Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Ulus-Devlet düzeni üzerine kurulu dünya sistemi günümüzde küresel dinamiklerin etkisinde değişmektedir. Program günümüzde ulus-devlet merkezli politikalar ile küresel dinamikler arasındaki ilişki üzerine odaklanmaktadır.

  Programın birinci döneminde ulus-devlet odaklı siyasal teoriler ile küresel teori ve vizyonlar ele alınmakta, uluslararası ilişkilerin nasıl bir değişime uğramakta olduğu konusu işlenmekte ve karşılaştırmalı olarak farklı siyasal sistemler analiz edilmektedir. İkinci dönemde bir yandan küreselleşmenin belirleyici dinamiği politik ekonomi irdelenmekte ve bu çerçeve içinde bölgesel işbirliğine dayalı Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri çözümlenmektedir. Son dönemde ise küreselleşen dünyanın sorunları ele alınmaktadır. Bu dönemde ayrıca her öğrenci belirli bir konu üzerinde araştırma projesi hazırlamaktadır.

  Ders Listesi

  Uluslararası İlişkiler Teorileri     
  Uluslararası Politik Ekonomi    
  Karşılaştırmalı Siyaset    
  Avrupa Değerleri ve Entegrasyonu    
  Büyük Güçler Politikası    
  Türkiye' de Siyaset ve Dış Politika    
  Dünya Politikaları ve Sorunları
  Uluslararası Güvenlik    
  Din ve Siyaset    
  Ortadoğu'da Yönetim ve Siyaset    
  Küreselleşme ve Uluslararası Göç    
  Siyaset Semineri    
  Dış Politika Semineri    
  Proje

  Ders Tanımları

  Uluslararası İlişkiler Teorileri

  Uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası sistemler, devlet ve devlet dışı-aktörler, dış politika ve karar alma süreçleri, birbirine bağımlılık ve bütünleşme, üçüncü dünyanın kalkınması, çevre sorunları gibi konuların incelenmesi. Realizm, İdealizm ve Marksizm gibi klasik uluslararası ilişkiler teorilerinin yanı sıra, hegemonik istikrar teorisi ve eleştirel teori gibi daha güncel teorilerin de tartışılması.

  Uluslararası Politik Ekonomi
  Uluslararası ekonominin önemli kavram ve konularının siyasal yönleriyle ele alınması. Ulus-devletler, ulus-devletlerle çok uluslu şirketler, ve çok uluslu şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları ekonomik ilişkilerin etkilerinin incelenmesi. Amerika, Avrupa ve Asya'nın, uluslararası ekonominin dinamiklerine uyum amacıyla geliştirdikleri stratejilerin de gözden geçirilmesi.

  Karşılaştırmalı Siyaset
  Siyasal sistemlerin sistematik bir şekilde incelenip karşılaştırılması. Totaliter, otoriter ve farklı demokratik rejimlerin sadece farklılıklarının değil, benzer yönlerinin de analizi. Bu farklı sistemlerin gelişmelerini temellendiren nedenler sistemlerin temel kurum ve kuruluşlarıyla beraber incelenmesi.

  Avrupa Değerleri ve Entegrasyonu
  Avrupa Entegrasyonu hakkında temel bilgilerin ele alınması. Avrupa Entegrasyonu?nun anlaşılması için Avrupa entegrasyon teorilerine ve AB politika yapım süreçlerine vurgu yapılması.

  Büyük Güçler Politikası
  S.S.C.B.'nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninin oyuncuları olan büyük güçlere ekonomik, askeri, jeopolitik bir bakış. ABD, AB, Güney Afrika ve Orta Asya bağlamında oluşan büyük güçlerin teke tek ve birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi.

  Türkiye' de Siyaset ve Dış Politika
  Cumhuriyet'in kurulmasından günümüze kadar uzanan dönemde Türk siyasetinin incelenmesi. Öğrencilerin Türk siyasetinin yapısı, aktörleri, ideolojisi ve dinamikleri hakkında temel bilgilerle donatılması. Dersin ilk bölümünde, Türk siyasetinin incelenmesinde kullanılan temel analitik yaklaşımların anlatımı. İkinci bölümde ise Cumhuriyet'in kurulmasından günümüze kadar uzanan dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin incelenmesi. Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonu (yerleşmesi) ile ilgili temel sorunların ele alınması.

  Dünya Politikaları ve Sorunları
  Dersin ilk bölümünde, öğrencilerin dünya politikasında yaşanan önemli gelişmeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini sağlayacak kuramsal çerçevenin çizilmesi. İkinci bölümde ise, kuramsal bilgiler ışığında uluslararası ilişkiler ve günümüz siyasi sorunlarının ele alınışı. Bu sorunlardan bazıları: Terörizm, kitle imha silahları, tek taraflılık ve çok taraflılık, güç kullanımı, uluslararası örgütler ve meşrutiyet, yumuşak güç ve katı güç, sivil savaşlar, barışı koruma operasyonları.

  Uluslararası Güvenlik
  Süper güçlerin varlığıyla şekillenen dünyada Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası güvenlik sorunlarına genel bir bakış. Ele alınacak konulardan bazıları: ülkelerin rejimleri ve güvenliklerine olan etkileri, etnik grupların hakları ve dincilik, milliyetçilik dalgaları açısından ülke güvenlikleri, kaynaklar açısından zengin bölgelerde hassaslaşan güvenlik sorunları, gelişen silah teknolojileri.

  Din ve Siyaset
  Bu dersin amacı din ve politika arasındaki ilişkiyi, modernleşmenin ve endüstrileşmenin her ikisi üzerindeki etkisinden yola çıkarak sorgulamaktır. Esas olarak siyaset içerisinde dinin daha belirgin olarak ortaya çıkması üzerinde durulacak, islamdan ve Müslüman dünyadan örneklerin yanı sıra diğer dinlerden de örnekler verilecektir.

  Ortadoğu'da Yönetim ve Siyaset
  Çeşitli Orta Doğu ülkelerindeki devlet kurma deneyimlerinin kaynaklarının, gelişiminin ve sonuçlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Din ve etnik köken (etnisite), otoriter devlet, demokrasi, ekonomik gelişme, muhalefet hareketleri gibi olguların devlet oluşturma süreci ile ilişkilerinin ele alınarak açıklanması. Mısır ve Suriye'deki milliyetçilik, İran'daki İslami devlet, Lübnan'daki çok kültürlülüğe dayanan devlet, Suudi Arabistan'daki "geleneksel monarşi" ve İsrail devletinin analizi ve bu ülkelerdeki çeşitli devletleşme modellerinin farklı siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla ele alınması.

  Küreselleşme ve Uluslararası Göç
  Küreselleşme ve onunla birlikte ortaya çıkan yeni siyasal ve ekonomik gelişimlerin dünyadaki insan hareketlerinin hızını, niteliğini ve yönünü önemli ölçüde değiştirmeye başlamasının irdelenmesi. Yeni nüfus hareketlerinin son dönemlerde sadece ulus devletlerin değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü ve İnsan Hakları örgütleri gibi ulus üstü örgütlerin de öncelikli konularından biri haline gelmesinin açıklanması. Türkiye örneği de dikkate alınarak, uluslararası göçteki güncel gelişmelerin ele alınması.

  Siyaset Semineri
  Bu ders, ileri aşamadaki öğrencilerin siyaset bilimi ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Derste ele alınacak konular siyaset bilimi araştırmalarında gelinmiş olan duruma göre belirlenecektir.

  Dış Politika Semineri
  Bu ders, ileri aşamadaki öğrencilerin dış politika ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Derste ele alıncak konular dış politika araştırmalarında gelinmiş olan duruma göre belirlenecektir

  Proje
  Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.


Uluslararası i̇lişkiler ve küreselleşme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |