenme güçlüğünün teşhis edilmesi. Çocuklarda görülen konuşma, yazma, anlama, matematik, sosyal duygu ve motor becerilerde ortaya çıkan sorunların giderilmesi   ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara ve ailelerine eğitimsel destek.
   
  EPÖ 639 LEARNING DISORDERS ( 3 0 3 )

  The definition of learning disorders, their types, the factors that effect them and identification of these learning disorders. The treatment of the difficulties and disorders in speaking, writing, understanding, the mathematical concepts, social, emotional   and motor skills and giving educational support to the children and their families.

  EPÖ 638 ÇAĞDAŞ GELİŞİM KURAMLARI ( 3 0 3 )
  Gelişim çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri. Gelişim teorilerinin karşılaştırılması. Gelişim süreçlerinin biyolojik ve çevresel faktörlerle etkileşiminin tartışılması. Biyolojik, psikoanalitik, davranışsal ve bilişsel bakış açıları ile çağdaş gelişim kuramları.

  EPÖ 638 THE CONTEMPORARY DEVELOPMENTAL THEORIES ( 3 0 3 )
  The research methods used in the developmental studies. Comparison of the developmental theories. The discussion on the interaction of biological and environmental factors with the developmental processes.Biological, psycho-analytical, behavioral and cognitive approaches and the contemporary developmental theories.

  EPÖ 636 DRAMA ( 3 0 3 )
  Eğitimde drama kavramı ve dramada eğitim amaçlı kullanılan teknikler.
  Dramanın içerik öğretiminde kullanımı ,drama yoluyla öğrenilenlerin sosyal ve eğitimsel değerinin tartışılması Drama yoluyla sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesi ve kendilerini özgürce ifade edebilme   becerisinin geliştirilmesi.

  EPÖ 636 DRAMA ( 3 0 3 )
  The drama concept in education and the methods in drama used for educational purposes. Using drama in context, teaching and discussion of the social and emotional learning outcomes of teaching through drama. The development of social responsibility and expressing self freely through of drama.

  EPÖ 641 EĞİTİMDE İLETİŞİM ( 3 0 3 )
  İletişimin tanımı ve iletişim süreci, örgüt ve örgütlenme, bir örgüt olarak okul, örgütlerde iletişimin önemi ve iletişim çeşitleri, etkili iletişim nedir?, etkili iletişimcinin özellikleri, iletişim ve insan ilişkileri, bir iletişim süreci olarak öğretme-öğrenme süreci, iletişimsel etkililik için okul yöneticisine öneriler, iletişimsel etkililik için öğretmene öneriler, iletişim ve “biz” bilinci.
         
  EPÖ 641 COMMUNICATION IN EDUCATION ( 3 0 3 )    

  Definition of communication and its process, organisation, school as an organisation, importance of communication at organisations and types of organisation, what is effective communication? Features of an effective communication, communcation and human relations, teaching-learning process as a communiciation process, suggestions for school managers for a communicational effectiveness, suggestions for teachers for a communicational effectiveness, communication and “we” consciousness.

  EPÖ 546 BİLİM TARİHİ ( 3 0 3 )
  Bilimin eski uygarlıklardan uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim.   Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri .

  EPÖ 546 HİSTORY OF SCİENCE ( 3 0 3 )
  The evalution of science since previous civilizations. Science at different civilizations like Turk-Islam, Helen, etc. The historical development of science   ( Astronomy, math, physics, medicine, biology etc.) from first civiliations and Renesans . Science and technology revolutions   at 20th century.

  EPÖ 647   İNSAN KAYNAKLARI ( 3 0 3 )
  Eğitimde insan kaynakları çerçevesinde eğitimde eğitim işgörenlerinin işe alınması, yetiştirilmesi, motive edilmesi, ücretlendirilmesi, geliştirilmesi, performansının değerlendirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

  EPÖ 647 HUMAN RESOURCES ( 3 0 3 )
  In this course, in the frame of human resources in education, recruting , preprating, motivating, payment systems, training, and performance asessment of   the educators will be covered.

  EPÖ 644 EĞİTİM   PSİKOLOJİSİ ( 3 0 3 )
  Öğretmenlerin farklılaşan toplumlarda etkili öğrenme liderleri olmak istiyorlarsa eğitimciler eğitim psikolojisini bilmelidirler. Bu ders çocuk gelişimi, öğrenme, motivasyon, öğrenmede ve öğretmedeki sorunlar gibi eğitim psikolojisinde yer alan konulara ilişkin kuram ve araştırmaları sunar.

  EPÖ 644 EDUCATİONAL PSYCHOLOGY ( 3 0 3 )
  In order to become effective leaders of learning in a diversified society, educators must be able to understand educational psychology. This course will explore theory and research in the field of educational psychology with an emphasis on child development, learning, motivation, and learning and teaching problems.

  EPÖ 649 NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( 3 0 3 )
  Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamak. Bunun yanı sıra nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak.

  EPÖ 649 QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES ( 3 0 3 )
  The aim of this course is help students have insight about qualitative research. In addition, to encourage them to conduct a qualitative research by using qualitative techniques.

  EPÖ 645   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( 3 0 3 )
  Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar, klasik yöntemler (kağıt-kalem testleri), alternatif yöntemler (performans değerlendirme, portfolyo değerlendirme), geçerlik ve güvenirlik, madde ve test istatistikleri

  EPÖ 645   MEASUREMENT AND EVALUATIONS ( 3 0 3 )
  Basic concepts of   measurement and evaluations, classical methods (pencil-paper tests), alternative techniques (performance assesment, portfolio assesment) validiy and realibility, item and test statistics.

   

Eğitim ve Öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |