Finans Bankacılık Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finans Bankacılık Doktora Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  FİNANS BANKACILIK DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  GÜZ DÖNEMİ  

   
  BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI I
  Dersin Amacı
  Bankacılık özü itibariyle riske, likiditeye ve vadeye aracılık etme faaliyetleridir. Bu aracılık faaliyetleri neticesinde bankalar toplumun büyük bir kesiminin tasarruflarını teslim almakta ve bu kaynağı ihtiyaç duyan yatırımcılara ve tüketicilere plase etmektedirler. Bu nedenle, tasarruf sahipleri, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından istenmeyen finansal riskleri devralmalarının yanı sıra, bankalar halkın parasını kullanan kuruluşlar olarak otoriteler tarafından denetlenmekte ve regüle edilmektedirler. Bu çerçevede, ekonomik literatürde, bankacılığın modellemesine yönelik akademik çalışmalar (1) bankaların firma olarak faaliyetlerini, (2) bankaların aracılık işlemlerini ve maruz kaldıkları riskleri ve (3) bankalara yönelik regülasyonları içerecek şekilde yapılmaktadır. Öğrencilere, teorik bankacılığa ilişkin temel bilgilerin verilmesinin amaçlandığı bu derste, öğrencilerin esas itibariyle bankacılık alanında yapılan literatürü tanımaları, incelemeleri ve anlamaları hedeflenmektedir.

  Dersin Kapsamı
  Bu amaçlara ulaşılabilmesi için, bankacılığın modellemesine ilişkin literatürden seçilen temel makaleler öğrencilere dağıtılarak detaylı bir şekilde sınıfta analiz edilecektir. Bankacılığa ilişkin makro ekonomik ve mikro ekonomik değerlendirmelerinin yapılacağı bu analizlerin öğrencilerin yapacakları makale analizi ve sunumlarına temel teşkil edeceği beklenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde her bir öğrencinin bankacılığın teorisine ilişkin bir makaleyi alıp analiz etmesi ve sınıfta sunmasıyla öğrencilerin bankacılık teorisine ilişkin geniş ve güncel bilgilere ulaşmaları sağlanmaktadır.

  Ders İşleme Yöntemi
  Bu ders tarafımdan analiz edilerek sunulacak 3 makalenin yanı sıra her bir öğrencinin analiz ederek sunacağı makaleler serisi şeklinde işlenecektir.

  Müfredat ve Ders Planı
  1. Finansal Aracı Kuruluşlar Olarak Bankalar
  2. Klein'ın 'A Theory Of Banking Firm' Makalesi
  3. Klein'ın 'A Theory Of Banking Firm' Makalesine Devam
  4. Fama'nın 'Banking In The Theory Of Finance' Makalesi
  5. Fama'nın 'Banking In The Theory Of Finance' Makalesine Devam
  6. Baltensperger'in 'Alternative Approaches to the Theory of banking Firm' Makalesi
  Baltensperger'in 'Alternative Approaches to the Theory of banking Firm' Makalesine Devam
  7. Öğrenci Sunumları
  8. Öğrenci Sunumları
  9. Öğrenci Sunumları
  10. Öğrenci Sunumları
  11. Öğrenci Sunumları
  12. Öğrenci Sunumları
  13. Öğrenci Sunumları

   
  BANKALARDA FİNANSAL YÖNETİM

  Finansal yöneticiler, görevlerini yerine getirirken üç önemli konu ile karşılaşırlar. Bunlar, uzun dönemli yatırımlar, bu yatırımlar için gerekli finansman kaynakları ve firmanın günlük nakit ve finansal ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralanır. Bu çerçevede öğrencilere finansal yönetimin stratejik önemi ve risk ve belirsizlik koşulları, sermaye piyasaları ve uluslararası alandaki kullanımı ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Globalleşen piyasalar işletmelerin rekabet gücünü zorlamaktadır. Bu çerçevede, işletmelerin finansal açıdan güçlü olması gerekmektedir. Bu ders, finansal yönetim ile ilgili teorik bilgileri verirken, pratik hayatta bunların nasıl uygulandığı ve uygulanması gerektiğine de değinerek öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.

  Ders Konu Başlıkları
  1- Vergileme, Enflasyon ve Paranın Zaman Değeri
  2- Oran Analizi, Fon Akım Analizi, Nakit Akım Analizi
  3- Büyüme ve Finansal Planlama, Finansal Planların Uyumu
  4- Çalışma Sermayesi Yönetimi - Stok Yönetimi
  5- Belirsizlik ve Risk Ortamında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Yenileme Kararları
  6- Finansman Kaynakları
  7- Sermaye Yapısı Kararları ve Kar Dağıtım Politikası
  8- Resmi Tatil-Ramazan Bayramı
  9- Menkul Kıymet Değerlemesi
  10- Portföy Yönetimi
  11- Uluslar arası Finans
  12- Uluslar arası Finans
  13- Büyüme, Birleşme, Sermaye Azaltımı ve Finansal Başarısızlık
  14- Reorganizasyon veya Tasfiye

  EKONOMİK ENTEGRASYON

  Dersin Amacı
  Günümüzde dünya ekonomisinin iki temel trendin etkisinde olduğu söylenebilir: Küreselleşme ve bölgeselleşme. Bir taraftan dünya ülkeleri arasında birbirine bağımlılığın artmakta olduğu ve ekonomik alandaki bu uluslararasılaşma eğilimlerinin daha ileri ve karmaşık bir küresel boyut aldığı görülmektedir. Pek çok ürünün üretim süreçlerinin aslında birden fazla ülkede gerçekleştiği, dünya çapında yabancı sermaye hareketlerinin artış gösterdiği, sermaye piyasalarının giderek liberalize olduğu bilinen bir gerçektir.

  Diğer taraftan çok uzun zamandan beri coğrafi ve ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından birbirine yakın ülkeler arasında ekonomik bağların diğer ülkelere nazaran daha fazla sıklaştığı ve bir tür ekonomik entegrasyonun bölgesel anlamda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bölgesel ekonomik entegrasyonlarda temel hedef bölge ülkeleri arasında iktisadi etkiye sahip engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu engellerden ilk akla gelebilecek olanlar gümrük vergisi (tarifesi), miktar kısıtlaması (kota) vb. ticari uygulamalardır. İşte bu türden engelleri ortadan kaldırmayı amaç edinen girişimler bölgesel ticaret blokları (serbest ticaret bölgesi veya gümrük birliği) olup bunun daha sonraki aşamalarda hizmet ve üretim faktörlerinin önündeki engelleri de kaldırmaya yönelik ileri entegrasyon biçimlerine (ortak Pazar veya ekonomik ve parasal birlik) dönüşmesi de söz konusu olabilir. Bu da bölge ülkelerinin bu türden entegrasyon hareketlerinden beklentileri ve bunu gerçekleştirebilme başarı ile bağlantılıdır. 1948-1994 döneminde 'Gümrükler ve Ticaret Anlaşması' GATT'a bildirilen 109 adet bölgesel entegrasyon anlaşmasının çoğunu serbest ticaret bölgeleri oluştururken, daha sıkı bir işbirliğini öngören gümrük birliklerinin sayısı oldukça düşüktür.

  Türkiye de çeşitli bölgesel ekonomik işbirliği projelerinde yer almakta ve daha önemlisi, ekonomik ve parasal birlik gibi günümüzde en ileri düzeyde bir ekonomik entegrasyonu gerçekleştirmiş olan Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğini gerçekleştirmiş ve 3 Ekim 2005 itibariyle de tam üyelik müzakerelerine başlamış bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 35 konu başlığında katılım müzakereleri öngörülmüş olup; bunun ilk adımı olarak, Türkiye ile AB mevzuatının karşılaştırılacağı ve eksikliklerin belirleneceği 'tarama süreci' başlatılmıştır.

  Neticede, dünya genelinde izlenen bölgesel ekonomik bütünleşme süreci ve söz konusu bütünleşme modellerinin dünya refahına katkıları, bu konunun teoride ve uygulamada (AB) incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, geçmiş yıllardaki deneyimlerden de yararlanarak hazırlanan ders konularının aşağıdaki sıralama iler ele alınması yararlı olacaktır:

  Müfredat ve Ders Planı
  1-          Ekonomik entegrasyon teorileri (1)
  2-          Ekonomik entegrasyon teorileri (2)
  3-          Ekonomik entagrasyon teorileri (3)
  4-          Avrupa Birliği'nin oluşum süreci
  5-          Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve karar alma mekanizması
  6-          Vize sınavı
  7-          Avrupa Birliği'nin bölgesel politikaları
  8-          Avrupa Birliği'nde sosyal politika ve istihdam
  9-          Avrupa Birliği'nin genişleme süreci
  10-       Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri (1)
  11-       Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri (2)
  12-       Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (1)
  13-       Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki gümrük birliği (2)
  14-       Final sınavı

  FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
  Dersin Amacı
  Finans ve Bankacılık doktora programında verilmekte olan Finansal Piyasalar ve Kurumlar dersinde, doktora öğrencilerinin finansal piyasaların genel işleyişi ve genel olarak finansal kurumlar, özel olarak da bankacılık konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmakları hedeflenmektedir. Bu amaçla derste öncelikle finansal piyasaların işleyişi; para piyasaları ve enstrümanları; sermaye piyasaları ve enstrümanları; döviz piyasaları ve enstrümanları; finansal piyasalar ve enstrümanlar için finans matematiği konuları ele alınmaktadır. Finansal kurumlar konusunda ise genel bir analiz sonrası bankacılık sistemi, ticari bankacılık, bankalarda karlılık, banka yönetimi, bankacılıkda risk ve bankaların denetim ve gözetimi konuları üzerinde tartışma ve soru-cevap şeklinde ders içi paylaşım yapılmaktadır. Dersin bir diğer amacı ise doktora öğrencilerinin 2000'li yıllarda yazılmış makaleleri tarayarak finansal piyasalar ve bankacılık konularında seçecekleri konularda ödev hazırlamaları ve sunmalarını sağlamaktır. Böylece, hem doktora öğrencilerinin dersin kapsamı dahilindeki bir güncel konuda uzmanlaşmaları, hem de ders anlatım, sınıfla paylaşım konularında tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.

  Dersin Kapsamı
  a) Finansal Piyasalar, Para Piyasaları, Para Piyasası Enstrümanları, Para Piyasasında kullanılan enstrümanlarla ilgili Finans Matematiği konularını ve Finansal Piyasalarda Davranışsal Finans ve Sabit Getirili Enstrüman İhaleleri gibi ödev konularını kapsamaktadır.

  b) Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasası Enstrümanları, Sermaye Piyasasında kullanılan enstrümanlarla ilgili Finans Matematiği konularını ve Menkul Kıymetleştirme gibi ödev konularını kapsamaktadır.

  c)Döviz Piyasaları, Döviz Piyasası Enstrümanları, Döviz Piyasasında kullanılan enstrümanlarla ilgili Finans Matematiği konularını ve Dalgalı Kur Mekanizması, VOB ve Türev Piyasalar, Rüçhan Hakkı gibi ödev konularını kapsamaktadır.

  d)Finansal Kurumlar, Bankacılık Sistemi, Ticari Bankacılık, Banka Yönetimi, Bankacılıkda Karlılık, Bankacılıkda Riskler, Bankacılıkda Denetim ve Gözetim konularını ve AB'de ve Türkiye'de Bankacılık, Türk Bankacılığında Yabancı Sermaye, Bankacılıkda Özelleştirme-Birleşme ve Satın Alma, Bankacılıkda Rekabet ve Verimlilik, Bankacılıkda Aracılık Maliyetleri, Basel II'nin Türk Bankalarına Verilecek Kredilerin Faizleri Üzerinde Etkisi, Mortgage Sisteminin Bankalar için Avantajları ve Riskleri, Mortgage ve Ev Kredilerindeki Balon ve Bankacılık Krizleri, 21. Yüzyıl Bankacılığı, Hazine Yönetiminde Yeni Metodlar ve Yeni Teknikler, Yeni bankacılık Yasasının AB Bankacılık Yasası ile Mukayeseli Olarak incelenmesi gibi ödev konularını kapsamaktadır.

  Ders İşleme Yöntemi
  Bu ders vize sınavına kadar tarafımdan anlatılacak para, sermaye, döviz piyasaları ve enstrümanları; finansal piyasalar ve enstrümanlar için finans matematiği ve bankacılık konularından oluşacaktır. Vize sonrasında öğrenciler ikişer kişilik gruplar halinde ödev hazırlayacak ve sunumlar yapacaklardır. Hazırlanacak ödevler üç ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde tanım, teorik çerçeve, tarihçe vb. yer alacak. İkinci bölümde AB, G-10 gibi ülke gruplarında bu konuda yaşanan örnekler incelenecektir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'deki durum, Türkiye için riskler, Türkiye'de yapılması gerekenler ele alınarak konularla ilgili yaratıcı ve özgün sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.


  Müfredat ve Haftalık Ders Planı  
  1. Finansal Piyasalar ve İşleyiş Mekanizmaları
  2. Para Piyasaları ve Para Piyasası Enstrümanları
  3. Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Enstrümanları
  4. Döviz Piyasaları ve Döviz Piyasası Enstrümanları
  5. Finansal Piyasalar ve Enstrümanlar için Finans Matematiği
  6. Finansal Kurumlar: Bankacılık Sistemi, Ticari Bankacılık, Bankacılıkda Karlılık
  7. Banka Yönetimi, Bankacılıkda Risk Yönetimi ve Denetim / Gözetim Mekanizması
  8. Öğrenci Sunumları
  9. Öğrenci Sunumları
  10. Öğrenci Sunumları
  11. Öğrenci Sunumları
  12. Öğrenci Sunumları
  13. Öğrenci Sunumları
  14. Öğrenci Sunumları


  KARAR VE OPTİMİZASYON TEORİSİ
   
  Dersin Amacı
  Karar,Oyun ve Optimizasyon ekonomi problemlerinin analizinde temel konulardandırlar.

  Optimizasyon modellerinin ve yöntemlerinin finansal karar verme de artmakta olan önemli rolü vardır.Kvantitatif finansın varlık dağıtımı,risk yönetimi ve türev fiyatlandırmasından doğan bir çok problemleri şimdi modern optimizasyon teknikleri ile çözülüyor.

  Bu dersin esas amacı öğrencileri optimizasyon teorisinin temelleri ve finansal analizde uygulamaları ile bilgilendirmektir.Dersin ikinci amacı ise öğrencilere Oyun Teorisi tekniklerini kullanarak ekonomi ve finansta ortaya çıkan oyun problemlerinin çözüm yöntemlerini sunmaktır.

  Dersin Içeriği
  Ekonomi ve Finansta Optimizasyon modelleri.Konvex Optimizasyon.Kısıtlamalı Optimizasyon:Lagrange ve Kuhn-Tucker teoremleri.Lineer Programlama ve dualite.Finansta LP modelleri.Matris oyunlar.Strateji şeklindeki oyunlar:Karışık Stratejilerde Nash denge çözümleri.Finans ve Ekonomiden örnekler.

  MALİ PİYASALARIN İŞLEME MEKANİZMASI
  Dersin amacı, doktora öğrencilerine Türk mali piyasalarının işleyişindeki esaslar hakkında fikir verebilmek ve uygulamada gözlenen sorunlar hakkında uluslararası örnekleri de dikkate alarak tartışmaktır. Derse öğrencilerin katılımını sağlamak amacı ile araştırma ödevi hazırlamaları ve sunmaları istenmektedir. Dersin içeriğinde , mali piyasaların tanımı ve çeşitleri, fon arz ve talebinin piyasalardaki rolü, fon arz ve talebindeki örtüşmezliğin giderilmesinde aracıların rolü, bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, factoring, fortfaiting, halka açık şirketler, tüketici finansman şirketleri, sigorta şirketleri, portföy yatırım şirketleri, yatırım fonları, özel finans kuruluşları , menkul kıymet aracı kuruluşlarının mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri, rolü ve etkileri tartışma konuları olarak ele alınacaktır.

  Dersin Haftalık Dağılımı :
  1.Mali piyasalar, tanımlama, fon arz ve talebinin işleme mekanizmasındaki rolü,
  2.Fon arz ve talebini belirleyen faktörler, mali tablolar, fon akım tabloları ile fon arz ve talebinin tespiti,
  3.Fon arz edenlerin beklentileri ile fon talep edenlerin beklentileri arasındaki uyumsuzluk ve aracılar,
  4.Para, sermaye, döviz ve diğer mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  5. Banka ve leasing şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  6.Faktoring ve forfaiting şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  7.Gözden geçirme
  8.Halka açık şirketlerin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  9.Tüketici finans şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  10.Sigorta şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  11. Yatırm ortaklıklarının, yatırım fonlarının ve portföy yatırım şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  12.Özel finans şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  13. Menkul kıymet aracı şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
  14.Final sınavı

  BAHAR DÖNEMİ 

  YATIRIM VE FİNANS TEORİSİ         
  Dersin Amacı
  Yatırım ve Finans İlişkileri Ekonomik faaliyetlerin daha rasyonel değerlendirilmesine amaçlamaktadır. Yatırım ve Finansman uygulamaları ve teorik bazda ilişkiler globalleşen dünyanın daha iyi algılanmasını sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin uygulamalarının Türkiye ile karşılaştırılması konunun bütünlüğü açısından gerekmektedir. Yatırım ve Finansman Teorisi, Finansman ile ekonominin daha rasyonel organizasyon içinde olmasını içermektedir. Değerlendirmeler sektörel ve şirket bazında olmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Yatırım ve Finansman kararları kurumsal çerçeve içinde yönetişim, stratejik planlama, yöntemler ve karar modeli çerçevesinde ele alınacaktır. Proje değerlendirme yöntemleri, sermaye piyasası ilişkileri, portföy, yeni finansal teknikler, sermaye maliyetelri, sermaye yapısı, finansal iletişim, kar dağıtım politikaları dersi kapsamında olan konulardır. Ders teorik ve uygulamalı olarak işlenecek ve konular ile ilgili problemler çözülecektir. 

  Müfredat ve Ders Planı
  1- Faiz Oranı ve Paranın Zaman Değeri        
  2-  Portföy Risk ve Getirisi  Etkin Sınır ve Portföy Seçimi                               
  3- Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Faktör Modelleri
  4- Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi  Etkin Piyasalar Hipotezi
  5 Hisse Senetleri ve Sermaye Piyasaları  Hisse Senetlerinin Değerlemesi
  6- Tahviller ve Değerlendirilmesi Öğrenci Sunumu (Konu 1,2,3)
  7- Temel Analiz                                                                              
  Öğrenci Sunumu (Konu 4,5,6)
  8- Finansal Tablolar Analizi
  Öğrenci Sunumu (Konu 7,8,9)
  9- Teknik Analiz    
  Öğrenci Sunumu (Konu 10,11,12)
  10- Portföy Yönetim Stratejileri
  Öğrenci Sunumu (Konu 13,14,15)
  11- Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
  Öğrenci Sunumu (Konu 16,17,18)
  12- Opsiyonlar ve Değerlemesi
  Öğrenci Sunumu (Konu 19,20,21)
  13- Portföy Performansının Ölçülmesi
  Öğrenci Sunumu (Konu 22,23,24)
  14- Davranışsal Finans ve Bireysel Yatırımcılar
  Öğrenci Sunumu (Konu 25)

  EK
  Sunum Konuları
  1- Finansal Hedefler ve Kurumsal Yönetişim
  2- Stratejik Planlama ve Finansal Yönetim
  3- Yatırım Değerlendirmesinde Geleneksel Yöntemler
  4- Tek Periyotlu Yatırım-Tüketim Karar Modeli
  5- İskontolu Nakit Akım Yaklaşımı
  6- Net Bugünkü Değer ve İç Verimlilik Oranı
  7- Proje Değerlendirmede Nakit Akımı
  8- Sermaye Piyasası Kayıtsızlıkları
  9- Riske Geleneksel Yaklaşımlar
  10- Risk ve Beklenen Getiri
  11- Portföy Teorisi
  12- Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
  13- Opsiyon Değerlendirmesi
  14- Faiz Risk Yönetimi
  15- Piyasa Verimliliği ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı
  16- Sermaye Maliyeti
  17- Sermaye Maliyetinin Ağırlıklı Ortalaması
  18- Vergisiz Ortamda Sermaye Yapısı Kararı
  19- Vergi Ortamında Sermaye Yapısı
  20- Uygulamada Sermaye Yapısı
  21- Yatırım ve Finansman Kararlarında İletişim
  22- Kar Dağıtım Politikası
  23- Kur Piyasaları ve Oranları
  24- Kur Riski Yönetimi
  25- Dış Yatırımlar

  FİNANSAL KURUMLAR ve YASAL DÜZENLEMELER
  Dersin Amacı
  Bu derste öğrencilere finansal sistemin işleyişindeki yasal çerçeve tanımlanmakla birlikte, finansal düzenlemelerin tanımı, finansal piyasaların teorik çerçevesi, ekonomideki rolü ile piyasa oyuncuları incelenerek, finansal enstrümanların tipleri ve şekilleri, finansın genel görünüşü, devredilebilen ve devredilemeyen finansal araçlar, finansal risk yönetimi konuları incelenmektedir. Sigorta hükümlerinin rolü, ücretler, garantiler ve bunların riskle olan ilişkileri ile finansal piyasalar ve kurumlar dersinin anlaşılır bir şekilde vermesi amaçlanmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Finansal piyasalar ve kurumlar konusunda ileri düzey olan bu ders, bu amaçlara ulaşılabilmesi için farklı finansal piyasaların ve kurumların bilimsel yönetim tekniklerini uygulamaya yönelik olarak içermekte, güncel konuların da tartışma ortamı yaratılarak konuların kapsamlı bir şekilde anlaşılması sağlanmaktadır.

  Müfredat ve Ders Planı
  Bankacılık yasal düzenlemeleri; (Banka Kaynakları, Merkez Bankası Kaynakları, Mevduat, Karşılıklar, Kaynakların Kullanılması, Plasman, Kredi Türleri, Sınırları, Bankaların Kuruluşu, Türleri, BDDK, TMSF, Banka Tasfiyesi, Birleşmesi, Transfer ve Satınalma, v.b.)


  Diğer Finansal Kurumlar ve Yasal Düzenlemeler, Securitisation (Menkul Kıymetleştirme), İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Çeşitleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İşleyiş-Uygulama), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Mevzuat), Ödünç Para Verme İşlemleri ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), Factoring ve Forfaiting Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Leasing Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Tüketici Finans Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Girişimci Sermaye Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Varlık Yönetim Şirketleri (İşleyiş-Uygulama-Mevzuat), Sermaye Piyasası- Aracı Kurumlar, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Fonları.

   
  RİSK YÖNETİMİ

  Dersin Amaçları
  Bu dersin amacı öğrencilere risk yönetimi, risk çeşitleri, aktif-pasif yönetimi, sermaye yönetimi, riske maruz değer yöntemi, banka portföy riski, portföy yönetimi, riske ayarlı performans ölçümü, türev işlemler hakkında teorik bilgiler vermek, Türkiye ve dünyada bankacılık düzenlemeleri ile ilgili en son gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türk ve uluslararası bankacılık sistemine etkilerini açıklamaktır.

  Dersin Kapsamı
  Bankacılık sektörü piyasa dalgalanmaları, işletme başarısızlıkları, sorunlu sermaye piyasaları ve yetersiz risk yönetimi gibi sorunlardan etkilenmiştir. Geleneksel risk yönetim teknikleri, bu sorunları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı bankaların diğer bankalarla rekabet etmeleri için etkili risk yönetim sistemlerini benimsemelerini gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu ders risk yönetimi ile ilgili teorileri ve bunların bankacılık alanındaki uygulamasını yukarıdaki faktörleri göz önüne alarak öğrencilere aktarmaktadır.

  Öğretim Metodu
  Teorik bilgiler sınıfta anlatılmaktadır. Dersler örnek olay ve analizlerle desteklenecek ve öğrencilerin önemli projeler hazırlaması sağlanacaktır.

  Ders Konu Başlıkları
  1- Bankacılık Riskleri
  2- Risk Düzenlemeleri-Yönetim Süreci
  3- Aktif-Pasif Yönetimi
  4- Sermaye Tahsisi
  5- Fon Transfer Fiyatlaması
  6- Risk Modelleri
  7- Piyasa Riski
  8- Kredi Riski
  9- Operasyonel Risk
  10- Bireysel-Portföy Risk Ölçümü
  11- Riske Göre Ayarlanmış Performans
  12- Riske Maruz Değerin Ölçümü

  BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI II
   
  Dersin Amacı
  Bankacılık özü itibariyle riske, likiditeye ve vadeye aracılık etme faaliyetleridir. Bu aracılık faaliyetleri neticesinde bankalar toplumun büyük bir kesiminin tasarruflarını teslim almakta ve bu kaynağı ihtiyaç duyan yatırımcılara ve tüketicilere plase etmektedirler. Bu nedenle, tasarruf sahipleri, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından istenmeyen finansal riskleri devralmalarının yanı sıra, bankalar halkın parasını kullanan kuruluşlar olarak otoriteler tarafından denetlenmekte ve regüle edilmektedirler. Bu çerçevede, banka yönetimine ilişkin olarak öğrencilere (1) bankaların mali tabloları (2) başta kredi riski ve faiz riski olmak üzere bankaların maruz kaldıkları risklerin yönetilmesi ve (3) risk-karlılık-regülasyon hususlarında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır..

  Dersin Kapsamı
  Bu amaçlara ulaşılabilmesi için, takip edilecek eğitim materyalleri kullanılarak öğrencilere gerekli teorik bilgiler aktarılacaktır. Banka bilançosu, gelir tablosu, maruz kalınan riskler ve sermaye yeterliliği hakkında gereken bilgilerin yanı sıra kredi riski, faiz riski gibi risklerin ölçüm ve yönetimi hakkında bilgiler aktarılarak öğrencilerin banka yönetimi için gereken asgari yeteneklere kavuşmaları sağlanacaktır.

  Eğitim-Öğretim Malzemesi
  Makaleler
  İlgili süreli yayınlarda yayınlanan ilgili bütün güncel makaleler

  Ders Kitapları

  1-Hempel, G.H., Coleman, A.B. and Simonson, D.G., 1990, Bank Management: Text and Cases, Third Edition, John Wiley and Sons Inc., U.S.A.
  2- Mason, J.M., 1979, Financial Management of Commercial Banks, First Edition, Boston ; Warren, Gorham and Lamont, Inc., U.S.A..
  3-Sinkey, J.F.Jr., 1989, Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Third Edition, MacMillan Publishing Company, U.S.A..
  4-Stigum, M.L. and Branch, R.O., 1983, Managing Bank Assets and Liabilities; Strategies for Risk Control and Profit, First Edition, Dow Jones-Irwin, U.S.A..
  5- Wetmore, J.L.T., 1989, Asset-Liability Management in Commercial banks; Basis Risk, Size Effects and Optimal Gap, Unpublished PH.D. Thesis, Michigan State University , U.S.A..

  Diğer Okuma Malzemeleri
  Bütün ilgili gazeteler ve dergiler.

  Önemli Web Adresleri

  Bank for International Settlements:

  www.bis.org
  Regülasyonlar konusunda uluslararası düzeyde tavsiye niteliğinde kararlar alan Basel Komitesinin tüm çalışmaları bu sitede yayınlanmaktadır. Site kaynak bakımından oldukça zengin olup, risk yönetimi ve raporlamasına ilişkin her türlü bilgiyi en detaylı bir şekilde içermektedir.

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu:
  www.bddk.gov.tr
  Türk bankalarının regülasyonlarına ilişkin her türlü bilgiye bu siteden ulaşılabilmektedir.

  Türkiye Bankalar Birliği
  www.tbb.org.tr
  Türk Bankacılık Sektörüne ilişkin istatistiki bilgiler, araştırmalar vs.

  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
  www.tcmb.gov.tr
  Türk Bankacılık Sektörüne ilişkin istatistiki bilgiler, araştırmalar vs.

  Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
  Değerlendirme, vize ve final sınavına bağlı olacaktır. Vize ve final sınavının ağırlığı sırasıyla 40% ve 60% düzeyindedir. Vize ve final sınavları hem zorunlu hem de tercihe dayalı bilgi ve/veya tartışma sorularından oluşacaktır.

  Müfredat ve Ders Planı
  1   Bankaların Mali Tabloları
  2   Bankalarda Risk ve Karlılık Analizi
  3   Vaka Çalışması
  4   Vaka Çalışması
  5   Likidite Yönetimi, Tahvil ve Bono Portföyü Yönetimi, Sermaye Yönetimi,
  6   Vaka Çalışması
  7   Vaka Çalışması
  8   Vize Haftası Nedeniyle Ara
  9   Kredi Yönetimi, Kredilendirme Politikaları, Ticari Krediler, Tüketici Kredileri
  10 Vaka Çalışması
  11 Vaka Çalışması
  12 Faiz Riski Yönetimi, Fon Fiyatlama
  13 Vaka Çalışması
  14 Vaka Çalışması

  KAMU HARCAMALARI ve GELİR POLİTİKASI
  1- Kamu harcama ve gelir politikaları.Giriş.Ders ve kapsamının tanıtımı
  2- Kamu ekonomisi kesiminin tanımı. Devlet ve kamu kesimi kavramları arasındaki fark ve kamu kesiminin varlık gerekçeleri
  3- 2.hafta konusunun devamı
  4- Kamu harcamaları, yapıları, türleri. Türk bütçe sistemi içinde kamu harcamalarının yapısı
  5- Cari yatırım ve transfer harcamalarının toplam bütçe harcamaları ve GSYİH içindeki payları
  6- Transfer harcamalarının alt başlıkları ve bu harcamaların temel ekonomik hedefleri üzerindeki etkisi
  7- Bir maliye politikası aracı olarak kamu harcamalarının iktisadi kalkınma, etkin kaynak ayırımı, adil gelir bölüşümü ve ekonomik istikrara etkisi
  8- 7.haftanın devamı
  9- Kamu gelirleri, yapıları, türleri. Türk bütçe sistemi içinde kamu gelirlerinin yapısı
  10- Gelir, servet, harcamalar ve dış ticaret üzerinden alınan vergiler. Bunların toplam bütçe gelirleri ve GSYİH içindeki payları ve temel ekonomik hedefler üzerindeki etkiler
  11- 10.hafta konusuna devam
  12- 10.hafta konusuna devam
  13- Kamu harcama politikalarının genel değerlendirilmesi
  14- Kamu gelir politikalarının genel değerlendirilmesi

  MALİ PİYASALARIN DÜZENLENMESİ ve DENETLENMESİ
  Ders Amacı ve İçeriği :
  Dersin amacı, doktora öğrencilerinin Türk mali piyasalarının işleme mekanizmasındaki sorunların giderilmesi ve piyasalarda kargaşa yaşanmaması için piyasaların ne şekilde düzenlendiği ve denetlendiği konularında uygulamaya yönelik fikir edinmelerini sağlamaktır. Derse öğrencilerin katılımını sağlamak amacı ile araştırma ödevleri hazırlamaları ve sunmaları istenmektedir. Dersin işleyişinde, ulusal düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak; Hazine, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Rekabet Kurumu, Muhasebe Standartları Kurulu ile uluslar arası düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak; IMF, WB, IFC, OECD, BIS, IOSCO, IAIS, IFAC (IFRS) hakkında tanımlama, kuruluş ve organizsayon yapısı ile ilgili kısa bilgiler verilerek uygulamada bu kuruluşların mali piyasaları düzenleme ve denetlemedeki rolleri anlatılmakta ve tartışılmaktadır.

  Öğretim Tarzı :
  Mali Piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili tüm teorik bilgiler derste anlatılırken, uygulamaya yönelik konular derste tartışılmakta ve öğrencilere mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinde görev alan kuruluşların fonksiyonları ile ilgili dönem ödevi hazırlatılmaktadır.

  Değerlendirme :
  Öğrencilerin notlarının değerlendirilmesinde, yarı dönem sınav sonuçları (%40), final sınav sonuçları (%60) olarak değerlendirilmektedir. Dönev ödevi verilmiş ise, bu ödevin notu yarı dönem notu olarak kabul edilmektedir.

  Dersin Haftalık Dağılımı :
  1. Mali Piyasaların tanımı, işleme mekanizması ve piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinin içeriği, düzenleme ve denetlemenin gereği,
  2. Mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki genel kurallar, metodoloji ve uluslar arası düzenleme ve denetleme esas ve uygulamaları,
  3. Mali piyasalarda bağımsız düzenleme ve denetleme kurum ve kuruluşlarının çalışma esasları,
  4. Hazinenin işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  5. Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankasının işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  6.DPT ile OECD nin işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  7. Gözden geçirme
  8. Merkez Bankası ve IMF nin işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  9. SPK, İMKB, İAB ile IFC nin işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  10.BDDK, TMSF ile BIS in işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  11.Rekabet Kurulu, Muhasebe Standarları Kurulu ile IOSCO ve IAIS (IFRS) in işlevleri, mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesindeki yeri ve rolü,
  12.Ulusal ve uluslar arası düzenleme ve denetleme kurullarının karşılaştırılıması,
  13.Mali piyasalarda düzenleyici ve denetleyici kuruluşların üstlenmesi gereken işlevlerin tartışılması
  14. Final sınavı

Finans ve bankacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |