Eski Türk Dili Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Türk Dili Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ESKİ TÜRK DİLİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  1. YARIYIL

  TÜRK DİLİNİN GRAMER KATEGORİLERİ (AD GRAMER KATEGORİLERİ)

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türk Dilinin Köktürk döneminden başlayarak tarihî dönem metinleri
  üzerinde gramer kategorilerinden adın karşılaştırmalı olarak çok yönlü incelenmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  ERGİN, Prof. Dr. Muharrem, (1958), Türk Dil Bilgisi.
  TEKİN, Talat, A Grammar of Orkhon Turkic, Indiana University, Bloomington 1968.
  HACIEMİNOĞLU, Prof. Dr. Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara 1996.
  HACIEMİNOĞLU, Prof. Dr. Necmettin, Harezm Türkçesi ve Grameri, İst. Ünv. Edb. Fak. Yay.,
  Ankara 1997.
  ECKMANN, Janos (Çev.: Günay Karaağaç, 1988 ), Çağatayca El Kitabı, İstanbul.
  FOX, A. (1995), Linguistic Reconstruction, An Introduction to Theory and Method, Oxford
  University Press, New York.
  Grönbech, K (Çev. Mehmet Akalın) (1995), Türkçenin Yapısı, TDK. Yay. Ankara.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK

  TÜRK İDARİ VE SİVİL HAYAT BELGELERİ VE DİLİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 5

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: (Özel, diplomatik vb) mektuplardan başlayıp yarlık, ferman ve hukuk
  belgelerine kadar en eskiden günümüze uzanan kronolojik bir çizgide, mekân ayrımı
  yapmadan, konuya ve ilgili belgelere yaklaşarak Türkçenin kullanımı.
  Önerilen Kaynaklar:
  ERGİN, Prof. Dr. Muharrem (1996), Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay.
  CLARK, Lary V. (1975), Introduction to the Uyghur Civil Documents of East Turkestan,
  Dissertation of Indiana Universty (Blomıngton), Ph.D..
  KURAT, Akdes Nimet (1940), Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan
  Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler, İstanbul.
  TEZCAN, Prof. Dr. Semih (1975), Eski Uygurca Hüan Tsang Biografisi, X. Bölüm, Ankara.
  ARAT, R. Rahmeti (1964), “Eski Türk Hukuk Vesikaları”, Türk Kültürü Araştırmaları, I-1,
  Ankara: 5-53.
  YAKUBOSKİY, A.Yu. (1992), Altın Ordu ve Çöküşü, (Çev.: Hasan Eren), TTK. Yay., Ankara.
  CAFEROĞLU, Ahmet (1934), “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, Türkiyat Mecmuası, 4.
  Sayı, İstanbul.
  MACKERRAS, C. (1969), “Sino-Uighur Diplomatic and Trade Contacts (744 to 840)”, CAJ, 13.
  Dersi Veren:Yard. Doç. Dr. Eralp ALIŞIK

  DOĞU TÜRK YAZI DİLİ VE EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 5

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Literatürde Çağatay Türkçesi diye adlandırılan Doğu Türkçesinin başlangıç dönemi
  14. yüzyıl sonlarından klâsik devrin devamı olarak değerlendirilen 17. yüzyıla kadarki durumu
  anlatılmakta, dönemi temsil edici nitelikteki eserlerin karşılaştırmalı-tarihî dil bilimi metotlarına
  göre ses, yapı ve anlam özellikleri üzerinde dil bilgisi incelemesi yapılmaktadır.
  Önerilen Kaynaklar:
  ABUŞKA Lûgati (Haz. Atalay, Besim, 1970), Ankara.
  BOROVKOV, A. K. (1961), Bada’i‘ al-Luġat, Moskva.
  ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ, H. (1293) Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî, İstanbul.
  NEVAYİ, Ali Şir (Haz. Mustafa Canpolat), Lisanü’t-Tayr
  NEVAYİ, Ali Şir (Haz. Önal Kaya) (1996), Fevayidü’l-Kiber. TDK. Yay., Ankara..
  Lutfi (Haz.: Günay Karaağaç), Lutfi Divanı, TDK. Yay., Ankara.
  Sekkaki (Haz. Kemal Eraslan) (1999), Mevlana Sekkaki Divanı, TDK. Yay., Ankara.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Tanju ORAL SEYHAN

  TÜRK DİL İLİŞKİLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türk Dilinin en eskiden başlayıp tarihsel dönemleri dikkate almak suretiyle
  dil ilişkilerinin (karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, çok dillilik, ilişkiye dayalı
  değişme ve bundaki sosyal etkenler) tanıtılması.
  Önerilen Kaynaklar:
  TEKİN, Talat (1993), Japonca ve Altay Dilleri, Ankara.
  AKSAN, Prof. Dr. Doğan (2000), En Eski Türkçe’nin İzlerinde, Simurg Yay., İstanbul.
  RÖHRBORN, Klaus (1977-1994), Uigurischen Wörterbuch: Sprachmaterial der Vorislamischen
  Türkischen Texte aus Zentralasien, 1-5, Wiesbaden.
  DOERFER, Gerhard, Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, IV Cilt, Wiesbaden
  I. C. 1963, II. C. 1965, III. C. 1967, IV. C. 1975.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

  TÜRK BOYLARI TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: İslam öncesi devirden XVI. yüzyıla kadar olan Türk tarihinde önemli roller
  üstlenmiş Türk boylarının tarihi, sosyal ve siyasî özellikleri, Türk boylarının birbirleriyle ilişkileri.
  Önerilen Kaynaklar:
  SÜMER, F. (1992), Oğuzlar, Istanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,.
  KURAT, A. N.(1972), IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
  Devletleri, Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.
  RASONY, L. (1993) Tarihte Türklük, Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,.
  GOLDEN, Peter B. (2002), Türk Halkları Tarihine Giriş (Çev. Osman Karatay), Ankara: Karam Yayınları.
  Dersi Veren: Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL

  TÜRK MİTOLOJİSİ VE KAYNAKLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 5

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türklerin mitolojisi, sosyo-kültürel ve siyasî tarihleri, kültür alış-verişleri,
  arkeolojik ve tarihî görüşler, İslâm öncesi ve sonrası kurumlar, dinî inançları, hayat görüşü
  ve çeşitli özellikleri kaynak eserlerden hareketle incelenmektedir.
  Önerilen Kaynaklar:
  REICHL, Prof. Dr. Karl (Çev.: Doç. Dr. Metin Ekici, 2002), Türk Boylarının Destanları, TDK
  Yay., Ankara.
  İNAN, Abdülkadir (1972), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara.
  SÜMER, Prof. Dr. Faruk (1997), Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk
  Destanları, İstanbul.
  ERGUN, Dr. Metin (1997), Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, II Cilt, TDK Yay.,
  Ankara.
  ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin (1998), Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), 2
  Cilt, 3. baskı, TTK Yay., Ankara.
  ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin (1997), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, II Cilt, Milli Eğitim
  Bakanlığı Yay., İstanbul.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Eralp ALIŞIK

  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN KAYNAKLARI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: 14-15. yüzyıllarda Anadolu'da oluşan Oğuz Türkçesi yazı dilinin eserleri ve
  bunların üzerinde yapılan çalışmalar tanıtılacaktır.
  Önerilen Kaynaklar:
  Banguoğlu, Tahsin (1960), “Oğuz Lehçesi Üzerine”, TDAY Belleten 1960, Ankara:23-48.
  Bilgin, Azmi (1990), “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Karışık Dil Unsurları Taşıyan Eserler
  ve Dil Özellikleri”, TDA, Sayı: 69, Aralık 90, İstanbul: 65-76.
  CANPOLAT, Mustafa (1968), “Behcetü’l-hada’ik’in Dili Üzerine”, TDAY Belleten 1967,
  Ankara: 165-175.
  CEMİLOĞLU, İsmet, (1994) 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks
  İncelemesi, TDK Yay., Ankara.
  CİNÂNÎ (Haz.: Mustafa Özkan), (1990) Cilâü’l-kulûb, İstanbul.
  MUHAMMED BİN HAZMA (Haz.: Dr. Ahmet Topaloğlu), (1978) XV. Yüzyıl Başlarında
  Yapılmış Kur’an Tercümesi, 2 cilt: I. Cilt: Metin, II. Cilt: Sözlük, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul.
  NEV’ÎZÂDE ATÂYÎ (Haz.: Muhammet YELTEN), (1999) Sohbetü’l-Ebkâr, İstanbul
  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
  Tekin, Şinasi (1974), “1343 Tarihli bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde ‘olġabolġa’
  Sorunu”, TDAY Belleten 1973-1974, Ankara: 59-157.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Azmi BİLGİN

  TÜRK DİLİ SEMİNERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türk Dilinin Doğu Türk Yazı Dili sahasıyla ilgili olarak öğrencilere deneyim
  kazandırmak amacıyla uygulamalı saha çalışması yaptırmak.
  Önerilen Kaynaklar:
  Uygulama yapılacak alan ile ilgili eserler.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Tanju ORAL SEYHAN

  2. YARIYIL


  TÜRK DİLİNİN GRAMER KATEGORİLERİ (FİİL GRAMER KATEGORİLERİ)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türk Dilinin Köktürk döneminden başlayarak tarihî dönem metinleri
  üzerinde gramer kategorilerinden fiilin karşılaştırmalı olarak çok yönlü incelenmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  BANGUOĞLU, Tahsin (1956), “Tekerrür Fiiller”, TDAY Belleten, Ankara.
  TEKİN, Talat (1968), A Grammar of Orkhon Turkic, Indiana University, Bloomington.
  ERCİLASUN, Doç. Dr. Ahmet B. (1984), Kutadgu Bilig Grameri –Fiil-, Gazi Üniversitesi,
  Ankara.
  HACIEMİNOĞLU, Prof. Dr. Necmettin (1991), Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay.
  Yay., Ankara.
  ERGİN, Prof. Dr. Muharrem, Türk Dil Bilgisi, 19. baskı, Bayrak Yay.,
  TÜRKYILMAZ, Dr. Fatma (1999), Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, TDK Yay., Ankara.
  MİRZAYEV, Hasan (1986), Azerbaycan Dilinde Fiil, Bakü.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK

  TÜRK İDARÎ VE SİVİL HAYAT BELGELERİ VE DİLİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 4

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Mekân sınırlaması yapmaksızın (özel, diplomatik vb) mektuplar, yarlık, ferman ve
  hukuk belgeleri v.b. en eskiden günümüze uzanan kronolojik bir çizgide, ilgili belgelere Türk Dili
  ve kültürü bakımından yaklaşım.
  Önerilen Kaynaklar:
  CAFEROĞLU, Ahmet (1934), “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, Türkiyat Mecmuası, 4.
  Sayı, İstanbul.
  ORKUN, H.N.(1936), Türk Hukuk Tarihi, Ankara.
  MACKERRAS, C. (1969), “Sino-Uighur Diplomatic and Trade Contacts (744 to 840)”, CAJ, 13.
  İZGİ, Özkan (1987), Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi (Hukuk Vesikalarına Göre), Ankara.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Eralp ALIŞIK

  DOĞU TÜRK YAZI DİLİ VE EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Literatürde Çağatay Türkçesi diye adlandırılan Doğu Türkçesinin gerileme
  ve çökme devri, Özbekçeye geçişi 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki durumu anlatılmakta,
  dönemi temsil edici nitelikteki eserlerin karşılaştırmalı-tarihî dilbilimi metotlarına göre ses,
  yapı ve anlam özellikleri üzerinde dil bilgisi incelemesi yapılmaktadır.
  Önerilen Kaynaklar:
  ABUŞKA Lûgati (Haz. Atalay, Besim, 1970), Ankara.
  BOROVKOV, A. K. (1961), Bada’i‘ al-Luġat, Moskva.
  ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ, H. (1293) Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî, İstanbul.
  EBULGAZİ BAHADIR HAN (Haz.: Zuhal Kargı Ölmez, 1996), Şecere-i Terākime
  (Türkmenlerin Soykütüğü), Simurg Yayınları, Ankara.
  EBULGAZİHAN (Haz.: Azam Öktem, 1992), Şecere-i Türk, Taşkent.
  Mihmanname-i Buhara
  Müzekkir-i Ahbab
  Şeybaniname
  Dersi Veren: Doç. Dr. Tanju ORAL SEYHAN

  TÜRK DİL İLİŞKİLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türk Dilinin tarihsel dönemleri dikkate almak suretiyle Modern dönemdeki
  Türk dil ilişkilerini inceleyerek dil ilişkilerinin (karışma, karışma özellikleri, alıntılama,
  kayma, çok dillilik, ilişkiye dayalı değişme ve bundaki sosyal etkenler) tanıtılması.
  Önerilen Kaynaklar:
  DOERFER, Gerhard, Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, IV Cilt, Wiesbaden
  I. C. 1963, II. C. 1965, III. C. 1967, IV. C. 1975.
  TEKİN, Talat (1993), Japonca ve Altay Dilleri, Ankara.
  TUNA, Osman Nedim(1976), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.
  TEMİR, Prof.Dr.Ahmet (1976), “Ural-Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.
  AKSAN, Prof. Dr. Doğan (2000), En Eski Türkçe’nin İzlerinde, Simurg Yay., İstanbul.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

  TÜRK SÖZLÜK BİLİMİ VE KÖKEN BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Türçenin söz varlığı özellikleri, asıl öğeleri bunların Türk dilinin tarihî şiveleri ile
  çağdaş lehçelerindeki durumu, sözlük bilimi araştırma ve metotları üzerinde durulmaktadır.
  Önerilen Kaynaklar:
  CLAUSON, S. G. (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford.
  DOERFER, Gerhard, Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, IV Cilt,
  Wiesbaden I. C. 1963, II. C. 1965, III. C. 1967, IV. C. 1975.
  RÄSÄNEN, Martti (1969), Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der
  Türksprachen, Helsinki.
  SEVORTYAN, E.V. (1974-1989), Etimologiçeskiy Slovar’ Tyurkskiĥ Yazıkov, I-IV, Moskva.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

  TÜRK MİTOLOJİSİ VE KAYNAKLARI

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 4

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Kaynak eserlerden hareketle Türk mitolojisi, sosyo-kültürel ve siyasî tarihleri,
  kültür alış-verişleri, arkeolojik ve tarihî görüşler, İslâm öncesi ve sonrası kurumlar, dinî
  inançları, hayat görüşü ve çeşitli özelliklerin saha bibliyografyası ile ayrıntılı olarak
  incelenmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  REICHL, Prof. Dr. Karl (Çev.: Doç. Dr. Metin Ekici, 2002), Türk Boylarının Destanları, TDK
  Yay., Ankara.
  İNAN, Abdülkadir (1972), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara.
  SÜMER, Prof. Dr. Faruk (1997), Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk
  Destanları, İstanbul.
  ERGUN, Dr. Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, II Cilt, TDK Yay., Ankara
  1997.
  ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), 2 Cilt, 3.
  baskı, TTK Yay., Ankara 1998.
  ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin (1997), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, II Cilt, Milli Eğitim
  Bakanlığı Yay., İstanbul.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Eralp ALIŞIK

  EN ESKİ VE ESKİ TÜRK DİLİ VE TARİHİNİN KAYNAKLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Eski Türklerin tarihine ait özellikle Çince ve Latince kaynakların tanıtımı ve
  değerlendirilmesi, bu kaynaklardan faydalanma yolları, kaynaklarla ilgili modern
  araştırmalar.
  Önerilen Kaynaklar:
  ORKUN, H.N., Eski Türk Yazıtları, Ankara : Türk Dil Kurumu, 1987.
  POPPE, N. (1960), Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen, 1, Wiesbaden:
  Harrasowitz.
  POPPE, N. (1965), Introdiction to Altaic Linguistics, Ural-Altaische Bibliothek- Otto
  Harrasowitz, Wiesbaden.
  TİETZE, Andreas (1999), Wörterbuch der Griechischen, Slavischen, Arabischen und Persischen
  Lehnwörter im Anatolischen Türkisch, Simurg, İstanbul.
  TOGAN, Z.V (1946), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul : İsmail Akgün Matbaası,.
  BARTHOLD, W. (1990), Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara:
  Türk Tarih Kurumu,.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

  KIPÇAK-ALTIN ORDA SAHASI TÜRKÇESİ METİNLERİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Kıpçak-Altın Ordu sahası Türkçesi Metinleri ile Divanü Lugati’t-Türk ve
  Codex Cumanicus, Hüsrev ü Şirin, Altın Ordu resmi belgeleri ve dokümanları, İrşadü&’l-Müluk
  v.b. eserler üzerinde tarihi dilbilim metoduyla ses, şekil ve cümle bilgileri temelli karşılaştırmalı
  çalışmalar yapmak.
  Önerilen Kaynaklar:
  KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1963), “Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi”, TDED, C. XII,
  İstanbul: 175-184.
  KUUN, G.- Louis Ligeti, Codex Cumanicus, Budapest 1981.
  MOLLAVA, M. Sofia (1988), “Le Persan des Comans et la Valeur de Certaines Lettres dans le
  Codex Cumanicus”, WZKM 78, Wien.
  NĀŜIRÜ’D-DÌN BİN BURHĀNÜ’D-DÌN RABĠŪZÍ (Haz.: ATA, Dr. Aysu), Ķıŝaŝü’l-enbiyā, II
  Cilt, TDK Yay., Ankara 1997.
  SEYF-İ SARÂYÎ (Haz.: Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu), Gülistan Tercümesi, TDK Yay.,
  Ankara 1989.
  TOPARLI, Doç. Dr. Recep(Haz.), İrşâdü’l-mülûk ve’s-selâtîn, TDK Yay., Ankara 1992.
  TOPARLI, Y.Doç. Dr. Recep, Mu’înü’l-Mürîd, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay.,
  Erzurum 1988.
  ZAJACZKOWSKI, Ananiasz ( 1958), Vocabulaire Arabe-Kıptchak Bulġat al-Muştaķ fí Luġat at-
  Turk wa’l-ķıfçāķ, Warszava.
  BODROGLIGETI, Andras (1971), “ A Grammar of Mameluke- Kıpchak”, Studia Turcica,
  Budapest: 89-102.
  ECKMAN, János (1986) , “Memlûk-Kıpçak Edebiyatı”, TDAY Belleten 1982-1983, Ankara:
  85-99.
  ECKMAN, (1965), “Memluk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına Dair”, TDAY Belleten 1964,
  Ankara: 35-41.
  KUUN, G.- Louis Ligeti, Codex Cumanicus, Budapest 1981.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK

  TÜRK DİLİ SEMİNERİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, AKTS: 3

  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav, ödev.
  Amaç/İçerik: Batı Türk Yazı Dili sahasında öğrencilere deneyim kazandırmak amacıyla
  uygulamalı saha çalışması yaptırmak.
  Önerilen Kaynaklar:
  Uygulama yapılacak alan ile ilgili eserler.
  Dersi Veren: Prf. Dr. Azmi BİLGİN

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |