İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
    İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
    DOKTORA
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   
              Bilim Dalı Başkanı            :   Yard . Doç. Dr. Özlem İlker Etuş
              Anabilim Dalı Başkanı      :Prof.Dr.Selahattin DİLİDÜZGÜN      
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI / HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
   
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Tülin Polat
              Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Yusuf Avcı
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRİMİ SÜRECİNDE KURAM VE UYGULAMA
  Amaçlar: "Yabancı Dil Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirimi Sürecinde Kuram ve Uygulama" adlı dersin odak noktasını yabancı dil öğretiminde kuramsal bir bakış açısı ile yöntem, yaklaşım ve ilke gibi temel kavramların irdelenmesi oluştrmaktadır . Bu bağlamda, dersin temel amacı yabancı dil öğretmeninin yerinde ve doğru kararlar vererek verimli uygulamalar gerçekleştirebilmesinin bilimsel temelini oluşturmaktır. Ayrıca, dilbilimsel yaklaşımlar ve öğrenme kuramlarındaki değişmelerin yabancı dil öğretimini nasıl etkilediği işlenecektir. Yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve bu alana özgü programların tartışılması da yukarıda adı belirtilen dersin kapsamındadır.
  Konular:
  • Bilim dalı olarak yabancı dil öğretiminin gelişim çizgisi
  • Dilbilimsel gelişmeler ve yabancı dil öğretimi
  • Bilişsellik bağlamında yabancı dil öğretimi
  • Yabancı dil öğretmenlerinin yetiştiriminde bilimsellik ve meslek-odaklılık
  • Yöntem-sonrası dönem
  Kaynaklar:
  Kumaravadivelu , B. (2003) Beyond Methods : Macrostrategies for Language Teaching . USA: Yale Language Series .
  Larochelle , M., N. Badnarz & J. Garrison (1998) Constructivism and Education . Cambridge: Cambridge University Press .
  Pelz, M. ( 1977) Pragmatik und Lernzielbestimmurg im Fremdsprachenunterricht. Heidelberg.
   

   1. YABANCI DIL ÖĞRETIMINDE PORTFOLYO ÇALIŞMALARI
  Amaçlar: Bu derste günümüzün değişen koşulları doğrultusunda yabancı dil öğretiminde uluslar arası alanda gittikçe daha belirleyici olan dil portfolyosu uygulamasının incelenmesi ve konunun Türkiye örneğinde tartışılması amaçlanmaktadır.
  Konular:
  • Günümüzde yabancı dil öğretiminde belirleyici olan ölçütlerin saptanması
  • Avrupa dil politikaları doğrultusunda Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Metninin incelenmesi
  • Türkiye'deki dil portfolyosu uygulamalarının araştırılması ve bu çalışmaların ugulama alanındaki geçerliliğinin tartışılması
  Kaynaklar:
  Council for Cultural Cooperation , Education Committee (2000) Modern Languages : A Common European Framework For   Languages : Learning , Teaching , Assesment . Council of Europe . ( English , German & French )
   
   
   1. DİLBİLİMDE BETİMLEME VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
  Amaçlar: Bu dersin amacı, çağdaş dilbilim kuramları çerçevesinde geliştirilmiş çözümleme örneklerinin ve dillerin yapılarının betimlenmesinde geliştirilmiş kavramların yabancı dil öğretimine ilişkin uygulamalarını tartışmaktır. Günümüzde yabancı dil öğretiminin gündemini oluşturan kuramsal ve uygulayımsal sorunlar çerçevesinde, sesbilimsel, sözdizimsel ve sözlükbilimsel betimlemelerin yabancı dil öğretimine katkılarının, örnek uygulamalarla ele alınması ve bu uygulamalar aracılığı ile dilbilim ve yabancı dil öğretim kuramları arasında bireşim denemelerinin yapılması, var olan yöntemlerin eleştirel çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Konular:
  • Dilbilimde model sorunu ve epistemolojik çerçeve
  • Dilbilimde Realist / İdealist modeller ve dilbilimsel betimleme
  • Dilbilimde tümsel (total) / partiel modeller ve dilbilimsel betimleme
  • Dilbilimsel betimlemede bütünce (corpus) sorunu
  • Dilbilimsel betimleme modelleri (genel sunuş)
  • Sesbilimsel betimleme modelleri ve yabancı dil öğretiminde yerleri
  • Sözdizimsel betimleme modelleri ve yabancı dil öğretimindeki yerleri
  • Anlambilimsel / sözlükbilimsel betimleme modelleri ve yabancı dil öğretimindeki yerleri
  Kaynaklar:
  Hjelmslev, Prolegomena
  Saussure, Cours de Linguistique Générale
  Bloomfield, Language
  Chomsky, Aspects
   
   1. İNGILIZCE ÖĞRETIMINDE KARŞILAŞTIRMALI DIL VE METIN İNCELEMELERI
  Amaçlar : Bu ders İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı doktora öğrencilerine dilsel ve metindilsel çalımaları iki dilde (İngilizce-Türkçe) karşılıklı olarak tanıtmak ve dil ve metin çözümleme uygulamalarıyla dil öğretimi üst amacından ayrılmadan gerek okuma becerisi, gerekse yazın öğretimi ve çeviri dersleri için gerekli donanımı kazandırmaktır. Dersin dilbilim ve metindilbilimi tanıtan ilk bölümünün ardından dil ve metin uygulamalarıyla metinsellik ölçütleri irdelenecek ve öğrencilerin bu bilgiyi karşıtsal metin çözümleme bağlamına aktarmalarına olanak sağlayacak örneklemeler yapılacaktır.
   
  Konular :
  • Dil ve dilbilimin tanıtılması
  • Metindilbilim, metin ve metinsellik kavramları
  • Metin türü ayrımı çerçevesinde karşılaştırmalı (işlevsel, söylemsel ve edimsel) metin çözümleme örnekleri
  Kaynaklar :
  Carter, R. & P. Simpson (1989) Language, Discourse and Literature. London: Unwin Hyman.
  DeBeaugrande R. & W. Dressler (1981) Introduction to Textlinguistics . London: Longman.
  Hatim, B. & I. Mason (1997) Communication Across Cultures : Translation Theory and Contrastive Text - Linguistics . London : University of Exeter Press .
   
   1. YABANCI DİL ÖĞRENME SÜREÇLERİ
  Amaçlar: Bu derste yabancı dil öğrenmenin ve ana dil edinmenin nasıl, hangi koşullar altında gerçekleştiğini irdeleyen kuramların yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili yenilikler ışığında tanıtılması ve tartışılması amaçlanmaktadır.
  Konular:
  • İnsan zihninin dil edinme/öğrenme özelliklerinin incelenmesi
  • Ana dil edinimi sürecinin incelenmesi
  • Yabancı dil öğrenme süreçlerinin incelenmesi
  • Değişik dil öğrenme kuramlarında an dil edinimi yabancı dil öğrenme süreçlerinin ilişkilendirilmesi, karşılaştırılması ve birbirlerine olan etkilerinin araştırılması
  Kaynaklar:
  Appeltauer, E. (1997) Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs Fernstudieneinkeit 15. Berlin-München: Langenscheidt.
  Butzlkann, W. (1993) Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen-Basel: Francke.
  Ellis , R. (1995) The Study of Second Language Acquisition . Oxford : Oxford University Press .
  Mitchell , R. & F. Myles (1998) Second Language Learning Theories . New York: Oxford University Press .
                                                                                                  
   1. DİLBİLİMDE BETİMLEME VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II
  Amaçlar: Bu dönemde betimsel dilbilim modelleri, yabancı dil öğretimine katkıları bakımından ele alınacak ve yöntembilimsel gelişme içinde dil betimlemelerinin yerleri tartışılacaktır. Uluslar arası düzlemde belirleyici olan dil eğitim siyasalarıyla yabancı dil öğretimi alanının referans dallarından biri olan dilbilimsel betimleme arasındaki tutarlılık sorununa değinilecektir.
  Konular:
  • Dağılımcılık ( Bloomfield ), dolaysız kurucular modelinin yabancı dil öğretimindeki yeri
  •   Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi (N. Chomsky ), Ağaç gösterimi ve sözdizimsel çözümleme modelinin yabancı dil öğretimindeki yeri
  •   Lyons , dilbilgisi türleri, anlamsal dilbilgisi ve dilbilimsel modellerle yabancı dil öğretimi bağlamında karşılaştırılması
  •   Sesbilimsel yapıların yabancı dil öğretiminde edinilmesi sorunu ve yabancı dil öğretimi  
  •   Biçimbilimsel-sözdizimsel yapıların yabancı dil öğretiminde edinilmesi sorunu ve dilbilimsel betimleme
  •   Edimbilimsel yaklaşım ve yabancı dil öğretiminde edimbilimsel boyutun edindirilmesi modelleri
  Kaynaklar:
  Lyons, Linguistique Générale
  David Graddol, Describing Language
  Harold Weinrich, Textgrammatik
   
   
   1. İNGİLİZCE YAZIN
  Amaçlar: İngilizce Öğretiminin kültür boyutu yazın metinleriyle çalışmayı kaçınılmaz kılar. İngilizce öğretiminin bilimsel temellere dayandırılması, bu nedenle İngilizce olarak üretilmiş yazın metinleri üzerinde çalışmayı da gerekli görür. "İngilizce Yazın" adlı bu derste temel amaç, öğretmenin yazın yapıtları aracılığıyla İngilizcenin taşıyıcılığını yaptığı farklı kültürlere ulaşmasını sağlamaktır.   Bu ders kapsamında, farklı kültürlerdeki İngilizce kullanımını göz önüne sermek, İngilizce öğretmenlerinde kültürel ve yazınsal farkındalığı geliştirmek ve dünyada yazın alanındaki yeni yönelimleri izlemek amacıyla tüm dünyada İngilizce olarak üretilmiş yazın metinlerinden yararlanılacaktır.
  Konular:
  • Yazın ve kültür
  • İngilizce ve kültürel kimliğin oluşturulması
  • Kültürel farklılıklar ve yazınsal metinler
  • Yazında çağdaş yönelimler
  • Eleştirel okuma çalışmaları
  Kaynaklar:
  Blau , S. D. (2003). The Literature Workshop . Portsmouth, NH: Heinemann.
  Kennedy, J. (1991). An Introduction to Fiction , Poetry and Drama. New York: Harper Collins .
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı'nın amacı öğrencilerin   bireysel ve özgün çalışmalar yapmasını sağlamak ve bilimsel bakış açısını   geliştirmektir. Dil edinimi, dil öğrenme ve dil öğretimi süreçleriyle ilgili bilimsel görüşlerin incelenmesi   ve alana katkıda bulunabilecek dil ve kültür boyutunda özgün çalışmaların yapılması adı geçen programın temel amaçlarındandır.
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalları'nda açılan Yüksek Lisans ve Doktora Programları'ndan mezun olan öğrenciler ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında öğretici ve araştırıcı olarak görev yapmaktadırlar.
   

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |