Finans Bankacılık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finans Bankacılık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları

  FİNANS BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ  FİNANS TEORİSİ VE KURUMSAL FİNANSMAN

  Dersin Amaçları
  Finansal yöneticiler, görevlerini yerine getirirken üç önemli konu ile karşılaşırlar. Bunlar, uzun dönemli yatırımlar, bu yatırımlar için gerekli finansman kaynakları ve firmanın günlük nakit ve finansal ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralanır. Bu çerçevede öğrencilere finans teorisi ile gerekli bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Globalleşen piyasalar işletmelerin rekabet gücünü zorlamaktadır. Bu çerçevede, işletmelerin finansal açıdan güçlü olması gerekmektedir. Bu ders, finansal yönetim ile ilgili teorik bilgileri verirken, pratik hayatta bunların nasıl uygulandığı ve uygulanması gerektiğine de değinerek öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.

  Ders Konu Başlıkları
  1-   Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu
  2-   Finansal Analiz ve Kontrol
  3-   Finansal Planlama- Planlama, Bütçeleme, Planlama Süreci ve Tahmin Teknikleri
  4-  Çalışma Sermayesi Yönetimi-Alacak ve Stok Yönetimi
  5-   Sermaye Bütçelemesi- Fizibilite Raporu ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  6-  Finansman Kaynakları-Kredilendirme Süreci, Kısa ve Uzun Süreli Finansman
  7-   Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları-Sermaye Türlerinin Maliyeti, Kaldıraç
  8-  Resmi Tatil-Ramazan Bayramı
  9-  Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi-Yatırım Araçları,Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Düzenlemeler
  10- Uluslararası Finans

   

  Kurs :    Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi

  Kursun Amacı :

  Kursun amacı, katılımcılara özellikle
  • Aktif pasif yönetiminin içeriği ve bankalardaki işlevlerini,
  • Banka bilanço kalemlerinin stratejik yönetimi,
  • Kar ile aktif pasif yönetimi arasındaki ilişki,
  • Bankaların bilanço dışı işlemleri, bilanço altı bankacılık,
  • Bankaların karşılaştıkları risk türleri,
  • Faiz ve kur riski yönetim araçları (koruganlık teknikleri) konularında kapsamlı bir çerçeve içinde uygulamaya dönük bilgi ve görüş vermektir.
  İçerik
  Bankalarda aktif ve pasif yönetiminin temel amaçları
  Banka bilançolarının yapısı
  Başlıca aktif ve pasif kolonlar
  Sermaye kavramı, tanımı
  Bankaların bilanço özellikleri

  III. Bankaların bilanço dışı işlemleri (Bilanço altı bankacılık)

  -Kefalet ve garantiler (Gayrinakdi krediler)
  -Taahhütler
  -Menkul kıymet ihraçlarında aracı yükümü
  - Korunganlık (hedge) işlemleri

  IV. Bankacılıkta riskler

  V.Sermaye gereksinimi ve sermaye yeterliliği

  VI.Bankalarda mevduat ve mevduat dışı kaynaklar

  VII.Likidite yönetimi
  VIII.Faiz riski yönetimi

  IX. Kredi yönetimi

  -Kredi politikası
  - kredit analizi
  - Donuk, problemli krediler

  X.Bankalarda iştirak yönetimi

  -Yatırım hesabı

  XI.Ticaret bankalarında karlılık

  - Banka gelirleri
  -Banka giderleri
  -Risk - getiri analizi

  XII.Bankaların finansal tablolarının analizi

  XIII.Örnek olay çalışması


  FİNANS İSTATİSTİĞİ


  Dersin Amacı
  Dersin temel amacı işletmeye ilişkin herhangi bir konuda lineer veya nonlineer regresyon modeli oluşturabilme ve anova çıktısı sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır  Öğrenciler istatistik metodlar kullanarak kendi araştırma konularındaki sorularını oluşturup, bunlara ilişkin hipotezleri kurup, en uygun sınama testleri ile bilimsel çalışma yapma yeteneği kazanacaklardır.

  Dersin Kapsamı
  Ders konularının anlatımından sonra açıklanan konulara ilişkin problemler çözülecektir.Teorik açıklamaların daha iyi anaşılabilmesi amacı ile  problemeler bireysel veya grup olarak çözülecektir. Ödevler uygulanan metodun bir parçasıdır. Ders içeriği aşağıda belirtilmiştir; İşletmede istatistik metotların gerekliliği, basit doğusal regresyon modeli analizi, Gauss-Markov teoremi, korelasyon katsayısı ve korelasyon ve regresyon analizleri, verileri düzenlenmesi, hipotez testleri, T-Testi, Standart hata ve varyans analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, anova analizi, istatistik analizde
  bilgisayar uygulaması

  FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

  Haftalık Ders Konuları

  1.  Securitisation (Menkul Kıymetleştirme)
  2.  İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Çeşitleri
  3.  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İşleyiş-Uygulama)
  4.  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Mevzuat)
  5.  Ödünç Para Verme İşlemleri ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
  6.  Factoring ve Forfaiting Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  7.  Leasing Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  8.  Tüketici Finans Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  9.  Girişimci Sermaye Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  10. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  11. Varlık Yönetim Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  12. Sermaye Piyasası- Aracı Kurumlar
  13. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
  14. Menkul Kıymet Yatırım Fonları

   
  ÖRGÜT YÖNETİMİ  

  DERSİN TEMEL AMAÇLARI
  Yönetim teorileri ve Örgüt teorilerindeki gelişmelerin organizasyon yapılarına  nasıl etkilemektedir.Türk işletmelerinde yönetim organizasyon yapılarının incelenmesini vaka analizleri ile araştırmak.  Bir organizasyonun nasıl tasarlanır. Organizasyon tasarım aşamaları nasıl yönetilir. Modern organizasyon teorileri hakkında bilgi vermektir. Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.Öğrencilerin yönetim ve organizasyon bilgilerini iş dünyasına yansıtabilecek sanal finans ve bankacılık sektörüne yönelik sirket vakaları geliştirmek ve tartışmak.

  DERSİN İÇERİĞİ:

  Yönetim yaklaşımına genel bakış, klasik ve neo klasik yönetim yaklaşımları, yönetimde çağdaş yaklaşımlar ve yönetimde durumsallık yaklaşımı, batı yönetimi karşısında Japon yönetim yaklaşımları, yönetimde mükemmellik yaklaşımları,Organizasyonlarda amaç belirleme   ve planlama, organizasyonu bölümlere ayırma ilkeleri ve ölçütleri, organizasyonun  kurma  ilkeleri, yönetimde yetki ve sorumlulukların dağılımı, organizasyonlarda  koordinasyon  kurma, organizasyonda kontrol süreci, örgüt yapıları ve türleri matriks örgütlenme biçimi ve sorunları, şebeke örgütlenme biçimi , yığısım organizasyon modeli,sanal organizasyon modeli ve işleyişi, örgütsel küçülme teorileri ve örgüt yapılarına etkisi, öğrenen organizasyon  teorisi, benzersiz örgütler ve teorisi,

  DERS İÇERİKLERİ
  1. Yönetim Ve Yönetim Süreçlerinin Özellikleri
  2. Yönetim Ve Organizasyon Teorisinin Temelleri
  3. Klasik Yönetim Teorisi
  4. Neoklasik İnsan Ilişkileri Teorisi
  5. Sistem Düşüncesi Ve Açık Sistem Teorisi
  6. Durumsallık Yaklaşimları Ve Teorisi
  7. Japon Yönetim Teorisi
  8. Vize Sınavı
  9. Toplam Kalite Yönetimi Ve Teorisi
  10. Örgütsel Tasarımın Aşamaları
  11. Organizasyon Modelleri
  12. Yönetimde Liderlik Modelleri
  13. Öğrenen Organizasyon Kurma Ve Geliştirme
  14. Örgütsel Control Türleri
  ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS

  DERSİN AMACI:
  Uluslararası bankacılık ve finans dersinin temel amacı, derse katılan öğrencilerle birlikte, Türk Bankacılık Sistemi ile birlikte Uluslararası Bankacılık Sisteminin analizini yapmak ve öğretim görevlisinin 25 yıllık üst kademe Bankacılık tecrübelerine dayanan 'Case Study' canlı vakalarla bu bilgiyi pekiştirmektir.

  DERSİN KAPSAMI:
  Yukarıda açıklanan amaca ulaşmak amacıyla, semester boyunca, kapsanan konu başlıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  *Türk bankacılık sektörüne genel bakış(06/2005 itibariyle)
  *Bankacılık dışı-Türk Finans Sistemi
  *Uluslararası Bankacılık
  *Dış Ticaret Finansmanı(kısa ve uzun vadeli finansman)
  *İslami Bankacılık
  *E.C.A. Finansmanı
  *Çok yönlü Finansman Kurumları (Dünya Bankası, IFC, IDB,vs)
  *Sendikasyon kredileri
  *Sekuritizasyon (varlığa dayalı menkul kıymetleştirme)
  *Bankacılıkta Denetim Fonksiyonu(Türkiye'de ve Yurtdışında)

   

  FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

  Haftalık Ders Konuları

  1.  Securitisation (Menkul Kıymetleştirme)
  2.  İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Çeşitleri
  3.  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İşleyiş-Uygulama)
  4.  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Mevzuat)
  5.  Ödünç Para Verme İşlemleri ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
  6.  Factoring ve Forfaiting Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  7.  Leasing Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  8.  Tüketici Finans Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  9.  Girişimci Sermaye Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  10. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  11. Varlık Yönetim Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat)
  12. Sermaye Piyasası- Aracı Kurumlar
  13. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
  14. Menkul Kıymet Yatırım Fonları

  MODERN YATIRIM TEORİSİ

  Dersin Amacı

  Hisse senedi piyasalarında yatırım kararı almada üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; teknik analiz, temel analiz ve modern yatırım teorisi olarak isimlendirilmektedir. Bu derste, öğrencilere Modern Yatırım Teorisine ilişkin teorik bilgilerin detaylı bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bilgiler; temel istatistiki bilgilerden sonra, Endeks Modelleri, CAPM, APT modellerinin yanısıra bu modellere ilişkin kritiklere yer verilecektir.

  Dersin Kapsamı
  Türk piyasalarında etkinliğin artmasıyla beraber, modern portföy teorisinin göreceli olarak klasik yatırım analizi tekniklerine karşı önem kazanmaktadır. Özellikle, portföy yönetimi şirketleri tarafından riske dayalı olarak tercihlerin belirlenmesinde bu teorinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, bu dersin kapsamı içerisinde, risk ve getirinin hesaplanarak hazırlanması için gereken bilgi ve yeteneğin katılımcılara verilmesi amaçlanmaktadır.

  Müfredat ve Ders Planı
  1. Modern yatırım Teorisine Giriş; Piyasalar, Araçlar, Getiri Hesaplamaları
  2. Temel İstatistik Bilgileri; Varyans, Kovaryans, Korelasyon Katsayısı,
  3. Temel İstatistik Bilgileri; Karakteristik Doğru, Alfa, Beta, Artık ve Artık Varyans
  4. Yatırım Araçlarının Portföye dahil Edilmesi; Risk ve Getirilerinin Hesaplanması,
  5. Yatırım Araçlarının Portföye dahil Edilmesi; Risk ve Getirilerinin Hesaplanması,
  6. Endeks Modelleri; Tek Endeksli Modeller,
  7. Endeks Modelleri; Çok Endeksli Modeller
  8. Vize Sınavı
  9. The Capital Asset Pricing Model: Temel Bilgiler
  10. The Capital Asset Pricing Model:Kritiği
  11. Arbitrage Pricing Theory:Temel Bilgiler
  12. Arbitrage Pricing Theory: Kritiği
  13. Portföy Performansının Ölçülmesi
  Genel Bir Değerlendirme

  FİNANS TEORİSİ VE KURUMSAL FİNANSMAN

  Dersin Amaçları
  Finansal yöneticiler, görevlerini yerine getirirken üç önemli konu ile karşılaşırlar. Bunlar, uzun dönemli yatırımlar, bu yatırımlar için gerekli finansman kaynakları ve firmanın günlük nakit ve finansal ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralanır. Bu çerçevede öğrencilere finans teorisi ile gerekli bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Globalleşen piyasalar işletmelerin rekabet gücünü zorlamaktadır. Bu çerçevede, işletmelerin finansal açıdan güçlü olması gerekmektedir. Bu ders, finansal yönetim ile ilgili teorik bilgileri verirken, pratik hayatta bunların nasıl uygulandığı ve uygulanması gerektiğine de değinerek öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.

  Ders Konu Başlıkları
  1-   Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu
  2-   Finansal Analiz ve Kontrol
  3-   Finansal Planlama- Planlama, Bütçeleme, Planlama Süreci ve Tahmin Teknikleri
  4-  Çalışma Sermayesi Yönetimi-Alacak ve Stok Yönetimi
  5-   Sermaye Bütçelemesi- Fizibilite Raporu ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  6-  Finansman Kaynakları-Kredilendirme Süreci, Kısa ve Uzun Süreli Finansman
  7-   Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları-Sermaye Türlerinin Maliyeti, Kaldıraç
  8-  Resmi Tatil-Ramazan Bayramı
  9-  Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi-Yatırım Araçları,Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Düzenlemeler
  10- Uluslararası Finans

  BASEL II VE RISK YÖNETİMİ
  Dersin Tanımı
  Günümüzün hızla ilerleyen bilgi akışında riskin ölçümünü ve yönetimini bilmek giderek önem kazanmaktadır Önemli finanasal operasyonlar gerçekleştiren bankar, menkul değer şirketleri, sigorta şirketleri ve sanayi firmaları risk yönetimi sistemlerini iyi bilerek bilinçli bir şekilde kullanmalıdırlar.

  Ders Basel II ve risk yönetiminin tüm ana yönlerini içermektedir. Risk yönetimi temel modellerinin  üzerinden geçerek derse başlanacaktır. Daha sonra derecelendirme konularında yaşanan sorunlar tartışılacaktır. Bu aynı zamanda kredi-risk modellerini de kapsayacak. Basel II ve yolları dersin teorik bölümünün tamamlayıcısı olacaktır.

  Dersin Hedef ve Amaçları:
  Öğrenciler dersin içeriğinde yer alan risk yönetiminde yaşanan problemleri günümüzün çözüm yollarıyla birlikte değerlendirme fırsatları bulacaklar, risk yönetimi ve bağlantılı konular üzerinde fikir alışverişlerinde bulunacaklar ve nedenleriyle açıklamalar getirebileceklerdir.

  Ders Programı
  1. Basel II ve Kredi Risk Yönetimine giriş
  2. Basel II çerçevesi altında Kredi Risk Yönetimi
  3. Basel II ve Sütunlar
  4. Kredi Yeniden Yapılandırma Teknikleri
  5. Syndication
  6. Securitisation
  7. Enron: En büyük kredi risk patlaması
  8. Kredi Dökümantasyonu
  9. Kredi Risk Ölçümü
  10. AT&T Comcast
  11. Kellogg's
  12. Air New Zealand
  13. Enron
    Final

  EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ  VE AVRUPA BİRLİĞİ
  Dersin tanımı:
  Günümüzde dünya ekonomisinin iki temel trendin etkisinde olduğu söylenebilir: Küreselleşme ve bölgeselleşme. Bir taraftan dünya ülkeleri arasında birbirine bağımlılığın artmakta olduğu ve ekonomik alandaki bu uluslararasılaşma eğilimlerinin daha ileri ve karmaşık bir küresel boyut aldığı görülmektedir. Pek çok ürünün üretim süreçlerinin aslında birden fazla ülkede gerçekleştiği, dünya çapında yabancı sermaye hareketlerinin artış gösterdiği, sermaye piyasalarının giderek liberalize olduğu bilinen bir gerçektir.  Diğer taraftan çok uzun zamandan beri coğrafi ve ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından birbirine yakın ülkeler arasında ekonomik bağların diğer ülkelere nazaran daha fazla sıklaştığı ve bir tür ekonomik entegrasyonun bölgesel anlamda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bölgesel ekonomik entegrasyonlarda temel hedef bölge ülkeleri arasında iktisadi etkiye sahip engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu engellerden ilk akla gelebilecek olanlar gümrük vergisi (tarifesi), miktar kısıtlaması (kota) vb. ticari uygulamalardır. İşte bu türden engelleri ortadan kaldırmayı amaç edinen girişimler bölgesel ticaret blokları (serbest ticaret bölgesi veya gümrük birliği) olup bunun daha sonraki aşamalarda hizmet ve üretim faktörlerinin önündeki engelleri de kaldırmaya yönelik ileri entegrasyon biçimlerine (ortak Pazar veya ekonomik ve parasal birlik) dönüşmesi de söz konusu olabilir. Bu da bölge ülkelerinin bu türden entegrasyon hareketlerinden beklentileri ve bunu gerçekleştirebilme başarı ile bağlantılıdır. 1948-1994 döneminde 'Gümrükler ve Ticaret Anlaşması' GATT'a bildirilen 109 adet bölgesel entegrasyon anlaşmasının çoğunu serbest ticaret bölgeleri oluştururken, daha sıkı bir işbirliğini öngören gümrük birliklerinin sayısı oldukça düşüktür. Türkiye de çeşitli bölgesel ekonomik işbirliği projelerinde yer almakta ve daha önemlisi, ekonomik ve parasal birlik gibi günümüzde en ileri düzeyde bir ekonomik entegrasyonu gerçekleştirmiş olan Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğini gerçekleştirmiş ve 3 Ekim 2005 itibariyle de tam üyelik müzakerelerine başlamış bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında  35 konu başlığında katılım müzakereleri öngörülmüş olup;
  bunun ilk adımı olarak, Türkiye ile AB mevzuatının karşılaştırılacağı ve eksikliklerin belirleneceği 'tarama süreci' başlatılmıştır.  Neticede, dünya genelinde izlenen bölgesel ekonomik bütünleşme süreci ve söz konusu bütünleşme modellerinin dünya refahına katkıları, bu konunun teoride ve uygulamada (AB) incelenmesini gerektirmektedir.  Bu bağlamda, geçmiş yıllardaki deneyimlerden de yararlanarak hazırlanan ders konularının aşağıdaki sıralama iler ele alınması yararlı olacaktır:
  1. Ekonomik entegrasyon teorileri (1)
  2. Ekonomik entegrasyon teorileri (2)
  3. Ekonomik entagrasyon teorileri (3)
  4. Avrupa Birliği'nin oluşum süreci
  5. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve karar alma mekanizması
  6. Vize sınavı
  7. Avrupa Birliği'nin bölgesel politikaları
  8. Avrupa Birliği'nde sosyal politika ve istihdam
  9.  Avrupa Birliği'nin genişleme süreci
  10. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri (1)
  11. Avrupa Birliği 'Türkiye ilişkileri (2)
  12. Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (1)
  13. Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (2)
  14. Final sınavı
  EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ  VE AVRUPA BİRLİĞİ
  Günümüzde dünya ekonomisinin iki temel trendin etkisinde olduğu söylenebilir: Küreselleşme ve bölgeselleşme. Bir taraftan dünya ülkeleri arasında birbirine bağımlılığın artmakta olduğu ve ekonomik alandaki bu uluslararasılaşma eğilimlerinin daha ileri ve karmaşık bir küresel boyut aldığı görülmektedir. Pek çok ürünün üretim süreçlerinin aslında birden fazla ülkede gerçekleştiği, dünya çapında yabancı sermaye hareketlerinin artış gösterdiği, sermaye piyasalarının giderek liberalize olduğu bilinen bir gerçektir.  Diğer taraftan çok uzun zamandan beri coğrafi ve ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından birbirine yakın ülkeler arasında ekonomik bağların diğer ülkelere nazaran daha fazla sıklaştığı ve bir tür ekonomik entegrasyonun bölgesel anlamda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bölgesel ekonomik entegrasyonlarda temel hedef bölge ülkeleri arasında iktisadi etkiye sahip engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu engellerden ilk akla gelebilecek olanlar gümrük vergisi (tarifesi), miktar kısıtlaması (kota) vb. ticari uygulamalardır. İşte bu türden engelleri ortadan kaldırmayı amaç edinen girişimler bölgesel ticaret blokları (serbest ticaret bölgesi veya gümrük birliği) olup bunun daha sonraki aşamalarda hizmet ve üretim faktörlerinin önündeki engelleri de kaldırmaya yönelik ileri entegrasyon biçimlerine (ortak Pazar veya ekonomik ve parasal birlik) dönüşmesi de söz konusu olabilir. Bu da bölge ülkelerinin bu türden entegrasyon hareketlerinden beklentileri ve bunu gerçekleştirebilme başarı ile bağlantılıdır. 1948-1994 döneminde 'Gümrükler ve Ticaret Anlaşması' GATT'a bildirilen 109 adet bölgesel entegrasyon anlaşmasının çoğunu serbest ticaret bölgeleri oluştururken, daha sıkı bir işbirliğini öngören gümrük birliklerinin sayısı oldukça düşüktür.

  Türkiye de çeşitli bölgesel ekonomik işbirliği projelerinde yer almakta ve daha önemlisi, ekonomik ve parasal birlik gibi günümüzde en ileri düzeyde bir ekonomik entegrasyonu gerçekleştirmiş olan Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğini gerçekleştirmiş ve 3 Ekim 2005 itibariyle de tam üyelik müzakerelerine başlamış bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında  35 konu başlığında katılım müzakereleri öngörülmüş olup; bunun ilk adımı olarak, Türkiye ile AB mevzuatının karşılaştırılacağı ve eksikliklerin belirleneceği 'tarama süreci' başlatılmıştır. 

  Neticede, dünya genelinde izlenen bölgesel ekonomik bütünleşme süreci ve söz konusu bütünleşme modellerinin dünya refahına katkıları, bu konunun teoride ve uygulamada (AB) incelenmesini gerektirmektedir.  Bu bağlamda, geçmiş yıllardaki deneyimlerden de yararlanarak hazırlanan ders konularının aşağıdaki sıralama iler ele alınması yararlı olacaktır:
  1. Ekonomik entegrasyon teorileri (1)
  2. Ekonomik entegrasyon teorileri (2)
  3. Ekonomik entagrasyon teorileri (3)
  4. Avrupa Birliği'nin oluşum süreci
  5. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve karar alma mekanizması
  6. Vize sınavı
  7. Avrupa Birliği'nin bölgesel politikaları
  8. Avrupa Birliği'nde sosyal politika ve istihdam
  9.  Avrupa Birliği'nin genişleme süreci
  10. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri (1)
  11. Avrupa Birliği 'Türkiye ilişkileri (2)
  12. Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (1)
  13. Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (2)
  14. Final sınavı

  KONUT FİNANSMANI VE SEKURİTİZASYON

  Ders Amaçları:
  Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de gayrimenkul sektörü genel ekonomik faaliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde genel olarak görüldüğü üzere ülkemizde de gayrimenkul finansmanına yeterince önem verilmemiştir. Geleneksel yöntemlerle gayrimenkul ihtiyacı karşılanmıştır. Ancak son dönemlerde y aşanan ekonomik gelişmeler neticesinde artık yeni finansman yöntemleri uygulanabilir hale gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Dünya'da uygulanabilen gayrimenkul finansman yöntemlerinin ülkemizde tanınması ve uygun uygulamaların adaptasyonu kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda genel olarak gayrimenkul finansmanı, Dünya'daki uygulamalar ve örneklerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Ders Kapsamı
  Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, düşen enflasyona paralel reel faizler düşmüş, yatırım alternatifleri içinde gayrimenkul öncelik kazanmıştır. İpotekli finansman sistemleri konusunda yasal yapının hazırlanmasına paralel ikincil piyasaların nasıl oluşturulacağı ve işleyeceği konuları önem kazanmıştır. Bu bağlamda Dünya'daki gayrimenkul finansman yöntemleri ve uygulamaları ülkemizde de uygulama alanı bulacaktır.

  Öğretim Yöntemi
  Genel olarak gayrimenkul finansmanı, ipotekli finansman yöntemleri ve Dünya uygulamaları konuları hakkında tüm teorik bilgiler sınıfta sunulacaktır. Ayrıca sektör uygulamaları, katılımcılar ile birlikte değerlendirilecektir. Örnek uygulamalar ile teorik bilgiler desteklenecektir.

  Ders içeriği
  Genel Olarak Gayrimenkul Finansmanı
  İpotek Piyasaları
  İpotek Bankacılığı
  Birincil İpotek Piyasaları
  İkincil İpotek Piyasaları
  Menkul Kıymetleştirme
  Gelişmiş Ülkelerde Konut Finansman Sistemleri
  Türkiye'de Konut Finansman Sistemleri ve Uygulamaları
  Gayrimenkullerin vergi kanunları karşısındaki konumu

  MERKEZ BANKACILIĞI
  DERS İÇERİĞİ
  Merkez Bankalarının kuruluş amaçları, tarihsel perspektif, sorumlulukları ve fonksiyonları, Bankalarının para teorileri açısından yeri ve önemi, Bankalarının para politikalarındaki fonksiyonları, Bankalarının para politikalarını uygulama süreci ve bu konudaki ana tartışmalar , Bankalarının, parasallaşma ve senyoranj gelirleri, finansal serbestleşme, finansal baskı ve senyoranj gelirleri, Merkez Bankacılığı ' Bankacılık Sektörü arası ilişkiler, gözetim ve denetim fonksiyonu, Merkez Bankacılığı ve parasal genişleme, etkileri, Merkez Bankacılığı, parasal genişleme, enflasyon ve Bütçe açığı ilişkisi; Amprik bulgular ( Uluslar arası Literatür ışığında ) , Merkez Bankacılığı ve Bağımsızlık ' Özerklik Olgusu ve Ampirik Literatür, Uluslar arası Ampirik bulgular ışığında özerklik olgusu ve Ampirik literatür, Uluslar arası Ampirik bulgular ışığında özerklik ölçümü ve TCMB' nin özerklik deneyimi, TCMB yasal düzenlemelerinin, özerklik açısından analizi, Para kurulu deneyimleri ve Parasal Anayasa, Bankalarının Bilanço Analizi ( Klasik ve Analitik yaklaşımlar ) , Bilanço kalemleri analiziyle Bankası para politikalarının ekonomi politikaları üzerindeki etkinliğinin ölçümü.

  STRATEJİK YÖNETİM
  Dersin Amacı:
  Bu derste: (1)örgütsel hedef, misyon, vizyon, strateji ve politika terimleri, (2) SWOT gibi çevre ve işletme analizleri, (3) işletme seviyesi, işletmeler grubu seviyesi ve fonksiyonel seviyede stratejileri tanımlayarak, ve (4) bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve kontrolü üzerinde durularak katılımcılara yeni ufuklar açılması hedeflenmektedir.

  Dersin Kapsamı:
  Bu ders öğrencilere, yönetim kavramları, stratejik analizler ve stratejilerin tanımlanması, uygulanması ve kontrolü üzerinde durularak, günümüzün iş dünyasında geçerli olan stratejik yönetim teorileri ve uygulamaları hakkında bilgi sunmaktadır.

  Ders Planı:
  1. Temel Stratejik Yönetim Kavramları
  2. İşletmelerde Stratejik Kararlar
  3. İşletmede Planlama kavramı ve Stratejik Planlama
  4. Temel Ekonomik Amaçlar
  5. İşletmelerin Ekonomik Olmayan Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları
  6. Genel çevre Analizi ve Yakın Çevre Analizi
  7. Vize
  8. İşletme Değerleme Rakiplere Göre Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
  9. İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
  10. İşletme Veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizleri
  11. Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri
  12. İşlevsel Düzey Stratejilerinin ve Politikalarının Belirlenmesi
  13. Stratejinin Uygulamaya Geçirilmesi
  14. Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  TEMEL ANALİZ VE UYGULAMALARI
  Dersin Amacı
  Hisse senedi piyasalarında yatırım kararı almada üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; teknik analiz, temel analiz ve modern yatırım teorisi olarak isimlendirilmektedir. Bu derste, öğrencilere temel analize ilişkin teorik bilgilerin detaylı bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bilgiler; sektör analizinin yapılması ve firma profilinin hazırlanmasının yanısıra son beş yıla ilişkin finansal rasyo analizlerini de kapsamaktadır. Bu aşamadan sonra, uygulama çalışmalarının bir parçası olarak, öğrenciler sömester4 boyunca edindikleri bu bilgileri önerilen şablonu kullanarak iki farklı temel analiz raporu hazırlayarak gerçek hayata uygulayacaklardır.

  Dersin Kapsamı
  Türk piyasalarında artan rekabet aracı kurumları, portföy yönetim şirketlerini ve yatırım bankalarını yerel ve yabancı müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için araştırma faaliyetlerini arttırmaya zorlamaktadır. Neredeyse bütün kurumsal ve bireyesel yatırımcılar makro ekonomik raporların yanısıra yatırım yapmaya niyetlendikleri firmalara ilişkin raporları talep etmektedirler. Bu nedenle, bu dersin kapsamı içerisinde, yatırımcılara verilecek raporların hazırlanması için gereken bilgi ve yeteneğin katılımcılara verilmesi amaçlanmaktadır.

  Ders İşleme Yöntemi
  Bütün teorik bilgiler sınıf ortamında verilecektir. Dersler vaka ve analizlerle desteklenecektir. Öğrenciler dönem boyunca iki tane temel analiz raporu hazırlayacaklardır.

  Müfredat ve Ders Planı
  1. Etkin Piyasalar Teorisi
  2. Temel Analize Giriş
  3. Sektör Profili
  4. Firma Profilleri
  5. Satış ve Kar Analizi
  6. Uzun-Dönem Finansal Analiz
  7. Kısa-Dönem Analiz
  8. Birinci Raporun Değerlendirilmesi
  9. Risk Analizi
  10. Kar Tahmini
  11. Hisse Senedi Değerleme: Temettü İskonto Metodu
  12. Hisse Senedi Değerleme: Fiyat/Kazanç Metodu
  13. Hisse Senedi Değerleme: Nakit Akışı Metodu
  14. İkinci Rapor ve Genel Değerlendirme

Finans ve bankacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |