Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   DAVRANIŞ BİLİMLERİ BİLİM DALI / İŞLETME ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       ÖRGÜT GELİŞTİRME

  Ders İçeriği:
  v      Örgüt geliştirmenin tanımı ve kapsamı
  v      Örgütleri değişime iten güçler
  v      Örgüt geliştirmenin amaç ve hedefleri
  v      Örgüt geliştirmenin bir esası olarak deneyimsel öğrenme
  v      Örgüt geliştirmenin bir esası olarak   eylem planı
  v      Örgüt geliştirmenin bir esası değişimi planlama
  v      Örgüt geliştirmenin bir esası   değişim görevlisi
  v      Bireylere yönelik müdahale teknikleri
  v      Örgütün bütününe yönelik müdahale teknikleri
  v      Örgüt geliştirmenin başarı ve başarısızlık koşulları
   
  2.       DAVRANIŞ KURAMLARI
   
  Ders İçeriği:
  v      Motivasyon kuramları
  v      Öğrenme Kuramları
  v      Duygu ve heyecan kuramları
  v      Kişilik kuramları
  v      Sembolik etkileşim kuramı
  v      Atıf Teorisi
  v      Çatışma teorileri
  v      Turum be değişimi kuramları
  v      Alış-veriş kuramları
  v      Rol kuramı
  v      Yapısal-işlevselcilik kuramı
  v      Genel sistem kuramı
   
  3.       PSİKOTEKNİK

  Ders İçeriği:
  v       Psikoteknik yöntemde temel araştırma ve uygulama metotları
  v      Test tasarımının temel prensipleri
  v      Psikoteknik testlerin hazırlanması
  v      Psikoteknik testlerde geçerlilik ve güvenilirlik
  v      Çeşitli test türlerinin güçlü ve zayıf yanları ile uygunlukları
  v      Testlerin kullanımı
  v      Psikoteknik testlerin eğitim programlarında kullanımı
  v      Personel planlama
  v      Kariyer planlama
  v      Kazaları minimize etme
  v      Kişilik
  v      Kişilik analizi
  v      Kişilik temelli çatışmaların analizi
  v      Testlerin hatalı kullanımı ve test kullanımında etik
   
  4.       ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

  Ders İçeriği:
  v      Örgütsel Davranışın tarihsel gelişimi ve temelleri
  v      Örgüt Geliştirme
  v      Örgüt Kültürü, örgüt kültürünün fonksiyonları
  v      Takım çalışması, takımların karakteristikleri, takım türleri
  v      Karar verme ve problem çözme
  v      Motivasyon süreci ve motivasyon teorileri
  v      Öğrenen organizasyonlar : tanımı ve karakteristikleri
  v      Müzakere strateji ve taktikleri, müzakere süreci
  v      Örgütsel stres ve yönetimi
  v      Liderlik:   Liderlik ve liderlik stillerine ilişkin teorik yaklaşımlar
  v      Toplantı ve zaman yönetimi
  v      Örgütlerde güç ve politika
   

  5.       ÖRGÜTLERDE ÇAĞDAŞ DAVRANIŞ UYGULAMALARI

  Ders İçeriği:

  v      Örgütsel bağlılık
  v      Etik
  v      Ergonomi
  v      Örgüt kültürü
  v      Kabadayılık/duygusal taciz
  v      Örgütsel vatandaşlık davranışı
   
  6.       TAKIM KURMA

   
  Ders İçeriği:
  v      "Takım" ve "takım çalışması" kavramları
  v      Örgütsel takımların karakteristikleri
  v      Örgütsel takım türleri ve karakteristikleri
  v      "Takım kurma" ve "takım geliştirme" kavramları
  v      Örgütleri değişime iten nedenler
  v      Takım kurma ve geliştirmenin uygulama alanları
  v      Takım kurma süreci
  v      Müdahale teknikleri (teşhise yönelik)
  v      Müdahale teknikleri (bireyler arası ilişkilere yönelik)
  v      Müdahale teknikleri (rollere yönelik)
  v      Müdahale teknikleri (gruplar arası ilişkilere yönelik)
   
  7.       ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ

  Ders İçeriği:
  v      Bilim ve bilimsel yöntem nedir, bilimin amaç ve karakteristikleri
  v      Araştırma türleri: temel, uygulamalı ve deneysel araştırmalar
  v      Araştırma süreci: problem, amaç, varsayımlar, önkabuller, kısıtlar
  v      Bilgi/Veri toplama süreci ve araçları *Gözlem, mülakat, soru listeleri, tutum ölçekleri (Likert, Thurstone, Gutman, Bogardus), testler (kişilik, yetenek, başarı), deneyler, literatür taraması
  v      Gözlem formu geliştirme, mülakat formu geliştirme, soru listesi geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, test örnekleri
  v      Araştırmanın anakütle ve örneklemi. *Anakütle, örneklem (tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme), yeterlilik
  v      Geçerlilik ve güvenilirlik. *Araştırmanın ve ölçüm aracının güvenilirliği
  v      Veri işleme: *kodlama, bilgisayara yükleme, veri atama (düzeltme)
  v      Analizler *tanımlayıcı araştırma, keşfedici araştırma
  v      Rapor yazmanın temelleri, *planlama, alıntı-dipnot ve kaynakça kuralları, grafik ve şekiller
   
   
  8.       SEMİNER
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Programımız   insan faktörünün örgüt içerisindeki önemini vurgulayan ve öğrencilerine aktaran bir yaklaşım içerisindedir. Yürütülen dersler ve takiben tez çalışması aracılığıyla öğrencilerimizin çalışacakları işletmelerde, içinde bulunacakları organizasyonlarda karşılaşacakları sorunların davranışsal yönünü profesyonel bir bakışla ele almalarını, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek örgütsel sorunların tespit ve çözümü için organizasyonların insan boyutuna dair bilgi oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Yönetim sistemi içerisinde birey olarak kendilerini ve birlikte çalışacakları insanların sergileyecekleri davranışın temelini analiz etmek, yorumlamak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretmek için gerekli alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Programı yürüten Davranış Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde 1968 yılında Prof. Dr. Mehmet Oluç başkanlığında kurulmuştur. Bu yanıyla Bilim Dalımızın kuruluşu, Türkiye'de işletme ortamında insanı ve insan davranışlarını anlamaya dönük ilk kurumsal çaba olarak değerlendirilebilir. Davranış Bilimleri Bilim Dalı, kadrosundaki hocaların katkılarıyla 1968 yılından bu yana lisans, 1983'ten itibaren yüksek lisans, 1984 senesinden beri ise doktora düzeyinde eğitim vermektedir.  
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Davranış Bilimleri lisansüstü eğitim programlarından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında, eğitim ve danışmanlık firmalarında, proje temelli bazı çalışmalarda, özellikle insan kaynakları, yönetim ve organizasyon, kalite güvence ve pazarlama departmanlarının tüketici araştırmaları birimlerinde, davranış bilimleri uzmanlık alanındaki tüm konularda hizmet verebilmektedirler.

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |