Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI
        ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI BİLİM DALI / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

      * PROGRAMIN TÜRÜ
        YÜKSEK LİSANS

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

        Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT
        Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

        Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT
        Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1.      ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
        ( Prof. Dr. Gülten KUTAL )
   
  Ders İçeriği:
  v     Çokuluslu şirket kavramı, çokuluslu şirketlerin gelişmesinin nedenleri, çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki önemi ve yeri
  v     Çokuluslu şirketlerin küreselleşme üzerindeki etkileri
  v     Çokuluslu şirketlerin istihdam üzerindeki etkileri
  v     Çokuluslu şirketlerin teknolojik gelişme üzerindeki etkileri
  v     Çokuluslu şirketlerin; üretim yönetimi, çalışma şekilleri ve organizasyonlar üzerindeki etkileri
  v     Çokuluslu şirketlerin, toplu pazarlıktaki güç dengeleri üzerindeki etkileri
  v     Çokuluslu şirketlerin işçi sendikaları tarafından toplu pazarlıktaki güç dengesini düzeltmek için geliştirilen stratejiler üzerindeki etkileri
   
  2.      LİDER, YÖNETİCİ VE STRATEJİK YÖNETİM
        ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     Yönetici ve lider kavramları
  v     Yönetici ve lider kavramları arasındaki farklar
  v     Stratejik yönetim süreci
  v     Planlama süreci
  v     Yürütme süreci
  v     Kontrol süreci
    3.      KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
         ( Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR )
   
  Ders İçeriği:
  v     Karşılaştırmalı endüstri ilişkilerine giriş ve genel yaklaşımlar
  v     Farklı ülkelerde endüstri ilişkilerinin farklılıkları ve benzerlikleri
  v     Sanayileşmiş ülkelerde endüstri ilişkilerinin doğuşu, gelişimi ve günümüzdeki özellikleri (İngiltere, ABD, Japonya)
  v     Sendikaların yapısı ve türleri
  v     Üye yoğunlukları
  v     İç yönetimleri ve işlevleri
  v     Toplu pazarlık yapı ve düzeyleri
  v     Yönetime katılma modelleri
  v     Devletle ilişkiler ve sosyal diyalog mekanizmaları
  v     AB de gelişen endüstri ilişkilerinin özellikleri
  v     Gelişmekte olan ülkelerde endüstri ilişkilerinin özellikleri
  v     Aşağıda yer alan konuların Türkiye ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi
       Sendikal örgütlenme yapısı ve ayrımı
       İşveren örgütleri ve rolü
       Devletin endüstri ilişkilerindeki rolü
       Toplu pazarlık kurumunun yapısı ve sonuçları
       Emek piyasasının yapısı ve etkileri (sayısal ve niteliksel olarak)
       Çalışma yaşamının hukuki yapısı, temel dayanaklar
       Grev ve lokavt uygulamaları (sayısal ve hukuki olarak)
       Sosyal diyalog kurumları ve uygulamaları
       Kadınların çalışma yaşamındaki rolü (sektörel ve mesleki olarak)
       Uyuşmazlık Çözme Yöntemleri / Uzlaştırma ve hakemlik kurumları ve etkileri
       Ekonomik ve siyasal açıdan karşılaştırılması
  v     Genel değerlendirme
   
  4.      SEMİNER
        (Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Seminer raporunun hazırlanmasına dair temel kurallar
  v     Seçilmiş bir konuda rapor hazırlanması
  v     Raporun kontrolü
  v     Raporun takdimi
   
  5.      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE SENDİKACILIK
        (Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Sendikacılık kavramı
  v     Sendikaların ekonomik etkileri
  v     İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) ortaya çıkışı
  v     Sendikalcık ve İKY politikaları
  v     İşverenlerin İKY politikaları
  v     Klasik endüstri ilişkileri
  v     Endüstri ilişkileri ve İKY nin dönüşümü
  v     Sendikaların İKY politikaları
  v     İKY nin sendikacılık üzerindeki etkileri
   
  6.      BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
         (Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Bilim felsefesi bağlamında teori, uygulama ve nedensellik tartışmaları incelendikten sonra, aşağıdaki konular anlatılmaktadır;
  v     Araştırmanın yapılandırması
  v     Araştırmanın birimi
  v     Kavramsallaştırma ve ölçme
  v     Örnekleme
  v     Gözlemleme biçimleri (deney, anket, saha araştırmaları)
  v     Veri analizi (indeks, skala, tipleme, sosyal istatistik)
   
  7.      YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   .
   Ders İçeriği:
  v     Birinci Ders: Giriş
  v     İkinci Ders: Yeni Yönetim Teknikleri: Stratejik Bir Alan
  v     Üçüncü Ders: Yeni Organizasyon: Temel Konseptler, Post-Organizasyon Modeli
  v     Dördüncü Ders: Yeni Organizasyon İçin Yönetim Stratejileri
  v     Beşinci Ders: Örgütsel Networklar: Stratejik İşbirliği Perspektifi
  v     Altıncı Ders: Kaynak Yönetimi
  v     Yedinci Ders: Örgütsel Etkinlik ve Çalışma Yaşamının Kalitesi
  v     Sekizinci Ders: Yeni Bir Yönetsel Çerçeveye Doğru
  v     Dokuzuncu Ders: Post Organizasyonlarda Liderlik Becerileri
  v     Onuncu Ders: Öğrenci Prezentasyonları
   
  8.      STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   .
   Ders İçeriği:
  v     Birinci Ders: Giriş: Küresel Ortamda İKY in Stratejik Rolü
  v     İkinci Ders: Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi
  v     Üçüncü Ders: Müşteri Odaklı İKY: İKY nin Yeni Sorumluluğu
  v     Dördüncü Ders: Değişim Yönetimi ve İKY
  v     Beşinci Ders: Kurumsal Kültürü Biçimlendirmede İKY nin Rol Alanı
  v     Altıncı Ders: Kurumsal Etkinlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi ilişkisi
  v     Yedinci Ders: Rekabetçi Bir Ortamda Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi Sorumlulukları
  v     Sekizinci & Dokuzuncu Ders: Öğrenci Sunuşları
   
  9.      TÜRKİYE DE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
        ( Prof. Dr. Sedat MURAT )
   .
   Ders İçeriği:
  v     Osmanlı döneminde çalışma ilişkileri, ahi birliklerinin yapısı,
  v     Cumhuriyet döneminde bireysel ve toplu iş hukukunun gelişme seyri
  v     Cumhuriyet döneminde soysal politika ile ilgili kurumsal gelişmeler
  v     Cumhuriyet döneminde sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grevler
   
  10.  ÜCRET VE PERFORMANS YÖNETİMİ
        ( Doç. Dr. Halis Y. ERSÖZ )
   .
   Ders İçeriği:
  v     Ücret ve performans yönetiminin kavramsal çerçevesi
  v     İşletmelerde ücretlendirme ve ilkeleri
  v     Performans yönetimi sistemi ve gelişimi
  v     Performans değerlendirme yöntemleri ve aşamaları
   
   
  11.  ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ
        ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     Endüstriyel demokrasi ve iktisadi demokrasi kavram ve tanımları
  v     Servet, iktidar, mülkiyet kavramları ve aralarındaki ilişki
  v     Çalışanların yönetime katılması ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar
  v     Anonim şirketler
  v     Hissedarlık ve vekalet sistemi
  v     Aile şirketleri
   
  12.  ILO STANDARTLARI VE AB ÇALIŞMA NORMLARI
        ( Doç. Dr. Arif YAVUZ )
   
  Ders İçeriği:
  v     ILO nun doğuşu, gelişimi, yapısı
  v     Uluslar arası Çalışma Örgütü nün çalışma hayatı ile ilgili sözleşmeleri ve tavsiyeleri
  v     ILO nun 11, 87, 98, 141 ve 151 sayılı sözleşmelerinin değerlendirilmesi
  v     ILO normlarının sendikalar ve Toplu Pazarlık Kanunu açısından değerlendirilmesi
   

  13.  KURAMSAL VE UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   
  Ders İçeriği:
  v     Birinci Ders: Giriş: Kürsel Ortamda İKY in Konumu
  v     İkinci Ders: Seçme Fonksiyonu: Görüşme Teknikleri & Mülakat Teknikleri
  v     Üçüncü Ders: Esnek İstihdam Stratejileri & Modellemeleri
  v     Dördüncü Ders: Eğitim İhtiyaç Analizi Teknikleri ve Eğitim Sonuçlarının Değerlendirmesi
  v     Beşinci Ders: Performans Değerlendirme Fonksiyonu: Balanced Scorecard Yaklaşımı
  v     Altıncı Ders: İKY nin Etkinliği ve Metriks
  v     Yedinci Ders: Çıkış Yönetimi ve Çıkış Mülakatları
  v     Sekizinci & Dokuzuncu Ders: Öğrenci Sunuşları
   
  14.  UYGULAMALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   

Çalışma ekonomisi ve endüstri i̇lişkileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |