Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI
      
    AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI /


      * PROGRAMIN TÜRÜ        

       YÜKSEK LİSANS
   

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

   
  Bilim Dalı Başkanı         :  Prof. Dr. Ayşe Erbora
  Anabilim Dalı Başkanı  :   Prof. Dr. Ayşe Erbora
   

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE

   
              BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı    :   Prof. Dr. Ayşe Erbora
        Fakülte Dekanı                :   Prof. Dr. Korkut Tuna
   

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

   
           1. GÜNÜMÜZDE YAZINA BAKIŞ

   
  Bu ders günümüzde  çağdaş yazın kuramları ışığında yazınsal metinlerin ne şekilde analiz edildiğini örnekler. Dersin amacı öğrencilerin, yazınsal metinleri günümüzde yazına bakışı değiştiren çağdaş teoriler ışığında irdeleyip, anlamalarını sağlamaktır. Dersler, Jacques Derrida ve Edward Said gibi belli başlı isimlerin kuramlarının
  yazında tartışılmasını kapsar.
       

           2. AMERİKAN KÜLTÜR KAVRAMLARI

   
  Bu ders, Amerikan Kültürünün gelişimini, 16.yüzyılın sonundan günümüze kadar geçirdiği değişimlerle incelemeyi ve Amerikan kültürünü ve yazınını derinden etkilemiş olan olayları ayrıntıları ile incelemeyi amaçlar. Kronolojik zaman anlayışını izlek temelli bir bakış açısı ile birleştirmeyi hedefler.
   

           3. FEMİNİST KURAM

   
  Feminist hareketin tanımlanması, tarih boyunca geçirdiği evreler 18. yüzyıldan günümüze kadar incelenir. Amerikan feminist hareketleri önce 1848 Seneca Falls Bildirgesi, J.S. Mill gibi erken dönem feminist metinlerde izlendikten sonra, 20. yüzyılda Feminizmi liberalist, radikal, azınlık, ayrılıkçı v.b. gibi farklı yönlere taşıyan başlıca feminist kuramcıların yapıtları üzerinde çalışma yapılır.
   

           4. SEMİNER

   
  Bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulaması yapılır.
   

           5. GÜNÜMÜZ AMERİKAN ŞİİRİ

   
   
  Bu derste belli başlı Amerikan modernistleri arasında  yer alan Pound, Eliot, Williams ve Stevens ın eserleri incelenir. Modernizmin  öncüllerinden başlayarak, akımın zaman içinde ortaya koyduğu gelişim irdelenir. Dönem şairlerinin modernizme etkileri ve katkıları, Eliot ın gelenek anlayışı çizgisinde incelenir.  Dersin amacı, öğrencilere yazında modernizm ve postmodernizm akımları arasındaki süreklilik ve rekabeti kavramalarını sağlamaktır.  
   
   

           6. YAZIN VE GÖRSEL SANATLAR

   
  Bu ders edebiyat ile tiyatro, sinema v.b. görsel sanatlar arasındaki ilişkileri kuramsal çerçevede irdeler. Yapısalcılık Sonrası edebiyat ve sanat  kuramlarının ışığı altında metinler incelenir. Görsel sanatların yazınsal metinlerle ilişkisi  örneklenir.  
   

           7. FEMİNİST YAZIN GELENEĞİ

   
  Bu ders birinci sömestirde verilen Feminist Kuram dersinin bir devamı olarak, önde gelen 20. yy Amerikan kadın yazarlardan Gilman, Chopin, Wharton, Hurston, Morrison ve Walker gibi isimlerin eserleri detaylı bir şekilde tartışılarak ele alınır ve Feminist kuramın bir uygulaması yapılır.  
   
   

           8. AMERİKAN ROMANI

   
  Erken dönem Amerikan Romanı, Romans Geleneği      örnekleri, Erken 19. yy yapıtları, ardından gerçekçi ve çağdaş yapıtlar, yazıldıkları      dönemin tarihsel ve kültürel özellikleri temeline oturtularak ayrıntılı incelenir.
   
   
  .           PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı nda sürdürülmekte olan Yüksek Lisans Programında, geniş bir yelpaze ile Amerikan Edebiyatı nın, tarihinin ve ayrıca felsefe, din, politika, sanat ve sosyal yaşam dallarının detaylı bir incelemesi yapılır. Derslerin amacı, Amerikan Edebiyatı nı ve kiltirel geleneklerinitanımlamak ve bu geleneklerin
  nasıl oluşup, ne tür değişimler geçirdiğini incelemektir. Ayrıca derslerde Amerikan toplumunun çok uluslu ve kültürlü yapısı da tanımlanarak incelenir.
   
  ·           MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Mezunlara geniş bir yelpaze içinde iş olanakları sunulmaktadır. Öncelikli olarak akademik kariyer ve eğitim alanlarının yanısıra, Bankacılık, Turizm, Ticaret, Sanayi, Bilişim ve İletişim gibi güncel alanlarda iş imkanları bulunmaktadır.

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |