Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Yakup SELVİ
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

   Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Yakup SELVİ
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Targan ÜNAL
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  Ders İçeriği:

  Örgütsel Davranışın tarihsel gelişimi ve temelleri / Örgüt Geliştirme / Örgüt Kültürü, örgüt kültürünün fonksiyonları / Takım çalışması, takımların karakteristikleri, takım türleri / Karar verme ve problem çözme / Motivasyon süreci ve motivasyon teorileri / Öğrenen organizasyonlar : tanımı ve karakteristikleri / Müzakere strateji ve taktikleri, müzakere süreci / Örgütsel stres ve yönetimi / Liderlik:   Liderlik ve liderlik stillerine ilişkin teorik yaklaşımlar Toplantı ve zaman yönetimi / Örgütlerde güç ve politika.
   
  2.       SAĞLIK HİZMETİ PAZARLAMASI
  Ders İçeriği:

  Pazarlamaya Giriş / Değişen Dünyada Pazalama (Pazarlama Nedir, Pazarlama Felsefesindeki Değişimler, Yeni Yüzyılda Pazarlamanın Güçlükler) / Pazarlama ve Toplum, Etik / Küresel Pazarlama Çevresi / Stratejik Pazarlama Planlaması / Tüketici davranışları ve Tüketici Pazarı / Kurumsal Pazarları ve Kurumsal Satınalma Davranışları / Hedef ve Konumlandırma Stratejileri / Rekabet Stratejileri: Uzun Vadeli Müşteri İlişkileri Oluşturma.
   
   
  3.       İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  İnsan kaynakları yönetimine giriş / İnsan kaynakları planlaması / İnsan kaynakları temin ve seçimi / Eğitim ve geliştirme / Performans değerleme / Kariyer yönetimi / Ara sınavlar / İş değerleme / Ücret ve maaş yönetimi / Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması / İş güvenliği, işgören sağlığı / İşçi işveren ilişkileri /   İnsan kaynakları bilgi sistemleri.
   
  4.       TEMEL MUHASEBE
  Ders İçeriği:

  Finansal muhasebeye giriş: Muhasebe bilgisi ve çıkar grupları /Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri / Hastanedeki finansal işlemlerin anlaşılması / Bilanço eşitliği / Hizmet işletmelerindeki işlemler / Hizmet işletmeleri finansal tabloları / Muhasebe döngüsü: Büyük defter ve Günlük defter kayıtları / Mizan / Ayarlama kayıtları / Kapanış kayıtları / Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması / Finansal tablo analizi / Hastane kaynaklarının kullanımı / Hizmet gelirleri / Stok değerleme yöntemleri / Önceden ödenmiş giderler, ödenecek giderler, tahakkuk etmiş gelirler, gerçekleşmemiş gelirler / Duran varlıklar ve amortismanlar / Hesapların kapatılması / Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.
   
   
  5.       İŞLETME YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  Temel Kavramlar, Yönetim Süreci Özellikleri, Yönetim Labirenti / Karar Verme / Yönetim Düşüncesinin Gelişimi, Klasik Ve Neo Klasik Yaklaşım / Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı / Toplam Kalite Yönetimi / Yeni Yönetim Kavram ve Teknikleri / Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Organizasyon, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol
   
   
  6.       SAĞLIK EKONOMİSİ
  Ders İçeriği:
   
  Türkiye ekonomisi ve saglık ekonomisinin uluslararası bağlamda karşılaştırılması / Genel sigorta sistemi ve saglık sistemine etkisi / Verimlilik analizi icinde saglık sistemi / Iktisat politikalari döviz kurlari ve ekonomik analiz ve saglık hizmeti sektorunun konumu / Makro ve mikro ekonomi analizi / Uluslararası ekonomi ve uluslarararası saglık ekonomisi
   
   
  7.       STRATEJİK YÖNETİM
  Ders İçeriği:

  Stratejik Yönetim Kavramı Ve Özellikleri / Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri / Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi / Stratejik Planlama Ve Amaçlar Sistemi / İşletmenin Temel Ekonomik Ve Ekonomik Olmayan Amaçları / Çevresel İmkan Ve Sınırlamalar (İşletme Analizi) / Strateji Seçiminde Portföy Analizleri / Strateji Seçiminde Portföy Analizleri / Strateji Seçiminde Portföy Analizleri (devam) / İşletme Stratejilerine Genel Bir Bakış / İşletme Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler / İşletme Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler / Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler / Stratejinin Yürütülmesi / Strateji Ve Örgüt Yapısı / Örgüt Kültürü, Liderlik Ve Strateji / Stratejinin Değerlendirilmesi Ve Kontrolü / Örnek Olay İncelemesi
   
   
  8.       SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
  Ders İçeriği:

  Firmaların temel amaçları ve hedefleri / Finansal Amaç, sistem ve pazarlar/ Finansal Tablolar / Nakit Akım Analizi / Finansal Tablo Analizi / Kar Planlaması, Başabaş Analizi ve Kaldıraçlar / Finansal Planlama / Nakit Bütçesi / Proforma finansal Tablolar / Çalışma Sermayesi Yönetimi / Kasa, Stok ve Alacak Yönetimi / Kısa Vadeli Finansman
   
   
  9.       SAĞLIK MEVZUATI
  Ders İçeriği:

  Sağlık hizmetleri çerçevesinde devletin rolü /   Sağlık Kanunu ve Türkiye'deki yasal düzenlemeler / Uluslar arası kabul görmüş hasta hakları / Sağlık kuruluşları çalışanlarının hak ve sorumlulukları / Türkiye'deki sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çabalar / Mevcut hükümetin konu ile ilgili yasa tasarıları
   
   
  10.   ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ
  Ders İçeriği:

  Bilim ve bilimsel yöntem nedir, bilimin amaç ve karakteristikleri / Araştırma türleri: temel, uygulamalı ve deneysel araştırmalar / Araştırma süreci: problem, amaç, varsayımlar, önkabuller, kısıtlar / Bilgi/Veri toplama süreci ve araçları *Gözlem, mülakat, soru listeleri, tutum ölçekleri (Likert, Thurstone, Gutman, Bogardus), testler (kişilik, yetenek, başarı), deneyler, literatür taraması / Gözlem formu geliştirme, mülakat formu geliştirme, soru listesi geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, test örnekleri / Araştırmanın anakütle ve örneklemi. *Anakütle, örneklem (tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme), yeterlilik / Geçerlilik ve güvenilirlik. *Araştırmanın ve ölçüm aracının güvenilirliği / Veri işleme: *kodlama, bilgisayara yükleme, veri atama (düzeltme) / Analizler *tanımlayıcı araştırma, keşfedici araştırma / Rapor yazmanın temelleri, *planlama, alıntı-dipnot ve kaynakça kuralları, grafik ve şekiller

  11.   HASTANELERDE KALİTE YÖNETİMİ

  Ders İçeriği:
            
   Kalite Kavramı / Kalite ve Müşteri / Kalite ve Verimlilik / Kalite ve Maliyet / Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı / Kıyaslama (Benchmarking) / Sürekli İyileşme (Kaizen) / Katılımcı Yönetim / Personel Güçlendirme (Empowerment) / Temel Yetenek (Core Conpetence) / Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) / Küçülme (Downsizing) / Kalite İyileştirme Teknikleri / Kalite Çemberleri (Quality Circles) / Kalite Grupları / Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance) / Tam Zamanında Yaklaşım (Just in Time) / Z Teorisi / ISO Belgesi / Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations) / Klasik Anlayış İle TKY Anlayışının Karşılaştırılması
   
  12.   SEMİNER DERSİ
  Ders İçeriği:
             
  Literatür Taraması / Araştırmanın Temelleri / Konu Seçimi / Proje Çalışması / Proje Çalışması / Proje Çalışması / Proje Çalışması / Sunumlar / Genel Tekrar
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Sağlık kuruluşları ve hastanelerde profesyonel yönetici ve işletmecilere ihtiyaç olduğu açıktır. Sağlık kuruluşlarında özellikle orta ve üst kademe yönetici eksikliğine cevap vermeyi amaçlayan programımız aracılığıyla, yönetim sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
  Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Program ilk olarak, 1987 yılında İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde açılmış, halen Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim lisansüstü eğitim programlarından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında yönetici ve işletmeci olarak hizmet verebilmektedirler.
              

Hastane yöneticiliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |