Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
   “Karşılaştırmalı Edebiyat”
  TEZLİ Yüksek Lisans Programı
   
  Bir ülke edebiyatı başka edebiyatlarla ve başka sanat dallarıyla ilişkisi içinde ele alınırsa, daha iyi değerlendirilmiş olur. Hedefimiz, bu program aracılığıyla hem Türk Edebiyatını daha iyi tanımak, hem de Türk Edebiyatı ile dünya edebiyatları ve kültürü arasındaki bağıntıları incelemektir. Programın bir amacı,dünyaya açılabilecek ve Türk Edebiyatını dünyaya açabilecek geniş perspektif sahibi araştırmacılar yetiştirmek, bir başka amacı da, edebiyat öğretmenlerine çağdaş bakış açıları kazandırmaktır. Bir diğer amaç da, sinema-televizyon, gazetecilik, sanat tarihi ... gibi alanlardan gelebilecek öğrencilere, meslekleri açısından çok gerekli olan edebiyat bilgilerini vermek ve edebiyatla meslekleri arasındaki kültürel bağları kurabilmelerine yardımcı olmak, bu öğrencilerin kazanacakları daha geniş perspektifler sayesinde mesleklerinde daha başarılı ve titiz olmalarını sağlamaktır. Kısacası “Karşılaştırmalı Edebiyat” programı, gerek edebiyat gerek başka alanlarda lisans yapmış öğrencilerin dünya kültürü ile olan bağlarını pekiştirmeyi, bu öğrencilerin ilerde, Türkiye ile başka ülkeler arasında her düzeyde kurulacak kültürel işbirliği platformlarında çalışabilecek şekilde yetiştirilmesini öngörmektedir.
   
  Programa kabul için, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapılacak bir bilim sınavından geçmek gereklidir. Bilim sınavının sonuçlarına göre, öğrencinin lisans tamamlama dersleri alıp almayacağına karar verilir. Ayrıca bir İngilizce sınavı yapılır, bu sınavda başarılı olamayanlar, hazırlık sınıfına devam eder. Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık sınıfı, lisans tamamlama, danışmanlık, tez konusu seçimi ve tez yönetimi, sınavlar gibi konular, aynen Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliğinde öngörüldüğü gibidir. Anacak, İngilizce Hazırlık sınıfına devam edenler, isterlerse lisans tamamlama derslerini alabilirler. Programın ders dili İngilizcedir, ancak bazı dersler konuları gereği Türkçe yapılmaktadır.
   
  DERS PROGRAMI


  Zorunlu Dersler
  CLT 521     Karşılaştırmalı Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 598     Araştırma Yöntemleri     (3,0) 3
  (Bu dersi almasına gerek olmayan öğrenciler, yerine başka bir ders alacaktır)
  CLT 525     Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı İlişkisi     (3,0) 3

  Seçmeli Dersler
  CLT 522     Mitoloji ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 523     Divan ve Fars Edebiyatı İlişkisi     (3,0) 3
  CLT 524     Yabancı Metinlerde Türk İmgesi     (3,0) 3
  CLT 526     Sinema ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 527     Roman ve Dünyadaki Serüveni     (3,0) 3
  CLT 528     Çağdaş Edebiyat Eleştirisi     (3,0) 3
  CLT 529     Postmodernizm ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 530     Medya ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 531     Resim ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 532     Müzik ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 533     Kısa Öykü ve Dünyadaki Serüveni     (3,0) 3
  CLT 534     Çocuk Edebiyatı     (3,0) 3
  CLT 535     Felsefe ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 536     Özel Konular     (3,0) 3
  CLT 537     Tiyatro ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 538     Kültür, Antropoloji ve Edebiyat     (3,0) 3
  CLT 539     Yabancı Dilde Türk Edebiyatı     (3,0) 3

  CLT 599 Tez Çalışması (Kredisiz, 2 yarıyıl)

  DERS İÇERİKLERİ


  Zorunlu dersler:

   
  CLT 521 Karşılaştırmalı Edebiyat  3/3
  Karşılaştırmalı edebiyatın ortaya çıkış nedenleri ve tarihi ele alınacak, Fransız ve Amerikan okulları üzerinde durulacak ve alt birimler olan İzlekbilim (tematoloji) ve İmgebilim (imagoloji) tanıtılacaktır.
   
  CLT 525 Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı İlişkisi  3/3
  Bu derste, önce 19. yy Türk Edebiyatı ele alınacak ve tür, yapı ve içerik açısından Batı Edebiyatlarından ne yönde etkilendiği işlenecektir. Daha sonra, günümüz Türk Edebiyatı ile Batı Edebiyatı arasındaki etkileşimler araştırılacaktır. 
   
  CLT 598 Araştırma Yöntemleri  3/3
  Bu derste, bilimsel metin hazırlama yöntemleri üstünde durulacak, daha önce hazırlanmış tezler eleştirel bir bakışla ele alınacak ve kaynaklara ulaşma yolları gösterilecektir.
   
  Seçmeli Dersler: 
   
  CLT 522 Mitoloji ve Edebiyat  3/3
  Mitolojinin ne olduğu, gerek Batı, gerekse Doğu Edebiyatlarına hangi yönleriyle malzeme oluşturduğu ve edebiyatın gelişmesine nasıl katkıda bulunduğu konuları işlenecek, bu arada mitolojik simgelerin açılımı sağlanacaktır.
   
  CLT 523 Divan ve Fars Edebiyatı İlişkisi 3/3
  Bu derste, Divan Edebiyatının doğuşundan itibaren Fars Edebiyatı ile olan ilişkisi, Fars Edebiyatının Divan Edebiyatı üzerindeki etkisi ve Divan Edebiyatının tarihsel süreç içinde Fars Edebiyatının etkisinden kurtularak, özgün yapıtlar ortaya koyması konuları işlenecektir.
   
  CLT 524 Yabancı Metinlerde Türk İmgesi  3/3
  16. ve 18. yy’da İngiliz Edebiyatının şiir, tiyatro ve gezgin edebiyatı gibi çeşitli türlerinde yer alan, hatta bir dönem yaşam biçimini etkilemiş olan Türk imgesi incelenecektir. Bunun yanısıra, yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe sahip bulunan Avrupa’daki Türk imgesinin oluşum, evrilme ve değişim aşamaları yazılı, sözlü ve görsel metinlerde ele alınacak, Avrupa’daki yayılma süreci ve sosyo-kültürel nedenleri karşılaştırmalı bir yöntemle incelenecektir. 
   
  CLT 526 Sinema ve Edebiyat  3/3
  Sinema sanatı çoğu zaman özgün senaryolardan yararlandığı gibi, zaman zaman da edebi örnekler kullanır. Bu ilişkinin olumlu ve olumsuz uygulamaları bu dersin konusu olacaktır.
   
  CLT 527 Roman ve Dünyadaki Serüveni   3/3
  Ortaçağın sonlarından başlayarak, roman türünün evrimi ele alınacak, çağdaş dönem romanı ve Türk Edebiyatında roman olgusu örnekler aracılığıyla incelenecektir.   
                              
  CLT 528 Çağdaş Edebiyat Eleştirisi 3/3
  20. yy’ın sanata ve edebiyata bakışını derinden etkilemiş olan yapısalcılık ve göstergebilim çalışmaları ele alınacak, edebiyata yönelik araştırmalar incelenecek, edebiyattan seçilecek örnekler bu yöntemlerle çözümlenecektir.
   
  CLT 529 Postmodernizm ve Edebiyat  3/3
  Bu derste postmodernizm olgusu eleştirel bir gözle ve Lyotard, Barthes, Foucault, Said gibi araştırmacıların görüşleri de ele alınarak incelenecek, postmodern sayılan edebiyat yapıtlarının özellikleri üstünde durulacaktır. 
   
  CLT 530 Medya ve Edebiyat 3/3
  Türkiye’de yayınlanmakta olan edebiyat dergileri, günlük gazetelerin edebiyat ekleri, görsel medyadaki edebiyat ve kültür programları ele alınacak ve bu yayınların kültür politikaları ve ağırlık noktaları incelenecektir. 
   
  CLT 531 Resim ve Edebiyat   3/3
  15. yy’dan başlayarak Avrupa resim tarihi ele alınacak ve belli başlı edebiyat akımlarıyla olan ilişkisi gösterilecektir. Özellikle Rönesans ve Barok dönemler, duvar halısı, fresk ve yağlıboya örnekleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda resim, saray çinileri ve minyatürler, padişah portreleri gibi konular ele alınacaktır. Avrupa resminde modern akımlar, Türk primitifleri, asker ressamlar, Cumhuriyet dönemi Türk resminden örnekler incelenecektir.
   
  CLT 532 Müzik-Edebiyat İlişkisi  3/3
  Bu dersin amacı, müzikle edebiyat arasındaki ilişkileri sorgulamaktır. İki sanat türü de sözdizim, retorik, prozodi gibi alanları benzer şekillerde yorumlarlar. Bu derste, müziğin edebiyat yapıtlarında kullanımı, müzik yapıtlarında edebiyatın kullanımı ve operada iki alanın birlikte kullanımı gibi konular üstünde durulacak, Milton/Haendel, Schiller/Beethoven, Goethe/Schubert, Fransız sembolistleri/Debussy ilişkileri ele alınacaktır.
   
  CLT 533 Kısa Öykü ve Dünyadaki Serüveni  3/3
  Kısa Öykü türü ele alınarak, çağdaş Türk ve İngiliz Edebiyatındaki örnekleri işlenecek, bunun yanısıra dünya edebiyatından örnekler de ele alınarak, çağdaş eleştiri kuramları çerçevesinde yorumlanacaktır. 
   
  CLT 534 Dünya Çocuk Edebiyatı   3/3
  Bu derste, küreselleşme ile birlikte çocuk edebiyatı metinlerinin dünya çocuklarını nasıl etkilediği, Türkiye’de, Türk masallarının ve başka kültürlerden gelen masalların ve anlatıların nasıl yayıldığı ve alımlandığı, TV çocuk programları gibi konular işlenecektir. 
   
  CLT 535 Felsefe ve Edebiyat  3/3
  Bu derste, felsefe ve edebiyatın birbirleriyle olan ilişkileri üstünde durulacaktır. Ayrıca belli bazı dönemler seçilerek, edebiyat – felsefe ilişkisi somut örneklerle verilecektir. 
   
  CLT 536 Özel Konular  3/3
  Bu derste, öğretim elemanının seçeceği bir karşılaştırma konusu ele alınarak incelenecektir. Konu seçimi, öğrencilerin ilgi alanlarına göre de saptanabilir. Örneğin, “Dilbilim ve Edebiyat” ya da “Betimleme Teknikleri”, “Türki Cumhuriyetlerin Edebiyatları” ... gibi konular seçilebilir. 
   
  CLT 537 Tiyatro ve Edebiyat 3/3
  Bu derste, Eski Yunandan günümüze tragedyanın geçirdiği evrim, örneklerle ele alınacak, tragedya kavramının dramatik tür dışında nasıl dile getirildiği araştırılacaktır.

  CLT 538 Kültür, Antropoloji ve Edebiyat  3/3
  Bu derste, kültür kuramları, antropoloji, sosyoloji ve edebiyat ilişkileri üzerinde durulacaktır. 
   
  CLT 539 Yabancı Dilde Türk Edebiyatı   3/3
  Bu derste, Türk Edebiyatından yabancı dillere yapılan çeviriler ele alınacak, Türk Edebiyatının dışa açılma süreci irdelenecektir. 

  CLT 599 Tez Çalışması (kredisiz)İki yarıyıl boyunca öğrenci bir danışmanın yönetiminde yüksek lisans tezini hazırlayacaktır.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |