Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

      * PROGRAMIN TÜRÜ
        YÜKSEK LİSANS

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
        Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ömer A. AKSU
        Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

        Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT
        Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

   
   
  1.      BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI
        ( Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Araştırma konusunun seçilmesi
  v     Geçici plan ve kaynakların toplanması
  v     Çalışmanın biçimi, dipnot, kaynakça, diğer yazım kuralları, eleştiri, kaynak incelemesi, hipotez
  v     Bilimsel araştırmada veri (ikincil ve birincil veriler)
  v     Araştırma evreni ve örnekleme
    2.      ULUSLAR ARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ
         ( Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Göç olgusu
  v     Uluslar arası işgücü göçü tanımları
  v     Uluslar arası göçlerin başlaması ve gelişimi
  v     Türkiye den yurtdışına göçler ve başlıca göç alan ülkeler
  v     Beyin göçü ve ABD ye Türk beyin göçü
  v     Dış göçü önleyici politikalar
   
  3.      SEMİNER
         ( Prof. Dr. Sedat MURAT )
   
              Ders İçeriği:
  v     Bu derste öğrencilere değişik konularda seminerler verilmekte ve bunların hem içerik hem de şekil itibariyle eleştirisi yapılmaktadır.
   
  4.      İSTİHDAM VE İSTİKRAR POLİTİKALARI
        (Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Emek piyasaları
  v     Doğal işsizlik
  v     Tam istihdam, eksik istihdam, aşırı istihdam
  v     İstikrar politikası türleri
  v     Philips eğrisi ve enflasyon
  v     Uyarlanabilir ve rasyonel beklenti kavramları
  v     Potansiyel ulusal gelir
  v     İstikrar kavramı
  v     Konu hakkında Neoklasik, yeni Keynesçi ve Monetarist
   
  5.      İKTİSADİ KAYNAK VE YENİDEN YAPILANMA
        ( Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Ekonomik büyümenin kaynakları
  v     Ekonomide karşılaştırmalı ve mutlak avantajlar
  v     Teknoloji
  v     Hammadde
  v     Girişimci
  v     Altın kural yolu
  v     Harrod-Domer büyüme modeli
  v     Gelişmekte olan ülkeler için Neoklasik büyüme modelleri
  v     İhracata yanlı büyüme
   
  6.      ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖZELLEŞTİME
        ( Doç. Dr. Halis Y. ERSÖZ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Özelleştirmenin tanım, kavram ve gelişimi
  v     Özelleştirmenin amaçları ve yöntemleri
  v     Türkiye de özelleştirme süreci
  v     Özelleştirmenin sosyal etkileri
  v     Özelleştirmenin istihdama etkisi
  v     Özelleştirmenin sendikalaşma ve sendikal faaliyetlere etkisi
  v     Özelleştirmenin toplu pazarlığa etkisi
  v     Özelleştirmenin ücret ve çalışma koşullarına etkisi
  7.      KÜRESELLEŞME VE REFAH DEVLETİ
        ( Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR )
   .
   Ders İçeriği:
  v     Kavramlar
  v     Müdahaleci devletin doğuşu
  v     Refah düşüncesinin gelişiminde rol oynayan düşünce sistemleri ve anlayışlar
  v     Refah devletlerinin sınıflandırılması
       Liberal refah rejimleri
       Muhafazakar refah rejimleri
       Sosyal demokrat refah rejimleri
  v     Refah devletinin tarihsel gelişimi
       Sanayi Devri ne kadar olan dönem
       Sanayi Devrimi   II. Dünya Savaşı arası dönem
       Refah devletinin altın çağı (1945-1975)
  v     Küreselleşmenin doğuşu ve değişen koşullar
  v     Küreselleşme sonrası refah devletinin bunalımı
  v     Çözüm arayışları
       Kamu harcamalarının kısılmasına yönelik arayışlar
       Sosyal refah kurumlarının reformuna yönelik arayışlar
       Devletin üzerindeki sosyal sorumlulukların azaltılmasına yönelik arayışlar
   
   
  8.      TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI
        ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     Gelir dağılımı teorileri
  v     Gelir dağılımı politikasının amaçları
  v     Gelir dağılımı politikasının araçları (ücret politikası, fiyat politikası, gelirler politikası, servet politikası, maliye politikası, eğitim politikası)
  v     Gelir ile servet dağılımı arasındaki ilişki
  v     Servet birikiminin sebepleri
  v     Fonksiyonları ve amaçları açısından günümüzde servet sorunu
  v     Bağımlı çalışanlar (işçiler) lehine servet dağılımının değiştirilmesi ile ilgili önlemler
   
  9.      ÇEVRE EKONOMİSİ   KENTLEŞME KONUT
        ( Prof. Dr. Bengü DERELİ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Kentleşmenin tarihsel gelişimi
  v     Kentleşme nedenleri
  v     Kentleşme devreleri
  v     Çevre korumalı kalkınma (sürdürülebilir kalkınma)
  v     Dışsallıklar
  v     Çevre kurumları
  v     Dünyada çevre ekonomisi ve Türkiye
   
  10.  İŞ AHLAKI
        ( Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Ahlak
  v     İş   çalışma   meslek ahlakı tanımları
  v     Din ve iktisat ahlakı
  v     Türkiye de çalışma ahlakı
  v     Türkiye de çalışma ahlakı konusunda yapılan ampirik çalışmalar
  v     Türkiye de çalışma ahlakı normları
  v     Örnek olaylar
   
  11.  İNSANGÜCÜ PLANLAMASI VE EĞİTİM
        ( Prof. Dr. Sedat MURAT )
   
  Ders İçeriği:
  v     İnsangücü ihtiyacı türleri ve bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkiler
  v     İnsangücü ihtiyacını belirleyen faktörler
  v     Genel olarak emek arz ve talebi
  v     İşletme düzeyinde eğitim ihtiyacı, eğitim planlaması ve eğitim yöntemleri
  v     Ülke düzeyinde insangücü ihtiyacı planlaması ve eğitim programları
   
  12.  TÜRKİYE NİN SOSYAL YAPISI
        ( Prof. Dr. Sedat MURAT )
   
  Ders İçeriği:
  v     Türkiye de nüfus politikaları, nüfus miktar ve artış hızları
  v     Nüfusun dağılımı
  v     Öğrenim durumu itibariyle nüfus
  v     Ekonomik faaliyet bakımından nüfusun durumu
  v     Nüfusun işgücü itibariyle yapısı
  v     Örgün eğitim alanındaki sayısal gelişmeler
  v     Yaygın eğitim
   
  13.  REFAH EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKA
        ( Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Piyasa başarısızlığı kavramı
  v     Refah devleti ve sosyal politikanın tanımı
  v     Devletin sosyal görevleri
  v     Modern refah devletlerinin ortaya çıkışı
  v     Modern refah devletlerinin temel görevleri
  v     Modern refah devleti uygulamalarının sosyal ve ekonomik sonuçları
  v     Refah devleti ve sosyal politikadaki yeni gelişmeler
  14.  AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN YAPI VE
        FONKSİYONLARI
        ( Doç. Dr. Halis Y. ERSÖZ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi
  v     AB ülkelerinde yerel yönetimlerin yapıları ve fonksiyonları
  v     Türkiye de yerel yönetimlerin yapı ve fonksiyonları
  v     Yerel yönetimlerin yapı ve fonksiyonlarında değişim
   
  15.  KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİK, KOBİ LER VE İSTİHDAM
        ( Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR )
   
  Ders İçeriği:
  v     Kavramlar (Girişim, Girişimcilik, KOBİ)
  v     KOBİ lerin özellikleri
  v     KOBİ lerin güçlü ve zayıf yönleri / avantajları ve dezavantajları

Çalışma ekonomisi ve endüstri i̇lişkileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |