İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensititüsü'ndeki İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı, deneyimli İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayarak ülkemizdeki İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.  Program süresince adaylar dil öğretimindeki kuramsal konular ve bunların sınıf ortamındaki uygulamaları üzerinde çalışacaklardır.  Ayrıca adaylar İngiliz Dili Eğitimi, öğretmen eğitimi, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirilmesi ve erken yaştaki öğrencilere İngilizce öğretimi gibi konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

  Amaçlar
  Programın amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

     
  * öğretmenleri yabancı dil eğitimi alanındaki yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmek,
      * İngilizcenin öğretimi ve ölçme-değerlendirme konularında yeni gelişmelerin izlenmesini sağlamak,
      * deneyimli İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini ve eğitimci öğretmen (formatör) olarak uzmanlaşmalarını sağlamak.

  Dersler
  Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ndeki İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 akademik yıl ve takip eden yaz döneminde tamamlanmak üzere 30 kredilik ders yükü ve bir seminer dersinden oluşmaktadır. Müfredat, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi, hizmet içi öğretmen eğitimi (formatör eğitim) ve mesleki gelişim konularıyla ilgili olarak kuramsal ve uygulamalı konular üzerinde odaklanmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programı ise 24 kredilik ders yükü, 1 seminer dersi ve bir yılda tamamlanmak üzere bir tezden oluşmaktadır. Ancak adayların tez yazabilmesi için daha önce aldıkları derslerden 3.5 not ortalaması almaları gerekmektedir.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAYANLAR İÇİN)
  EDEN 201 Uygulamalı dilbilim
  EDEN 202 İkinci dil öğrenimi
  EDEN 208 Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri
  EDEN 402 İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde ölçme ve değerlendirme
  EDEN 480 İngilizce öğretiminde özel konular (Akademik okuma ve yazma)
  EDEN 483 Yabancı dil becerilerinin öğretimine yaklaşımlar
   
  MA PROGRAM
  ZORUNLU DERSLER
  1. Dönem
  EDEN 504  İkinci dil edinim kuramları
  EDEN  509  Dil becerilerinin öğretimine yaklaşımlar
  Seçmeli 1
  Seçmeli 2
   
  2. Dönem
  EDEN 505  İngilizce öğretmenlerinin hizmet-içi eğitimi ve mesleki gelişimi konularına yaklaşımlar
  EDEN 507  Yabancı dilde sınama ilkeleri
  EDEN 508  Araştırma yöntemleri I
  Seçmeli 3
  Lisansüstü Semineri (Kredisiz)
   
  YAZ OKULU
  EDEN 511 TEZ (tezli program) Seçmeli 4 Seçmeli 5
   
  SEÇMELİ DERSLER
  Seçmeli dersler üç ana başlık altında toplanmıştır.
  A. İNGİLİZ DİLİNİN TANIMLANMASI VE ANALİZİ
  EDEN 513  Toplum dilbilim
  EDEN 512  Pedagojik dilbilgisi
  EDEN 514  Kültürlerarası iletişim
   
  B. İKİNCİ DİL EDİNİM KURAMLARI VE BUNLARIN SINIF İÇİNDE UYGULANMASI
  EDEN 515  Ruh dilbilim
  EDEN 516  İki dillilik

  C. DİL EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ, DİL EĞİTİMİ İÇİN MÜFREDAT  GELİŞTİRME, ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE USTA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
  EDEN 510       Araştırma Yöntemleri 2
  EDEN 517       İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretiminde edebi metinlerin kullanımı
  EDEN 518       Materyal geliştirmede teknolojinin kullanımı
  EDEN 519       İngilizce dil öğretim yöntemleri
  EDEN 520       Düzence deseni
  EDEN 521       İngilizce’nin erken yaştaki ve ilköğretim çağındaki cocuklara öğretimi
  EDEN 522       İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretiminde usta öğretmen ve eğitmenin eğitimi
  EDEN 581       İngilizce öğretiminde özel konular: Materyal geliştirme ve adaptasyonu
  EDEN 580-89  İngilizce Dil Eğitiminde seçilmiş konular


  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ


  EDEN 202 İkinci dil öğrenimi (3+0+0) 3
  Birinci ve ikinci dil ediniminin karşılaştırılması. Ara dil ve "yanlışların analizi". İkinci dil ediniminde biyolojik, bilişsel, duyumsal ve sosyal etkenlerin oynadığı rollerin incelenmesi.

  EDEN 201 Uygulamalı dilbilim (3+0+0) 3
  Dil ve dil öğrenimi. Dilbilimin dil öğretimine uygulanması. Uygulamalı dilbilim teknikleri.

  EDEN 208 Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri (3+0+0) 3
  İkinci dil öğretiminde temel yaklaşımların ve öğretim yöntemlerinin incelenmesi, teorik ve pratik bilginin uygulamada kullanımı.

  EDEN 482 İngilizce Öğretiminde Özel Konular: Araştırma Yöntemlerine Giriş

  EDEN 483 Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimine Yaklaşımlar  (3+0+0)3
  Okuma ve yazma öğretiminde kullanılan tekniklerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi. Sınıf öğretmeninin gözetiminde akran gruplarının yaptığı etkinliklerin diğer akran gruplarca değerlendirilmesi.
   
  ZORUNLU DERSLER

  EDEN 504  İkinci dil edinim kuramları (3+0+0)3
  İkinci dil edinimiyle ilgili temel kuramların incelenmesi. Her kuramın ikinci dil gelişimine, birinci ve ikinci dil edinimi arasındaki ilişkiye ve ikinci dil araştırmalarına dayalı olarak incelenmesi.

  EDEN 505  İngilizce öğretmenlerinin hizmet-içi eğitimi ve mesleki gelişimi konularına yaklaşımlar (3+0+0) 3
  Yabancı dil öğrenimi alanındaki yeni gelişmelerin irdelenmesi  ve bu gelişmelerin dil öğretmenlerinin hizmetiçi  eğitimi ile ilişkilendirilmesi. Mesleki gelişim tekniklerinin hizmetiçi öğretmen eğitimi ve öğretmenin eğitimi çerçevesinde incelenmesi ve uygulanması.

  EDEN 507  Yabancı dilde sınama ilkeleri (3+0+0) 3
  Sınıf testleri ve standartlaştırılmış yabancı dil sınama yöntemlerinim incelenip değerlendirilmesi. Dil becerilerinin sınanmasında ayrı ve bütüncül sınama yaklaşımları. Sınav hazırlama ve değerlendirme.

  EDEN 508  Araştırma yöntemleri I (3+0+0) 3
  Veri toplanması ve analizine dayalı olarak ikinci dil öğrenimi araştırmalarının temel kavram ve süreçlerine giriş.

  EDEN 509  Dil becerilerinin öğretimine yaklaşımlar (3+0+0) 3
  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin öğretimiyle ilgili yöntemlerin irdelenmesi akran öğretmenlik uygulamasının irdelenmesi.

  EDEN 568 Lisansüstü Semineri (0+1+0) Kredisiz
  Öğrencilerin alanda ilgilendikleri konulara bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını arttırmak. 

  EDEN 569 Bitirme Projesi (0+1+0) Kredisiz
  Danışman yönetiminde sınıf ortamında dil öğretimi ve eğitimi araştırması.

  EDEN 590  Yüksek lisans tezi (3+0+0) 3
  Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.

  SEÇMELİ DERSLER Seçmeli dersler üç ana başlık altında toplanmıştır.

  A. İNGİLİZ DİLİNİN TANIMLANMASI VE ANALİZİ

  EDEN 513  Toplum dilbilim (3+0+0) 3
  Toplumdilbilim ve toplumruhbilim paradigmalarının ikinci dil edinimine uyarlanmasının incelenmesi.

  EDEN 512  Pedagojik dilbilgisi (3+0+0)3
  İngilizce dilbilgisinin öğretsel açıdan incelenmesi; işlev-kullanım farklılıklarının vurgulanmasıdır. İngilizce yapılarının kullanım birimleri olarak seçilmesi, sıralanması ve sunumuyla ilgili temel kavramların tartışılması.

  EDEN 514  Kültürlerarası iletişim (3+0+0) 3
  Kültürlerarası sözlü ve sözsüz iletişimdeki farklılıkların ikinci dil öğrenimi ve öğretimini nasıl etkileyeceğinin irdelenmesi.

  B.İKİNCİ DİL EDİNİM KURAMLARI VE BUNLARIN SINIF İÇİNDE UYGULANMASI

  EDEN 515  Ruh dilbilim (3+0+0) 3
  İkinci dil ediniminin ruhdilbilim açısından incelenmesi. Öğrencinin içinde bulunduğu durum, ikinci dil gelişimi ve ikinci dile katkısı gibi faktörlerin incelenmesi.

  EDEN 516  İki dillilik (3+0+0) 3
  İki dilli toplumların, iki dillilerin dil seçimi, ikinci dil edinimi ve iki dilliliğin dil yapısına ve kullanımına etkilerinin irdelenmesi.

  C. DİL EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ, DİL EĞİTİMİ İÇİN MÜFREDAT  GELİŞTİRME, ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE USTA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

  EDEN 517  İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretiminde edebi metinlerin kullanımı (3+0+0) 3
  İngilizce’nin öğretiminde edebiyatın kullanımıyla ilgili yenilikçi yaklaşımların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  EDEN 518 Materyal gelişiminde teknolojinin kullanımı (3+0+0) 3
  Eğitim teknolojisinin İngilizce öğretiminde uygulanması. Bilgisayar programları, video ve diğer görsel-işitsel teknolojilerin kullanımı, seçimi ve değerlendirilmesi.

  EDEN 519  İngilzce dil öğretim yöntemleri (3+0+0) 3
  İngiliz dili öğretiminde yenilikçi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin eleştirel açıdan değerlendirilmesi ve akran öğretimi yolu ile uygulanması.

  EDEN 520  Düzence deseni (3+0+0) 3
  Düzence deseni ilkelerinin uygulanması ve değerlendirilmesi. Farklı dil becerileri için program ve materyal geliştirilmesi konularının irdelenmesi.

  EDEN 521 İngilizce’nin erken yaştaki ve ilköğretim çağındaki cocuklara öğretimi (3+0+0) 3
  Erken yaştaki çocuklara İngilizce öğretimiyle ilgili yeni kuramların öğretimi ve uygulanması. İngilizce öğretimi ile ilgili program geliştirme, ve ders malzemesi hazırlanması ve değerlendirilmesi konularının incelenmesi. Öğrenciler tarafından düzence desenine ilişkin örnek bir dersin hazırlanması.

  EDEN 510 Araştırma yöntemleri II (3+0+0) 3
  İngiliz dili eğitimi ve farklı araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Başta gözlemsel ve korelasyonal çalışmalarda kullanılan teknikler ağırlıklı olmak üzere anketler, savlar ve araştırma taslaklarının oluşturulması.

  EDEN 522  İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretiminde usta öğretmen ve eğitmenin Eğitimi (3+0+0) 3
  Akran gözlemi ve öğretmen araştırması gibi bireysel ve işbirliğine dayalı mesleki gelişim aktivitelerinin usta öğretmen ve eğitmenin eğitiminde kullanılması.

  EDEN 580-89 İngilizce Dil Eğitiminde seçilmiş konular (3+0+0) 3
  Öğrencilere İngilizce Eğitimi’ne ilişkin en yeni gelişmeleri izleme olanağı sağlamak.

  EDEN 581 Materyal gelişimi ve adaptasyonu
  Survey and evaluation of EFL textbooks and materials currently used in secondary schools. Materials collection, preparation, presentation and critical analysis of materials projects in peer-teaching situations.

  EDEN 584 İngilizce Dil Eğitiminde Yönetim

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |