Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YENİ TÜRK EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  BİRİNCİ YARIYIL

  METİNLERLE YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
  3 Saat/Hafta T 3, Kredi 3, AKTS 8

  Amaç/İçerik: Bu derste Şinasi’nin “Münâcât”ı ile Reşid Paşa için yazdığı kasideleri, Namık
  Kemal’in “Hürriyet Kasidesi”, “Vâveyla”sı ile “Lis’an-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı
  Mülâhazâtı Şâmildir” adlı makalesi; Ziya Paşanın “Terci-i Bend”i ile “Şiir ve İnşa” makalesi
  va manzum “Harâbât” mukaddimesinin bazı bölümleri, Âkif Paşanın “Adem Kasidesi”,
  Sadullah Paşanın “On Dokuzuncu Asır” manzumesi”, Abdülhak Hâmid’in “Makber
  Mukaddimesi” ile “Külbe-i İştiyak” ve “Bir Şâirin Hezeyânı” adlı parçaları devrin diğer
  siyasî, sosyal ve tabiî meseleleri paralelinde ele alınıp tahlil edilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynakça:
  TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
  KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I.
  KAPLAN, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar.
  KAPLAN, Mehmet, Tip Tahlilleri.
  AKÜN, Ömer Faruk, “Şinasi, Namık Kemal ve Şemseddin Sami” maddeleri, MEB, İslâm
  Ansiklopedisi.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Abdullah Uçman

  TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  3 Saat/Hafta T , Kredi 2, AKTS 5

  Amaç/İçerik: Bu derste, Türk edebiyatını tanımaya yönelik esas kaynaklar arasında yer alan
  bilimsel nitelikli başlıca edebiyat tarihleri, bir kısım ansiklopedi ve antolojiler ele aldıkları
  dönem, hazırlanıştaki yöntem ve muhteva açısından mukayeseli olarak işlenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynaklar:
  LEVEND, Agah Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara,
  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt: I-VIII, İstanbul, 1977-1998.
  BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1971-1979.
  Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, cilt: I-V, İstanbul, 1972-1996.
  KÖPRÜLÜ, Fuat, Edebiyat Araştırmaları I, Ankara, 1973.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Abdullah Uçman

  ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI I
  2 Saat/Hafta T 2, Kredi 3, AKTS 8

  Amaç/İçerik: ’80 sonrasından başlayarak Türk romanının son yirmi beş yılda geçirdiği
  değişimler örnek yazarlar üzerinden değerlendirilecektir. Dersler her dönem başında, ’80
  sonrasında yayımlanmış romanlardan seçilerek düzenlenmiş bir liste üzerinden yürütülecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYTAÇ, Gürsel, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yayınları,
  Ankara 1990.
  - ECEVİT, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim, İstanbul 2001.
  - ECEVİT, Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1996.
  - GÜMÜŞ, Semih, Adalet Ağaoğlu’nun Romancılığı, Adam Yayınları, İstanbul 2000.
  - GÜMÜŞ, Semih, Vüs’at O. Bener: Kara Anlatı Yazarı, Adam Yayınları, İstanbul 2000.
  - GÜRBİLEK, Nurdan, Ev Ödevi, Metis Yayınları, İstanbul1999.
  - MORAN, Berna, Yeni Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış 3 (Sevgi Soysal’dan Bilge
  Karasu’ya) , İletişim, İstanbul 19904.
  - OKTAY, Ahmet, Şeytan, Melek, Soytarı, Oğlak Yayınları, 1998.
  - OKTAY, Ahmet, Romanımıza Ne Oldu?, Dünya Kitap, İstanbul 2003.
  - PARLA, Jale, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim, İstanbul 2000.
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Handan İNCİ

  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ESKİ TÜRK EDEBİYATININ İZLERİ
  2 Saat/Hafta T 2, Kredi 2, AKTS 5

  Amaç/İçerik: Bu derste, Yeni Türk edebiyatı içerisinde yer almış bulunan Eski Türk
  edebiyatının izleri, şekil (nazım şekli, vezin vb.) ve muhteva (konu, motif, telmihî unsurlar
  vb.) bakımından genel bir çerçevede incelenecektir. Ayrıca, bu derste XIX. yüzyılın ikinci
  yarısında Eski Türk edebiyatı tarzında şiirler söyleyip edebî bir topluluk hâline gelen
  Encümen-i Şuarâ ve onu oluşturan sanatkârlar üzerinde durulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynakça:
  ENGİNÜN, İnci, “Yeni Türk Edebiyatında Fuzûlî”, Bir, sayı: 3, İstanbul.
  ÇETİN, Nurullah, “Behçet Necatigil’in Düşünce ve Şirlerinde Divan”, Journal of Studies
  Hasibe Mazıoğlu Armağanı, Harward, volume: 21, s. 102-117.
  OKAY, Orhan, “Yaşayan Fuzuli”, Fuzuli Kitabı-500. Yılında Fuzuli Sempozyumu, İstanbul,
  1996, s. 275-281.
  AYVAZOĞLU, Beşir, “Yaşayan Şeyh Galib”, Şeyh Galib Kitabı, İstanbul.
  ERBAY, Erdoğan, Eskiler ve Yeniler, Erzurum,1997.
  Dersin Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Hanife Koncu

  METİN ÇÖZÜMLEME (SE)
  2 Saat/Hafta T 2, Kredi 0, AKTS 4

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı, yeni Türk edebiyatının düşünsel temelini oluşturan Tanzimat
  ve Islahat Fermanları’ndan hareketle yenileşme hareketlerinin Türk şiirine yansımalarının
  örneklerle açıklanıp öğretilmesidir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynakça:
  LEWIS, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu
  BERKES, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma
  ÜLKEN, H. Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
  MARDIN, Şerif; Türk Modernleşmesi
  ÜLKEN, H. Ziya; Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü
  TANPINAR, Ahmet Hamdi; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
  KAPLAN, Mehmet; Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, II
  KAPLAN, Mehmet; Tip Tahlilleri
  DUMAN, H. Harun; Metin Çözümleme Yöntemleri, Duyap yay., İst.-2005.
  BILGEGIL, Kaya; Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Rahim Tarım
  İKİNCİ DÖNEM

  TANZİMAT’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT TARTIŞMALARI
  3 Saat/Hafta T 3, Kredi 3, AKTS 10

  Amaç/İçerik: 1862’de Şinasi ve Said Paşa arasında dil yanlışları etrafında başlayan ilk
  edebiyat tartışmamızdan günümüze gelinceye değin belli başlı edebiyat tartışmaları kronolojik
  bir dizge içinde değerlendirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev.
  Önerilen Kaynaklar:
  Türk Dili (Eleştiri Özel Sayısı), sayı: 142, Temmuz 1963.
  Hece (Eleştiri Özel Sayısı), sayı 77/79, Mayıs-Temmuz 2003.
  ERBAY, Erdoğan, Eskiler ve Yeniler, Akademik Araştırmalar, Erzurum 1997.
  BEŞİR FUAD, Şiir ve Hakikat, YKY, İstanbul 1999.
  ERCİLASUN, Bilge, Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit, M.E.B. Yayınları, Ankara 1994.
  UÇMAN, Abdullah, Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa,
  Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997.
  KOLCU, Hasan, Türk Edebiyatında Hece-Aruz Tartışmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları,
  Ankara 1993.
  Karaca, Emin, Türk Basınında Kalem Kavgaları, Gendaş, 1998.
  ÖZÖN, Mustafa N., “Edebiyatımızda Münakaşalar”, Oluş, sayı:1-19, 1 Ocak-19 Mart 1939.
  “Edebiyat Tartışmaları 1-11” (Yazı Dizisi), Milliyet Sanat, sayı 179-189, 9 Nisan-18 Haziran 1976.
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Handan İnci

  II. MEŞRUTİYET’TEN SONRA DÜŞÜNCE VE EDEBİYAT HAREKETLERİ
  3 Saat/Hafta T , Kredi 4, AKTS 10

  Amaç/İçerik:Bu derste, esas olarak 24 Temmuz 1908 tarihinde ilân edilen II. Meşrutiyet’ten
  sonra Türk kültür hayatında ortaya çıkan belli başlı fikrî ve edebî faaliyetler ele alınmaktadır.
  Bunlar arasında özellikle siyasî ve kültürel bağlamda Türkçülük, Batılılaşma ve İttihad-ı
  İslâm akımları yanında, edebiyatta Mahallîleşme Cereyanı ile Mehmed Emin’in “Türkçe
  Şiirler” (yay.1898) adlı kitabını yayınlamasıyla birlikte başlayan ve 1911’de Selânik’te Genç
  Kalemler hareketiyle gelişme sürecine giren Millî edebiyat akımı yanında Fecr-i Âti, Nev-
  Yunânîlik hareketleri ile Bergsonizmin etkisindeki (Dergâh mecmuası ekibinin öncülük
  yaptığı) Modern Mistik akım gözden geçirilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynakça:
  BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma.
  MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi.
  SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar.
  ÜLKEN, Himi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi 2 Cilt.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Abdullah Uçman

  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DERGİLER
  2 Saat/Hafta T 2, Kredi 2, AKTS 5

  Amaç/İçerik:Yeni Türk edebiyatında edebî toplulukların genellikle bir dergi etrafında
  kümelendiği görülür. Servet-i Fünun topluluğunun teşekkül ettiği Servet-i Fünun dergisinden
  başlayarak yeni Türk edebiyatında Malûmat, Genç Kalemler, Dergâh, Hayat, Türk Yurdu,
  Yeni Mecmua, Kadro, Varlık, Büyük Doğu, Diriliş, Yeni Dergi, Papirüs gibi daha pek çok
  dergi mevcuttur. Bu derste Türk edebiyatının bir edebî hareket oluşmasında katkısı bulunan
  fikrî ve edebî muhtevalı dergiler gözden geçirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynaklar:
  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt: I-VIII, İstanbul 1976-1999.
  İslam Ansiklopedisi (DİA), cilt: I-XXX, İstanbul, 1989-2006.
  ÇELİK, Hüseyin, Genç Kalemler Mecmuasının İncelenmesi, Van 1997.
  TUNCER, Hüseyin, Türk Yurdu Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1990.
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Rahim Tarım

  ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI II
  2 Saat/Hafta T 2, Kredi 2, AKTS 5

  Amaç/İçerik: ’80 sonrasından başlayarak Türk romanının son yirmi beş yılda geçirdiği
  değişimler örnek yazarlar üzerinden değerlendirilecektir. Dersler her dönem başında, ’80
  sonrasında yayımlanmış romanlardan seçilerek düzenlenmiş bir liste üzerinden yürütülecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı.
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYTAÇ, Gürsel, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yayınları,
  Ankara 1990.
  - ECEVİT, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim, İstanbul 2001.
  - ECEVİT, Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1996.
  - GÜMÜŞ, Semih, Adalet Ağaoğlu’nun Romancılığı, Adam Yayınları, İstanbul 2000.
  - GÜMÜŞ, Semih, Vüs’at O. Bener: Kara Anlatı Yazarı, Adam Yayınları, İstanbul 2000.
  - GÜRBİLEK, Nurdan, Ev Ödevi, Metis Yayınları, İstanbul1999.
  - MORAN, Berna, Yeni Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış 3 (Sevgi Soysal’dan Bilge
  Karasu’ya) , İletişim, İstanbul 19904.
  - OKTAY, Ahmet, Şeytan, Melek, Soytarı, Oğlak Yayınları, 1998.
  - OKTAY, Ahmet, Romanımıza Ne Oldu?, Dünya Kitap, İstanbul 2003.
  - PARLA, Jale, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim, İstanbul 2000.
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Handan İNCİ

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |