Maliye Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maliye Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuranların Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu alanlardan birinden lisans diploması olması ve giriş sınavlarında (yabancı dil ve bilim sınavlarında) başarılı olması gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Maliye Doktora Programı

  Her öğrenci 24 kredilik derste ve Doktora Yeterlilik Sınavında başarılı olmalıdır. Başarılı olan öğrenciler belirlenen bir danışman nezaretinde Kamu Maliyesi Doktoru payesine hak kazanabilmenin son koşulu olarak bir tez çalışması yapar.

  DERS İÇERİKLERİ

  MAB 700 Özel Konular

  MAB 701 İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi
  Modern iktisat düşüncesinin kaynakları, modern büyüme teorilerinin kaynakları, klasik iktisadın metodolojisi, marjinalist devrim ve neo-klasik iktisadın yükselişi, neo-klasik değer teorisi, Keynezyen iktisat, Keynes sonrası iktisat metodolojisi.

  MAB 702 Maliye Teorisi ve Politikaları
  Hane halkı kararları, gelir vergisi ve işgücü arzı, vergileme, tasarruflar ve kararların zaman boyutu, vergileme ve risk alma, vergileme ve firma, yansıma, büyüyen bir ekonomide vergileme ve borçlanma, kamu harcamaları ve vergilerin bölüşüm etkileri, devlet teorileri ve kamu ekonomisi, normatif analize giriş, dolaylı vergilerin yapısı, gelir vergisinin yapısı, optimal vergi problemi, kamu sektörü fiyatlandırması,sosyal mallar, mahalli sosyal mallar.

  MAB 711 Özelleştirme Uygulamaları ve Değerlendirme Yöntemleri
  Mülkiyet ve müşevvikler, yarışmacı piyasalar, regülasyon teorileri, Türkiye’de KİT’ler, Türkiye’de özelleştirme programının gözden geçirilmesi, şebeke endüstrilerinde özelleştirme: Telekomünikasyon,  ulaşım, su ve enerji endüstrileri.

  MAB 714 Bütçe Sistemleri ve Politikaları
  Çeşitli ülkelerde ve Türkiye’ de uygulanan bütçeler, özel sektör ve kamu sektöründeki bütçe uygulamaları arasındaki farklılıklar, klasik bütçe sistemi, planlama-programlama-bütçeleme sistemi, sıfır esaslı bütçeleme sistemi, mali konjonktürde bütçe uygulamaları, telafi edici bütçe, denk bütçe, devri bütçe teorileri, geçici bütçeler, hazine işlemleri, bütçe denetimi.

  MAB 715 Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi
  Türkiye ekonomisinin iktisadi ve mali yapısı, Türkiye ekonomisinin kalkınma çabaları, ithal ikameci sanayileşme, dışa bağımlı sanayileşme, kalkınma planları ve programları, Türkiye ekonomisinin kalkınmada karşılaştığı sorunlar, kalkınma kuramları, geleneksel iktisada dayalı kuramlar, neo-marksist veya bağımlılık kuramları - kalkınma stratejileri - içe dönük sanayileşme-dışa dönük sanayileşme, IMF ve uyum programları, yeni uluslararası ekonomik düzen ve sorunlar.

  MAB 716 Teşvik Politikaları ve Uygulamaları
  Genel olarak teşvik teorisi, teşvik politikaları ve Türk vergi mevzuatında yer alan teşvik amaçlı uygulamalar, yatırımlara uygulanan devlet yardımları rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, KOBİ yatırımlarına uygulanan devlet yardımları rejimi, yapılabilirlik raporları uygulamaları, sektörel projelerin hazırlanması ve sektör incelemeleri.

  MAB 717 Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş
  Kaynak tahsis mekanizmalarının tanımı, piyasa ekonomisi, planlama ve sosyal seçim, geçiş ekonomilerinin tanımı ve koşulları, devletçilik ve karma ekonomiden piyasa ekonomisine geçişte uygulanacak politikalar, mali uyumlaştırma, konsolide kamu harcamalarının küçültülmesi, vergi, kamulaştırma ve devletleştirme uygulamalarının piyasa ekonomisine geçişteki rolleri, Türkiye’de piyasa ekonomisine geçişte karşılaşılan sorunlar.

  MAB 725 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri
  Uluslararası sermaye hareketleri ve vergilendirme: Vergi rekabeti, çifte vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, vergi kaçakçılığına karşı mücadele ve “vergi cenneti” ülkeler sorunu.  Globalleşmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunları: Şirket birleşmeleri, elektronik ticaret, çevre sorunları ve vergileme. Yerel idarelerin vergilendirme yetkisi. Vergilendirme alanındaki uluslararası gelişmelere Türkiye’nin uyumu sorunu.

  MAB 731 Mikro İktisadi Uygulamalar
  Kişisel ve kamusal mallar; kamusal malların özel sektör tarafından sağlanması; kamusal mallar ve çarpıtıcı vergileme; dışlanabilir kamusal malların analizi; kamu mallarının optimal tahsisine ilişkin çözümlemeler; dışsallıklar, devlet ve piyasa çözümleri; Groves-Clarke and Groves-Ledyard Mekanizması.

  MAB 732 Makro İktisadi Uygulamalar
  Bütçe açıkları ve kamu finansmanının makro Ekonomik analizi; klasik borç yaklaşımı, Ricardo denkliği ve optimal borç politikası; optimal para ve maliye politikaları.

  MAB 733 Vergi Politikaları
  Vergilemenin uyum maliyetleri, vergilemenin idari maliyetleri,  vergi kaçağı ve vergiden kaçınma,  kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması politikaları, geçiş ekonomilerinde vergi politikaları, gelişmekte olan ülkelerde vergi politikaları, vergi psikolojisi, çevre vergilerinin türleri ve uygulanabilirliği, vergi rekabeti, vergilemenin sosyal boyutları.

  MAB 734 Vergi Ceza Hukuku Sorunları
  Vergi idaresi tarafından cezalandırılan suçlar, ceza mahkemeleri tarafından yargılanan vergi suçları, cezalarla ilgili ortak kurallar, pişmanlık, cezalarda indirim, iştirak, tekerrür vd.

  MAB 735 Sayısal Yöntemler
  Eşanlı denklemler ve tahmin yöntemleri; ARMA modelinde tahmin, ARCH modelleri; Durağan olmayan zaman serileri ve birim kök sınamaları.

  MAB 736 Finansal Sistem ve Vergilendirme
  Bankacılık ve sigorta sektörünün vergilendirilmesinde yaşanan sorunlar: Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, harçlar, kaynak kullanımını destekleme fonu. Semaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde yaşanan sorunlar.Yatırım fonları ve ortaklıklarının vergilendirilmesi. Bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin vergilendirilmesi

  MAB 737 Vergi Sorunları ve Analizi
  Vergi sistemini oluşturan vergiler demeti, vergi uyuşmazlıkları ve vergi mevzuatı konularında Türkiye’de güncel sorunların incelenmesi, uygulamaya konulan vergi reformları ve sonuçları, vergi afları, sorunlara alternatif çözüm yollarının araştırılması.

  MAB 738 Maliye Teorisinde Yeni Açılımlar
  Maliye teorisinde çağdaş eğilimler, küresel kamusal mallar, faktörlerin mobilitesi ve vergileme, vergileme ve işgücü piyasaları, yeni iş dünyası ve vergileme, e-ticaret ve vergileme, bölgesel bütünleşmeler ve uyum sorunları, vergi reformları, sosyal güvenlik reformları, sosyal seçim ve kamusal tercih teorisi, yeni kamu yönetimi paradigması.

  MAB 740 Ekonometrik Uygulamalar
  Vektör Otoregresyon (VAR) analizi; Eş-bütünleşme tahmin yöntemleri; Panel veri modellerinde tahmin

Maliye ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |