Home > Yüksek Lisans Programları > Psikoloji > Çankaya > Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programına giriş için; en az dört yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak ve giriş sınavında başarılı olmak şartı aranır. Lisans öğrenimini Psikoloji alanında yapmamış adayların giriş sınavında başarılı olması durumunda, sınav jürisi bazı adaylar için, bu adayların mezun oldukları lisans programlarını da dikkate alarak bilimsel hazırlık programı uygulaması önerebilir. Bu öneriler Anabilim Dalı Başkanlığının da görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.
 • Program tanımları
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak “Bilim Uzmanlığı” derece ve diploması alabilmek için öğrencinin programın birinci yılında Enstitümüzce tezli programlar için öngörülen 28 kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekir. İkinci yılda ise, öğrencinin danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp tez savunma sınavında başarılı olması gerekir. Böylece, mezun olabilmek için, öğrencinin toplam 28 kredilik dersi aşağıda sıralanan dersler arasından Akademik Danışman onayı ile alarak başarması gerekmektedir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  PSİ 607 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması;  bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

  PSİ 607 Araştırma Teknikleri

  PSİ 613 İşe Güdülenme Kuramları
  Ücretin bir özendirici olarak kullanılması; hakçalık kuramı; iki faktör kuramı; ihtiyaçların doyumu kuramı; erişi güdüsü; araçsallık kuramı; katılım ve güdülenme

  PSİ 614 Personel Eğitimi
  Bu ders hem kuramsal hem de uygulamalı bir derstir. Temel amacı örgütlerde eğitim programları geliştirmekle ilgili yeni konuları ele almaktır. Kapsanacak konular üç genel başlıkta toplanabilir: eğitim ihtiyaçlarını saptamak, eğitimi tasarlamak ve uygulamak, eğitimin etkililiğini değerlendirmek. Bu konular ele alınırken değişik personel eğitim teknikleri, yeni çalışmaların çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kursa katılanların, deneyim kazanmaları için bir personel eğitimi projesi yapmaları gerekmektedir.

  PSİ 615 İleri Endüstri ve Örgüt Psikolojisi I
  Çalışanların işe karşı güdü ve tutumlarının incelenmesi; çalışanların morali ve örgüt iklimi konusunda çalışmalar; iş doyumu; örgütlerde eğitim ve değerlendirme.

  PSİ 616 İleri Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II
  Çalışma yerinde çevrenin düzenlenmesi; örgütlerde çalışanların seçme ve yerleştirme işlemleri; liderlik; performansının değerlendirilmesi, çalışma ortamındaki kazalar ve alınacak önlemler.

  PSİ 617 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi
  Bu ders hem kuramsal hem de uygulamalı bir ders olarak tasarlanmıştır. Temel amacı iş analizi ve performans değerlendirmesi konularındaki değişik yöntemleri incelemektir. Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda iş analizi konuları ele alınmakta, hem farklı iş analizi teknikleri hem de bunlarla ilgili literatür bilgileri verilmektedir. İkinci kısımda ise örgütlerde performans değerlendirmesi ile ilgili görgül ve kuramsal bilgiler işlenmektedir.

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistiksel İlkeleri
  Varyans analizi; katışık varyans analizi; bileşik regresyon ve korelasyon; faktörlü, dengeli ve latin-kare deney düzenlerinin genel ilkeleri ve uygulaması; parametrik olmayan bazı istatistiksel tekniklerin genel ilke ve uygulamaları.

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistik İlkeleri

  PSİ 638 Test ve Ölçek Geliştirme

  PSİ 691 Uzmanlık Dalında Uygulama I
  Okullar, yuva ve kreşler ile çocuk bakımevleri ve çocuk mahkemeleri gibi kurumlarda gelişimsel uygulama ve araştırmaya dönük gözlemler ile bunlara temel oluşturacak bilginin sağlanması.

  PSİ 692 Uzmanlık Dalında Uygulama II
  PSİ 659 Uzmanlık Dalında Uygulama I'in devamı. Okullar, yuva ve kreşler ile çocuk bakımevleri ve çocuk mahkemeleri gibi kurumlarda gelişimsel uygulama ve araştırmaya dönük gözlem.

  PSİ 699 Psikoloji Semineri
  Psikolojinin bütün alanlarında tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapan öğrencilerin, özellikle Yüksek Lisans tez çalışmalarına hazırlanmaları amacıyla belirli bir konuyu seçip incelemeleri ve derste sunmalarının esas olduğu bir seminer programının uygulanması.


Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |