Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Yönetimi Uzmanlık Programlarının temel amacı, eğitim yönetimi alanında çalışanlar ile bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin liderlik ve yönetim kapasitelerini geliştirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, katılımcılara eğitim yönetimi ve liderliği kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri öğrenme olanakları sunulmaktadır.

  Programdaki dersler eğitim yönetimi ve liderliği alanındaki çağdaş gelişmeleri yansıtacak ve aynı zamanda ülkemizdeki uygulamaları bu gelişmeler ışığında ele alacak niteliktedir. Bu kapsamda katılımcılara, eğitim yönetimi ve liderliğini derinlemesine inceleyebilme ve bu alandaki gelişmeleri eleştirel olarak analiz edebilme olanağı sağlanmaktadır.

  Programın kadrosu, eğitim yönetimi alanında isim yapmış ve aynı zamanda Türk Milli Eğitim Sistemi’nde önemli görevler üstlenmiş akademisyenlerden oluşmaktadır.

  Ders Programları


  Araştırma Yöntemleri    

  Eğitim ve Okul Yönetimi    

  Okullarda Çatışma ve Yönetimi    

  Eğitim ve Öğretim Liderliği    

  Türkiye ve AB Eğitim sistemleri    

  Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme    

  Okullarda Stratejik Planlama    

  Eğitim ve Yönetim Hukuku    

  İnsan Kaynakları Yönetimi    

  Pazarlama Yönetimi    

  Eğitim ve Öğretimde Etik    

  Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi    

  Ders İçerikleri


  Araştırma Yöntemleri
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

  Eğitim ve Okul Yönetimi
  Dersin temel konuları:okul yönetiminin eğitim yönetimi içindeki yeri ve önemi; yeni yaklaşımlar, etkili okul yöneticilerinin özellikleri; başlıca örgüt ve yönetim kuramları ile eğitim örgütlerinde uygulaması;yönetim süreçlerinin eğitim örgütlerinde uygulanması;etkili karar verme, planlama, örgütleme, koordinasyon, iletişim, değerlendirme, okul yönetiminin işlevleri: insan kaynağını, öğrenci kaynağını,parasal kaynakları, genel idari hizmetleri,okul çevre ilişkilerini yönetme.

  Okullarda Çatışma ve Yönetimi
  Çatışma ve Çatışma Yönetimi Kavramları, Çatışma Konusundaki Yaklaşımlar, Çatışma Miktarı ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki, Çatışmaların Bireysel ve örgütsel etkileri, Çatışmaya Etki Eden Temel Faktörler : Kültür ve Kişilik, Çatışmanın Teşhis Edilmesi, Okullarda Bireysel Çatışmalar, Bireyler Arası Çatışmalar, Grup İçi Çatışmalar, Gruplar Arası Çatışmalar. Okullardaki Çatışmaları Yönetmede Kullanılan Stil ve Stratejiler. Müzakere Teknikleri ve Uygulaması; Çatışma Yönetiminde Arabuluculuk Yöntemi ve Uygulaması

  Eğitim ve Öğretim Liderliği
  Dersin temel konuları:Lider - liderlik – yöneticilik kavramları;liderlik kuramları ve eğitim örgütlerine etkileri; geliştirilen yeni liderlik standartları ve okullardaki uygulamaları: vizyoner,toplumsal,örgütsel,politik,etik liderlik ve öğretim liderliği; boyutları ve görev alanları: okulun misyon ve amaçlarını belirlemek, açıklamak, eğitim ve öğretimi yönetmek, öğrenmeyi özendirecek okul kültürü oluşturmak ve sürdürmek.

  Türkiye ve AB Eğitim sistemleri
  Karşılaştırmalı eğitim kavramı, karşılaştırmalı eğitim yöntemleri, Türk ve Avrupa Birliği ülkeleri eğitim sistemlerinin genel amaçları, yönetim yapıları, okul basamakları: okul öncesi eğitim, zorunlu öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Meslek eğitimi. Yaşam boyu eğitim. Öğretmen ve yönetici yetiştirme, atama ve geliştirme sistemleri. Eğitimin finasmanında kullanılan yöntemler.

  Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme
  Dersin temel konuları:denetimin tanımı,ilkeleri;denetleme ve değerlendirme türleri;çağdaş denetlemenin amaç ve ilkeleri, kullanılan yöntemler; okul denetleme ve değerlendirme; uyulacak ilkeler; objektif veri elde etme yol ve yöntemleri;denetleme ve değerlendirmede bireysel boyutlar: öğretmenlerin denetlemeye ilişkin özellikleri, denetçilerin özellikleri; denetleme ve değerlendirme süreci; planlama, hedef belirleme, gözlem öncesi görüşme, sınıf içi gözlem, gözlem sonrası görüşme, yardım.

  Okullarda Stratejik Planlama
  Okul geliştirmenin amaç ve kapsamı, okul geliştirme modelleri ve uygulaması, okul gelişimini yönetme süreci. Okul gelişimi planı hazırlama ve uygulama, okul gelişim planlaması amaç ve ilkeleri, okul gelişim planlaması modelleri. Okul gelişim planı hazırlama ve uygulama süreci: var olan durumu gözden geçirme, stratejik gelişme alanları ve olanaklarını belirleme, stratejik hedef belirleme ve önceliklendirme, eylem planı hazırlama, planı yazma, uygulama, değerlendirme.

  Eğitim ve Yönetim Hukuku
  Dersin temel konuları:devlet ve eğitim; eğitim hürriyeti ve hakkı; temel sözleşmeler;kamu eğitiminin doğuşu ve gelişimi; kamu yönetimi ve özellikleri; yönetim hukuku ve özellikleri,kaynakları; yönetsel kuruluşlar; yönetimin denetlenmesi;denetim türleri,yönetsel yargının özellikleri, yönetsel yargı kuruluşları, görev dağılımı, uyuşmazlıkları, iptal davaları, tam yargı davaları, yorum davaları,yönetsel yargılama yöntemi.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  Pazarlama Yönetimi
  Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

  Eğitim ve Öğretimde Etik
  Bir meslek alanı olarak eğitim ve öğretim, etik kavramı ve mesleki etik,davranışların etik açıdan yargılanması. Eğitimde etik, eğitim çalışanları ve etik, öğrencilerin etik hak ve sorumlulukları,velilerin etik hak ve sorumlulukları, okulların toplumsal sorumlulukları. Etik eğitimi. Türk eğitim sisteminde etik sorunlar ve nedenleri.

  Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
  Dersin temel konuları: toplam kaliteye ilişkin temel kavramlar,tarihsel gelişimi, kalite yönetim modelleri, eğitimde toplam kalite yönetiminin ilkeleri; toplam kalite yönetimi süreci ve uygulaması: kalite geliştirme takımları oluşturma, öz değerlendirme, kalite iyileştirme, problem çözme araçları; toplam kalite ve liderlik; akreditasyon; ilk-orta öğretimde toplam kalite yönetimi; yüksek öğretimde toplam kalite yönetimi, eğitimde toplam kalite alanındaki örnek çalışmalar ve ödüller.

Eğitim yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |