Home > Yüksek Lisans Programları > Endüstri Mühendisliği > Çankaya > Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programının 2008 Güz döneminde başlayacaktır. Başvurular ile ilgili ilan Haziran 2008 verilecek olup detaylı bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü'nden veya bölümden edinilebilir.

  Endüstri Mühendisliği "Tezli" ve "Tezsiz" olmak üzere iki yüksek lisans programı sunacaktır. Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi çalışmasından oluşur. Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ve Y. lisans Projesi dersinden oluşur. Öğrenciler, aşağıdaki derslerden, çalıştıkları alana göre danışmanının uygun gördüğü dersleri alacaklardır.

  LİSANSÜSTÜ DERSLER

  END 501 İleri Doğrusal Programlama
  Konveksite analizleri, optimalite koşulları, doğrusal programla formulasyonu, simpleks metodu, dualite, dual simpleks ve hassasiyet analizleri, Benders ve Lagrange ayrışım metotları, şebeke simpleksi ve şebeke modelleri.

  END 502 Tamsayılı Programlama
  Tam sayılı programlama formulasyonları, tam sayılı programların yapısı, arı tamsayılı programlar ve karma tamsayılı programlar, 0-1 programlama, dal-sınır metodu, kesme düzlemi ve polihedral yaklaşımlar, lagrange kısıt kaldırma metodu uygulamaları, dinamik programlama ve sezgisel yaklaşımlar, kaynak planlaması, tesis yer seçimi, proje seçimi v.b. uygulamalar, bilgisayar uygulamaları ve kodlama.

  END 503 Doğrusal Olmayan Programlama
  Lokal ve global optimum, kısıtsız optimizasyonda Newton tipi, yarı-Newton ve birleşik eğim metotları, Kuhn-Tucker teorisi ve Lagrange dualite, doğrusal kısıtlı modeller için algoritmalar; en dik artma ve azaltılmış eğim metotları, doğrusal ve karesel programlamaya uygulamaları, doğrusal olmayan kısıtlı optimizasyon; ceza ve bariyer fonksiyonları, azaltılmış ve uzatılmış eğim, Lagrange metotları.

  END 504 Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
  Şebeke akış problemleri, şebeke simpleks metodu, taşıma ve atama problemleri, özel algoritmalar ve hesaplama konuları, maksimum akış problemleri; teori ve algoritmalar, en kısa yol problemi, minimum maliyet akış, çoklu ürün akış problemleri, üretim, dağıtım, stok kontrol ve tesis yeri seçiminde şebeke modelleri.

  END 505 Büyük Ölçekli Model Optimizasyonu
  Büyük ölçekli ve seyrek katsayı matrisli sistemlerin çözümünde ayrıştırma, bölme ve sıkıştırılmış matris tersi metotları, özel yapılı (leontief v.b.) üretim ve stok modelleri, üst sınırlı simpleks metodu ve genel üst sınırlama metodu, Lagrange kısıt kaldırma, dal-sınır, Bender ayrışım metotları.

  END 506 Stokastik Programlama
  Stokastik programlamada farklı formulasyonlar, belirsizlik içeren doğrusal programlar, şans kısıtları, deterministik karşılığı olan modeller, optimal çözümün var olup olmadığı konuları, senaryo temelli modeller, optimal   iki ve çok seviyeli yardımcı (ek) karar (recourse) modelleri ve çözüm teknikleri, stokastik programların çözümü ve hesaplama konuları.

  END 507 Sezgisel Arama Metotları
  Kombinasyonel optimizasyonda arama sezgiselleri, tümleyici sezgiseller, iyileştirici sezgiseller,   meta sezgiseller; tabu arama, benzetim tavlaması, genetik algoritmalar, saçılmış arama, değişken komşuluklu arama, koloni arama metotları ve bunların beraber kullanan teknikler, üretim, yer seçimi, çizelgeleme, atama, araç rotalama v.b. uygulamaları.

  END 508 Karar Analizi
  Belirsizlik, risk ve çok amaçlı ortamlarda karar verme teknikleri, bu tür karar problemlerinin modellenmesi, karar ağaçları; modelleme ve çözüm metotları, hassasiyet analizi, Bayes kuralı, fayda teorisi; risk tavrı, tek ve çok özellikli fayda teorisi, bilginin değeri, belirsizliğin tanımı ve ölçümü; olasılık değerlendirmesi.

  END 520 İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
  Üretim ve stok sistemlerinin yapısı, rasgelelik içeren ve içermeyen periyodik ve devamlı gözlemli stok kontrol modelleri, çok ürünlü koordine sipariş/üretim modelleri, çok aşamalı, çok dönemli dinamik üretim planlama, MRP, çekme, itme, tam zamanında üretim modelleri.

  END 521 İleri Sistem Benzetimi
  İleri girdi analizi teknikleri, model doğrulama ve gerçekleme, rassal sayı üretme metotları, çıktı analizinde ileri teknikler, varyans azaltma teknikleri, deney tasarımı ve faktör analizi, meta modeller ve benzetimle optimizasyon teknikleri, gerçek hayat problemleri.   

  END 522 Kalite Mühendisliği
  Kalite mühendisliğine giriş, deney tasarımı,Taguchi’nin deney tasarımı ve yanıt düzeyi tekniklerini kullanarak parametre tasarımı, Taguchi’nin kayıp fonksiyonu, tolerans tasarımı ve toleranslama, çevrim-içi geri bildirimli kalite kontrolü, çevrim-içi süreç parametre kontrolü.   

  END 523 Toplam Kalite Yönetimi
  Toplam kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetim (TKY) felsefeleri, ödül modelleri vestandartları, müşteri odaklılık, liderlik ve stratejik planlama, insan kaynakları, süreç yönetimi, performans ölçümü ve stratejik bilgi yönetimi, kalite iyileştirme ve yedi kalite aracı, istatistiksel süreç kontrolü.   

  END 524 Sıralama ve Çizelgeleme
  Sıralama ve çizelgeleme kavramları ve terminoloji, sıralama problemlerinin karakteristikleri, tek makine problemleri, paralel makine problemleri, akış tipi ve atölye tipi problemler, sezgisel ve optimal yöntemler, montaj hattı dengeleme, iş gücü çizelgeleme.   

  END 525 Ergonomi ve Tasarım
  Ergonomi ve ergonomi ile ilgili bilim dalları, ergonominin tarihi gelişimi, iş ve ürün tasarımı, insan fizyolojisi ve anatomisi, enerji gereksinimi ve çalışma süreleri, dinlenme araları, iş fizyolojisi, Kinesoloji, Antropometrik ölçüler ve ölçüm yöntemleri.   

  END 526 Tasarım ve Mühendislikte İnsan Faktörü
  İş istasyonu tasarımı, kontrol ve gösterge tasarımı, insan-makine ara yüzü tasarımı, endüstri mühendisliğinde çevre faktörü, insan-makine sistemlerinin tasarımı, çalışma ortamı tasarımı.   

  END 527 Tesis Yeri ve Yerleşimi Modelleri
  Tesis yeri ve yerleşiminde matematiksel modeller, devamlı ve kesikli tesis yeri ve yerleşim modelleri, düzlemde ve şebekede P-medyan ve P-merkez problemleri, üs yeri seçimi, yer ve rotalama problemleri, dağıtım ve acil servis yerlerinin tasarımında uygulamalar.   

  END 528 Stratejik Planlama ve Yönetim
  Stratejik yönetim metot ve teknikleri, şirketi hedeflerine ulaştıracak hareket metodunun formüle edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konuları, stratejik seçim ve karar verme, stratejik uygulama prosesinin yapısı ve planlaması, strateji göden geçirme, değerlendirme ve kontrol.   

  END 529 Yatırım Planlama
  Endüstriyel projelerin analizi, proje değerlendirme teknikleri, teknolojik fizibilite, ekonomik ve finansal fizibilite, matematiksel yatırım planlama modelleri, portföy modelleri, belirsizlik ve risk analizi, proje yönetim teknikleri, gerçek hayat problemleri.     

  END 540 Tedarik Zincirinde Analitik Modeller
  Dinamik tek aşamalı sistemlerde stok kontrol: Optimalite konsepti ve optimal çözümler, çok aşamalı sistemler: kapasitesiz modeller ve optimal politikalar, kapasiteli modeller, çoklu yer ve çoklu ürünlü modeller: stok ve kapasite ataması,   koordinasyon, kontrat ve bilgi paylaşımı konuları.   

  END 541 Lojistik Sistem Mühendisliği
  Fiziksel dağıtım sitemlerinin tasarımı, taşıma modu seçimi, araç rotalama ve çizelgeleme, malzeme idare ve hareket sistemleri, lojistik bilgi sistemlerinin yapısı, depo yeri ve yerleşimi, depo yönetimi.   

  END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
  Bulanık küme ve mantık teorisinin temel kavramları, bulanık sistem model çeşitleri, bulanık kural modelleri, bulanık fonksiyonlar ve tip 1 ve 2 model yapıları, bulanık grup tanıma algoritma çeşitleri, bulanık sistem modellerinin uygulamaları; üretim sistemleri, finans sistemleri, sağlık sistemleri v.b.   

  END 551 Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
  Veritabanları analiziyle bulanık sistem modelleri kuramı, bulanık küme algoritmaları (Bulanık grup ortalaması, geliştirilmiş bulanık grup ortalaması), bulanık kural tabanlar ve bulanık fonksiyonlar yoluyla bulanık sistem modellerinin analizi ve karşılaştırılması, üretim, finansman v.b. veritabanlarına uygulamaların gerçekleştirilmesi, gerçek hayat örnekleri.   

  END 560 Deney Tasarımı
  Deney ve veri analizine bilimsel ve mühendislik yaklaşımı, tek faktör deneyleri, kafes (lattice) kareleri, faktöriyel deneyler, çok faktörlü deneyler, iç içe geçmiş faktöriyel tasarım, eksik tekrarlı deneyler, gerçek hayat örnekleri.     

  END 561 İleri İstatistiksel Yöntemler
  Olasılık uzayı, rasgele değişkenler ve olasılık karakteristikleri, kesikli dağılımlar, mutlak sürekli dağılımlar, singüler (ayrık) dağılımlar, rasgele değişken fonksiyonunun dağılımı, ortak dağılım,   rasgele değişkenlerin bağımsızlığı, beklenen değer, varyans ve yüksek momentler, moment çıkaran fonksiyonlar, Markov, Chebyshev ve Jensen eşitsizlikleri, olasılığa göre yakınsama, büyük sayılar kanunu, karakteristik fonksiyonlar, zayıf yakınsama, merkezi limit teoremi, rasgele örneklem, parametrelerin noktasal tahminleri, tahmin edicilerin temel özellikleri, tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon modeller, varyans analizi.   

  END 562 Zaman Serisi Analizleri ve Tahmin
  Karar vermede tahminin rolü, tahmin yöntemleri, zaman serileri zaman serilerinin bileşkelerine ayrılması yöntemi, trendin belirlenmesi, düzgünleştirme yöntemleri, hareketli ortalamalar yöntemi, en küçük kareler yöntemi, otokorelasyon fonksiyonu, otoregressif modeller, öngörü, öngörü hatası ve öngörüler için güven aralıkları, mevsimlik otoregressif hareketli ortalama yöntemleri, model parametrelerinin tahmini, durağan olmayan zaman serileri, birim köklü seriler, durağanlaştırma teknikleri , fiyat indeksleri.   

  END 570 Stokastik Süreçler
  Rasgele fonksiyon kavramı ve stokastik sürecin tanımı, stokastik sürecin olasılık ve fonksiyonel karakteristikleri, uzlaşma koşulları ve Kolmogorov teoremi, stokastik süreçlere ait temel örnekler, Wiener süreci ve sonlu boyutlu dağılımları, Poisson süreci ve temel özellikleri, stokastik süreçlerin sınıflandırılması, artışları bağımsız olan süreçler, durağan süreçler, markov süreçleri, markov zincirleri ve geçiş olasılıklarının incelenmesi, ergodik markov zincirleri, yenileme süreci ve uygulamaları, rasgele yürüyüş süreçleri ve kuyruk teorisindeki uygulamaları.   

  END 571 Kuyruk Sistemleri
  Kuyruk sistemlerinin temel kavramları, Poisson girdili (input) kuyruk sistemleri (M/G/1), durum olasılıkları, bekleme süreleri, toplu girdili kuyruk sistemleri (M X /G/1), genel dağılımlı girdi akınına ve hizmet süresine sahip kuyruk sistemleri (GI/G/1), çok sunuculu kuyruk sistemleri (M/M/c; M/D/c; M/G/c), sonlu kapasiteli kuyruk sistemleri (M/G/c/c+N).   

  END 572 Markov ve Yenileme Süreçleri
  Sonlu ve sonsuz durumlu Markov zincirleri, Kolmogorov-Chapman özdeşliği, n adıma geçiş olasılıklarının hesaplanması, durumların sınıflandırılması, durağan dağılımların hesaplanması, sürekli zaman parametreli Markov zincirleri, Kolmogorov’un ileriye ve geriye doğru denklemleri, Poisson süreçleri, yenileme süreçleri, yenileme süreçleri için Volterra tipli entegral denklemler, analitik ve asimptotik çözümler, kalan ömür süreci, ödüllü yenileme süreçleri, analitik ve asimptotik sonuçlar, yenileme süreçlerinin kuyruk ve envanter modellere uygulanması.   

  END 590 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
  Endüstri mühendisliğiyle ilgili metot, araştırma ve ya uygulama ağırlıklı herhangi bir konu.   

  END 597 Seminer

  END 598 Y. Lisans Projesi

  END 599 Yüksek Lisans Tezi  

Endüstri Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |