Home > Yüksek Lisans Programları > Endüstri Mühendisliği > Etimesgut > Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Endüstri Mühendisliği  tezli yüksek lisans programı, üretim mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar. Bu program süresince açılan farklı derslerle öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşması sağlanır. Lisansüstü ders programımız, insan-makine etkileşim sistemlerinin tasarımı ve mühendislik uygulamalarının yönetimi üzerine odaklanmıştır.


  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  END501     KONVEKS ANALİZ          
  END503     DOĞRUSAL PROGRAMLAMA          
  END504     DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA
  END505     RASSAL SÜREÇLER          
  END506     SİSTEM BENZETİMİ          
  END507     ÜRETİM SİSTEMLERİ
  END508     SERİM MODELLERİ VE PROJE YÖNETİMİ              
  END511     ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME              
  END512     TAHMİN TEKNİKLERİ VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
  END513     DENEY TASARIMI          
  END514     KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ    
  END515     MALZEME YÖNETİMİ
  END516     SERVİS SİSTEMLERİNDE PLANLAMA VE KONTROL      
  END517     ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SEZGİSEL YÖNTEMLER 
  END518     BİLGİ SİSTEMLERİ          
  END521     İNSAN-MAKİNE SİSTEMLERİ VE İŞBİLİM    
  END522     YAPAY ZEKA VE UZMAN SİSTEMLER          
  END523     BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM    
  END524     İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE YÖNETİMİ    
  END525     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ I      
  END526     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ II              
  END527     MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK UYGULAMALARI              
  END528     SİSTEM GÜVENİLİRLİĞİ
  END529     YAPAY SİNİR AĞLARI VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI      
  END531     YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ YÖNTEMBİLİMİ          
  END532     MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
  END533     KARAR, DEĞER VE OYUN TEORİSİNE GİRİŞ
  END534     TAHMİN YÖNTEMLERİ          
  END535     ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME    
  END536     KARAR DESTEK SİSTEMLERİ          
  END537     SEZGİSEL YÖNTEMLER          
  END541     MALZEME YÖNETİMİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
  END542     DAĞITIM SİSTEMLERİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI      
  END543     SİSTEM DİNAMİĞİ
  END545     YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI PROJESİ I
  END546     YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI PROJESİ II    
  END580     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
  END587     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I    
  END588     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II
  END590     YÜKSEK LİSANS TEZİ
  END611     AĞ TEORİSİ          
  END612     YATIRIM PLANLAMASI          
  END613     ENVANTER TEORİSİ          
  END614     YER SEÇİM TEORİSİ          
  END621     KUYRUK TEORİSİ          
  END622     TAMSAYILI PROGRAMLAMA          
  END623     DİNAMİK PROGRAMLAMA          
  END624     KARAR TEORİSİ
  END687     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇME KONULAR I
  END688     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇME KONULAR II      DERS İÇERİKLERİ

  END 501 Konveks Analiz
  Diferansiyel ve integral hesapta özel konular. Vektör uzayları. Matrisler ve determinantlar. Denklem sistemlerinin analitik ve sayısal çözümleri. Kareli biçimler. Konveks bilişim ve konveks kümeler. Konveks ve konkav fonksiyonlar. Çok değişkenli fonksiyonlarda yerel ve bütünsel eniyilik.

  END 503 Doğrusal Programlama
  Doğrusal programlamanın kuramsal temelleri ve simpleks algoritması. Büyük M, iki evreli, tek yapay değişkenli simpleks. İkillik kuramı, duyarlılık analizleri ve parametrik programlama. Sınırlandırılmış değişken tekniği, ikil simpleks, yeniden düzenlenmiş simpleks ve iç nokta algoritmaları.

  END 504 Doğrusal Olmayan Programlama
  Doğrusal olmayan karar modeli. Konvekslik ve kareli biçimler. Tek değişkenli modellerin analitik ve sayısal çözümleri. Çok değişkenli modeller. Kuhn-Tucker koşulları. Analitik ve sayısal çözüm yöntemleri. Tam sayılı ve dinamik programlama.

  END 505 Rassal Süreçler
  Olasılık kuramının temelleri. Rassal süreçler ve sınıflandırılması . Doğum ölüm sürecleri. Kuyruk oluşan sistemler ve bekleme hattı modelleri. Markov süreçleri ve Markov zincirleri analizi. Yenileme ve stok kontrol problemleri uygulamaları.

  END 506 Sistem Benzetimi
  Benzetim yöntemi .Benzetimin tahmin, karar verme ve politika oluşturulmasında kullanılması. Girdi veri analizi ve rassal sayı üretimi. Benzetim dilleri. Benzetim modellemesi, çıktı analizleri. Üretim ve servis sistemleri uygulamaları

  END 507 Üretim Sistemleri
  Malzeme yönetim teknikleri, ana üretim planı ve bütünleşik planlama. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP). Tam Zamanında Üretim (JIT). Eniyi Üretim Teknolojisi (OPT). Esnek Üretim Sistemleri (FMS). İş sıralama ve çizelgeleme. Stok kontrol teorisi. Endüstride karşılaşılan gerçek problemlerin incelenmesi.

  END 508 Serim Modelleri ve Proje Yönetimi
  Serimlerle ilgili temel kavramlar. En kısa yol, Yayılma ve Enbüyük Akış Problemleri. Proje tipi üretim sistemlerinde yönetim fonksiyonları. Proje planlama evreleri ve yöntemi. Proje planlama ve kontrol teknikleri (CPM, PERT vb.). Proje yönetiminde süre-maliyet analizleri ve kaynak dengeleme problemleri.

  END 511 Üretim Planlama ve Çizelgeleme
  Üretim sistemlerinde planlama ve çizelgeleme problemleri. Ana üretim planı. Üretim programları. Sipariş(üretim) büyüklükleri. Malzeme ve kapasite gereksinimleri planlaması. Hat dengeleme problemleri. Tek işlemli ve çok işlemli çizelgeleme problemleri için matematiksel maddeler ve sezgisel yöntemler.

  END 512 Tahmin Teknikleri ve Zaman Sezileri Analizi
  Karar verme sürecinde parametre kavramının yeri ve önemi. Tahminleme yönteminin boyutları ve evreleri. Niteliksel tahmin yöntemleri. Niceliksel tahmin yöntemleri. Zaman serileri ve bileşenleri. İndeksler. Zaman serilerine dayalı tahminler.

  END 513 Deney Tasarımı
  Deney tasarımının temel kavramları ve yöntemi. Basit ve çoklu regresyon analizi. Varyans analizi. Tek faktörlü deneyler. Rassal blok tasarımı ve Latin kare. Faktoriyel tasarım, sabit etkili model, rassal ve karma modeller. Uygulamalar.

  END 514 Kalite Güvence Sistemleri
  İstatistiksel kalite kontrolü temel kavram ve teknikleri . Toplam kalite ve kalite yönetimi. Kalite güvence sistemi analiz ve tasarımı. Uluslararası kalite belgeleri. Güvenilirlik ve deney tasarımları.

  END 515 Malzeme Yönetimi
  Ana üretim planı. Malzeme gereksinim planlaması. Kapasite gereksinim planlaması. Dağıtım gereksinim planlaması. Malzeme yönetiminin boyutları, belirlilik ve rassal ortamlarda malzeme yönetim modelleri. Dağıtım problemleri. Araç çizelgeleme.

  END 516 Servis Sistemlerinde Planlama ve Kontrol
  Servis (hizmet) işletmelerinin temel özellikleri. Servis sistemlerinde süreç tasarımı. Servis sistemlerinde yönetim fonksiyonları, planlama boyutları, denetim evreleri. Servis sistemlerinde kapasite planlaması. Servis sistemlerinde verimlilik ve kalite.

  END 517 Üretim Sistemlerinde Sezgisel Yöntemler
  Üretim sistemlerinin tanımı ve yapısı, üretim planlamasında kullanılan sezgisel arama yöntemleri, dal-sınır tekniği, yerel arama yöntemi, tabu arama, tavlama benzetimi, genetik algoritmalar, sezgisel çizelgeleme yöntemleri, komşu arama yöntemleri, toplam akış zamanını en küçükleyen yöntemler, toplam ağırlıklandırılmış gecikme problemleri, darboğaz sezgiselleri.

  END 518 Bilgi Sistemleri
  Bilgi sistemlerine giriş, kayıt/veri işleme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgisayara dayalı bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, üst yönetim destek sistemleri, iletişim ve ağ sistemleri, e-ticaret, yapısal sorgulama dili (SQL).

  END 521 İnsan Makine Sistemleri ve İşbilim

  Karar verme sürecinde insan ve insan makine etkileşimi. Sibernatik sistemler ve davranışsal kontrol kuramı. Verimlilik yönetiminde insan makine etkileşimi ve çalışma ortamı özellikleri. Otomasyonun insan davranışlarına ve verimliliğine etkileri.

  END 522 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler
  Yapay zeka kavramı, özellikleri, temel bileşenleri. Sembolik mantıkla bilgi gösterimi, doğrulama ve yapılandırma. Bilgilerin organizasyonu ve uzman sistemler. Karar sürecinde bileşenler ve karar destek sistemleri. Bilgisayar uygulamaları.

  END 523 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
  Ürün tasarımının evreleri. Bilgisayar ortamında modelleme ve tasarım. Modelleme ve tasarımda verimlilik ölçüleri ve benzetim. Bilgisayar destekli üretim ve kontrol. Bilgisayar uygulamaları.

  END 524 İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimine genel bakış, iş analizleri, iş tanımları, nitelikli personel seçimi ve işe alma süreçleri (iş ilanları, mülakatlar, testler), personel planlama, eğitim ve kariyer yönlendirme, iş değerlendirme ve performans değerlendirme yöntemleri.

  END 525 Endüstri Mühendisliği Projesi I

  END 526 Endüstri Mühendisliği Projesi II
  Üretim veya hizmet sektöründe bir işletmenin yönetim sistemi analiz edilir. Verimlilik yönüyle bir problem ele alınarak yapılabilir iyileşmeler tartışılıp, proje raporu hazırlanır ve sunulur.

  END 527 Mühendislikte İstatistik Uygulamaları
  Tanımlayıcı istatistik uygulamalarında bilgisayar destekli araştırma, veri analiz ve sınıflandırma, mühendislikte deneysel model kurulumu, rassal örneklem, istatistiksel dağılım giydirme, varyans analiz, regresyon analizi, diskrimnant, sınıflama ve kümeleme.

  END 528 Sistem Güvenilirliği
  Çeşitli sistemlerin tanıtımı. Sistem tasarımları. Olası bozulmaların üstel durumu. Güvenilirlik fonksiyonunun çıkarılması. Elemanların kullanılabilirlik zamanı. Yıpranma ve güvenirlik. Üstel ve poison dağılımlarla modeller. Seri ve/veya paralel sistemlerin güvenilirliği. Ağ güvenilirliği. Güvenilirlik ölçümü ve testleri.

  END 529 Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik Uygulamaları
  İnsan beyninin yapısı ve Yapay Sinir Ağı arasındaki benzeşim. Yapay Sinir Ağ Yapıları.Öğrenme Algoritmaları. YSA’nın mimari tasarımı. YSA ile model kurma aşamaları. YSA modelinin geçerlilik analizleri. Genel mühendislik uygulama örnekleri. YSA ile tahmin. YSA ile eniyileme uygulamaları. Proje sunumu.

  END 531 Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi
  Bilim ve bilimde dallanma. Bilimsel disiplinler. Uygulamalı bilimlerde yöntem. Yöneylem araştırmasının doğuşu ve gelişimi. Sistem yaklaşımı. Disiplinlerarası Araştırma ve Bilimsel Yöntem. Maksatlı sistemler ve problem kavramı. Bilimsel yönetim ve karar süreci. Bilimsel yönetim aracı olarak karar modelleri ve model geliştirilmesi.

  END 532 Matematiksel İstatistik
  Olasılığın kuramsal temelleri. Önemli dağılımlar. Örnekleme dağılımları. İstatistiksel karar teorisi. Hipotez testleri ve varyans analizi. Regresyon ve korelasyon analizi.

  END 533 Karar, Değer ve Oyun Teorisine Giriş
  Belirsizlik ve risk ortamlarında karar verme. Bilgi ve bilginin değeri. Fayda teorisi ve fonksiyonları. Çatışma ortamında karar verme. Oyunların analitik ve modellerle çözümü.

  END 534 Tahmin Yöntemleri
  Karar vermede parametrelerin yeri ve önemi. Parametre tahmin süreci ve yöntemleri. Niteliksel yöntemler ve alan taraması. Ortalamalara dayalı tahmin yöntemleri. Zaman serileri analizi ve tahminlemede kullanımı. Rassal süreçler. Markov zincirleri.

  END 535 Çok Ölçütlü Karar Verme
  Çok ölçütlü ve çok amaçlı karar modelleri. Temel kavramlar ve Pareto eniyi kavramı. Çok ölçütlü modellerin sınıflandırılması ve çözüm yaklaşımları. Hedef ( amaç) programlama.

  END 536 Karar Destek Sistemleri
  İş ortamında planlama ve kontrolün boyutları. Karar destek sisteminin bileşenleri. Veri tabanları ve yönetim bilgi sistemleri. Karar modelleri ve model tabanları. Duyarlılık analizleri.

  END 537 Sezgisel Yöntemler
  Yerel ve bütünsel eniyi kavramları. Kombinatoryal eniyileme. Sezgisel aramanın temel kavramları. Modern sezgisel optimizasyon teknikleri: Rassal Arama, Tepe tırmanma, Genetic Algoritmalar, Evrimsel Programlama, Tabu Arama, Tavlama Benzetimi, Göç, Karınca Kolonisi algoritmaları. Karma yöntemler. Sezgisel yöntemlerle elde edilen sonuçların karşılaştırılması. Proje sunumu.

  END 541 Malzeme Yönetiminde Yöneylem Araştırması
  Malzeme yönetiminde karar modelleri. Üretim programı ve çizelgeleme. Malzeme gereksinim planlaması (MRP). Üretim kaynakları planlaması (MRP II).

  END 542 Dağıtım Sistemlerinde Yöneylem Araştırması
  Dağıtım problemleri, türleri ve modelleri. Serime dayalı dağıtım modelleri. Gezgin satıcı ve araç çizelgeleme problemleri. İki ve çok boyutlu atama problemleri.

  END 543 Sistem Dinamiği
  Sistem dinamiği kavram ve yöntemi. Genel sistem teorisi, sistem yaklaşımı. Modeller ve benzetim. Benzetim dilleri. Çıktı analizi. Uygulamalar.

  END 545 Yöneylem Araştırması Projesi I

  END 546 Yöneylem Araştırması Projesi II
  Üretim veya hizmet sektöründe bir işletme ele alınarak, sistem analizine dayalı olarak, problem formülasyonu, model geliştirilmesi, model parametrelerinin tahmini yapılıp, modelin çözümü ve uzantıları üzerinde durulur. Proje raporlanarak sunuş ve savunması yapılır.

  END 580 Yüksek Lisans Semineri
  Katılımcıların belirlenen bir konuda araştırma yapıp, bunu raporlamaları sağlanarak, grupta sunuş ve savunmaları gerçekleştirilir.

  END 587 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I

  END 588 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II
  Endüstri Mühendisliği yeni alan konuları kapsamında olmak üzere, öğrenciler tarafından veya bölüm tarafından önerilecek bir konuda, ilgili öğretim görevlisinin kontrolünde proje hazırlanmasını ve sunulmasını içeren bir çalışmadır.

  END 590 Yüksek Lisans Tezi

  END 611 Ağ Teorisi
  Ağ üzerinde akış problemleri, ulaştırma ve atama problemleri. Özel amaçlı algoritmalar ve ileri hesaplama teknikleri. En büyük akış problemi, teorisi, algoritmalar ve uygulamaları. En kısa yol algoritması, ağ simpleks metodu. Gezgin satıcı problemi ve uzantıları.

  END 612 Yatırım Planlaması
  Endüstriyel problemlerin analizi, proje onaylama tekniklerinin incelenmesi. Teknik, ekonomik ve mali fizibilite. Anapara bütçeleme modelleri, portföy modelleri, belirsizlik ve risk analizi. Proje yönetim teknikleri.

  END 613 Envanter Teorisi
  Envanter modellerinin tanımı ve yapısı. Deterministik ve stokastik modeller. Sabit ve değişken yeniden sipariş aralıkları. Dinamik ve çok aşamalı modeller. Tek ve çok ürünlü dinamik envanter modellerinde optimal envanter politikasının belirlenmesi. Sezgisel algoritmalar.

  END 614 Yer Seçim Teorisi
  Tesis yerleşimi ve akış düzenlenmesi için teori, algoritma ve optimizasyon tekniklerinin incelenmesi. Tek veya çok aşamalı dağıtım sistemleri. Kapasiteli veya kapasiteli olmayan tesis yerleşimi. Yer değiştirme, stokastik yapılı yerleşim ve kesin olmayan veri ile yer seçimi. Sezgisel teknikler.

  END 621 Kuyruk Teorisi
  Kuyruk sistemlerinin özellikleri, doğum ve ölüm prosesleri. Markov özellikli olan ve olmayan, tek veya çok servisli kuyruk modelleri (M/M/1, M/M/c, G/M/c, M/G/1). Denge durumu analizleri. Kuyrukların optimal kontrolü. Kuyruk şebekeleri. Kuyruk teorisinin üretim ve bilgisayar sistemlerindeki uygulamaları.

  END 622 Tamsayılı Programlama
  Tamsayılı programlama metot ve modelleri. Tamsayılı model çeşitleri, tam ve karışık tamsayılı modeller. Birerleme teknikleri, 0-1 tamsayılı programlama ve dal-sınır metodu. Kombinatoryal optimizasyon, sezgisel metotlar ve dinamik programlama uygulamaları. Doğrusal olmayan tamsayılı modeller. Kaynak dağıtımı, tesis yerleşimi, çizelgeleme ve bütçelemede tamsayılı program yaklaşımları.

  END 623 Dinamik Programlama
  Çok aşamalı problem çözümü, birden fazla durum değişkeni. Dinamik programlamada ayrışım ve belirsizlik. Seri olmayan sistemler ve karar süreçleri.

  END 624 Karar Teorisi
  Bayes karar modelleri, karar ağaçları. Bilginin değeri, araç teorisi. Stratejilerin incelenmesi, risk paylaşımı ve kararları. Karar modellerinin uygulanması.

  END 680 Doktora Semineri
  Belirlenen bir konuda araştırma yapılarak bunun raporlanması, grupta sunuş ve savunmaları.

  END 687 Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular I
  Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması alanlarında özel konuların detaylı incelenmesi.

  END 688 Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular II
  Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması alanlarında özel konuların detaylı incelenmesi.

Endüstri Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |