Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru için koşullar: 1. Matematik Bölümü mezunu olmak, 2. En az 60 ALES (SAY) puanı almış olmak, 3. Yeditepe Üniversitesince yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmak, 4. Mülakat’ta başarılı olmak Eğitim Süresi 1 yıldır. Başvurular Ağustos ayı içinde yapılır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi): * Mezuniyet Belgesi/Diploma * Transkript * ALES sonuç belgesi * Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için) * Nüfus cüzdanı örneği * İkametgah belgesi * Askerlik durum belgesi *6 adet fotoğraf
 • Program tanımları
  Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Matematik Mühendisliği, vb. bölümleri mezunlarına  yönelik bir öğretmenlik formasyon programıdır.

  Programı başarıyla tamamlayan adaylar özel ve devlet okullarında lise matematik öğretmeni olarak görev yapabilirler. Eğitim sistemimize kaliteli öğretmen yetiştirmek için açılan programda, öğretmenlik mesleğine giriş, sınıf yönetimi gibi formasyon dersleri; özel öğretim yöntemleri, metaryal geliştirme gibi alan öğretimi dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasından oluşan uygulama dersleri verilmektedir.

  Program; eğitim sistemimizdeki yenilikleri de öğretmen adaylarına yansıtacak niteliktedir.

  DERS PROGRAMI
  Birinci Dönem (Güz)
  TED 511     Eğitim Bilimine Giriş    (2+0+0) 2
  TED 513     Gelişim Psikolojisi    (2+0+0) 2
  TED 522      Sınıf Yönetimi    (2+0+0) 2
  TED 535      Program Geliştirme ve Öğretim    (2+0+0) 2
  TESM 543    Özel Öğretim Yöntemleri     (3+0+2) 4
  TESM 502    Okul Deneyimi    (1+0+4) 3
  TED 541      Ölçme ve Değerlendirme    (2+0+0) 2

  İkinci Dönem (Bahar)
  TED 514      Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları    (2+0+0) 2
  TED 504      Rehberlik    (2+0+0) 2
  TESM 583    Seçmeli Ders(Matematik Öğretmenliği İçin İngilizce)    (2+0+0) 2
  TESM 579    Alan Eğitiminde Araştırma Projesi    (2+0+2) 3
  TESM 572    Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı    (2+0+2) 3
  TESM 581    Öğretmenlik Uygulaması    (2+0+6) 5

  DERS İÇERİKLERİ

  I. Dönem
  TED 511 Eğitim Bilimine Giriş (2,0,0) 2
  Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

  TED 513 Gelişim Psikolojisi  (2,0,0) 2
  Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

  TED 522 Sınıf Yönetimi (2,0,0) 2 
  Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

  TESM 502 Okul Deneyimi I (1,0,4) 3
  Öğretmen adaylarını mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, okul, eğitim-öğretim ortamına sokmak ve onlara okullardaki eğitim öğretim sürecinin çeşitli yönlerini inceleme olanağı sağlamak. Öğrenciyi okullarda gözlemleme, dönüt verme ve değerlendirme.

  TED 541 Ölçme ve Değerlendirme (2,0,0) 2
  Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, sınama türleri, izleme ve başarı sınamalarının geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

  TED 535 Program Geliştirme ve Öğretim (2,0,0) 2
  Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).

  Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

  TESM 543 Özel Öğretim Yöntemleri  (3,0,2) 4
  Matematik öğretiminde temel yaklaşımların ve öğretim yöntemlerinin incelenmesi, teorik ve pratik bilginin uygulamada kullanımı. Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi
   
  II. Dönem (Bahar)

  TED 514 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (2,0,0) 2
  Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

  TESM 579 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi (2,0,2) 3
  Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.

  TESM 572 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2,0,2)3
  Otantik materyaller ve çeşitli eğitsel araçlar kullanarak (video, tepegöz, bilgisayar, data show) birden fazla becerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve derslerin hazırlanması ve değerlendirilmesi. Müfredat geliştirme ilkelerinin Matematik öğretiminde çeşitli öğrenme ortamlarına uygulanmasına yönelik çalışmalar.

  TED 504 Rehberlik  (2,0,0) 2
  Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

  TESM 581 Öğretmenlik Uygulaması (2,0,6) 5
  Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

  TESM 583 Seçmeli Ders (Matematik Öğretmenleri İçin İngilizce) (2,0,0) 2
  Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans öğrencilerinin üst düzey İngilizce okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirme.
   

Orta öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |